Kedves Olvasóink!


A TÁVLATOK, a jezsuiták negyedéves világnézeti, lelkiségi és kulturális folyóiratának nyomtatott változata a 2010-es évben megszűnt, de itt, a honlapunkon – módosított profillal – folytatja működését >>> 
 


- - - LEGÚJABB  ÍRÁSAINK - - -


2018. május
MARX KÁROLY SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJÁRA
Amikor szerte a világon Marx Károly születésének 200. évfordulójára emlékeznek, és a marxizmus örökösei - különböző módon és módszerekkel - ma is szerepet játszanak a világtörténelemben, hasznos emlékeztetni a tényekre és a torzító értelmezésekre főleg a fiatalabb nemzedék tagjait, akik keveset tudnak a diktatúrák „emberarcú barbárságáról". PROHÁSZKA Ottokár szociális apostol már a 19. század végén - XIII. Leó Rerum novarum k. körlevelét követve - tárgyilagosan elemezte és alapvető kritikával illette a német közgazdász felforgató forradalmi elveit. Ugyanígy II. János Pál is - száz évvel Leó pápa enciklikája után - a Centesimus annus k. körlevelében rávilágított a marxi örökségre hivatkozó kommunizmus alaptévedésére és az Istent tagadó „humanizmus” embertelen pusztításaira. (Rövidített kommentárom A kommunizmus fekete könyve megjelenésekor.) >>>

2018. február
A SZÜLETÉSTŐL A HALÁLIG – Ricœur, Rilke és Marcel nyomában
 Szabó Ferenc olvasónaplója
„Két dolgot nehéz valóban elfogadni az életben:
az első az, hogy halandók vagyunk,
a másik az, hogy nem szerethet bennünket mindenki.”
(Paul Ricœur)
A napokban kezembe került Paul Ricœur (1913–2005) magyarra fordított kis könyve: Egészen a halálig. Kedvenc filozófusom élete alkonyán (főleg felesége halála után) az igazán „életbevágó” végső kérdésekről eszmélődik... >>>

2018. február
KRISZTUS ÉS A NEM KERESZTÉNY VALLÁSOK – Van-e üdvösség a kereszténységen kívül?

„A keresztények egységéért végzett imahéten írom ezt az eszmélődésemet. A Krisztus-hívők egyre inkább tudatosítják a halálba induló Jézus„Legyenek mindnyájan egy(ek), hogy a világ higgyen!” (Vö. Jn 17,21) A most lezárult Luther-év is alkalomul szolgált az ökumenikus párbeszéd elmélyítésére. Ma már inkább azt keressük, ami egyesít, semmint azt, ami szétválaszt vagy egymással szembeállít bennünket. A kölcsönös nyitottságban és az őszinte igazságkeresésben sokszor ráismerünk bizonyos teológiai nézetek komplementaritására, ezen túl a szeretet párbeszédére és a közös karitatív elkötelezettségre mindig van lehetőség. >>>

2018. január
Szabó Ferenc SJ – AZ EUCHARISZTIA AZ ÖKUMENIKUS PÁRBESZÉDBEN – Utóhang a Luther-Évhez

„A keresztények közötti egység helyreállításának előmozdítása a II. Vatikáni egyetemes szent zsinat egyik fő célja” – így hangzik az ökumenizmusról szóló zsinati dekrétum, az Unitatis redintegratio (UR) első mondata. Ezt a célt tűzte ki a zsinatot meghirdető Szent XXIII. János, ezt törekedett megvalósítani a zsinati „áttörést” levezető és utána számos reformot foganatosító Boldog VI. Pál, majd utódai egészen napjainkig. >>>

2018. január
Szabó Ferenc SJ: AZ ÉLŐ ISTEN FELÉ
– Olvasónapló a misztikáról (2017) – A Lét és a Semmi titka, az istenhit és istentagadás, az istenkép és istenélmény (misztika) egész életemben foglalkoztatott – kutatásaimban és imaéletemben. Még a II. Vatikáni zsinat kezdete előtt – teológus koromban a vallon jezsuita főiskolán –Henri de Lubac Isten útjain című könyve hosszú átelmélkedése után Az élő Isten felé címmel rögzítettem eszmélődéseimet; gépelt kéziratom borítóján ez a dátum áll: Eegenhoven–Louvain, 1960. XI. 1.
E kiadatlan kéziratom egyes részeit (idézetek Mesterem említett könyvéből és számtalan hivatkozásából) az elmúlt jó félszázad alatt sokszor felhasználtam.ázad alatt sokszor felhasználtam.
A kézirat elején a mottó Szent Ágostontól: „Ne fordulj kifelé, térj be önmagadba; a belső emberben lakozik az igazság. És ha saját változó természetedet felfedezted, haladj túl önmagadon is. S ne feledd el, hogy még itt sem állhatsz meg, túl kell menned az okoskodó értelmen is; oda kell tehát igyekezned, ahonnan magának az értelemnek a fénye forrásozik…" >>>

