a magyar jezsuiták folyóirata

V I L Á G N É Z E T  -  L E L K I S É G  -  K U L T Ú R A

[Nyitólap]


Repertórium  I.


Összeállította: Gyorgyovich Miklós

Távlatok 1–50.

 


Címjegyzék 1–50.

Tartalomjegyzék rovatok szerint

Írások a szerzők szerint

Tartalom- és tárgymutató


 

Távlatok 1–50
címjegyzéke

 

1991

1.  Az egyház szociális tanítása

2.  Hinni – de miben?

3.  Az egyház megújulása

4.  Az emberi élet védelme

 

1992

5.  Új evangelizálás

6.  Korszerű lelkipásztorkodásért

7.  Keresztények a közéletben

8.  Háború és béke – Amerika 1592–1992

 

1993

9.  Szolgálatok az egyházban

10. Tolerancia, szabadság, szabadelvűség

11. Magyar lelkiállapot–egységkeresés

12–13. Európa és a magyarság

14. Keresztény nevelés–keresztény szenvedés

 

1994

15. Házasság és család

16. A jó Isten és teremtett világa

17–18. Jézus Krisztus tegnap és ma

19. Isten megosztott népe

20. Egyházi és politikai közösség

 

1995

21. Betegség – szenvedés – gyógyítás

22. Szerzetesek tegnap és ma

23–24. Etikai támpontok keresése

25. Az egyház és a fiatalok

26. Fórum az egyházról

 

1996

27. Prohászka tegnap és ma

28. Eucharisztia–szentmise

29–30. Keresztény magyarságunk teremtés és fejlődés

31. Halál és örök élet

32. A család megerősítése

 

1997

33. Egyház – kommunikáció – média

34. Magyar lelkiállapot 1997-ben

35–36. Gazdasági és politikai élet – katolikus szemmel

37. Kultúra: Oktatás–nevelés

38. Jézus – az emberfia és Isten Fia

 

1998

39. Szabadság és emberi jogok

40. Európa egysége felé

41. A Szentlélek és a karizmák

42. Vallás – új vallások – szekták

 

1999

43. Isten, Atyánk

44. Jézus – egyetlen üdvözítő

45. Politika és etika – értékre nevelés

46. Európai magyarság – magyar európaiság

 

2000

47. Jézus megközelítése

48. Megtérés és kiengesztelődés

49. Magyar millennium / I

50. Magyar millennium / II

 

 

 

———————————————-

Előszó

 

Kiadványunk az 1991-ben még Bécsben készülő, majd Magyarországra költöző Távlatok című jezsuita folyóirat első ötven számának többszempontú feldolgozását tartalmazza. A lap indulásakor alapvető tanulmányaival hézagpótló szerepet töltött be abban, hogy a teológia és a II. vatikáni zsinat tanításai nyilvánosságot kapjanak magyar földön. Utóbb – a hazai egyházi könyvkiadás teljes szabadságot kapott, így lapunk is mindjobban az aktualitások, a közjó, a megoldandó problémák tükrözését, feldolgozását tekinti céljának. Az ötvenedik számtól megújuló külseje is a tartalmi megújulást hivatott reprezentálni. E szemléletváltás és olvasóink ismételten megfogalmazott igénye kényszerítették ki tartalmi összefoglalónkat.

Repertóriumunk kialakításakor praktikus szempontok vezettek. Olvasóink, szerzőink – egyáltalán mindazok, akiket foglalkoztat, miről is tájékoztatta a nyilvánosságot a Távlatok megjelenése első tíz esztendejében – a következő tagolás szerint kaphatnak átfogó képet témaválasztékunkról: rovatok – szerzők – témák szerint.   

Az I. rész hasonló tagolású, mint az eddig évenként készülő tartalomjegyzékeink. Az írások címeiként az egyes számok tartalomjegyzékében rögzítetteket követtük. E cím olykor – nagyon ritkán – rövidebb, mint az adott cikk elején lévő.

Újdonság a II. rész, mely a szerzők nevének abc rendjében közli az általuk írt cikkek címét. Ez a rész tehát megkönnyíti az egyes szerzők életművének összeállítását, de azt is, hogy az egyes cikkekből forrásként meríthessünk.

