Távlatok

a magyar jezsuiták folyóirata

V I L Á G N É Z E T  -  L E L K I S É G  -  K U L T Ú R A

[Nyitólap]

 2023. március
PÁZMÁNY PÉTER 450
2022 végén jelent meg Ajkay Alinka és Hargittay Emil szerkesztésében, az Universitas Könyvkiadó gondozásában a Pázmány Péter 450 – Tanulmányok Pázmány Péter születésének 450. évfordulója alkalmából című tanulmánykötet, benne többek között Szabó Ferenc SJ tanulmányával, amely egyik utolsó előadásaként hangzott el a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A tanulmánygyűjteményről Kuzma Gréta PhD-hallgató recenzióját tesszük közzé.2022. március
Szabó Ferenc SJ: DANTE ÉS PÉGUY – A REMÉNYSÉG PRÓFÉTÁI Olvasónapló reflexiókkal
Ferenc pápa Dante Alighieri halálának hetedik centenáriumára közzétett, Az örök fény ragyogása kezdetű apostoli levelében az Isteni Színjáték költőjét a reménység prófétájának nevezte. Küldetéséről ezeket írta (8. pont): „Dante a hit fényében újraolvassa saját élettörténetét, felismeri hivatását és a rábízott küldetést; ezáltal – paradox módon – a látszólag megbukott és kiábrándult, bűnös és reményt-veszett ember átalakul a reménység prófétájává.” [PDF / WORD]
2022. február
Szabó Ferenc SJ: Kiegészítés Viharban (Új Ember, 2021) című könyvem VI. fejezetéhez – Könyvismertetések a Vatikánról – Eltussolt botrányok
A II. Vatikáni zsinatot meghirdető XXIII. János pápa „Új Pünkösdöt” remélt a korszerűsödést (aggiornamento) és lelki megújulást kereső egyetemes zsinattól. A második ülésszaktól (Szent) VI. Pál folytatta és valósította meg a történelmi fordulatot a katolikus Egyházban. [PDF / WORD]2021. augusztus
SZABÓ FERENC SJ - DANTE ALIGHIERI – HÉTSZÁZ ÉV UTÁN
Olvasónapló – reflexiók – vélemények (2021. január-július)
Dante Alighieri halálának 7. centenáriuma alkalmából tette közzé Ferenc pápa Candor lucis aeternae – Az örök világosság ragyogása kezdetű apostoli levelét, amely az Isteni színjáték aktualitását, örök mivoltát és a költő hitének mélységét hangsúlyozza.
Dante 1321-ben halt meg Ravennában, fájdalmasan száműzve szeretett szülővárosából, Firenzéből. A költőóriás 700 év távlatából szól hozzánk, mai emberekhez, és kéri, hogy ne csak olvassuk és tanuljuk műveit, hanem elsősorban hallgassuk meg és kövessük őt a boldogsághoz vezető úton, vagyis Isten végtelen és örök szeretete felé. [PDF / WORD]2021. márciusr> SZABÓ FERENC SJ - AZ IMÁDKOZÓ ÉS MISZTIKUS PÁZMÁNY
„Imádkozás a régi Magyarországon” -
XIV. Lelkiségi konferencia – 2021. április 9–10.
A konferencia megjelölt tág témáját olvasva rögtön Pázmány Péterre gondoltam, akinek életművével immáron fél évszázada foglalkozom: főleg teológiájával, ignáci/imádságos lelkiségével – kezdve Imádságos könyvével –, a grazi latin Theologia Scholastica traktátusain és Kalauzán át a Prédikációkig. Újabb elmélyült kutatásra már nemigen lenne erőm – hála Istennek, fiatalok folytatják a munkát. Most inkább széljegyzeteket fűzök az elért eredményekhez, illetve a fiatal kutatók számára hangsúlyozom a néhány eddig még homályban hagyott feladatot, egyensúlyozom az egyoldalúságokat, főleg Pázmány teológiájának távlatában. [PDF / WORD]2020. október
Federico Lombardi SJ, „A harmadik Jézus Társasága” - Jezsuita genereálisok a II. Vatikáni zsinat után
La Civiltà Cattolica, 4082 (2020. júl. 18.–aug. 1), 170–183. - Szabó Ferenc SJ
fordítása.

Visszatekintve Jézus Társasága több mint négyszáz éves történetére, szokás szerint az „első” vagy a „régi” Jézus Társaságáról beszélünk: a 16. századi
alapítástól az 1773-as feloszlatásig; a „második” vagy „új” az 1814-es
visszaállítástól napjainkig. De a legutolsó években már elkezdtek beszélni
egy „harmadik” Társaságról: ez a „harmadik” lenne a II. Vatikáni
zsinattól máig tartó szakasz. [PDF / WORD]2020. október
JOSEPH MOINGT SJ (1915–2020)
Egy nagy teológus elhagyott bennünket
P. Joseph Moingt SJ, elkötelezett és jól ismert teológus 2020. július 28-án elhunyt Párizsban. 105. életévébe lépett.
Joseph Moingt az első világháború kezdetén, 1915. november 19-én született. Azon keresztény gondolkodók és teológusok nagyon kis köréhez tartozott, akiknek élete átívelte csaknem az egész 20. századot és még a 21. szárad első évtizedeit is megjelölte. 1938-ban lépett be Jézus Társaságába, s a második világháború idejét fogságban töltötte Németországban, mielőtt 1949-ben pappá szentelték. [PDF / WORD]2020. május
SZABÓ FERENC SJ – IN MEMORIAM FARKASFALVY DÉNES OCIST (1936–2020)
2020. május 24. Mennybemenetel vasárnapján jött a gyászhír:
„A Ciszterci Rend Dallasi Apátsága és a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja hozzátartozói és rendtársai nevében is fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatja, hogy Farkasfalvy Dénes ciszterci rendi áldozópapot, a dallasi apátság egykori apátját életének 84., szerzetességének 66., áldozópapságának 59. évében, 2020. május 21-én hazahívta a mennyei Atya.”
Kedves Dénes! Isten nyugosztaljon! Ma szentmisémbe foglaltalak. Te is előttem mentél el, bár öt évvel fiatalabb voltál nálam. Szép szerzetesi életed és tudományos munkásságod Isten dicsőségét és a lelkek szavát szolgálta. [PDF / WORD]2020. május
SZÁZ ÉVE SZÜLETETT II. JÁNOS PÁL PÁPA – Fények és árnyak a szent pápa szolgálata idején. –  Szabó Ferenc SJ megemlékezése
II. János Pál pápa születésének (1920. május 18.) centenáriuma alkalmából számos megemlékezés, magasztalás és kritika jelenik meg a médiában, amint ez történt halálakor (2005. április 2.) és 2011. május 1-jén, amikor boldoggá avatta utóda, XVI. Benedek, aki korábban 20 évig – mint a Hittani Kongregáció prefektusa – közvetlen munkatársa volt. A centenárium alkalmából az emeritus pápa is megemlékezett elődjéről a lengyel püspököknek írt hosszú levelében. Fordítását olvashatjuk a Vatikáni Rádió honlapján és a Magyar Kurírban is, amely sorra közli a centenáriumi megemlékezéseket, így például Andrea Riccardi olasz történész egyik méltatását, akinek monográfiáját alább idézem megemlékezésemben. [PDF / WORD]2020. április
A GLOBALIZÁLT VILÁG JÖVŐJE TEILHARD DE CHARDIN VÍZIÓJÁNAK TÁVLATÁBAN – Szabó Ferenc SJ jegyzete
Ma, a vírusjárvány pusztítása közepette, már általános vélemény, hogy a világméretű közös tapasztalat után világunk nem lesz többé ugyanolyan, mint a járvány előtt volt. Ezt hangoztatja például Tomáš Halík cseh vallásfilozófus, majd így folytatja: „Egészen természetes, hogy a katasztrófa idején legelőször az életben maradáshoz szükséges anyagi dolgokkal foglalkozunk. Ám ennyi nem elég: »nemcsak kenyérrel él az ember«. Ideje megvizsgálnunk korábbi biztonságunk mai megrendülésének mélyebb összefüggéseit. A globalizáció elkerülhetetlen folyamata szemlátomást csúcspontjára jutott: ezen a ponton pedig megmutatkozik a globalizált világ sebezhetősége.” [PDF / WORD]2020. március
Szabó Ferenc SJ – HÖLDERLIN OLVASÁSA KÖZBEN – Babitstól Balthasaron át Ferenc pápáig (Olvasónapló és emlékezések)
„Örök barátaink” – A költők, „örök barátaink” olvasása 1947/48-ban zalaegerszegi felsős gimnazista korom óta kedves „szenvedélyem”. „Készült ez a könyv játékból és gyönyörűségből” – olvastam annak idején Szabó Lőrinc műfordításai (Örök barátaink) bevezetőjében. Nagy kultúrszomjam hajszolt, hogy olvassam a magyar – Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád – és a világirodalom híres alkotóit [PDF / WORD]2020. február
2020. február Szabó Ferenc SJ: MÚLT ÉS JÖVŐ KÖZÖTT
Idő és emlékezet – halhatatlanság és feltámadás
Idő – történelem – üdvösségtörténet
 (Olvasónapló, eszmélődés)
„...Milyen az mikor az űrutas a Holdról / nézi a Földet ezt a türkíz-golyót? / Borzongató lehet az űri hontalanság! / De az utas tudja: tart a Törvény
a mindenséget szabályok szerint / mérte ki és működteti a Gondolat / hazatérhet ha pontos minden számadat..."
Az 1940-es évek második felében, fels s gimnazista koromban
(Zalaegerszegen) nemcsak vallásfilozófiai és világirodalmi m#veket olvastam
szenvedélyes tudásszomjjal, hanem nagyon érdekeltek a világmindenség, a „csillagos ég titkai” [PDF / WORD]2020. február
PÁZMÁNY PÉTER ÉBRESZTÉSE – „Hozzászólás” egy könyvbemutatóhoz
Pázmány helye korának legnagyobbjai között van – Bemutatták az Universitas Kiadó két új kötetét”– ezzel a címmel számolt be röviden a Magyar Kurír a könyvbemutatóról. – 2020. január 22-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán (PPKE HTK) az Universitas Kiadó két új Pázmány-kötetét ismertették: Hargittay Emil Pázmány Péter írói módszere: a Kalauz és a vitairatok újraírása című könyvét, illetve az Öt szép levél – Öt levél című kritikai kiadást, melyet Horváth Csaba Péter rendezett sajtó alá. [PDF / WORD]2020. január
Tompa Mária, Szentkuthy Miklós vonzásában, Visszaemlékezések, naplók, elemzések – Kortárs Kiadó, Bp., 2019.
Szabó Ferenc: OLVASÓNAPLÓ – „...akkor figyeltem fel rá, amikor – az író halála után fél évvel – megkaptam Kabdebó Lóránt barátomtól a Frivolitások és hitvallások című kötetet: „...A metafizika az én mindennapi miliőm, nem tudok belenyugodni, hogy valami csak úgy van, nem tudok megmaradni a porszemnél, hanem a porszemtől rögtön repülök az Androméda ködök és szupernovák legvégső határáig, ahol talán szintén porszemekkel találkozom, de mennyire másképpen. És ez már olyan hitvallás-súlyú dolog.” ... 
[PDF / WORD]2019. december
Petrás Éva: Álarcok mögött – Nagy Töhötöm életei (ÁBTL – KRONOSZ, Budapest–Pécs, 2019) – „Ki volt Nagy Töhötöm?...”

