Kedves Olvasóink!


A TÁVLATOK, a jezsuiták negyedéves világnézeti, lelkiségi és kulturális folyóiratának nyomtatott változata a 2010-es évben megszűnt, de itt, a honlapunkon – módosított profillal – folytatja működését >>> 
 


- - - LEGÚJABB  ÍRÁSAINK - - -


2022. március

Szabó Ferenc SJ: DANTE ÉS PÉGUY – A REMÉNYSÉG PRÓFÉTÁI  –
Olvasónapló reflexiókkal

Ferenc pápa Dante Alighieri halálának hetedik centenáriumára közzétett, Az örök fény ragyogása kezdetű apostoli levelében az Isteni Színjáték költőjét a reménység prófétájának nevezte. Küldetéséről ezeket írta (8. pont): „Dante a hit fényében újraolvassa saját élettörténetét, felismeri hivatását és a rábízott küldetést; ezáltal – paradox módon – a látszólag megbukott és kiábrándult, bűnös és reményt-veszett ember átalakul a reménység prófétájává.” >>>


2022. február

Szabó Ferenc SJ: Kiegészítés Viharban (Új Ember, 2021) című könyvem VI. fejezetéhez Könyvismertetések a Vatikánról – Eltussolt botrányok
A II. Vatikáni zsinatot meghirdető XXIII. János pápa „Új Pünkösdöt” remélt a korszerűsödést (aggiornamento) és lelki megújulást kereső egyetemes zsinattól. A második ülésszaktól (Szent) VI. Pál folytatta és valósította meg a történelmi fordulatot a katolikus Egyházban. >>>


2021. augusztus

Szabó Ferenc SJ: Dante Alighieri – Hétszáz év után – Olvasónapló – reflexiók – vélemények (2021. január-július)
Dante Alighieri halálának 7. centenáriuma alkalmából tette közzé Ferenc pápa Candor lucis aeternaeAz örök világosság ragyogása kezdetű apostoli levelét, amely az Isteni színjáték aktualitását, örök mivoltát és a költő hitének mélységét hangsúlyozza.
Dante 1321-ben halt meg Ravennában, fájdalmasan száműzve szeretett szülővárosából, Firenzéből. A költőóriás 700 év távlatából szól hozzánk, mai emberekhez, és kéri, hogy ne csak olvassuk és tanuljuk műveit, hanem elsősorban hallgassuk meg és kövessük őt a boldogsághoz vezető úton, vagyis Isten végtelen és örök szeretete felé. >>>


22021. június
Szabó Ferenc SJ: Hétszáz év után
Ferenc pápa Dante halálának hetedik centenáriumára írt apostoli levelében arra buzdítja a keresztényeket, főleg a nevelőket és a művészeket, hogy a „remény prófétájától” ihletve terjesszék a béke, a szabadság és a testvériség üzenetét. „Ez a feladat a mostani történelmi pillanatban különösen fontos, amikor árnyak, romlás és a jövőbe vetett bizalom hiánya vesz körül minket. Dante, a nagy költő segíthet minket abban, hogy derűsen és bátran haladjunk az élet és a hit  zarándokútján, egészen addig, amíg szívünk megleli az igazi békét és örömet, vagyis a szeretetet,»amely mozgat napot és minden csillagot«” [Magyar Kurír cikk >>>]


22021. június

Szabó Ferenc SJ: Viharban – Egyházunk az ezredforduló után
Hatvan évvel ezelőtt a II. Vatikáni zsinat utolsó nagy dokumentuma, az Öröm és reménység (Gaudium et spes) szavaival fordult a modern világ felé, „új pünkösdöt” remélve korszerűsítéstől és lelki megújulástól. Most pedig XVI. Benedek és Ferenc pápa a válságban küzdő Egyházat az apostolok viharban merülő bárkájához hasonlította. Hogyan jutott az Egyház hajója a mai válságos, reményünket megpróbáló helyzetbe? Erre a kérdésre keresem a választ. A vonatkozási pont mindvégig a II. Vaticanum eseménye és az általa kívánt korszerűsödés/megújulás nehéz kibontakozása. Szeretném megmutatni, Ferenc pápát követve, hogy a „szent és bűnös Egyházban” jelen van a Feltámadt Úr Lelke, aki a válságban is a régiből újat teremthet, ha mi megtérünk és kitárulunk kegyelmének. Ez a megtérés is a Lélek ajándéka: ha hittel és bizalommal kérjük, az Atya biztosan meghallgatja imádságunkat (vö. Lk 11,13). [Magyar Kurír cikk >>>
]