A legkritikusabb a repertórium III. része, a témajegyzék. El kell ismerni, hogy a szerkesztő minden erőfeszítése ellenére szubjektív, hiszen személyenként eltérő annak megítélése, hogy egy íráson belül mi a legfontosabb, s az is, hogy van-e többféle lényeges mondandó. Törekedtem az objektivitásra. Mindenesetre az olvasó találékonyságának is szerepe lehet abban, hogy gyorsan megtalálja az őt érdeklő témájú anyagot. A könyvismertetések nagy száma miatt függelékben hozzuk az ismertetett művek jegyzékét. Abban már a cikkírók neve nem szerepel, csak az ismertetett mű szerzőjének a neve és a mű címe. Remélem, hogy minden itt felsorolt adat elektronikus úton is hozzáférhető lesz a jezsuiták honlapján.

Budapest, 2001. február 8.

 

 Gyorgyovich Miklós  
szerkesztő         

 

 

         TARTALOM:

 

I. RÉSZ: Tartalomjegyzék rovatok szerint    3

Tanulmányok    3

Távlatok    12

Lelkiség–Lelkipásztorkodás    13

Kultúra és élet    22

Figyelő    29

Európai/magyar figyelő    36

Szemle    36

Dokumentumok    45

Fórum    47

Interjúk, kaleidoszkóp,
levelesládánkból, halottaink    50

Magyar Papi Egység    51

Egyéb mellékletek     53

II. RÉSZ: Írások a szerzők szerint      54

III. RÉSZ: Tartalom- és tárgymutató    95

Függelék (Könyvismertetések)    110

 

 

 

 

I. RÉSZ

 

Tartalomjegyzék rovatok szerint:

TANULMÁNYOK

1. sz.: Az egyház szociális tanítása

Szabó F–Nagy F.: Világnézet, lelkiség, kultúra     1

Szabó Ferenc: Keresztények a világban      4

Schasching, Johannes: A pápák szociális enciklikái     16

Nagy Ferenc: Jézus – és a jog, a hatalom, az állam     29

Tomka Miklós: A keresztények politikai elkötelezettsége Magyarországon     35

2. sz.: Hinni, de miben?

Hinni, de miben? 1

Szabó Ferenc: ,,Íme, egyszerre Valaki lettél!’’     3

Nemeshegyi Péter: ,,Csakhogy Krisztust hirdessem...’’     16

Weissmahr Béla: Megjegyzések a hitről: hit és tapasztalat     22

Szentmártoni Mihály: Hit illúziók nélkül     26

3. sz.: Az egyház megújulása

Az egyház megújulása     1

Alszeghy Zoltán: A zsinati megújulás: terv, indítások,
megvalósulás     3

Kereszty Rókus: Szent Bernát és egyházreform     11

Mészáros István: Neveléssel az egyház megújulásáért     24

Szathmári Sándor: Ecclesia semper reformanda     39

4. sz.: Az élet védelme

Az élet védelme     1

Szabó Ferenc: Az emberi élet védelme     3

Ratzinger, Joseph: Az emberi élet fenyegetettségének problémája      12

Gaizler Gyula: Védjük-e az életet hazánkban? Mit lát ebből egy orvos?     21

Szörényi András: Lombikbébi     25

Somfai Béla: Életet védeni – életet kioltani     28

Forbáth Péter: Euthanasia – ex mea sententia     42

Francia püspökkari konferencia: Tisztelni a halálhoz közeledő embert     49

 

5. sz.: Új evangelizálás

Új evangelizálás   1

Szabó Ferenc: Evangelizálás ma Európában és Magyarországon     3

Dévény István: Korszerű igehirdetés     12

Tomka Miklós: Quo vadis, magyar katolicizmus?     19

Tomka Ferenc–Brückner Á. E.: Lelkipásztori tervezés és keresztségi lelkipásztorkodás     33

Mészáros István: Száz éve született Mindszenty bíboros     41

6. sz.: Korszerű lelkipásztorkodásért

Korszerű lelkipásztorkodásért     145

Brückner Á. E.: Lelkipásztori feladatok Magyarországon az ezredforduló táján     147