Szabó Ferenc: „...Most nem recenziót írok. Hivatkozom a szerzőre: Nagy Töhötöm jezsuita, szabadkőműves, kommunista személye és élete mást jelent a személyes ismerős, a rendtárs számára, mint a tárgyilagosságra törekvő történész számára...”  [PDF / WORD]2019. szeptember
DOMINIQUE SALIN SJ: Michel de Certeau et la spiritualité de saint Ignace – Michel de Certeau SJ és Szent Ignác lelkisége – Szabó Ferenc fordítása
Pierre Teilhard de Chardin és Henri de Lubac, Karl Rahner és Bernard Lonergan társaságában Michel de Certeau egyike a 20. század öt legjelentősebb jezsuitájának. Harminc évvel halála után is jezsuita mivolta sajátságos nyomot hagy. Nem csupán eszmevilága, amelyet műveibe foglalt, hanem egy kissé kockázatos – mint Teilhard esetében – elkalandozása a tudás, a kultúrák és az ortodoxiák határaiig. 
[PDF / WORD]2019. július
SZABÓ FERENC SJ új könyvei
     - Isten nem halt meg
     - Hitünk szent titkai
     - Az élő Isten felé

     >>> Tovább a könyvek leírásához >>> [PDF]2019. július
Szabó Ferenc SJ: A MISZTIKUS NIETZSCHE – Jegyzetek az „Isten halálát” hirdető prófétáról – olvasónapló és eszmélődés
Az Isten-kérdés és az ateizmus napjainkban
Manapság a keresztény hit jövője szempontjából – a terjedő ateizmus, valamint a népvándorlással ideözönlő világvallások miatt – alaposabban kellene foglalkoznunk az Isten-kérdéssel, hit–hitetlenség világméretű valóságával: párbeszédet folytatni a nem hívőkkel és a különböző vallások képviselőivel (amit Ferenc pápa különösen is sürget), alkalmazkodva a korszakváltást átélő, vajúdó világ új szellemi helyzetéhez: a korszerű igehirdetés a zsinat utáni pápák által meghirdetett új evangelizálás sürgető követelménye. 
[PDF / WORD]2019. március
Szabó Ferenc SJ: ÚTON AZ ÉLŐ ISTEN FELÉ – Nyitány – Hinni, de miben?
„A hit az élet ereje: az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz. . . Ha nem hinné, hogy valamiért élnie kell, akkor nem élne…” 
Lev Tolsztojnak ezeket a szavait idézte Babits Mihály élete delelőjén a Sziget és tenger című kötete (1924) vallomás-nyitányában, amikor azt vizsgálta, mit is hisz: „Mi tart fönn? Mi a gyökér, mely nem szakad el? mely elpusztíthatatlan táplál valami kimeríthetetlen erővel?” 
[PDF / WORD]2018. december
Szabó Ferenc SJ: BERGSON SPIRITUÁLIS ERŐTERÉBEN. Olvasónapló és tanulmányok. – Napjainkban az ún. nyugati világban egyre terjed a gyakorlati materializmus, a vallási közöny, sőt az ateizmus is; ugyanakkor – a csökkenő hagyományos vallásosság mellett – bizonyos közösségekben/csoportokban, főleg fiatalok körében, fokozódik az értelem- és Isten-keresés, amint ezt tanúsítja a nagy keleti vallások misztikus tapasztalatai iránti érdeklődés.
A mai hitetlenség és az istentapasztalat keresése összefüggésében látom Bergson spirituális filozófiájának és a keresztény misztika felé való nyitásának időszerűségét. Ezt szeretném érzékeltetni alábbi jegyzeteimmel.
[PDF / WORD]2018. október

Szabó Ferenc SJ: VILÁGÍTÓ EMBEREK – IDŐSZERŰ MŰVEK
Bábel Balázs ajánlása: „Minden írástudó, aki jártas a Mennyek Országának tanításában hasonlít a családatyához, aki kincseiből újat és régit szed elő.” (Mt 13,52)
Jézus tanítókról, írástudókról szóló megállapítása különösen is áll Szabó Ferenc jezsuita teológusra, aki költő, publicista, rádióműsor-szerkesztő, folyóirat-főszerkesztő is egy személyben. Több mint fél évszázad terméséből, annak fő vonulatából a régi megállapításokat új megvilágításba helyezve gyűjtötte össze írásait ebbe a kötetébe.
Teológiai munkáit papnövendék korom óta haszonnal olvastam és forgattam,
az abból az időből való levélváltásunkat is nagy becsben tartva őrzöm. >>> 2018.
augusztus

VI. PÁL PÁPA POPULORUM PROGRESSIO KEZDETŰ KÖRLEVELÉNEK IDŐSZERŰSÉGE – P. SZABÓ FERENC SJ JEGYZETE
Egyháztörténészek egyöntetű véleménye szerint Montini/VI. Pál pápa legjelentősebb műve a II. Vatikáni zsinat továbbvitele volt XXIII. János pápa halála után, illetve az a tény, hogy az egyetemes zsina
vel, majd első, a dialógusról szóló Ecclesiam suam kezdetű körlevelével. Két évvel a zsinat befejezése után két újabb dokumentumot tett közzé: Populorum progressio kezdetű, valamint a papi cölibátusról szóló, Sacerdotalis celibatus kezdetű körlevelét. [PDF / WORD]2018.
augusztus

EGY ÉVTIZED VI. PÁL SZOLGÁLATÁBAN – SZABÓ FERENC SJ
Negyed századot töltöttem Rómában, a Vatikáni Rádió magyar műsorát szerkesztettem, tehát a „Pápa Rádiója” révén szolgáltam az egyházat. 1967. január 1-én kezdtem a munkát a rádiónál P. Orbán Miklós mellett, majd miután ő (21 évi szolgálat után) 1972-ben Kanadába kérte áthelyezését, én vezettem a tagozatot. Több mint tíz éven át (1967–1978) szolgáltam VI. Pál pápát, „szócsöve” voltam, és a katolicizmus központjából követtem a zsinat után megújuló, de közben a kontesztálástól megszaggatott világegyház eseményeit; átéltem Rómában VI. Pál zsinati reformjait, beszámoltam utazásairól, közelről tanúja voltam az A. Casaroli által folytatott, sokak által (joggal) bírált Ostpolitiknak.
(Megjelent a Kránitz Mihály által szerkesztett gyűjtőkötetben: AZ EGYHÁZ KÜLDÖTT. VI. Pál pápa apostoli műve. Szent István Társulat, Bp. 2009, 47-62.) [PDF / WORD]2018.
augusztus

SZÁZ ÉVE SZÜLETETT INGMAR BERGMAN
Ingmar Bergman (1918. július 14.–2007. július 30.), egy svéd lutheránus lelkész fia, a filmművészet legnagyobb alkotói között foglal helyet. Már egyetemistaként a színház felé fordult figyelme: előbb mint amatőr, később pedig mint a stockholmi Opera rendezőjének asszisztense került a színházzal szorosabb kapcsolatba. A színházi szakma is éppoly nagyszerű rendezőként tartja számon, mint a filmművészet, amellyel 1944-ben a neves színházi és filmrendező Alf Sjöberg ismertette meg. 1945-től kezdett filmeket rendezni, melyeknek maga írta a forgatókönyvét is. 1956-ban a Cannes-i Fesztiválon tűnt fel Egy nyári éjszaka mosolya című filmjével. Hamarosan meredeken ívelt a pályája felfelé. [PDF / WORD]2018. augusztus

SZÁZ ÉVE SZÜLETETT HUBAY MIKLÓS – P. SZABÓ FERENC SJ MEGEMLÉKEZÉSE
Száz éve született Nagyváradon és hét éve hunyt el Hubay Miklós drámaíró. A Farkasréti temetőben 2011. május 27-én vettünk búcsút tőle. A katolikus egyházi szertartás keretében több értő és baráti méltatás hangzott el a drámaíró, műfordító, esszéista, forgatókönyvíró, egyetemi tanár életművéről. Ezeket hallgatva felidéztem találkozásainkat Rómában, a Triznya-kocsmának keresztelt összejöveteleken, majd 1992-es hazatérésem után itthon baráti eszmecseréinket magyar és francia írókról, költőkről, műfordítási problémákról. [PDF / WORD]2018. augusztus
ÖTVEN ÉVE JELENT MEG A HUMANAE VITAE KEZDETŰ ENCIKLIKA – P. SZABÓ FERENC SJ JEGYZETE
Ötven évvel ezelőtt, 1968. július 25-i dátummal jelent meg VI. Pál pápa Humanae vitae kezdetű körlevele a helyes születésszabályozásról. Így kezdődik: „Az emberi élet továbbadásának súlyos feladata, amely a házastársakat Isten szabad és felelős munkatársaivá teszi, mindig nagy örömök forrása, de ezeket az örömöket olykor nem kis nehézségek és aggodalmak kísérik.” [PDF / WORD]2018. augusztus
EGY NEM MINDENNAPI JEZSUITA – MICHEL RIQUET FRANCIA JEZSUITA EMLÉKEZETE
Huszonöt éve, 95 éves korában hunyt el Michel Riquet (1898–1993) francia jezsuita, aki a háború után egy évtizeden át a párizsi Notre Dame-székesegyház híres nagyböjti szónoka volt, később pedig, a II. Vatikáni zsinat alatt és utána azzal tűnt fel és vonta magára a közvélemény figyelmét, hogy széleskörű párbeszédet folytatott nem hívőkkel, zsidókkal, kommunistákkal, szabadkőművesekkel – követve XXIII. János, VI. Pál és a zsinat irányvonalát. [PDF / WORD]2018. május
MARX KÁROLY SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJÁRA
Amikor szerte a világon Marx Károly születésének 200. évfordulójára emlékeznek, és a marxizmus örökösei - különböző módon és módszerekkel - ma is szerepet
játszanak a világtörténelemben, hasznos emlékeztetni a tényekre és a torzító értelmezésekre főleg a fiatalabb nemzedék tagjait, akik keveset tudnak a
diktatúrák „emberarcú barbárságáról. PROHÁSZKA Ottokár szociális apostol már a 19. század végén - XIII. Leó Rerum novarum k. körlevelét követve - tárgyilagosan elemezte és alapvető kritikával illette a német közgazdász felforgató forradalmi elveit. Ugyanígy II. János Pál is - száz évvel Leó pápa enciklikája után - a Centesimus annus k. körlevelében rávilágított a marxi örökségre hivatkozó kommunizmus alaptévedésére és az Istent tagadó „humanizmus” embertelen pusztításaira. (Rövidített kommentárom A kommunizmus fekete könyve megjelenésekor.) [PDF1, PDF2 / WORD1, WORD2]2018. február
A SZÜLETÉSTŐL A HALÁLIG – Ricœur, Rilke és Marcel nyomában – Szabó Ferenc olvasónaplója

„Két dolgot nehéz valóban elfogadni az életben: az első az, hogy halandók vagyunk,
a másik az, hogy nem szerethet bennünket mindenki.” (Paul Ricœur)
A napokban kezembe került Paul Ricœur (1913–2005) magyarra fordított kis könyve: Egészen a halálig. Kedvenc filozófusom élete alkonyán (főleg felesége halála után) az igazán „életbevágó” végső kérdésekről eszmélődik... [PDF / WORD]2018. február
Szabó Ferenc SJ – KRISZTUS ÉS A NEM KERESZTÉNY VALLÁSOK – Van-e üdvösség a kereszténységen kívül?

