Kedves Olvasóink!


A TÁVLATOK, a jezsuiták negyedéves világnézeti, lelkiségi és kulturális folyóiratának nyomtatott változata a 2010-es évben megszűnt, de itt, a honlapunkon – módosított profillal – folytatja működését >>> 
 


- - - LEGÚJABB  ÍRÁSAINK - - -


2019. március
Szabó Ferenc SJ: ÚTON AZ ÉLŐ ISTEN FELÉ – Nyitány – Hinni, de miben? „A hit az élet ereje: az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz. . . Ha nem hinné, hogy valamiért élnie kell, akkor nem élne…”  Lev Tolsztojnak ezeket a szavait idézte Babits Mihály élete delelőjén a Sziget és tenger című kötete (1924) vallomás-nyitányában, amikor azt vizsgálta, mit is hisz: „Mi tart fönn? Mi a gyökér, mely nem szakad el? mely elpusztíthatatlan táplál valami kimeríthetetlen erővel?”  >>>


2018. december
Szabó Ferenc SJ: BERGSON SPIRITUÁLIS ERŐTERÉBEN. – Olvasónapló és tanulmányok. – Napjainkban az ún. nyugati világban egyre terjed a gyakorlati materializmus, a vallási közöny, sőt az ateizmus is; ugyanakkor – a csökkenő hagyományos vallásosság mellett – bizonyos közösségekben/csoportokban, főleg fiatalok körében, fokozódik az értelem- és Isten-keresés, amint ezt tanúsítja a nagy keleti vallások misztikus tapasztalatai iránti érdeklődés.
A mai hitetlenség és az istentapasztalat keresése összefüggésében látom Bergson spirituális filozófiájának és a keresztény misztika felé való nyitásának időszerűségét. Ezt szeretném érzékeltetni alábbi jegyzeteimmel. >>>


2018. október
Szabó Ferenc SJ: VILÁGÍTÓ EMBEREK – IDŐSZERŰ MŰVEK
Bábel Balázs ajánlása: „Minden írástudó, aki jártas a Mennyek Országának tanításában hasonlít a családatyához, aki kincseiből újat és régit szed elő.” (Mt 13,52)
Jézus tanítókról, írástudókról szóló megállapítása különösen is áll Szabó Ferenc jezsuita teológusra, aki költő, publicista, rádióműsor-szerkesztő, folyóirat-főszerkesztő is egy személyben. Több mint fél évszázad terméséből, annak fő vonulatából a régi megállapításokat új megvilágításba helyezve gyűjtötte össze írásait ebbe a kötetébe.
Teológiai munkáit papnövendék korom óta haszonnal olvastam és forgattam,
az abból az időből való levélváltásunkat is nagy becsben tartva őrzöm. >>>


2018. augusztus
VI. PÁL PÁPA POPULORUM PROGRESSIO KEZDETŰ KÖRLEVELÉNEK IDŐSZERŰSÉGE – P. SZABÓ FERENC SJ JEGYZETE
Egyháztörténészek egyöntetű véleménye szerint Montini/VI. Pál pápa legjelentősebb műve a II. Vatikáni zsinat továbbvitele volt XXIII. János pápa halála után, illetve az a tény, hogy az egyetemes zsinatnak új irányt és lendületet adott a második ülésszakot megnyitó híres beszédével, majd első, a dialógusról szóló Ecclesiam suam kezdetű körlevelével. Két évvel a zsinat befejezése után két újabb dokumentumot tett közzé: Populorum progressio kezdetű, valamint a papi cölibátusról szóló, Sacerdotalis celibatus kezdetű körlevelét. >>>

2018. augusztus
EGY ÉVTIZED VI. PÁL SZOLGÁLATÁBAN – SZABÓ FERENC SJ
Negyed századot töltöttem Rómában, a Vatikáni Rádió magyar műsorát szerkesztettem, tehát a „Pápa Rádiója” révén szolgáltam az egyházat. 1967. január 1-én kezdtem a munkát a rádiónál P. Orbán Miklós mellett, majd miután ő (21 évi szolgálat után) 1972-ben Kanadába kérte áthelyezését, én vezettem a tagozatot. Több mint tíz éven át (1967–1978) szolgáltam VI. Pál pápát, „szócsöve” voltam, és a katolicizmus központjából követtem a zsinat után megújuló, de közben a kontesztálástól megszaggatott világegyház eseményeit; átéltem Rómában VI. Pál zsinati reformjait, beszámoltam utazásairól, közelről tanúja voltam az A. Casaroli által folytatott, sokak által (joggal) bírált Ostpolitiknak. >>>