Szentmártoni Mihály: . . . és az egyház megy tovább. A lelkipásztori teológia új feladatai     156

Erdő Péter: Az egyházmegyei zsinatok egyházjogi kérdései és a nemzetközi tapasztalatok     164

Ternyák Csaba: ,,Érdemes volt!’’ Apor püspök születésének centenáriumára     175

7. sz.: Keresztények a közéletben

Keresztények a közéletben     289

Szabó Ferenc: A politikai közösség Krisztus fényében     291

Papini, Roberto: Maritain politikai filozófiája     301

Török Péter: Egyház és állam Sturzo szociológiájában 316

Muzslay István: Gazdaság és erkölcs      322

Kovács K. Zoltán: A keresztény társadalomelmélet hatása a magyar közéletben     335

Varga József: KALOT     346

Surján László: Politikai demokrácia – keresztény szemmel     360

Dr. Kovács István: ,,Döntés előtt”, a megfogant emberi élet védelmében      368

8. sz.: Háború és béke – Amerika 1492–1992

Háború és béke – Amerika 1492–1992     489

Megváltozott a pápa felfogása a háborúról? De Rosa Giuseppe nyomán Ipacs K.    529

Joblin, Joseph: A béke követelményei: erkölcs a politikában     536

Kocsis Imre: Jézus tanítása az ellenségszeretetről     544

Csapody Tamás: Isten békéje     551

Tanulmányok Amerikáról:

    Amerika kezdeti és mai evangelizálása     491

    Ipacs Katalin: Santo Domingo-i munkadokumentum     493

    A latin-amerikai püspökök üzenete     495

    Vatikáni Rádió: Gyarmatosítás és evangelizálás     497

    Storni, Hugo–Vertse Márta: A latin-amerikai redukciók     504

    Benkő Antal: Az evangelizálás irányelvei Brazíliában     508

    Madelin, Henri: Az amerikai katolicizmus     516

    Somfai Béla: A. Greeley az amerikai katolikus egyházról     521

9. sz.: Szolgálatok az egyházban

Szolgálatok az egyházban     1

Őrsy László: Elmélkedés az egyházról     3

Vass György: Karl Rahner a püspöki konferenciák és tartományi zsinatok teológiájáról     15

Szabó Ferenc: A pápaság: akadály, vagy remény az ökumenizmus útján?     24

Harrach Péter: A világiak szerepe a társadalomban     32

10. sz.: Tolerancia, szabadság, szabadelvűség

Tolerancia, szabadság, szabadelvűség     129

Szabó Ferenc: Tolerancia és szabadság tegnap és ma    131

Dévény István: A tolerancia erényéről     140

Horváth Pál: A pápai enciklikák marxizmus- és liberalizmuskritikája     149

Muzslay István: A liberális kapitalizmus keresztény kritikájához     156

Fekete Antal: Hozzászólás Muzslay I. Gazdaság és erkölcs című tanulmányához     164