„A keresztények egységéért végzett imahéten írom ezt az eszmélődésemet. A Krisztus-hívők egyre inkább tudatosítják a halálba induló Jézus szándékának megvalósítását: „Legyenek mindnyájan egy(ek), hogy a világ higgyen!” (Vö. Jn 17,21) A most lezárult Luther-év is alkalomul szolgált az ökumenikus párbeszéd elmélyítésére. Ma már inkább azt keressük, ami egyesít, semmint azt, ami szétválaszt vagy egymással szembeállít bennünket. A kölcsönös nyitottságban és az őszinte igazságkeresésben sokszor ráismerünk bizonyos teológiai nézetek komplementaritására, ezen túl a szeretet párbeszédére és a közös karitatív elkötelezettségre mindig van lehetőség. [PDF / WORD]2018. január
Szabó Ferenc SJ – AZ EUCHARISZTIA AZ ÖKUMENIKUS PÁRBESZÉDBEN
Utóhang a Luther-Évhez

„A keresztények közötti egység helyreállításának előmozdítása a II. Vatikáni egyetemes szent zsinat egyik fő célja” – így hangzik az ökumenizmusról szóló zsinati dekrétum, az Unitatis redintegratio (UR) első mondata. Ezt a célt tűzte ki a zsinatot meghirdető Szent XXIII. János, ezt törekedett megvalósítani a zsinati „áttörést” levezető és utána számos reformot foganatosító Boldog VI. Pál, majd utódai egészen napjainkig. [PDF / WORD] 2018. január
Szabó Ferenc SJ: AZ ÉLŐ ISTEN FELÉ
– Olvasónapló a misztikáról (2017)
A Lét és a Semmi titka, az istenhit és istentagadás, az istenkép és istenélmény (misztika) egész életemben foglalkoztatott – kutatásaimban és imaéletemben. Még a II. Vatikáni zsinat kezdete előtt – teológus koromban a vallon jezsuita főiskolán – Henri de Lubac Isten útjain című könyve hosszú átelmélkedése után Az élő Isten felé címmel rögzítettem eszmélődéseimet; gépelt kéziratom borítóján ez a dátum áll: Eegenhoven–Louvain, 1960. XI. 1. E kiadatlan kéziratom egyes részeit (idézetek Mesterem említett könyvéből és számtalan hivatkozásából) az elmúlt jó félszázad alatt sokszor felhasználtam. A kézirat elején a mottó Szent Ágostontól: „Ne fordulj kifelé, térj be önmagadba; a belső emberben lakozik az igazság. És ha saját változó természetedet felfedezted, haladj túl önmagadon is. S ne feledd el, hogy még itt sem állhatsz meg, túl kell menned az okoskodó értelmen is; oda kell tehát igyekezned, ahonnan magának az értelemnek a fénye forrásozik…"  [PDF / WORD]2017. október
A GRAZI LATIN THEOLOGIA SCHOLASTICA HELYE PÁZMÁNY PÉTER ÉLET- MŰVÉBEN Szabó Ferenc SJ előadása a Katolikus Egyetem 25. évfordulóján 2017. október 3-án
Pázmány Péter (1570–1637) kora a modern világ születésének hajnala. A 16/17. századfordulón a humanizmus-reneszánsz és a kezdődő reformáció szellemisége jellemzi Róma, majd Graz egyetemi környezetét, amelyben Pázmány Péter, a fiatal magyar jezsuita tanulmánya befejeztével elkezdi működését. A humanizmus visszahajolt a klasszikus latin–görög kultúrához (amely fontos szerepet kapott a jezsuita nevelésben/oktatásban): az embert állítja a középpontba, az emberi személy szellemi–erkölcsi értékét, tudását, alkotóerejét. [PDF / WORD]
2017. augusztus
SZABÓ FERENC SJ – A KATOLIKUS EGYHÁZ – Walter Kasper egyháztani monográfiájáról

Ferenc pápa és Kasper bíboros egyháztana – Walter Kasper teológus bíboros jelentős monográfiájában, A Katolikus Egyház címmel összegezte a II. Vatikáni zsinat óta kialakított egyháztanát. A munka eredeti német nyelven 2012-ben jelent meg, francia fordítása pedig 2014-ben.
Walter Kasper kétrészes könyve hosszú élettapasztalatot és teológiai reflexiót összegez. Monográfiája a katolikus Egyházról személyes vallomás is egyházszeretetéről. [PDF / WORD]
2017. június
Szabó Ferenc: NÉZETEK AZ ENGESZTELÉSRŐL – „Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért…” – „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot…”
Az engesztelés egyike azoknak a vallási-teológiai fogalmaknak, amelyek ki vannak téve a félreértés és a tévesztés veszélyének. Herbert Vorgrimler (Karl Rahner-tanítvány) megállapítja: „A katolikus spiritualitásnak még nem sikerült úrrá lennie azokon a félreértéseken, melyek szerint a bűnökért az önmagunkra rótt gyötrelmek és lemondások mellett mintegy pótlólagosan kellene »vezekelnünk« azért, hogy elnyerjük Isten bocsánatát. Kínos elbizakodottságra és önteltségre vall, ha valaki mások mulasztásai miatt – nemritkán beteges fanatizmussal párosuló – engesztelő akcióba kezd.” [PDF / WORD]
2017. június
Szabó Ferenc: „HALÁL, FELTÁMADÁS, ÖRÖK ÉLET.”
„Nem halok meg, hanem átlépek az Életbe.” (Lisieux-i Szent Teréz)
Két kis figyelemreméltó könyv jelent meg 2017 tavaszán az eszkatológia (a „végső dolgok”) témakörében. Ilyen kérdéseket tárgyalnak: az ember test–lélek egysége; mi történik a halálban: megsemmisülés vagy beteljesedés?; a haldokló orvosi és lelki segítése; a végső döntés a halálban; végső búcsú a halál előtt és után; „túlvilág”?; halhatatlanság és feltámadás; újjászületés a halálban; a feltámadott állapot; utolsó ítélet; tisztulás („tisztítótűz”); kárhozat („pokol”); örök élet Istennel és szeretteinkkel. Mindkettő „leporolja” a hagyományos nézeteket ezekről a szó szoros értemében vett életbe vágó kérdésekről. Mert aki értelmet ad a halálnak, értelmet ad az életnek. [PDF / WORD]
2017. május
Szabó Ferenc: „EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE”
Távoli előkészület a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra
Szentmise és szentségimádás
Eucharisztikus Világkongresszusok – Budapest, 1938 és 2020
Az Eucharisztikus Világkongresszus, más néven Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a Katolikus Egyház rendszeresen megrendezett, világméretű eseménye, amelynek célja az Oltáriszentség megismerésének és tiszteletének elmélyítése. [PDF / WORD]
2017. május

Szabó Ferenc SJ: EMBERI JÖVŐ ÉS KERESZTÉNY REMÉNYSÉG
4. előadás: 2017. május 10. Párbeszéd Háza
A halál és feltámadás Krisztus fényében

A halál: megsemmisülés vagy átmenet a teljesebb életre? – Filozófiai tézisek és antitézisek
A keresztény hit válasza: Krisztus feltámadt, a benne hívők is feltámadnak (1Kor 15)
Idő és örökkévalóság (Halász Pius)
Teilhard de Chardin jezsuita tudós víziója a planetizálódó világ jövőjéről:
Parúzia-várás és evilági elkötelezettség (Az Isteni miliő)
Ferenc pápa a teremtés védelméről és Teilhard de Chardin SJ víziójáról (Laudato si’/Áldott légy)
[PDF / WORD]

 2017. április
Bartók Tibor SJ: AZ IGNÁCI LELKISÉG FORRÁSAI – Szeretünk ignáci lelkigyakorlatokról, ignáci meditációról, kontemplációról, ignáci megkülönböztetésről, ignáci Isten- és emberképről beszélni. A dolog sokszor úgy fest, mintha a jezsuita rendalapító – Lelkigyakorlatos könyvecskéje révén – maga találta volna fel, vagy éppen monopolizálta a lelki élet számos építőkövét. A fogalmaknak ez az erőteljes, néha zavaró „ignacianizációja” valójában egy szocio-spirituális jelenség gyümölcse, legalábbis jelentős részben. A XX. század elejétől kezdve a Rend mintegy újra felfedezte az alapító nevéhez fűződő forrásokat, elsősorban a Lelkigyakorlatok könyvét és Ignác önéletrajzi elbeszélését, A zarándokot saját spiritualitása számára. >>>
2017. április
Szabó Ferenc SJ: EMBERI JÖVŐ ÉS KERESZTÉNY REMÉNYSÉG
3. előadás: 2017. április 12. Párbeszéd Háza
A reménység teológiája és Európa jövője
Jürgen Moltmann protestáns teológus és az ezoterikus marxizmust valló Ernst Bloch vitája: a „reménység Istene” (Róm 15,13) és az utópista „remény-isten” szembeállítása – Moltmann újabb tanulmánya (Concilium 1998)
Francis Fukuyama és Madách Imre a történelem végéről
Moltmann megoldása: keresztény eszkatológia (A megfeszített Isten)
XVI. Benedek pápa körlevele a reményről (Spe salvi)
Samuel P. Huntington a civilizációk összecsapásáról és az iszlám hódításáról
Henri Boulad SJ és Ferenc pápa a migránskérdésről és Európa jövőjéről

Márciusi előadásomban idéztem Jean Daniélou jezsuita teológus könyvét a Történelem misztériumáról. Az 1950-es évek elején tartott sorozatának utolsó előadását a reménynek szentelte. Az időben élő embernek ez az erénye a múltra támaszkodik, hogy a jelen türelmén keresztül várja a jövőt. A keresztény reménye nem naiv optimizmus, felszínes derűlátás...  [PDF / WORD]
2017. április

Szabó Ferenc SJ: EUCHARISZTIA ÉS EGYHÁZ – Teológiai megfontolások az ökumenikus párbeszéd távlatában – A II. Vatikáni zsinat liturgikus reformjának gyakorlati megvalósításában a katolikus egyházon belül számos szélsőség és ezért feszültség jelentkezett; ez a tény a Tanítóhivatal több eligazító megnyilatkozását váltotta ki. Ugyanakkor a zsinattal elindult teológiai párbeszéd protestáns (főleg lutheránus) testvéreinkkel szép eredményeket hozott, éspedig a két fél kölcsönös nyitottsága, valamint a szentségi teológia újragondolása következtében.  [PDF / WORD]
2017. április
Szabó Ferenc SJ: A „fehér vértanú bíboros” és az Ostpolitik „Mindszenty történelmi szerepe” – Ezzel a főcímmel jelent meg Mindszenty József (1882–1975) bíboros-érsek születésének 125. évfordulójára a Rubicon történelmi magazin különszáma, amely a „vértanú bíboros” életművének értékelése. Balogh Margit történész két alaposabb tanulmánya mellett – több írást közöl a Kádár-kori kommunista egyházüldözés különböző mozzanatairól, szempontjairól. [PDF / WORD]2017. április
AMORIS LAETITIA – Alain Thomasset SJ kommentárja (Études, avril 2017, 65–77)
Az Amoris Laetitia kezdetű szinódus utáni buzdítás fontos dokumentum, amelyet helyesen kell értelmezni. Számos vitát váltott ki, amelyek csökkenthetik jelentőségét. Ki kell emelni újdonságát: felhívás az egyes esetek megkülönböztetésére, amely bizalommal tekint a személyekre és a kegyelem munkájára.
[PDF / WORD]


2017. március
Szabó Ferenc SJ:
EMBERI JÖVŐ ÉS KERESZTÉNY REMÉNYSÉG  
2. előadás: 2017. március 8. Párbeszéd Háza
A történelem értelme
   Istennel vagy Isten nélkül? Az ateista humanizmus tragédiája (H. de Lubac SJ)
   A történelem értelme: nem hívő filozófusok kölcsönös kritikája (Jean-Paul Sartre és Lukács György vitája)
   A történelem misztériuma (J. Daniélou SJ és G. Fessard SJ, történelemteológiája)
   Európa jövője II. János Pál, XVI. Benedek és Ferenc pápa szerint
Emberi jövő és keresztény reménység című sorozatom bevezetéséül felvetettem az égető kérdést: Milyen jövő vár az emberiségre? Vázoltam a különböző jóslatokat és utópiákat – Szent Ágostontól a New Age mozgalomig. A következő három előadásban keressük a megnyugtató választ a valamennyiünket nyugtalanító kérdésre. Mai előadásomban a történelem értelme kérdését vitatjuk meg főleg filozófiai szempontból
>>>
2017. február
Szabó Ferenc SJ:
EMBERI JÖVŐ ÉS KERESZTÉNY REMÉNYSÉG  
1. előadás: 2017. február 8. Párbeszéd Háza
Milyen jövő vár az emberiségre?