2017. október
A GRAZI LATIN THEOLOGIA SCHOLASTICA HELYE
PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŰVÉBEN –
Szabó Ferenc SJ előadása a Katolikus Egyetem 25. évfordulóján 2017. október 3-án
Pázmány Péter (1570–1637) kora a modern világ születésének hajnala. A 16/17. századfordulón a humanizmus-reneszánsz és a kezdődő reformáció szellemisége jellemzi Róma, majd Graz egyetemi környezetét, amelyben Pázmány Péter, a fiatal magyar jezsuita tanulmánya befejeztével elkezdi működését. A humanizmus visszahajolt a klasszikus latin–görög kultúrához (amely fontos szerepet kapott a jezsuita nevelésben/oktatásban): az embert állítja a középpontba, az emberi személy szellemi–erkölcsi értékét, tudását, alkotóerejét. >>>


2017. augusztus
SZABÓ FERENC SJ – A KATOLIKUS EGYHÁZ – Walter Kasper egyháztani monográfiájáról

Ferenc pápa és Kasper bíboros egyháztana – Walter Kasper teológus bíboros jelentős monográfiájában, A Katolikus Egyház címmel összegezte a II. Vatikáni zsinat óta kialakított egyháztanát. A munka eredeti német nyelven 2012-ben jelent meg, francia fordítása pedig 2014-ben.
Walter Kasper kétrészes könyve hosszú élettapasztalatot és teológiai reflexiót összegez. Monográfiája a katolikus Egyházról személyes vallomás is egyházszeretetéről. >>>


2017. június
Szabó Ferenc: NÉZETEK AZ ENGESZTELÉSRŐL – „Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért…” – „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot…”

Az engesztelés egyike azoknak a vallási-teológiai fogalmaknak, amelyek ki vannak téve a félreértés és a tévesztés veszélyének. Herbert Vorgrimler (Karl Rahner-tanítvány) megállapítja: „A katolikus spiritualitásnak még nem sikerült úrrá lennie azokon a félreértéseken, melyek szerint a bűnökért az önmagunkra rótt gyötrelmek és lemondások mellett mintegy pótlólagosan kellene »vezekelnünk« azért, hogy elnyerjük Isten bocsánatát. Kínos elbizakodottságra és önteltségre vall, ha valaki mások mulasztásai miatt – nemritkán beteges fanatizmussal párosuló – engesztelő akcióba kezd.” >>>


2017. június
Szabó Ferenc:  „
HALÁL, FELTÁMADÁS, ÖRÖK ÉLET.
„Nem halok meg, hanem átlépek az Életbe.” (Lisieux-i Szent Teréz)
Két kis figyelemreméltó könyv jelent meg 2017 tavaszán az eszkatológia (a „végső dolgok”) témakörében. Ilyen kérdéseket tárgyalnak: az ember test–lélek egysége; mi történik a halálban: megsemmisülés vagy beteljesedés?; a haldokló orvosi és lelki segítése; a végső döntés a halálban; végső búcsú a halál előtt és után; „túlvilág”?; halhatatlanság és feltámadás; újjászületés a halálban; a feltámadott állapot; utolsó ítélet; tisztulás („tisztítótűz”); kárhozat („pokol”); örök élet Istennel és szeretteinkkel. Mindkettő „leporolja” a hagyományos nézeteket ezekről a szó szoros értemében vett életbe vágó kérdésekről. Mert aki értelmet ad a halálnak, értelmet ad az életnek. >>>


2016. december
Szabó Ferenc SJ: „ÖRÖMBEN ÉLTEM”
Ez a kis könyv – a jezsuita Arcélek sorozatban – hivatásom történetének főbb mozzanatait vázolja. Nem teljes önéletrajz, életművemből is csak néhány fontosabb tényt említ.
Életrajzi adataim közben eszmélődéseim, naplójegyzeteim és verseim alkotják e „vallomásokat” Szent Ágoston-i értelemben kettős confessio. ... Isten irgalmas szeretetének megvallása ...
>>>