Nemeskürty István: Magyar liberalizmus     167

11. sz.: Magyar lelkiállapot – egységkeresés

Magyar lelkiállapot – egységkeresés     257

Kopp Mária és Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot     259

Lénárd Ödön: Az egység felé     273

Gaizler Gyula: Az élet szeretete, az élet választása     282

Miklós Árpád: Logikailag következetes abortusztörvényt!     290

Török Péter: Főpásztoraink a gazdasági életről, fejlődésről     294

12–13. sz.: Európa és a magyarság

Európa és a magyarság     425

Kinsky, Ferdinand: Útban a fejlődés és a demokrácia felé Közép-Európában     428

Györffy György: Európa és a keresztény Magyarország születése     437

Somorjai Ádám: Szent Adalbert, Közép-Kelet-Európa népeinek védőszentje     440

Barna Gábor: Európa zarándokútjain     447

Nemeskürty István: Katolikus magyarságunk     464

Bálint József: Mi végett vagyunk a világon, mi magyarok?     470

Varga József: Keresztény szociális mozgalmak Magyarországon     477

14. sz.: Keresztény nevelés – keresztény szenvedés

Keresztény nevelés – keresztény szenvedés     689

Lelóczky Donát: A keresztény nevelő: Krisztus apostola       717

Korzenszky Richárd: Egyházi iskolákról – Dabas-Sári után      726

Dobos László: Szexuális nevelés – keresztény szemmel     734

Ferencz Antal: Az orvosi etika perszonalista megközelítése     742

Polcz Alaine: Élni – élet és halál reményével (interjú)     755

Szentmártoni Mihály: A szenvedésre nincs szavunk     764

15. sz.: Házasság és család

Keresztény házasság és család     1

Lelóczky Donát: A jó család főbb jellemzői     4

A Magyar Katolikus Püspöki Kar dec. 26-i körleveléből     17

Fekete Tamás–F. Szakos Éva: Házastársi szerelem és családtervezés     18

Fila Lajos: A hit átadása a családban  31

Három német püspök: Elvált és újraházasodott keresztények     43

A Család Évének megnyitása     51

Dobos László: Világiak felkészítése a családpasztorációra     51

Bene Béla: Családra mindenkinek szüksége van     53

16. sz.: A Jó Isten és teremtett világa

A Jó Isten és teremtett világa     137

Nemeshegyi Péter: Jó az Isten     140

Fila Béla: ,,Isten maga gondoskodik’’     146

Végh László: A teremtő világmindenség     158

Somosi György: A környezet és az ember egészségi állapota     170

Csepregi Gábor: Találkozások a játékban     177

17–18. sz.: Jézus Krisztus tegnap és ma

Jézus Krisztus tegnap és ma     273

Nemeshegyi Péter: A történeti Jézus és a hit Krisztusa     276

Labarrière, Pierre-Jean: Jézus Krisztus – tegnap és ma     289

Kereszty Rókus: Krisztus és a nem keresztény vallások     294

Bastian, Bernard: Jézus az új vallásosságban     306

Szabó Ferenc: ,,Egy bizonyos Jézus’’ (Renan ,,Jézus”-áról)     313

Ferencz Antal: A személyes világnézet nehézségei     317

19. sz.: Isten megosztott népe

Isten megosztott népe     481

Lubac, Henri de: Elmélkedések az egyházról     483

Benkő Antal: ,,Egyházak’’, szekták és új vallások     488

A holt-tengeri tekercsek     496

Szentmártoni Mihály: A New Age ,,lelkiség’’ útvesztői     497

Prohászka Ottokár: Krisztus a történelemben     507

Szabó Ferenc: Párbeszéd a hit gyülekezetével     508

A kairói világkonferencia záródokumentuma     516

Szathmáry Sándor: Moltmann egyháztana     517

20. sz.: Egyházi és politikai közösség

Egyházi és politikai közösség     617

Keresztesné Várhelyi Ilona: Egyház és közösség     620

Nemeshegyi Péter: A II. vatikáni zsinat egyházképéhez     633

Bárdosy Éva: Fésületlen gondolatok a karitászról     634

Gyorgyovich Miklós: „Tűzoltó módszerrel” tüzet gyújtani az emberek szívében     636

