Dr. Szabó Ferenc SJ

 

 BEVEZETÉS KRISZTUS MISZTÉRIUMÁBA

(Az Apor Vilmos Főiskola hallgatóinak)

 


 

Előszó helyett

 

A kereszténység alapja az a hit, hogy a Názáreti Jézusban megjelent a Messiás; Isten Fia emberré lett, hogy az embereket üdvözítse. A Megtestesülés tehát a keresztény hit sarkpontja. Isten Igéjének megtestesülésével megnyílt az út az ember megistenüléséhez. A kereszten meghalt és feltámadt Jézus Lelkével továbbél az egyházban, amely küldetést kapott az Evangélium hirdetésére, az Úr művének folytatására. Isten Szavát, a bibliai kinyilatkoztatást értelmezve és aktualizálva, a különböző korok és vidékek kultúrájához alkalmazkodva végzi az egyház a népek a népek evangelizálást.

Bevezetőnk (Miért élünk, miért hiszünk?) után jegyzetünk első részében szólunk a názáreti Jézus történetiségéről, a Szentírás értelmezéséről, az evangéliumok keletkezéséről. Ezután megvilágítjuk Jézus személyét és üdvözítő művét. Részletesebben szólunk a húsvéti misztériumról: Jézus szenvedéséről és haláláról, valamint feltámadásáról. Végül a keresztény hit lényegére mutatunk rá.

A szöveggyűjtemény második része a II. vatikáni zsinat egyháztanával, valamint az egyház és a modern világ viszonyával foglalkozik, elemezve a Lumen gentium és a Gaudimus et spes kezdetű konstitúciókat.

A gyűjtemény harmadik része – Isten barátai – hitünk korszerű bemutatása két részben: 1) Tudom kinek hittem (a hit megalapozása); 2) Mit kell hinnünk? (a keresztény hitvallás ágazatainak értelmezés). Végül a függelékben a szerzők és az idegen szavak lexikonát találja az olvasó.

 

Budapest, 2006. Nagyboldogasszony ünnepén

 

SZ. F.

 


 

Bevezető

1. Jézus Krisztus megközelítése

2. A II. vatikáni zsinat

3. Isten barátai

4. Lexikon

                                  Letöltés