2018. augusztus
SZÁZ ÉVE SZÜLETETT INGMAR BERGMAN
A.Ingmar Bergman (1918. július 14.–2007. július 30.), egy svéd lutheránus lelkész fia, a filmművészet legnagyobb alkotói között foglal helyet. Már egyetemistaként a színház felé fordult figyelme: előbb mint amatőr, később pedig mint a stockholmi Opera rendezőjének asszisztense került a színházzal szorosabb kapcsolatba. A színházi szakma is éppoly nagyszerű rendezőként tartja számon, mint a filmművészet, amellyel 1944-ben a neves színházi és filmrendező Alf Sjöberg ismertette meg. 1945-től kezdett filmeket rendezni, melyeknek maga írta a forgatókönyvét is. 1956-ban a Cannes-i Fesztiválon tűnt fel Egy nyári éjszaka mosolya című filmjével. Hamarosan meredeken ívelt a pályája felfelé. >>>

2018. augusztus
SZÁZ ÉVE SZÜLETETT HUBAY MIKLÓS – P. SZABÓ FERENC SJ MEGEMLÉKEZÉSE
Száz éve született Nagyváradon és hét éve hunyt el Hubay Miklós drámaíró. A Farkasréti temetőben 2011. május 27-én vettünk búcsút tőle. A katolikus egyházi szertartás keretében több értő és baráti méltatás hangzott el a drámaíró, műfordító, esszéista, forgatókönyvíró, egyetemi tanár életművéről. Ezeket hallgatva felidéztem találkozásainkat Rómában, a Triznya-kocsmának keresztelt összejöveteleken, majd 1992-es hazatérésem után itthon baráti eszmecseréinket magyar és francia írókról, költőkről, műfordítási problémákról. >>>

2018. február
A SZÜLETÉSTŐL A HALÁLIG – Ricœur, Rilke és Marcel nyomában  – Szabó Ferenc olvasónaplója
„Két dolgot nehéz valóban elfogadni az életben:
az első az, hogy halandók vagyunk,
a másik az, hogy nem szerethet bennünket mindenki.” (Paul Ricœur)
A napokban kezembe került Paul Ricœur (1913–2005) magyarra fordított kis könyve: Egészen a halálig. Kedvenc filozófusom élete alkonyán (főleg felesége halála után) az igazán „életbevágó” végső kérdésekről eszmélődik... >>>

2018. február
KRISZTUS ÉS A NEM KERESZTÉNY VALLÁSOK – Van-e üdvösség a kereszténységen kívül?

„A keresztények egységéért végzett imahéten írom ezt az eszmélődésemet. A Krisztus-hívők egyre inkább tudatosítják a halálba induló Jézus„Legyenek mindnyájan egy(ek), hogy a világ higgyen!” (Vö. Jn 17,21) A most lezárult Luther-év is alkalomul szolgált az ökumenikus párbeszéd elmélyítésére. Ma már inkább azt keressük, ami egyesít, semmint azt, ami szétválaszt vagy egymással szembeállít bennünket. A kölcsönös nyitottságban és az őszinte igazságkeresésben sokszor ráismerünk bizonyos teológiai nézetek komplementaritására, ezen túl a szeretet párbeszédére és a közös karitatív elkötelezettségre mindig van lehetőség. >>>

2018. január
Szabó Ferenc SJ – AZ EUCHARISZTIA AZ ÖKUMENIKUS PÁRBESZÉDBEN – Utóhang a Luther-Évhez

„A keresztények közötti egység helyreállításának előmozdítása a II. Vatikáni egyetemes szent zsinat egyik fő célja” – így hangzik az ökumenizmusról szóló zsinati dekrétum, az Unitatis redintegratio (UR) első mondata. Ezt a célt tűzte ki a zsinatot meghirdető Szent XXIII. János, ezt törekedett megvalósítani a zsinati „áttörést” levezető és utána számos reformot foganatosító Boldog VI. Pál, majd utódai egészen napjainkig. >>>

2016. december
Szabó Ferenc SJ: „ÖRÖMBEN ÉLTEM”
Ez a kis könyv – a jezsuita Arcélek sorozatban – hivatásom történetének főbb mozzanatait vázolja. Nem teljes önéletrajz, életművemből is csak néhány fontosabb tényt említ.
Életrajzi adataim közben eszmélődéseim, naplójegyzeteim és verseim alkotják e „vallomásokat” Szent Ágoston-i értelemben kettős confessio. ... Isten irgalmas szeretetének megvallása ... >>>