Kovács István: Egyházcsalád és családi egyház     639

Mészáros István: Hat pont a kerekasztalhoz     641

Kerekasztal beszélgetés az egyház-közösség témakörről     642

Erdő Péter: Egyház és állam kapcsolata a mai magyar jogban     664

Bozsóky Pál Gerő: Állam és egyház szétválasztása Franciaországban     670

Jossua, Jean-Pierre: Congar atya ökumenikus műve     688

II. János Pál a keresztények egységéről     698

21. sz.: Betegség – szenvedés – gyógyítás

Betegség – szenvedés – gyógyítás        1

Szentmártoni Mihály: A gyógyító Jézus nyomában        3

Széll Kálmán: Az orvos Jézus egykor és ma        14

Részletek a Katolikus Egyház Katekizmusából        24, 53

Ferencz Antal: A gyógyulás keresése        25

Varga B. József: Gondolatok a szentmise áldozati jellegéhez        31

A pápa üzenete a betegek világnapjára        36

Babos István: Hogyan gyógyít a betegek kenete?         37

A pápa nagyböjti üzenetéből        47

Gyorgyovich Miklós: Istenes Szent János és műve        48

Dobler Magda: Az irgalmas rend Magyarországon        54

22. sz.: Szerzetesek tegnap és ma

Szerzetesek tegnap és ma        161

Szinódusi üzenet: A megszentelt élet és küldetése az egyházban és a világban 163

Berthelet, Jacques: Az Istennek szentelt élet húsvétja        173

Berkecz Franciska: Szerzetesrendek újraindulása Magyarországon        177

Szántó Konrád: Magyar ferences tegnap és ma (1945–1995)        192

Kereszty Rókus: ‘Sigmond László Lóránt OCist        200

Mészáros István: Szerzetesi gimnáziumok hazánkban 1950–1990        207

23–24. sz.: Etikai támpontok keresése

Etikai támpontok keresése        329

Veres András: Istenhit és erkölcs a Veritatis splendor tükrében        333

Erdő Péter: Magzatvédelem a mai egyházjogban        343

Somfai Béla: Katolikus orvosetika – tegnap és ma        352

Bolberitz Pál: Magánbűnök, közerkölcsök        360

Kiss Ulrich: Szolidaritás és pénzgazdaság        369

Bella Lászlóné: Mindössze környezetszennyezés?!     377

Gyorgyovich Miklós: Kőmíves Kelemen országa        385

Bárdosy Éva: Mindennapi bűneink        389

25. sz.: Az egyház és a fiatalok

Az egyház és a fiatalok    561

Kovács Péter: Katolikus kisközösségek a nyolcvanas években    565

Kormányprogram az oktatásról (Interjú Farkas István piarista tanárral)    570

150 éve tért meg Newman        574

Gyorgyovich Miklós: A magyar ifjúság és az Egyház    575

    1. A Regnum Marianumról    577

    2. Interjú Blanckenstein Miklóssal    581

Baranyi Károly: A fiatalok hitre nevelése    588

Arató László: Krisztusibb ember, magyarabb magyar!         603             

27. sz.: Prohászka tegnap és ma

Szabó Ferenc: Prohászka időszerűsége        5

Prohászka tegnap–visszaemlékezések, vallomások    12

    1. A Prohászka-riportokból        12

    2. Barankovics István: A Prohászka-szobor ledöntése után 19

    3. Belon Gellért: Prohászka lelkisége    22

Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár lelki élete Rómában    25