2016. szeptember
Szabó Ferenc SJ: HIERONYMUS BOSCH EMLÉKEZETE (1516–2016)
Idén világszerte kiállításokkal és rendezvényekkel emlékeznek meg Hieronymus Bosch németalföldi festő halálának 500. évfordulójáról.
A középkorból a reneszánszba átívelő világszemléletű, vallásos és valláskritikus „szürrealista” festő, máig megfejthetetlen, bizarr alakok/szimbólumok özönével meghökkentő életműve mindig lenyűgözött. >>>2015. február 17. KÖNYVBEMUTATÓ  >>>

Szabó Ferenc SJ: Angyali üzenet
Suhai Pál: Jezsuita hitvallás Szabó Ferenc élete művében. - "...három napon át bújtam könyveid vadonát, mást se tettem, mint Szabó Ferencet olvastam..." >>>
 

Szabó Ferenc SJ: Találkozások - Barátok, mesterek
Személyiségünk a kommunikáció: a találkozások, a kapcsolatok, a párbeszéd, a kölcsönös nyitottság és végső soron a szeretet révén bontakozik ki. Szeretném egyszer számba venni a sok-sok jó barátot, ismerőst, akik ingyen szerettek engem, szerettem, hogy szerettek, és hagytam magam szeretni…
 2014. december

Szabó Ferenc SJ: KRISZTUS FÉNYE
Bevezetés Henri de Lubac SJ életművébe

„Fél évszázada tanulmányozom, ismertetem Henri de Lubac (1896–1991) francia teológus életművét. Szellemi fejlődésemre ő gyakorolta a legdöntőbb hatást. Párizsban kerültem vele személyes kapcsolatba, egyszer kitüntető kedvességgel barátjának nevezett. Elismerően írt Szent Ambrus krisztológiájáról készített doktori disszertációmról, két könyvében is idézte. Három éve fogtam hozzá Georges Chantraine SJ életrajzi monográfiái és H. de Lubac Összes Művei (Oeuvres Complètes) sorra megjelenő köteteinek újraolvasásával az életmű feldolgozásához. Ezeket az írásaimat most átrendezem, jelentősen kiegészítem az összes művek újabb jegyzeteivel és az időközben kiadott Lubacról szóló további írásokkal. Monográfiám tehát félévszázad tanulmányainak, reflexióinak gyümölcse." (Dr. Szabó Ferenc SJ)

KÖNYVBEMUTATÓ. 2014. december 15.
SZABÓ FERENC, „KRISZTUS FÉNYE”. - Bartók Tibor: P. Szabó Ferenc Henri de Lubacról és életművéről írt könyvének bemutatóján szeretném mindenek előtt kiemelni, hogy a vaskos, közel 500 oldalas mű átfogó képet nyújt egy a magyar teológiában viszonylag kevéssé ismert XX. századi kiemelkedő teológusról. >>>

2015. január 1. -  Magyar Kurír

SZABÓ FERENC, „KRISZTUS FÉNYE”. - Török Csaba: Szabó Ferenc jezsuita munkásságával sokat tett azért, hogy a francia teológia szerzőit Magyarországon megismerhessük. Új kötete Henri de Lubac jezsuita életművébe ad bepillantást: megmutatja a hívőt, a szerzetest, a papot, és megérteni engedi a lelket, a gondolatot, a küzdelmeket és a harcokat. >>>

GYORGYOVICH MIKLÓS KÖNYVISMERTETÉSE  (EGYHÁZFÓRUM 2015) >>>

 


- - -  K Ö N Y V A J Á N L Ó - - -


Jálics Ferenc SJ:
Szemlélődő lelkigyakorlat
Mustó Péter SJ: Csendben
születik az élet. A belső
ima tapasztalatairól
Jó napot! Ferenc pápa vagyok
James Martin SJ:
Jezsuita spiritualitás
James Martin SJ:
Mennyei derű
Jálics Ferenc SJ: Lelkivezetés
az evangéliumban
Nemeshegyi Péter SJ: Istenkereső ember, emberkereső Isten Szabó Ferenc SJ:
Paul Claudel és konvertita barátai
Szabó Ferenc SJ:
Istenkeresők és megtérők

 

                                                          Tovább a Cikkekhez >>>

                                                          Tovább a Könyvajánlóhoz >>>

 

 

 

[ Nyitólap  |  Jezsuiták  |  Katolikus  |   Magyar Kurír  |  Plébánia | Breviárium ]