2021. március
„Imádkozás a régi Magyarországon” -- XIV. Lelkiségi konferencia – 2021. április 9–10.
A konferencia megjelölt tág témáját olvasva rögtön Pázmány Péterre gondoltam, akinek életművével immáron fél évszázada foglalkozom: főleg teológiájával, ignáci/imádságos lelkiségével – kezdve Imádságos könyvével –, a grazi latin Theologia Scholastica traktátusain és Kalauza traktátusain és Kalauzán át a Prédikációkig. Újabb elmélyült kutatásra már nemigen lenne erőm – hála Istennek, fiatalok folytatják a munkát. Most inkább széljegyzeteket fűzök az elért eredményekhez, illetve a fiatal kutatók számára hangsúlyozom a néhány eddig még homályban hagyott feladatot, egyensúlyozom az egyoldalúságokat, főleg Pázmány teológiájának távlatában.
>>>


2020. október
Federico Lombardi SJ, „A harmadik Jézus Társasága” - Jezsuita genereálisok a II. Vatikáni zsinat után
La Civiltà Cattolica, 4082 (2020. júl. 18.–aug. 1), 170–183. - Szabó Ferenc SJ . 1), 170–183. - Szabó Ferenc SJ
fordítása.

Visszatekintve Jézus Társasága több mint négyszáz éves történetére, szokás szerint az „első” vagy a „régi” Jézus Társaságáról beszélünk: a 16. századi
alapítástól az 1773-as feloszlatásig; a „második” vagy „új” az 1814-es
visszaállítástól napjainkig. De a legutolsó években már elkezdtek beszélni
egy „harmadik” Társaságról: ez a „harmadik” lenne a II. Vatikáni
zsinattól máig tartó szakasz.>>>


2020. január
Tompa Mária, Szentkuthy Miklós vonzásában, Visszaemlékezések, naplók, elemzések
(Kortárs Kiadó, Bp., 2019)
Szabó Ferenc:
OLVASÓNAPLÓ – &qu – "...akkor figyeltem fel rá, amikor – az író halála után fél évvel – megkaptam Kabdebó Lóránt barátomtól a Frivolitások és hitvallások című kötetet:
 „...A metafizika az én mindennapi miliőm, nem tudok belenyugodni, hogy valami csak úgy van, nem tudok megmaradni a porszemnél, hanem a porszemtől rögtön repülök az Androméda ködök és szupernovák legvégső határáig, ahol talán szintén porszemekkel találkozom, de mennyire másképpen. És ez már olyan hitvallás-súlyú dolog.” ... >>>


2019. december
Petrás Éva: Álarcok mögött – Nagy Töhötöm életei
(ÁBTL – KRONOSZ, Budapest–Pécs, 2019)  – „Ki volt Nagy Töhötöm?...”
Szabó Ferenc: „...Most nem recenziót írok. Hivatkozom a szerzőre: Nagy Töhötöm jezsuita, szabadkőműves, kommunista személye és élete mást jelent a személyes ismerős, a rendtárs számára, mint a tárgyilagosságra törekvő történész számára...” >>>


Szabó Szabó Ferenc SJ új könyvei


Isten nem halt meg/strong> Hitünk
szent titkai
Az élő Isten
felé

Tovább a könyvek leírásához >>>


2018. október
Szabó Szabó Ferenc SJ: VILÁGÍTÓ EMBEREK – IDŐSZERŰ MŰVEK
Bábel Balázs ajánlása: „Minden írástudó, aki jártas a Mennyek Országának tanításában hasonlít a családatyához, aki kincseiből újat és régit szed elő.” (Mt 13,52)
Jézus tanítókról, írástudókról szóló megállapítása különösen is áll Szabó Ferenc jezsuita teológusra, aki költő, publicista, rádióműsor-szerkesztő, folyóirat-főszerkesztő is egy személyben. Több mint fél évszázad terméséből, annak fő vonulatából a régi megállapításokat új megvilágításba helyezve gyűjtötte össze írásait ebbe a kötetébe. Teológiai munkáit papnövendék korom óta haszonnal olvastam és forgattam,
az abból az időből való levélváltásunkat is nagy becsben tartva őrzöm. >>>