   „Jönnek a barbárok!” – Ferenc pápa: a migránsjelenség: az „idők jele”.
   Szent Ágoston történelemteológiája (De Civitate Dei – Isten városáról):
   A Jó és a Rossz küzdelme a történelemben.
   Világvég-jóslatok (millenarizmus régen és most), evilági messianizmus,
   modern utópiák (marxizmus – E. Bloch)
   A harmadik évezred világképéhez: László Ervin: Kozmikus kapcsolatok.
   Új korszak? (New Age) – Válasz a kihívásokra: „Jézus Krisztus,
   az élő víz hordozója” (Vatikáni dokumentum)
Megrendítő történeti események, a barbárok pusztítása, természeti katasztrófák (földrengés, pestis), újabban egy atomháború! fenyegetése, egyáltalán a modern tudomány hihetetlen gyors fejlődése is felveti a kérdést: Milyen jövő vár az emberiségre? Hová vezet a technikai fejlődés etika nélkül, meddig tarthatja kezében a világfejlődést a hatalmára büszke posztmodern ember?
>>>


2017. január
                                                 PERIKÓPÁK

Szabó Ferenc SJ - ÖRÖMHÍR VASÁRNAPOKRA ÉS ÜNNEPNAPOKRA
Válogatás a Vatikáni Rádióban elhangzott és az Új Emberben közzétett homília-vázlatokból (2011–2016) >>>

ÉVKÖZI VASÁRNAPOK - ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP (Jn 2,1–11) (C) - A kánai menyegző  >>>

NAGYBÖJT ÉS A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR - NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA (Mt 4,1–11) (A)
Vatikáni Rádió.- „Nemcsak kenyérrel él az ember!”  >>>2016. december
Szabó Ferenc: HIT A HOZZÁNK JÖVŐ ISTENBEN – A SZÁZÉVES JOSEPH MOINGT SJ HATTYÚDALA
Krisztológiájának végső összefoglalása két kötetben.
A százéves Joseph Moingt (szül. 1915-ben) francia jezsuita teológus az utóbbi évtizedekben felhívta magára a figyelmet merész krisztológiai nézeteivel és „antiklerikalizmusával”, a merev egyházi intézmény kemény kritikájával. Élete vége felé revideálta saját hosszú teológus-munkáját is. 2013 óta enyhült kritikája; örömmel üdvözölte Ferenc pápa reformtörekvéseit, és nagyobb reménnyel tekint az Egyház jövője elé, amelyet már csak „odaátról” szemlél. >>>
2016. december
Szabó Ferenc SJ: „ÖRÖMBEN ÉLTEM, KÖSZÖNÖM!” Ez a kis könyv – a jezsuita Arcélek sorozatban – hivatásom történetének főbb mozzanatait vázolja. Nem teljes önéletrajz, életművemből is csak néhány fontosabb tényt említ.
Életrajzi adataim közben eszmélődéseim, naplójegyzeteim és verseim alkotják e „vallomásokat” Szent Ágoston-i értelemben kettős confessio. ...Isten irgalmas szeretetének megvallása...
>>> 

2016. szeptember
Szabó Ferenc SJ: HIERONYMUS BOSCH EMLÉKEZETE (1516–2016) – Idén világszerte kiállításokkal és rendezvényekkel emlékeznek meg Hieronymus Bosch németalföldi festő halálának 500. évfordulójáról.
A középkorból a reneszánszba átívelő világszemléletű, vallásos és valláskritikus „szürrealista” festő, máig megfejthetetlen, bizarr alakok/szimbólumok özönével meghökkentő életműve mindig lenyűgözött.
>>> 

2016. augusztus
Szabó Ferenc SJ: EMBERI JÖVŐ ÉS KERESZTÉNY REMÉNYSÉG – „Mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindazoknak, akik reménységetekről kérdőre vonnak titeket.” (1Pét 3,15)
„Jönnek a barbárok!” – Két „város” ütközése? – Napjainkban, amikor a migránsok tömegei elárasztják Európát, sokan a népvándorlás korát idézik vissza, mások, akik a Gondviselés szándékait fürkészik, Szent Ágostonra hivatkoznak, akit a barbárok betörése (410-ben a gótok kifosztották Rómát) arra sarkallt, hogy megírja De Civitate Dei (Isten városa) című történelemteológiai művét.
>>> 

2016. június
Szabó Ferenc SJ: RATZINGER PÁPA ÉLETE ÉS MŰVE – Széljegyzetek Lukács László monográfiájához
Lukács László piarista teológus, a Vigilia főszerkesztője Joseph Ratzinger – XVI. Benedek pápa életművét összegző, most megjelent monográfiáját az emeritus pápa személyesen ajánlja: „…azt kívánom: olvassák örömmel; mindenekelőtt pedig azt remélem, hogy közben láthatóvá válik előttünk katolikus hitünk igazsága és szépsége, amelynek szolgálatát életfeladatomnak tekintem.”
>>> 

2016. május
Szabó Ferenc SJ: AZ EMBERISÉGJÖVŐJE – KERESZTÉNY SZEMMEL
Teilhard de Chardin – a planétizáció/globalizáció prófétája
Múlt és jövő között feszül életünk. Ha a történelemben szétáradó rosszat, igazságtalanságot és szenvedést tekintetbe vesszük, az emberi történelmet mint szenvedéstörténetet is jellemezhetjük. „Semmi sem hasonlít jobban a Keresztúthoz, mint az emberi történelmi kaland”...
>>[PDF] - >>[Word]

 


 

2016. április
PÁZMÁNY PÉTER, A JEZSUITA ESZTERGOMI ÉRSEK – Tusor Péter, Pázmány, a jezsuita érsek, Kinevezésének története, 1615–1616 (Mikropolitikai tanulmány) „CollectaneaVaticana Hungariae, Classis I, vol. 13”, Gondolat Kiadó, Budapest–Róma, 2016, 459 oldal.
Tusor Péter monográfiája Pázmány Péter életművének egy „epizódjára” összpontosít: a jezsuita Pázmány Péter bonyodalmas érseki kinevezését, főleg annak politikai hátterét elemzi újabb dokumentumok felfedezésével.
Pázmány érseki kinevezésével kapcsolatban újra megvizsgálta azt a központi kérdést: „Jezsuita maradt-e Pázmány mint érsek?” Ezzel a címmel Lukács László Rómában élt történész rendtársam magyar nyelven egyszerűsítve, rövidítve összefoglalta alaposabb francia nyelvű tanulmányunkat, amely a Rendtörténeti Intézet folyóiratában (AHSI) jelent meg.
>>> 

 


 

2016. április
Szabó Ferenc
„KÖTÉLTÁNC KÉT ÁLLÁSPONT KÖZÖTT” – Széljegyzetek Balogh Margit Mindszenty-monográfiájához
Két hete súlyos csomagot hozott a postás: Balogh Margit történész Mindszenty-monográfiájának két vaskos kötetét – a Szerző jóvoltából. Azóta, főleg az elmúlt héten belemerültem olvasásába; újraélem korom egyház- és politikatörténetét: kezdve zalaegerszegi diákéveimtől a vegyes emigrációs tapasztalatokig.
>>> 

 


 

2015. december
Szabó Ferenc SJ: A megigazulás a Kalauz XII. könyve szerint. – Pázmány korától az 1999-es evangélikus–római katolikus Közös Nyilatkozatig
„Nem azt keressük, ami elválaszt, hanem ami összeköt” – a II. Vatikáni zsinatot meghirdető XXIII. (Szent) János pápa e jelszavát idézi egy lutheránus füzet (Hídmagazin), amely a Reformáció 500. évfordulójának megünneplésére készülve kijelenti: az idézett jelszót „az Evangélikus–Katolikus Bizottság az Egységért komolyan veszi, amint a Reformáció 500. évfordulójának méltó megünneplésére készül”.
>>> 

 2015. december

SZABÓ FERENC SJ 2015. ŐSZI ELŐADÁSAI A PÁRBESZÉD HÁZÁBAN/strong>

1. ELŐADÁS: 2015. SZEPTEMBER 8. – Walter Kasper bíboros vitatott tanulmánya

az elvált és újraházasodott hívők lelkipásztori gondozásáról
Ferenc pápa Az Evangélium öröme (Evangelii gaudium) kezdetű buzdításában meghívott minden keresztényt, hogy újítsa meg személyes találkozását Jézus Krisztussal... >>>


2. ELŐADÁS: 2015. OKTÓBER 5. – KÉT CSALÁDSZINÓDUS KÖZÖTT  (Az előadás utólag szerkesztett, kiegészített szövege)
A szinóduson részt vevő bíborosok nyilatkozatai: Christoph Schönborn OP bécsi és Reinhard Marx müncheni bíboros érsek >>>

3. ELŐADÁS - A SZINÓDUSI SOROZAT UTOLSÓ ELŐADÁSA - 2015. NOVEMBER 30.
VÉGET ÉRT A CSALÁDSZINÓDUS - Ferenc pápával a szinódus mérlegéhez
2015. október 24-én véget ért a család hivatásával és küldetésével foglalkozó háromhetes, XIV. rendes püspöki szinódus. Ferenc pápa ideiglenes mérlege: záróbeszéde a családszinódus utolsó, 18. közgyűlésén. >>>/a> 2015. augusztus
Szabó Ferenc SJ: Az „ÖRÖK NŐI” – Variációk egy témára
           „Mindaz, mi elmúlik, / csak földi jelkép;
          
a fogyatékos itt / tökéletes szép;
           a mondhatatlan is / alakra lel;
           az Örök Női visz / magasba fel.
                                            (Goethe, Faust)

Szentkuthy Miklós és az érosz – Mostanában többet olvasgattam Szentkuthy műveit – részben erre az előadásra is készülve. Erosz–Thanatosz örök problémája mellett teológiai reflexiói is izgatnak. De most az erotika, a Nő–Szerelem misztériuma, az Örök Női metaforájához fűzök megjegyzéseket. Utána szólok Szabó Lőrincről, két perszonalista filozófusról, Paul Claudelről és Pierre Emmanuelről, végül Teilhard de Chardin L’Éternel féminin című költői látomásáról. >>>
 2015. augusztus
GYORGYOVICH MIKLÓS KÖNYVISMERTETÉSE (EGYHÁZFÓRUM 2015)
Szabó Ferenc SJ: „Krisztus fénye” – Bevezetés Henri de Lubac SJ életművébe