Bella Lászlóné: Prohászka Ottokár, a lelki atya    35

28. sz.: Eucharisztia – Szentmise

Nemeshegyi Péter: Az Élet Kenyeréről szóló beszéd János evangéliumában 133

Verbényi  István: ,,Ezt cselekedjétek. . .”        142

Szabó Ferenc: Az Eucharisztia az ökumenikus párbeszédben    151

29–30. sz.: Keresztény magyarságunk, teremtés és fejlődés

Keresztesné Várhelyi Ilona: Kereszténység: a magyarság létkérdése    261

Nemeskürty István: Katolikus hit és nemzeti eszme    265

Lelóczky Donát: A magyar titok    271

Keresztény magyarságunk    278

Gereben Ferenc: Mi a magyar?    27

Blanckenstein Miklós: Találkozásaim magyar voltommal    286

Bárdosy Éva: Itthon vagyok    291

Gyorgyovich Miklós: Szeresd a magyart!    293

Krómer István: Német ősök magyar utóda    296

Dobler Magda: Kodály magyarságtudata    299

Czigány György: Vándordal    302

Dékány Endre: Kerkai Jenő emlékezete    303

Végh László: Az univerzum keletkezése és fejlődése    306

Boda László: Ki teremtette a Teremtőt?    314

Szabó Ferenc: Teremtés és fejlődés    318

31. sz.: Halál és örök élet

Szabó Ferenc: „Nem halok meg. . .”    515

Szántó Imre: A „halál”    527

Boulad, Henri: Az ember és az idő misztériuma    535

Juhász László: Szabadságunk és határai    547

Széll Tamás: A lelkiismeret néhány kérdése        558

32. sz.: A család megerősítése

Szerkesztőségi bevezetés     659

Nemeshegyi Péter: A Szentlélek és a család     660

Dér Katalin: A házasság evangéliuma          670

Bárdosy Éva: ,,Nem jó az embernek egyedül’’    685

Matlary, Janne H.: A család és az állam     692

Isaacs, David: A család és a média    703

33. sz.: Egyház – Kommunikáció – média

Bencze Lóránt: Egyház és kommunikáció    3

Tomka Miklós: Az egyházak és a média    12

Kiss Ulrich: Információ és kommunikáció    24

Wojcjechowski, Piotr: Bohócarcú halál    30

Magyar Püspöki Kar: Igazságosabb és testvériesebb világot!     29, 36

34. sz.: Magyar lelkiállapot 1997-ben

Kopp Mária–Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot – 1997    157

Horváth Pál: A katolikus társadalmi tanítás és a magyar püspökök körlevele    168