2016. december
Szabó Ferenc SJ: „ÖRÖMBEN ÉLTEM”
Ez a kis könyv – a jezsuita Arcélek sorozatban – hivatásom történetének főbb mozzanatait vázolja. Nem teljes önéletrajz, életművemből is csak néhány fontosabb tényt említ.
Életrajzi adataim közben eszmélődéseim, naplójegyzeteim és verseim alkotják e „vallomásokat” Szent Ágoston-i értelemben kettős confessio. ... Isten irgalmas szeretetének megvallása ... >>>


2015. február 17. KÖNYVBEMUTATÓ  >>>

Szabó Ferenc SJ: Angyali üzenet
Suhai Pál: Jezsuita hitvallás Szabó Ferenc élete művében. - "...három napon át bújtam könyveid vadonát, mást se tettem, mint Szabó Ferencet olvastam..." >>>
 

Szabó Ferenc SJ: Találkozások - Barátok, mesterek
Személyiségünk a kommunikáció: a találkozások, a kapcsolatok, a párbeszéd, a kölcsönös nyitottság és végső soron a szeretet révén bontakozik ki. Szeretném egyszer számba venni a sok-sok jó barátot, ismerőst, akik ingyen szerettek engem, szerettem, hogy szerettek, és hagytam magam szeretni…
 2014. december

Szabó Ferenc SJ: KRISZTUS FÉNYE
Bevezetés Henri de Lubac SJ életművébe

„Fél évszázada tanulmányozom, ismertetem Henri de Lubac (1896–1991) francia teológus életművét. Szellemi fejlődésemre ő gyakorolta a legdöntőbb hatást. Párizsban kerültem vele személyes kapcsolatba, egyszer kitüntető kedvességgel barátjának nevezett. Elismerően írt Szent Ambrus krisztológiájáról készített doktori disszertációmról, két könyvében is idézte. Három éve fogtam hozzá Georges Chantraine SJ életrajzi monográfiái és H. de Lubac Összes Művei (Oeuvres Complètes) sorra megjelenő köteteinek újraolvasásával az életmű feldolgozásához. Ezeket az írásaimat most átrendezem, jelentősen kiegészítem az összes művek újabb jegyzeteivel és az időközben kiadott Lubacról szóló további írásokkal. Monográfiám tehát félévszázad tanulmányainak, reflexióinak gyümölcse." (Dr. Szabó Ferenc SJ)

KÖNYVBEMUTATÓ. 2014. december 15.
SZABÓ FERENC, „KRISZTUS FÉNYE”. - Bartók Tibor: P. Szabó Ferenc Henri de Lubacról és életművéről írt könyvének bemutatóján szeretném mindenek előtt kiemelni, hogy a vaskos, közel 500 oldalas mű átfogó képet nyújt egy a magyar teológiában viszonylag kevéssé ismert XX. századi kiemelkedő teológusról. >>>

2015. január 1. -  Magyar Kurír

SZABÓ FERENC, „KRISZTUS FÉNYE”. - Török Csaba: Szabó Ferenc jezsuita munkásságával sokat tett azért, hogy a francia teológia szerzőit Magyarországon megismerhessük. Új kötete Henri de Lubac jezsuita életművébe ad bepillantást: megmutatja a hívőt, a szerzetest, a papot, és megérteni engedi a lelket, a gondolatot, a küzdelmeket és a harcokat. >>>

GYORGYOVICH MIKLÓS KÖNYVISMERTETÉSE  (EGYHÁZFÓRUM 2015) >>>

 


- - -  K Ö N Y V A J Á N L Ó - - -


Jálics Ferenc SJ:
Szemlélődő lelkigyakorlat
Mustó Péter SJ: Csendben
születik az élet. A belső
ima tapasztalatairól
Jó napot! Ferenc pápa vagyok
James Martin SJ:
Jezsuita spiritualitás
James Martin SJ:
Mennyei derű
Jálics Ferenc SJ: Lelkivezetés
az evangéliumban
Nemeshegyi Péter SJ: Istenkereső ember, emberkereső Isten Szabó Ferenc SJ:
Paul Claudel és konvertita barátai
Szabó Ferenc SJ:
Istenkeresők és megtérők

 

                                                          Tovább a Cikkekhez >>>

                                                          Tovább a Könyvajánlóhoz >>>

 

 

 

[ Nyitólap  |  Jezsuiták  |  Katolikus  |   Magyar Kurír  |  Plébánia | Breviárium ]