JTMR, Budapest, 2014, 501 oldal (Isten és tudomány, Jezsuita Könyvek könyvsorozat)
(Lektorálta dr. Görföl Tibor és dr. Török Csaba)

A bevezetőben ismertetem a könyv néhány főbb paraméterét. A Nyitányon túl 10 fejezet és számos alfejezet taglalja a kiváló teológusról, Henri de Lubac bíborosról szóló monográfiát. 11. fejezeteként terjedelmes Függelék foglalkozik de Lubac mestereivel, barátaival, 10 alfejezetbe sűrítve. A vonatkozó bibliográfiát a következő 20 oldal részletezi, a névmutató pedig a kötetben szereplő közel 400 fontosabb személy nevének előfordulási helyét adja meg. >>>

 2015. június
Szabó Ferenc SJ: MEGJELENT MINDSZENTY BÍBOROS EMLÉKIRATAINAK TELJES VÁLTOZATA
Giovanni Cheli (1918–2013) és a „Mindszenty-ügy megoldása”
A kritikai kiadás – A kritikai kiadást a Vatikáni Rádióban bemutatta Kovács Gergely okleveles posztulátor. Ismertetéséből idézek: „Az idei 86. Ünnepi Könyvhéten (2015. június 4–8.) kerül az olvasók kezébe Mindszenty József bíboros Emlékiratainak első teljes kiadása. Nagy érdeklődés övezi a kötet megjelenését, már hetek óta a legkeresettebb könyvek között szerepel a Helikon Kiadó világhálós rendelési listáján. A Magyarországi Mindszenty Alapítvány ezzel az együttműködéssel Isten Szolgája máig kiadatlan gazdag szellemi örökségét szeretné minél szélesebb körben elérhetővé tenni.
>>>
 2015. június
SIMONE WEIL MISZTIKUS
A magyar olvasóközönség az elmúlt fél évszázad során megismerhette Simone Weil (1909–1943) életét és filozófiáját, lelkiségét, misztikáját, főleg az Új Ember és a Vigilia köre, elsősorban is Pilinszky János fordításai és esszéi révén. Az 1998-ban a Vigilia kiadásában megjelent válogatott írások – Ami személyes és ami szent – függelékében a szerkesztő, Reisinger János tájékoztat az idegen és magyar nyelvű szakirodalomról. Reisingertől értő bevezetőt is olvashatunk a magyar fordításokhoz, illetve a válogatáshoz Hit és szabadság címmel.
>>>
 2015. május

POLITIKA ÉS VALLÁS AZ ISZLÁM VILÁGBAN
Keresztény–muzulmán párbeszéd?

Napjainkban az iszlám terjeszkedése, a terrorcselekmények, különösen is az iszlám állam embertelenségei a politika képviselőinek és a vallási vezetőknek figyelmét is egyre fokozottabban felkeltik. Újabban pedig sorra gyilkolják a keresztényeket (például diákokat Kenyában), csak azért, mert kereszténynek vallják magukat.
>>>
 2015. május

FALUDI AKADÉMIA - „SZABADON ÉS HŰSÉGESEN KRISZTUSBAN”
Szerelem, házasság, család – keresztény szemmel (Vitatott erkölcsteológiai problémák)
5. ELŐADÁS: 2015. MÁJUS 11.
Az igaz szerelem: út a Szeretet-Isten felé
  - A keresztény házasság eszménye
  - Szerelem házasság előtt: a szerelem érlelődése
  - A szexualitás-szerelem: egyetemes energia (Teilhard de Chardin)
  - Szexuális kapcsolat szentségi házasságra készülve?
  - Párkapcsolat, jegyesség, keresztény házasság
>>>
 2015. április
FALUDI AKADÉMIA - „SZABADON ÉS HŰSÉGESEN KRISZTUSBAN”
Szerelem, házasság, család – keresztény szemmel - (Vitatott erkölcsteológiai problémák)
4. ELŐADÁS: 2015. ÁPRILIS 20.
Nézeteltérések morálteológiában a családszinóduson
  – Reinhardt Marx bíboros Ferenc pápáról és a családszinódusról
  – A személyi fejlődés dinamikája a keresztény életben
  – II. János Pál Reconciliatio et paenitetia kezdetű buzdítása (1984)
  – II. János Pál újabb közbelépése: a Veritatis splendor (1993) morálteológiai elvei
  – Elvált és újraházasodott hívők egyházi helyzete (Walter Kasper javaslat) >>>

 2015. március
FALUDI AKADÉMIA - „SZABADON ÉS HŰSÉGESEN KRISZTUSBAN”
Szerelem, házasság, család – keresztény szemmel - (Vitatott erkölcsteológiai problémák)
3. ELŐADÁS: 2015. MÁRCIUS 16.
Erkölcsteológiai viták a II. János Pál szolgálata alatti szinódusokon
  – Bevezetés: Két családszinódus között (2014–2015)
  – A zsinati fordulat
  – Martini bíboros álma (1999)
  – A perszonalista morálteológia a zsinat után
  – A házasság és a család a zsinaton
  – II. János Pál a családról: Familiaris consortio (1981)
  – Az optio fundamentalis és a fokozatosság a törvény alkalmazásábanl >>>
2015. február
FALUDI AKADÉMIA - „SZABADON ÉS HŰSÉGESEN KRISZTUSBAN”
Szerelem, házasság, család – keresztény szemmel - (Vitatott erkölcsteológiai problémák)
2. ELŐADÁS: 2015. FEBRUÁR 16.
Humanae vitae (1968)

  – A szakbizottság haladó többsége és a konzervatív kisebbség
  – Ottaviani bíboros köre befolyásolja a habozó VI. Pált
  – Tekintélyi válság a 1968-as Humanae vitae közzététele után
  – Teológusok tiltakozása, püspökkari körlevelek eligazításai
  – Máig megoldatlan a születésszabályozás kérdése (szinódus)
  – Ferenc pápa a Humanae vitae-ről >>>

 2015. január
FALUDI AKADÉMIA - „SZABADON ÉS HŰSÉGESEN KRISZTUSBAN”
Szerelem, házasság, család – keresztény szemmel - (Vitatott erkölcsteológiai problémák)
1. ELŐADÁS: 2015. JANUÁR 19.
A II. Vatikáni zsinat (Gaudium et spes II/I) újraértékelte a hitvesi szerelmet,
a keresztény házasság természetes alapját

  – A megújuló erkölcsteológia: Krisztus szeretet-törvénye és a lelkiismeret
  – Előtörténet: XI. Piustól (Casti connubii) a II. Vatikáni zsinatig
  – A GS zsinati konstitúció vitái: a hitvesi szerelem és a felelős életadás
  – Visszalépés: A Humanae vitae szemlélete felé… >>>

 2015. február
Száz éve született P. Alszeghy Zoltán SJ - 2015. január 16-án a római Gergely Egyetemen emléknapot tartottak P. Alszeghy Zoltán tiszteletére, „A cento anni dalla nascita del gesuita Zoltán Alszeghy – Il teologo originale” címmel. Néhány méltatással mi is tisztelgünk a XX. század nagy magyar teológusa előtt. >>>
2015. január - MAGYAR KURÍR
SZABÓ FERENC, „KRISZTUS FÉNYE”. - Török Csaba: Szabó Ferenc jezsuita munkásságával sokat tett azért, hogy a francia teológia szerzőit Magyarországon megismerhessük. Új kötete Henri de Lubac jezsuita életművébe ad bepillantást: megmutatja a hívőt, a szerzetest, a papot, és megérteni engedi a lelket, a gondolatot, a küzdelmeket és a harcokat.>>>
2014. december
Szabó Ferenc, „Krisztus fénye”. Bevezetés Henri de Lubac SJ életművébe – Könyvbemutató.  -  Bartók Tibor: P. Szabó Ferenc Henri de Lubacról és életművéről írt könyvének bemutatóján szeretném mindenek előtt kiemelni, hogy a vaskos, közel 500 oldalas mű átfogó képet nyújt egy a magyar teológiában viszonylag kevéssé ismert XX. századi kiemelkedő teológusról. >>>

 2014. december

EGYHÁZUNK A „SZINODÁLIS ÚTON” A keresztény házasság és a család mai kihívásai
A 2014. október 5–19. között megtartott III. rendkívüli püspöki szinódus a Ferenc pápa által elindított „szinódusi folyamat” első állomása; feladata a helyzetfelmérés volt: „A család a mai kihívásokkal szemben az evangelizálás távlatában”; a mostani munkák összegezése alapján folytatódik jövőre, 2015. október 4–25. között a rendes szinódussal, a következő témával: A család hivatása és küldetése az Egyházban és a mai világban. >>>

 2014. október
VI. PÁL ÉS AZ OSTPOLITIK - P. Szabó Ferenc kommentárja
... Az elmúlt napokban itt, Rómában VI. Pál pápa szolgálatának egyik legnehezebb és legvitatottabb területéről, ún. keleti politikájáról (Ostpolitik) rendeztek konferenciát, és – mint már hírt adtunk róla – bemutatták Gilberto Martinelli olasz filmrendező Mindszenty-filmjét.
>>>
 2014. szeptember
Sylvie Germai: Szorongás a túlvilág előtt a különböző életkorokban
CHRISTUS (a francia jezsuiták negyedéves lelkiségi folyóirata), no. 235, juillet 2012: L’angoisse de l’au-delà (kivonatos fordítás)

„Az »odaát«(túlvilág) igazában egy »belül«-világ, nem pedig egy »túl« (=földi élet »utáni«), nem a felhők mögött van vagy a csillagokon túl, hanem itt van, most, olyan jelenben, amely örökké megmarad.” (Maurice Zundel) >>>
 2014. szeptember
2014. július és augusztus vasárnapjain P. Szabó Ferenc SJ A szeretet hullámhosszán címmel előadássorozatot tartott a Vatikáni Rádió magyar műsorában: a családdal foglalkozó októberi püspöki szinódus távlatában a személyesedés–szerelem–házasság kérdéseivel foglalkozott a keresztény antropológia és teológia szempontjai szerint.

1. „A test az üdvösség sarkpontja” – 2. Állat és angyal között 3. A személyesedés útján
4. A szerelem/szeretet misztériuma 5. Boldogságkeresés és szexualitás 6. Földi és égi szerelem - A házasság szentsége 7. Házasságra készülve: tanácsok a keresztény jegyeseknek 8. Helyzetfelmérés >>>
 2014. június
A feminizmus kihívása a teológiának. Cikkismertetés: Reflexiók a lesbico-gay és gender-kultúrára. Mario Imperatori SJ, „Sfide filosofico-teologiche de corpo sessuato” La Civiltà Cattolica 2014, II, 236‒248, 3933 (3 maggio 2014)

Mario Imperatore, jezsuita szerző egy nagyon időszerű jelenségből indul ki: napjainkban egyre terjed a „lesbico-gay” kultúra, amely a radikális (leszbikus) feminizmus ideológiájára is támaszkodva azt a posztulátumot hangsúlyozza, hogy a férfi és a nő közötti anatómiai-biológiai különbség kialakulásában a szociális szerep és a kultúra (queer-elmélet) befolyása játszotta és játssza a döntő szerepet.
 