Muzslay István: Az egyház szociális tanításának alapelvei     176

Ferencz Antal: A magyar egészségügy 1997-ben    184

Christiaens, Louis: Nagyon jövedelmező vállalkozások: a maffiák    189

35–36. sz.: Gazdasági és politikai élet – katolikus szemmel

Szabó Ferenc: A közgazdaság és a politika – keresztény szemmel    275

Paczolay Péter: Az állam és a közjó a katolikus társadalmi tanításban    286

Veress Péter: Hol tartunk? merre menjünk?    297

Bod Péter Ákos: Tőkehiány vagy bizalomhiány?    305

Farkas Beáta: Piacgazdaság – játékszabályok nélkül?    316

Bittsánszky Géza: A körlevél a gazdasági élet kérdéseiről     323

J. Horváth Tamás: Szolidáris és igazságos jövőért    334

Horváth Pál: Szakmai kommentárok egy püspökkari körlevélhez     344

Igazságosabb és testvériesebb világot! (részletek)    285, 322, 504

II. János Pál: Centesimus annus enciklika (részletek)    343, 370, 379

Erdő Péter: Megállapodás a Szentszék és a magyar állam között    349

Gereben Ferenc: A vallásosság szociológiai típusainak kérdéséhez    356

Elmer István: Katolikus reformmozgalmak – a Demokrata Néppárt    366

Békési István: A Néppárt indulásának előzményei    371

37. sz.: Kultúra: oktatás–nevelés

K. Várhelyi Ilona: Köt(őd)ések és old(ód)ások kultúránkban     531

Farkas István: A katolikus kerettanterv bemutatása     546

Peter Hans Kolvenbach: Nevelni Szent Ignác szellemében    558

Seregély István: Értékrend a jövő érdekében    568

Ivasivka Mátyás: Civil tanárként – egyházi gimnáziumban    573

38. sz.: Jézus – az Emberfia és Isten Fia

Nemeshegyi Péter: Jézus: az Emberfia és Isten Fia    683

Juhász László: Krisztus a keresztény hitélményben    694

Szabó Ferenc: Szent Ambrus Krisztus-központú lelkisége    702

Lelóczky Donát: Mária és a pap    708

Oláh Miklós: Szűz Mária tisztelete a keleti egyházban        716

39. sz.: Szabadság és emberi jogok

Delétraz, Hugues: Az Emberi Jogok Nyilatkozata 50 év után     3

Szabó Ferenc: Az emberi jogok teológiájához    14

Oberfrank Ferenc: Emberi jogok és biomedicinális etika    20

Jobbágyi Gábor: A magzat emberi jogai    31

Bárdosy Éva: Nőfeláldozás helyett jog az önfeláldozásra     36

40. sz.: Európa egysége felé

Delétraz, Hugues: Az Egyház hozzájárulása az európai egységhez    195

Bod Péter Ákos: Nemzeti önállóság, európaiság, szellemi autonómia     209

Muzslay István: A munkanélküliség és kezelése Európában     215

Kuklay Antal–Dabóczi Mária: „Európa atyja”: Robert Schuman     224

Rabár Ferenc: Az európai integráció és Magyarország     230

Medve Z.–Csizmadia N.: Egy új szellemi impérium tevékenysége    235

Beran Ferenc: Keresztények a közös Európáért    246

II. János Pál Európa egységéről    208, 229, 257, 268, 274, 316

41. sz.: A Szentlélek és a karizmák

Nemeshegyi Péter: Ne feledjük a Szentlelket!    355

Oláh Miklós: A Szentlélek a bizánci liturgiában    370

Dolhai Lajos: A Szentlélek és a betegek szentsége    381

II. János Pál: Dominum et vivificantem     380, 400, 507

Forrai Tamás: Szerzetesek a világiak korában?    391

Mona Ilona: 75 éves a Szociális Testvérek Társasága    401

42. sz.: Vallás – új vallások – szekták

Charentenay, Pierre de: A vallás a szekularizált világ peremén    523

Benkő Antal: Sorsdöntő 2000. év?    534

Papp Ferenc: Tapasztalataim a szektákkal    548

Gereben Ferenc: Egy a krisnásoknak szentelt könyvről    560

Guller Imre: „Rex Gloriae” – anno 2000    563

II. János Pál: Tertio millennio adveniente     547, 559

43. sz.:  Isten,  Atyánk

Nemeshegyi Péter: Az Atya Isten Jézus tanításában és a keresztények életében    3

Szabó Ferenc: A filozófusok és Jézus Krisztus Istene    16

Dolhai Lajos: Az Atya személye a liturgiában    24

Keresztesné Várhelyi Ilona: Apátlan társadalom    35

Bárdosy Éva: Apa kell, de nem mindegy, milyen!    43

Benkő Antal: Apa nélkül?    48

Gyorgyovich Miklós: Csak a szeretet elég    54

Tüskés Tibor: Kosztolányi Dezső apaképe    56

Felhívás a megfogant emberi élet védelmében    62

44. sz.:  Jézus – egyetlen Üdvözítő

Nemeshegyi Péter: Van-e üdvösség a kereszténységen kívül?     163

„A tekintély ajándéka”    174

Lubac, Henri de: Krisztus és a nem keresztény vallások    175

Béky Gellért: Csakugyan „nincs más Név”?    183

Lukács János: Krisztus egyháza a katolikus egyházban    196

Hotz, Robert: A moszkvai pátriarkátus: az államegyházzá válás útján?     198

45. sz.: Politika és etika – értékre nevelés

Szabó Ferenc: Etikai támpontok a szekularizált világban     323

Széll Kálmán: A génorvoslás és a klónozás néhány etikai kérdése    335

Muzslay István: Az etika és a közgazdaság    349

Tarjányi Zoltán: Az erkölcsi nevelés    354

Beran Ferenc: Gondolatok az etika tantárgy bevezetéséről     361

Muzslay I.: Magyar katolikus szoc. mozgalmak a XX. században    365

Korzenszky Richárd: Egyház, papság, politika    372

Prohászka Ottokár gondolatai    353, 371, 417, 432

II. János Pál: Tertio millennio adveniente    360

46. sz.: Európai magyarság – magyar  európaiság

Nemeskürty István: Küldetéstudatunk bibliai öröksége    483

Györffy György: Szent István és műve    490

II. János Pál, 1991. augusztus 20-án    493

Erdő Péter: Magyarország és a pápák       494

Szabó Ferenc: Pázmány Péter jelentősége a magyar művelődésben    502

Keresztesné Várhelyi Ilona: A kereszténység hatása a magyar műveltségre    508

Czigány György: Szelíd forradalom, avagy a keresztény élmény     512

47. sz.: Jézus megközelítése

    Szabó Ferenc: A Názáreti Jézus megközelítései   3

    Jelenits István: Getszemáni – az evangéliumok Jézusa      10

    Nemeshegyi Péter: Megértéseink kulcsa: a Szentháromság      17

48. sz.: Megtérés és kiengesztelődés

Az Egyház bocsánatkérése 177

Nemzetközi Teológiai Bizottság Emlékezet és kiengesztelődés 179

II. János Pál: Kiengesztelődés és bűnbánat 190

 49. sz.: Magyar millennium / I

Nemeskürty István: Ezer esztendő

            I. Mit ünneplünk?    339

            II. Hit és önérzet    345

Bod Péter Ákos: Magyarország gazdasági, pénzügyi és szociális állapota    348

Szabó-Pelsőczi Miklós: A világgazdaság gyors változásai a magyar millennium tükrében    357