2016. szeptember
Szabó Ferenc SJ: HIERONYMUS BOSCH EMLÉKEZETE (1516–2016)
Idén világszerte kiállításokkal és rendezvényekkel emlékeznek meg Hieronymus Bosch németalföldi festő halálának 500. évfordulójáról.
A középkorból a reneszánszba átívelő világszemléletű, vallásos és valláskritikus „szürrealista” festő, máig megfejthetetlen, bizarr alakok/szimbólumok özönével meghökkentő életműve mindig lenyűgözött. >>>2015. február 17. KÖNYVBEMUTATÓ  >>>

Szabó Ferenc SJ: Angyali üzenet
Suhai Pál: Jezsuita hitvallás Szabó Ferenc élete művében. - "...három napon át bújtam könyveid vadonát, mást se tettem, mint Szabó Ferencet olvastam..." >>>
 

Szabó Ferenc SJ: Találkozások - Barátok, mesterek
Személyiségünk a kommunikáció: a találkozások, a kapcsolatok, a párbeszéd, a kölcsönös nyitottság és végső soron a szeretet révén bontakozik ki. Szeretném egyszer számba venni a sok-sok jó barátot, ismerőst, akik ingyen szerettek engem, szerettem, hogy szerettek, és hagytam magam szeretni…
 2014. december

Szabó Ferenc SJ: KRISZTUS FÉNYE
Bevezetés Henri de Lubac SJ életművébe

„Fél évszázada tanulmányozom, ismertetem Henri de Lubac (1896–1991) francia teológus életművét. Szellemi fejlődésemre ő gyakorolta a legdöntőbb hatást. Párizsban kerültem vele személyes kapcsolatba, egyszer kitüntető kedvességgel barátjának nevezett. Elismerően írt Szent Ambrus krisztológiájáról készített doktori disszertációmról, két könyvében is idézte. Három éve fogtam hozzá Georges Chantraine SJ életrajzi monográfiái és H. de Lubac Összes Művei (Oeuvres Complètes) sorra megjelenő köteteinek újraolvasásával az életmű feldolgozásához. Ezeket az írásaimat most átrendezem, jelentősen kiegészítem az összes művek újabb jegyzeteivel és az időközben kiadott Lubacról szóló további írásokkal. Monográfiám tehát félévszázad tanulmányainak, reflexióinak gyümölcse." (Dr. Szabó Ferenc SJ)

KÖNYVBEMUTATÓ. 2014. december 15.
SZABÓ FERENC, „KRISZTUS FÉNYE”. - Bartók Tibor: P. Szabó Ferenc Henri de Lubacról és életművéről írt könyvének bemutatóján szeretném mindenek előtt kiemelni, hogy a vaskos, közel 500 oldalas mű átfogó képet nyújt egy a magyar teológiában viszonylag kevéssé ismert XX. századi kiemelkedő teológusról. >>>

2015. január 1. -  Magyar Kurír

SZABÓ FERENC, „KRISZTUS FÉNYE”. - Török Csaba: Szabó Ferenc jezsuita munkásságával sokat tett azért, hogy a francia teológia szerzőit Magyarországon megismerhessük. Új kötete Henri de Lubac jezsuita életművébe ad bepillantást: megmutatja a hívőt, a szerzetest, a papot, és megérteni engedi a lelket, a gondolatot, a küzdelmeket és a harcokat. >>>

GYORGYOVICH MIKLÓS KÖNYVISMERTETÉSE  (EGYHÁZFÓRUM 2015) >>>

 


- - -  K Ö N Y V A J Á N L Ó - - -


Jálics Ferenc SJ:
Szemlélődő lelkigyakorlat
Mustó Péter SJ: Csendben
születik az élet. A belső
ima tapasztalatairól
Jó napot! Ferenc pápa vagyok
James Martin SJ:
Jezsuita spiritualitás
James Martin SJ:
Mennyei derű
Jálics Ferenc SJ: Lelkivezetés
az evangéliumban
Nemeshegyi Péter SJ: Istenkereső ember, emberkereső Isten Szabó Ferenc SJ:
Paul Claudel és konvertita barátai
Szabó Ferenc SJ:
Istenkeresők és megtérők

 

                                                          Tovább a Cikkekhez >>>

                                                          Tovább a Könyvajánlóhoz >>>

 

 

 

[ Nyitólap  |  Jezsuiták  |  Katolikus  |   Magyar Kurír  |  Plébánia | Breviárium ]