>>> [Word] - [Pdf]
 2014. június
Lelkiségi konferencia, 2013. ápr. 5-6: „Menny és Pokol” Dr. Szabó Ferenc SJ előadása Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatos elmélkedése a pokolról. –  Konferenciánk témája: „Menny és pokol a barokk kori ember életében: a mindennapok-tól a műalkotásokig” leszűkíti ugyan a menny és pokol témakört a barokk korra, de a keresztény tanítás, az üdvösség és kárhozat hite és annak sokfajta ábrázolása (elképzelések, hiedelmek) átíveli a századokat a Bibliától kezdve napjainkig.>>>
 


2014. június
Szabó Ferenc SJ.: Szempontok a jezsuita lelkiség történetéhez. A devetio moderna és az Imitatio Christi (Kempis) hatása Szent Ignácra (Lelkigyakorlatok) és a jezsuita lelkiségre. Amikor erre az előadásra készültem és forrásanyagom már együtt volt, megkaptam a belga jezsuiták folyóirata, a Nouvelle Revue Théolgique legújabb számát, és benne egy érdekes cikket olvashattam: „Loyolai Ignác és Luther Márton: lelki élet és teológia"  >>>

  2014. március
Szabó Ferenc 2014. tavaszi előadássorozata
Krisztus megújuló Egyháza 3. - ÚJ EVANGELIZÁLÁS EURÓPÁBAN

Európa „keresztény gyökerei”?
Helyzetjelentés és kihívások
50 évvel a II. Vatikáni zsinat után: hol tart a zsinati aggiornamento?>>>

 2014. február
Szabó Ferenc 2014. tavaszi előadássorozata
Krisztus megújuló Egyháza 2. -  FERENC PÁPA EGYHÁZKÉPE ÉS PROGRAMJA

Evangelii Gaudium kezdetű buzdítása szerint:
a péteri szolgálat új formája,
a püspöki kollegialitás gyakorlása,
a római központ decentralizálása
„Szegény és szolgáló Egyház” >>>
 2014. január
Szabó Ferenc 2014. tavaszi előadássorozata
Krisztus megújuló Egyháza 1. - SZENT ÉS BŰNÖS EGYHÁZ?
A II. Vatikáni zsinat egyháztanához (Lumen gentium 8)
A földön zarándokló Egyházat a Szentlélek élteti, de mivel tagjai bűnösök, reformokra szorul! „Ecclesia semper reformanda” – protestáns elv?
A vándorló Isten népe a bűnbánat és a megtisztulás útját járja (Lumen gentium 8) >>>

 


2013. október-december
ISTEN NEM HALT MEG! - Istenhit és istentagadás - Szabó Ferenc előadássorozata a Párbeszéd Házában
1994-ben a Budapesti Tavaszi Fesztivál és az Európai Kulturális Hónap keretében A személy és a szépség védelmében címmel tartottam előadást. [...] „Biztos vagyok abban, hogy a hit a világ tavaszát jelenti, amint az ateizmus a telet. Ám a tél méhében hordozza mindig a tavaszt: januárban már rügyeznek a mandulafák..." (Pierre Emmanuel)  

 

1. rész >>>    2. rész >>>   3. rész >>>

 


2013. október
Könyvbemutatók Párizsban és Brüsszelben - Szabó Ferenc SJ beszámolója a Vatikáni Rádiónak - Október 2-án Párizsban, október 7-én pedig Brüsszelben, mindkét fővárosban az ottani Magyar Intézetben, bemutattuk az Üldözött jezsuiták vallomásai című, szerkesztésemben 1995-ben megjelent kötet francia fordítását: Jésuites hongrois sous le pouvoir communiste >>>
 2013. augusztus

Szabó Ferenc SJ: Istenkeresők és megtérők. A XX. század konvertitái. A Vatikáni Rádióban elhangzott előadások javított, bővített, jegyzetekkel kiegészített szövege >>>

[Az előadássorozat a Vatikáni Rádióban - hanganyaggal] >>>

 


2013. április
A II. Vatikáni zsinat előkészületei RobertoTucci SJ kiadatlan naplójegyzetei tükrében - Szabó Ferenc SJ könyvismertetése - Giovanni Sale SJ, Giovanni XXIII e la preparazione del Concilio Vaticano II nei diari inediti del direttore della „Civiltà Cattolica” padre Roberto Tucci, Jaca Book, Milano-Foligno, 2012 >>>

 


2013. március
Bencze Lóránt - Széljegyzetek dr. Szabó Ferenc SJ könyvéhezA Vatikán keleti politikája közelről. Az Ostpolitik színe és visszája. (Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány–L’Harmattan, Budapest 2012) – Szabó Ferenc könyvét olvasva elözönlöttek személyes tapasztalataim emlékei. Azzal az előfeltevéssel vettem kézbe a munkát, hogy a „kívülálló” nem feltétlenül jól látja az itthoni történéseket. De megdöbbentett az a tény, hogy jól látja a hazai egyházüldözést is. >>>

 


2013. március
Török Csaba - Szabó Ferenc: A Vatikán keleti politikája közelről. Az Ostpolitik színe és visszája. (Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány–L’Harmattan, Budapest 2012) - A kommunizmus szerepének tudományos vizsgálata számos publikációt eredményezett már hazánkban. A levéltári anyagok megismerése, a kutatási eredmények és a külföldi forrásokhoz való hozzáférés fényében egyre részletgazdagabb és árnyaltabb képet kapunk erről a negyedfél évtizedről. >>>
   2013. február
PÁZMÁNY MAGYAR MŰVEINEK KRITIKAI KIADÁSA – Most jelent meg Pázmány Péter Tíz bizonyság (1605) című műve 2001-es kritikai szövegkiadásához a Jegyzetek vaskos (531 oldalnyi) kötete, amelyhez lemezen mellékelték a már közzétett szöveget. ¬ Örömmel üdvözöljük ezt a kulturális „eseményt”, amely jelzi, hogy Pázmány kritikai kiadásának 2000-ben megindult munkálatai szépen előrehaladnak Hargittay Emil professzor irányításával, fiatal kutatók közreműködésével. A kritikai kiadás megindításáról, a munkák előrehaladásáról, textológiai és forráskritikai tapasztalatokról időközben beszámolt Hargittay Emil. >>>2012. szeptember
PÁRBESZÉD A HITRŐL - Szabó Ferenc SJ nyári sorozata a Vatikáni Rádiónak (2012. július-augusztus) - „Ne fordulj kifelé, térj be önmagadba: a belső emberben lakozik az Igazság. >>>

 


2012. november
Gracza Lajos: LISZT „SPOSALIZIO" CÍMŰ ZONGORADARABJÁRÓL - Lőte Enikő interpretációjában. - Elkésve kaptam kézhez Lőte Enikő zongoraművésznő hanglemezének szépen kivitelezett példányát (DLCD 197 (P) 2002). A kompakt-lemez hetedik - címadó - darabja, Liszt Sposalizio-ja, Lőte interpretációjának lelkisége révén kiemelkedik az eddigi hazai feljátszások közül, ami arra késztet, foglalkozzam részletesen a kérdéses zeneművel, illetve annak szellemiségével és lelkiségével. >>>

 


2012. szeptember
Gracza Lajos: A FELFEDEZÉS ÖRÖMÉRŐL - Szabó Ferenc Ötödik tengerparti elégiája olvasásakor. -  "[...] Kedves barátom megtisztelt az Ötödik tengerparti elégia kéziratának megküldésével. Az alcím, Duino, asszociációk sorát indította el fejemben, ezért rögtön elolvastam a költeményt. Újra- és újraolvasásakor mélyen rejlő húrok pendültek meg bennem, amivel a vers kielégítette személyes (!) esztétikám első válogató kritériumát: együtt rezegtem a művel.">>>

 


2012. június
Szabó Ferenc Pázmány Péterről - Interjú Soós Viktorral. (Elhangzott a Katolikus Rádióban 2012. június 2-án.) Soós Viktor: A közelmúltban jelent meg a L’Harmattan kiadónál, a „Jezsuita könyvek” sorozatban. Szabó Ferenc jezsuita új Pázmány-monográfiája: „Krisztus és Egyháza Pázmány Péter életművében.” Pázmány teológiájáról P. Szabó már közzétett egy monográfiát 1990-ben, főleg grázi egyetemen tartott latin előadásait elemezte a hitelemzés és a kegyelemvita szempontjaiból; most Pázmány Péter latin és magyar műveit tanulmányozva mutatta be és helyezte el a XVII. századi magyar író, apostol krisztológiáját és egyháztanát. >>>

 


2012. június
Szabó Ferenc: Magyarország kálváriája 1918-1919-ben. - Prohászka és Bangha az ország feltámasztásáért. (Rövidítve elhangzott Budapesten 2012. április 14-én a Tormay Cécile-konferencián.) Az 1918-as őszirózsás forradalomról és a Tanácsköztársaságról nemcsak Tormay Cécile „Bujdosó könyv” című visszaemlékezése ad hű képet, hanem a magyar szellemi-erkölcsi megújulás két kiemelkedő apostola, Prohászka Ottokár püspök és Bangha Béla jezsuita naplójegyzetei és írásai is. >>>2012. május
Ateista humanizmus és posztmodern kultúra (2012. május 15, MKPK székháza, OKGyK rendezvénye) - A pápa által meghirdetett új evangelizálás egyik célkitűzése, hogy az ún. Nyugati világban egyre terjedő ateizmussal szembenézzen, válaszoljon kihívásaira és párbeszédet kezdjen a jó szándékú nem hívőkkel. >>>2012. április 11.
Költők között – a költészet napján - Szabó Lőrinc és Ady Endre hitéről. - Ma, Húsvét nyolcadának szerdáján reggel a szentmisében Szent Lukács evangéliumának 24. fejezetéből az emmauszi tanítványok örökszép történetét olvastam fel. Nagyon szeretem ezt az elbeszélést, amely keresztény életünk parabolája is lehet. >>>2012. április
Mindszenty-Év  - 120 éve született Mindszenty bíboros. Tudományos konferencia és ünnepi emlékezés Zalaegerszegen 2012. március 28. és 30. - „Boldogasszony Éve” (1947/1948) - Szabó Ferenc S.J. előadása: „Zalaegerszeg apostola és Magyarország hercegprímása születésének (1892. március 29.) 120. évfordulójára emlékezünk. A Magyar Püspöki Konferencia a jubileumra körlevelet adott ki. Milyen lélekkel emlékezünk Mindszenty József bíborosra? ..." >>>


2012. március
Lénárd Ödönre emlékezünk (1911–2003–2011) - Lénárd Ödön 100. születésnapjára, 2011. Karácsonyra a Jelenkori Keresztény Archívum kiadásában, Timár Ágnes gondozásában, megjelent egy kis emlékező könyv: DEUS PROVIDEBIT. Lénárd atyára emlékezünk. A mintegy félszáz emlékező – Lénárd atya rendtársai és barátai, ciszterci nővérek, történészek – írását olvashatjuk. Köztük P. Szabó Ferenc megemlékezését, amely 2011. szeptember 12-én elhangzott a Vatikáni Rádió magyar adásában. – Szabó Ferenc az üldözött szerzetes születésének 100. és Mindszenty József bíb oros születésének 120. évfordulójára írta a következő hosszabb emlékezését. >>>


2012. március

„CSEND ÉS SZÓ: AZ EVANGELIZÁCIÓ ÚTJA”  - Pápai üzenet a Tömegkommunikáció 46. világnapjára. - Szabó Ferenc SJ jegyzete az üzenetről. Nagy örömmel olvastam XVI. Benedek üzenetét a május 20-i világnapra. „A Tömegkommunikáció 2012-es világnapja közeledtével szeretnék megosztani veletek néhány gondolatot a kommunikáció emberi folyamatának egy szempontjáról, amelyet gyakran felejtenek, bár nagyon fontos, és amelyre manapság különösen is szükséges emlékeztetni. >>>2012. február
Az emberiség jövője – Planétizáció és globalizáció – (Szabó Ferenc S.J. jegyzete) Milyen jövő vár az emberiségre? – ez a kérdés a mai világválság idején élesebben vetődik fel, mint a múlt század derekán, a II. világháború végén, a Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombák pusztításai után. >>>2012. február
A személy és a kultúra védelmében. – Dr. Szabó Ferenc S.J. 2012. január 22-én, „a Magyar Kultúra napján, Zalaegerszegen a Hevesi Sándor Színházban rendezték meg a hagyományos ünnepi gálaestet. Mihály Péter színművész Himnusz-szavalatát követőn dr. Szabó Ferenc jezsuita szerzetes, teológus, író, irodalomtörténész mondott ünnepi beszédet. >>>

 A II. vatikáni zsinat „kopernikuszi fordulat” az Egyház küldetésében. – Szabó Ferenc SJ előadása a Párbeszéd Házában 2012. február 15-én, a Faludi Akadémia által szervezett sorozat nyitányaként. – „Kétségtelen tény, hogy korunk legjelentősebb egyházi eseménye az 1962–65 között megtartott II. vatikáni zsinat volt...” >>>


 
Nemeshegyi Péter S.J.: „Megesett rajtuk a szíve…” - Jézus Szíve a magyar bibliafordításokban. A Jézus Szentséges Szíve iránti tisztelet a kereszténységben ősi gyökerekre nyúlik vissza, az újkorban pedig különleges virágzásnak indult. Az egész világon épültek a Jézus Szentséges Szívének szentelt templomok, jelentek meg a Jézus Szívéről szóló könyvek és folyóiratok... >>>


 
Georg Trakl (1887-1914) emlékezete (Szabó Ferenc SJ jegyzete)
- Éppen születésének 125. évfordulóján írom ezt a jegyzetet. 1887. február 3-án Salzburgban született Georg Trakl, a tragikus sorsú osztrák költő és író, aki mindössze 27 évet élt. >>>


 
Nemeshegyi Péter S.J.: A II. Vatikáni Zsinat időszerűsége 50 évvel megnyitása után -
XII. Piusz pápa hosszú uralkodása után 1958. október 28-án a katolikus egyház bíborosai megválasztották a 77 éves velencei pátriárkát, Angelo Roncallit pápává. A választók úgy gondolták, hogy ez a falusi származású, jószívű öregember nem fogja váratlan kezdeményezésekkel megzavarni az katolikus egyház gödülékenyen működő gépezetét. >>>
 

Franciaországi események 2012-ben. Egyház és politika - a jövő évi franciaországi választások elé. Sajtószemle. - „Az Egyház a lelkiismereteket szólítja: Milyen legyen a keresztények részvétele a politikában?” Ezzel a témával foglalkozik a francia La Documentatiom catholique (Katolikus dokumentáció) c. folyóirat legújabb (2011.XI. 2) számának (No 2476) dossziéja. >>>


Jeanne d’Arc alakja Péguy költészetében - Franciaország az idén Jeanne d’Arc, Szent Johanna születésének 600. évfordulójára emlékezik. Az egyszerű parasztlány, akit francia nemzeti hősként tisztelnek, 1412. január 6-án született a francia Domrémy nevű faluban. A fiatal lány isteni hangokra hivatkozva vezette a százéves háború idején a franciák felszabadító háborúját az angolok ellen>>>


IN MEMORIAM VÁCLAV HAVEL(1936-2011) -  Az igaz és szabad szó hatalmáról 2011. dec. 11-én 75 éves korában elhunyt Václav Havel cseh drámaíró, politikus, antikommunista ellenzéki, a Charta ’77 mozgalom vezéregyénisége, volt cseh államfő. Közép-Európában, sőt, világszerte elismert egyéniség volt ez a szabadságjogokért harcoló humanista. [. . .] „Köszönöm, Václav.” - Dominik Duka prágai érsek, Csehország prímása december 18-i nyilatkozata elhunyt barátja, Václav Havel emlékére >>>


Dr. Tóth Zoltán József: AZ ÚJ ALAPTÖRVÉNY: A TÖRTÉNETI HAGYOMÁNYOK ÉS A MONETÁRIS HATALOM. Gondolatok az új Alaptörvényről. Az Országgyűlés 2011 áprilisában hosszú, több évtizedes várakozás és küzdelmek után elfogadta Magyarország új alaptörvényét. Az alaptörvény-alkotmány a változtatni nem akaró, a világháború utáni rendszerek folytatásáért küzdő, úgynevezett „status quo” irányzat és a változtatás mellett elkötelezett erők nagyon kemény és még nem lezárt küzdelmének az eredménye.>>>


Kopp Mária: Miért váltak a gender- kutatások központi jelentőségűvé a mai társadalomban? Manapság a gender-kutatással kapcsolatban forrnak az indulatok annak ellenére, hogy kevesen látják pontosan, mit is takar ez a széles kutatási terület. Ennek az írásnak a célja, hogy röviden bemutassam, miért fontos ez a téma és az elutasítás helyett miért jó, sőt szükséges hívő szempontból megközelíteni, és lehetőleg befolyásolni a kutatás irányait ezen a területen. 2010-ben felkértek a WHO, az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiója részére a „Gender and helath” (Nemi különbségek és egészség) témában a 2012-es, illetve a hosszú távú, 2020-ig terjedő stratégiát kidolgozó munkacsoport vezetésére.>>>Soós Viktor Attila: Kiss László SJ internálása.
Tanulmányomban Kiss László SJ internálásához vezető utat, az internálásának körülményeit és raboskodását dolgoztam fel. Forrásul szolgáltak az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában található vizsgálati dossziék – V-19486 Handler Lajos és társai; V-23774 Wéber János és társai; V-147806 Pethő Jenő és társai>>>

 

Szabó Ferenc S.J.: „Isten távolléte vagy csendje a mai költészetben”

Cikkismertetés és jegyzet a francia katolicizmusról – A francia jezsuiták folyóirata, az ETUDES  legújabb száma (2011. november)  a fenti címmel közölt tanulmányt Stéphane Michaud irodalomtörténésztől, a Sorbonne professzorától. Három költő világnézetét elemzi: Paul Celan romániai születésű, zsidó német költő és irodalomkritikus életművét, aki a holokauszt következtében elveszítette családját, és a háború után Franciaországban telepedett le.>>>

 SZEMPONTOK A JEZSUITA LELKISÉG TÖRTÉNETÉHEZ
„A devotio moderna és az Imitatio Christi (Kempis) hatása Szent Ignácra (Lelkigyakorlatok) és a jezsuita lelkiségre” (Szabó Ferenc S.J. előadása Kolozsvárott)>>>

 


 

 KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT LISZT FERENC
- Interjú dr. Gracza Lajos Liszt-kutatóval
– Az interjút a Távlatok részére a Liszt-év alkalmából
Lőte Enikő, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, zongoraművésznő készítette;
- Gracza Lajos: Liszt Ferenc-archívum Göppingen–Budapest. LISZT FERENC: MISSA CHORALIS>>>

 


 

Medjugorje - Harminc év után - Harminc évvel a medjugorjei állítólagos jelenések után még mindig nem született vatikáni döntés az esemény hitelességéről.
A Szűzanya állítólagos jelenéseit vizsgáló nemzetközi bizottság még messze van attól, hogy közzétegyen egy első értékelést – jelentette ki Camillo Ruini bíboros 2011. június 14-én az APIC – nemzetközi katolikus hírügynökség – jelentése szerint. A bíboros, aki a 2010 márciusában létrehozott bizottság elnöke, emlékeztette az újságírókat, hogy a vizsgálatot illetően titoktartás kötelezi.
>>>

 


 

SZÁZ ÉV UTÁN – „ESZMÉLETCSERE”  - címmel 2011. május 25-én sikeres tudományos konferenciát rendezett a Távlatok és a Faludi Akadémia a Párbeszéd Házában. Témája volt: „Bergson eszméinek hatása a XX. század spirituális megújulására – Magyarország felé a közvetítő: Dienes Valéria”. A kezdeményező és fő szervező, P. Szabó Ferenc S.J. bevezető előadásában megvilágította a konferencia alapgondolatát, bemutatta a XIX/XX. század fordulójának tömeges megtéréseit. Főleg 1905-1915 között írók, művészek, gondolkodók tömegesen tértek át a katolikus hitre.>>>

 


 

Szabó Ferenc: Új távlatok. - Válogatott irodalmi, művelődéstörténeti
és teológiai tanulmányok, Éghajlat, Budapest 2011.

Dr. Török Csaba teológusprofesszor könyvbemutatója
a XIX. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉTEN

Amikor az ember mérlegre tesz egy emberi, tudományos pályát, nehéz dolga van. Miként lehet összegezni sok évtized munkáját? Hogyan lehet a tárgyi teljesség igénye nélkül, de mégis a lehető legnagyobb eszmei hűség igényével felrajzolni valakinek az arcélét, akinek élete igen jelentős részét az írás tette ki? És hogyan összegezzünk egy művekben lenyomatot hagyó curriculum vitae-t, amikor a személy, aki mindemögött áll, egyszerre teológus, költő, író, rádiós újságíró?>>>
 


 

II. JÁNOS PÁL BOLDOGGÁ AVATÁSA (2011. MÁJUS 1.)
2011. május 1-jén, a délelőtt 10 órakor kezdődő pápai szentmise keretében XVI. Benedek boldoggá avatta elődjét, II. János Pált. A szertartásra érkező zarándokok zsúfolásig megtöltötték a Szent Péter teret és környékét. Magyar egyházi és közéleti vezetők mellett zarándokcsoportok is érkeztek a boldoggá avatásra. A Szentatya kihirdette: „János Pál pápát mostantól kezdve boldognak nevezzék." Ünnepnapja október 22-én lesz; e dátum Wojtyla pápa péteri szolgálatának megkezdésére, 1978. október 22-ére utal. Immár hivatalosan, egyházjogi szempontból is megkezdődhet II. János Pál nyilvános tisztelete.>>>
 


 

A NÁZÁRETI JÉZUS HÚSVÉTJA
Joseph Ratzinger/XVI. Benedek A Názáreti Jézus c. könyvének II. kötete 2011 nagyböjtjére több nyelven is megjelent. (Hamarosan magyarul is olvashatjuk. Itt most a német eredetire hivatkozom.) Alcíme: „A Jeruzsálembe való bevonulástól a Feltámadásig”. A kötet tehát a Virágvasárnaptól a húsvéti időszakig terjedő misztériumokat, Jézus szenvedését, kereszthalálát és feltámadását, megdicsőülését elemzi. Vagyis hitünk központi titkát, amely az őskeresztény igehirdetés középpontjában állt még az evangéliumok megírása előtt.>>>
 


 

IN MEMORIAM PATRIS N. ŐRY S.J. (1909-1984) - Szabó Ferenc S.J. „Krisztus misztériuma Pázmány életművében” című, készülő monográfiájának NYITÁNYA 
Az 1970-es évek végén Őry Miklós S.J. beavatott műhelytitkaiba, pár évig együtt dolgoztunk, és Pázmány-kutatása még fel nem dolgozott dokumentációja is hozzám került. Közel fél évszázados kutatása eredményeit felhasználom és továbbfejlesztettem 1990-ben megjelent  A teológus Pázmány c. monográfiámban. Pázmány Péter krisztológiájáról tárgyaló újabb monográfiám is sokat köszön rendtársam több évtizedes kutatómunkájának.>>>
 


 

Gustave Martelet: "Isten nem teremtette a halált"

2010

A Bölcsesség könyve kétségtelenül tanúsítja, hogy „Isten nem teremtette a halált” (1,13). De az a halál, amelyről itt beszél, nyilvánvalóan a bűn, amelytől óvni akar bennünket: „Ne törjétek magatokat a halál után tévelygő életetekkel, ne siettessétek romlástokat kezetek munkájával!” (1,12) Az ártatlanság melletti erősködés, amelyet itt Isten ajkára adnak, a bűn halálára vonatkozik, de nem okvetlenül a másik halálra, amelyről a természet gondoskodik a kor vagy az évszakok szerint.>>>

 


 

Prokopp Mária: Újonnan felfedezett középkori falképek Pest város plébániatemplomának főhelyén

2010 Húsvétjára készülve, a szentély tisztasági festése közben, a keleti falon, a templom tengelyében, a hatalmas, hármas osztású, mérműves gótikus ablak alatt, mintegy három méter magasságban, újkori téglasorral elfalazott 1x1 méteres fülkében, remekmívű gótikus freskó tűnt elő, amely a trónoló Madonnát ábrázolja a Gyermekkel.>>>

 


 

Bikfalvi Géza: Az első japán követség Európában 
A jezsuita missziók kezdete és Alessandro Valignano tevékenysége

Az első európaiak 1543-ban érkeztek meg Japánba, majd portugál és spanyol kereskedők rendszeresen felkeresték a japán kikötőket. Európa egyre nagyobb érdeklődéssel fordult a távoli és ismeretlen kultúra felé. Ugyanakkor a japánok is felfedezték a nanban (déli barbár) néven nevezett európai technika és műveltség értékeit.>>>

 


 

Dr. Szabó Ferenc S.J.: A Pázmány alapította Nagyszombati Egyetem 375 éves

Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros 1635-ben alapította meg Nagyszombatban egyetemét Universitas Hungarica néven filozófiai és teológiai fakultással. Ezzel megkoronázta széleskörű kultúrpolitikáját. Az esemény 375. évfordulójára emlékezünk az idén Magyarországon Szeptember . 29 és október. 1 között egy nemzetközi konferenciát Nagyszombatban: „A Nagyszombati Egyetem a történelem fényében” témakörrel.>>>

 


 

Michel Sabbah: Kiengesztelődés a Szentföldön?

[Christus, octobre 2010, 449-455. – (Christus: a francia jezsuiták negyedéves lelkiségi folyóirata.)
A Szerző: Mgr Michel Sabbah, Jeruzsálemi latin pátriárka 1987-2008 között. Két könyvét a Desclée de Brouwer tette közzé: Paix sur Jérusalem (Béke Jeruzsálemre), 2002; Lire et vivre la Bible au pays de la Bible (Olvasni és élni a Bibiliát a Biblie földjén), 2003.]

Jeruzsálem a Megváltás városa, vagyis az emberiség Istennel és az emberek egymás közötti kiengesztelődésének városa. Krisztus ugyanis eljött, hogy ledöntse az elválasztó falat a választott nép és a világ más népei között (vö. Ef 2, 14), hogy megvalósuljon a próféta szava: „Jöjjetek, menjünk fel Jákob Istenének házához… Nemzet nemzet ellen kardot nem emel, és nem tanulnak többé hadviselést” (Iz 2, 3-4). – Jeruzsálem azonban ellentmondás jele maradt.>>>

 


 

Dr. Szabó Ferenc S.J.: Dienes Valéria bergsonizmusa

Bevezetésképpen én is emlékezéssel kezdem. Dienes Valériával személyesen 1965-ben Párizsban ismerkedtem meg, amikor elkísértem a Teilhard de Chardin Alapítványhoz, hogy engedélyt kérjünk Teilhard-fordítása kiadásához. Miután visszakísértem a hotelbe, még hosszan beszélgettünk Bergsonról, Teilhard és Prohászka bergsonizmusáról. Felolvasott részleteket egyik naplójából az eszméletcseréről.>>>

 


 

Mindszenty – „A fehér vértanú”

Koltay Gábor új filmje ismét Mindszenty József bíboros, a „fehér vértanú” életművére irányította a figyelmet. Szerencsére találkozunk olyan cikkekkel, filmekkel, kiállításokkal, amelyek igyekeznek teljes fénybe állítani a mártír magyar főpap életművét, ellentétben az utóbbi évek torzító, néha a kommunista időkre emlékeztető írásaival, megnyilatkozásaival.>>>

 


 BOLDOG JOHN HENRY NEWMAN

 

XVI. Benedek pápa John Henry Newman boldoggá avatása alkalmából
elmondott homíliája
  Birminghamban

Igen örvendetes ez a nap, amely bennünket itt Birminghamban összehozott. Először is, ma vasárnap van, az Úr napja, az a nap, amelyen Urunk Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül, és örökre megváltoztatta az emberi történelmet azzal, hogy a sötétségben és a halál árnyékában élő minden embernek meghozta az új életet és a reményt. Ezért gyűlnek össze világszerte e napon a keresztények, hogy dicséretet mondjanak és hálát adjanak Istennek a velünk cselekedett nagy csodatetteiért. Ez a mai vasárnap az angol nemzet életében is fontos nap, minthogy e napot jelölték ki, hogy megemlékezzünk az „Angliai Csata” hetvenedik évfordulójáról. [. . .] Van azonban egy örvendetesebb ok is, amely ezt a napot Nagy-Britannia, a Midlands tartomány és Birmingham városa számára sok jót ígérő nappá teszi: ezen a mai napon lesz John Henry Newman bíboros oltárra emelve és hivatalosan boldoggá avatva.>>>

 

Nemeshegyi Péter: John Henry Newman vándorútja

XVI. Benedek pápa idei szeptemberi angliai látogatása során boldoggá avatja John Henry Newman bíborost. 1963-ban avatta boldoggá VI. Pál pápa az olasz passzionista szerzetespapot, Domenico Barberit, aki 1845. október 10-én átvette Newmant a római katolikus egyházba. VI. Pál pápa Barberi boldoggá avatása alkalmával mondott szentbeszédében megemlékezett erről az eseményről, és Newmanról a következőket mondta: „Newman, csak az igazság szeretetétől és a Krisztus iránti hűségtől vezetve olyan vándorutat járt végig, amely igen fáradságos volt ugyan, de ugyanakkor a legnagyobb, legmélyebb értelmű és legeredményesebb út volt, amelyet valaha is befutott az emberi szellem a múlt században, sőt, mondhatjuk, az egész újkorban, végül pedig eljutott a bölcsesség és béke teljességéhez.”

Newmannak ezt az útját szeretnénk a következőkben vázolni, írásai, és a Ian Ker által készített életrajza nyomán.>>>

 


 

Bikfalvi Géza: Loyolai Szent Ignác és a pápák

A jezsuita rend egyik „különlegessége”, hogy más szerzetesrendekkel szemben, nemcsak a hagyományos hármas – szegénység, tisztaság, engedelmesség – szerzetesi fogadalmat teszik le, hanem engedelmességet fogadnak Krisztus mindenkori földi helytartójának, a pápának. A rend Alkotmánya szerint a pápa a jezsuiták legfőbb elöljárója. Szent Ignác egyik fő jellegzetességének, a pápához való külön hűség és engedelmesség, a Jézus Krisztus által alapított hierarchikus Egyház iránti mélységes ragaszkodásának és gyermeki tiszteletének a kifejeződése. Már a Lelkigyakorlatokban is megfogalmazza az Egyház iránti ragaszkodását, tiszteletét, szeretetét és engedelmességét: „Tegyünk félre minden ítéletet és készséges, elszánt lelkülettel engedelmeskedjünk mindenben Krisztus, a mi Urunk igazi Jegyesének, aki a mi szent Anyánk, a hierarchikus Egyház.” (Lgy, 353)>>>

 


 

Peter Conrad Kronenberg SJ: Caravaggio 2010

(Elhangzott öt részben 2010 augusztusában a Vatikáni Rádió magyar adásában.)  

1610-ben, Porto Ercole-ban halt meg a festő Michelangelo Merisi, ismertebb nevén Caravaggio. Halálának 400. évfordulóján számos kiállítást rendeztek, talán a legjelentősebb a római Scuderie del Quirinale tárlata, mely a világ nagy galériáiból hozta az Örök Városba Caravaggio alkotásait. Ismertetjük Peter Conrad Kronenberg jezsuita atya értekezését, amely az olasz jezsuita folyóirat júliusi számában jelent meg. (La Civiltà Cattolica, 2010-07-22).

Horváth Hajnalka fordítása  >>>

 


 

VITATOTT MÁRIA-JELENÉSEK – MEDJUGORJE

1981 óta az egyházi és részben világi média középpontjában áll a „medjugorjei történet”, az állítólagos Mária-jelenések és „üzenetek” a hat „látnoknak”. Miközben a zarándokok milliói keresik fel a Mostar melletti „kegyhelyet”, és a világméretű turista-szervezés anyagilag felvirágoztatta a környéket, folyik a vita a „jelenések” hitelességéről, a botrányos esetekről, csalásokról. Várjuk az újabb, 2010 elején létrehozott nemzetközi Vatikáni Bizottság vizsgálatának eredményeit, illetve a Hittani Kongregáció végleges határozatát >>>

 


 

Szabó Ferenc SJ: HENRI DE LUBAC S.J. ÉLETMŰVE

Az összkiadás (Oeuvres complétes=OC) terve

A franciaországi Jezsuita Rendtartománnyal, a „Henri de Lubac Bíboros” Nemzetközi Társaság vállalkozott a Bíboros összes műveinek (OC) tudományos kiadására a párizsi Cerf kiadónál. A kritikai kiadást a következő szakemberekre bízták: Georges Chantraine S.J., M. Jacques Prévotat, Michel Sales S.J: és Jean-Pierre Wagner világi pap, a Bíboros tanítványa.>>>

 


 

Elmélkedések az Egyházról

Krisztus igen, Egyház nem?

Merre tart Joseph Ratzinger, XVI. Benedek egyháza? Egy kontesztáló német teológus könyvcímét és kritikáját idézve tartottam a karácsonyi ünnepkörben itt a VR-ban négy előadást Joseph Ratzinger teológiájáról és a zsinati megújuláshoz való viszonyáról.>>>

 


 

Ratzinger pápa és a II. vatikáni zsinat

XVI. Benedek az ellentmondások kereszttüzében

A II. vatikáni zsinat (1962–1965) kétségtelenül a „nagy fordulatot” jelentette az újkori egyház történetében. Yves Congar 1965-ben így jellemezte a zsinati egyháztani „fordulatot”: „Átmentünk a túlnyomó részt jogi felfogástól a kegyelem ontológiai (léttani) elsőbbségéhez, a szisztéma uralkodó szerepétől a keresztény ember állításához; ami pedig Isten népe tekintélyi struktúráját illeti, jobban elismertük a római monarchia mellett a püspökök egyetemes testületének helyét, a helyi szervezetekét és az ecclesia, az Egyház mint közösség mivoltát.” >>>

 


 

 

 

—> Főszerkesztő:

Szabó Ferenc

—> Társszerkesztő:

Gyorgyovich Miklós

—> Főmunkatárs:

Nemeshegyi Péter

—> Szerkesztőbizottság

—> Nagy Ferenc

—> Repertórium

—> Archívum

—> Nyitólap


 

 

 

[ Nyitólap  |  Jezsuiták  |  Katolikus  |  Katolikus Rádió  |  Magyar Kurír  |  Plébánia | Breviárium ]