Bogár László: A történetnek még nincs vége. . .    366

  Szerkesztőségi megjegyzés Bogár László tanulmányához    377

  Bittsánszky Géza: Hozzászólás Bogár László cikkéhez    378

Kavin Ferenc: Kik a rendszerváltoztatás vesztesei?    386

50. sz.: Magyar millennium / II

Kopp Mária–Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot az ezredfordulón 499

Pokorni Zoltán: Új évezred: Mérlegen az oktatás 514

Hámori József: Kell-e tudomány és tudományos kutatás Magyarországon 523

Alexa Károly: Csak a rendszer változott? 530

Fasang Árpád: Ecsetvonások a „független” és „el nem kötelezett” magyar értelmiségi portréjához 536

Csiszér Ferenc–Czigány György: Istendicséret a közszolgálati televízióban 542

II. János Pál szavai a magyarokhoz 541, 574, 588, 629, 641

 

TÁVLATOK

29–30. sz.:

Bod Péter Ákos: Esszé az erkölcsi értékekről és az értéktermelés erkölcséről    325

Erdő Péter: Politika és keresztény erkölcs    340

Kunszt György: Bibó és a magyar sorsforduló 1956-ban    348

Grynaeus András: Cserkészet és az ifjúsági mozgalmak – ma     353

András Imre: A kereszténység a tradíció és a posztmodern között    360

Nemeshegyi Péter: Két ázsiai vallás: a hinduizmus és a buddhizmus    369

Nagy Ferenc: Leo Jozef Suenens bíboros (1904–1996)    377

Marton József: Márton Áron egyéniségének fejlődése        380

Nagy Ferenc: A nők pappá szentelése    392

32. sz.:

Andrásfalvy Bertalan: A honfoglalásról és Szent Istvánról     739

Vinnay István: Az áltudományok bírálatához     748

 

LELKISÉG–LELKIPÁSZTORKODÁS

1. sz.:

Hegyi János: A szegény ember gazdagsága     46

Nagy Ferenc: „Boldogok a szegények!”     47

Jakubinyi György: Elmélkedés a papi hivatásról     57

Seregély István: Hitoktatás magyar hazánkban     60

2. sz.:

Lelóczky Gyula Donát: Az ima mint a hit gyakorlati megélése     36

Nagy Ferenc: „Boldog, aki hitt!”     39

Ternyák Csaba: Mikor kezdődött Apor püspök boldoggá avatási eljárása?     50

Nagy Ferenc: A konszekráció szavai az új magyar misekönyvben     55

Mészáros István: „Püspöki hatóság”     57

3. sz.:

Hegyi János: Szent Ignác-i lelkigyakorlatok az egyházi megújulás szolgálatában     55

Lelóczky Gyula Donát: A szenvedély dicsérete     59

Brückner Ákos Előd: ,,Magyarhonban ki a szent?’’     63

4. sz.:

Lelóczky Gyula Donát: Az Élet születése     59

Lénárd Ödön: Börtönkarácsonyok     62

Debarbieux, Anne-Marie: Ahogy triszómikus gyermekünket fogadtuk     70

Teleki Béla: Válaszd az életet!     81

Gyulay Endre: Pasztorációnk útirányai ma     84

András Imre: A Papság Apostoli Egysége Mozgalom nemzetközi konferenciája     89

5. sz.:

Ternyák Csaba: A feltámadás evangéliumának hirdetése     53

Keresztesné Várhelyi Ilona: Egyszavas üdvtörténet     58

Kereszty Rókus: Hittantanítás az Egyesült Államokban     60

,,Uram, ne ródd fel nekik bűnül!’’     70

Blanckenstein Miklós: Ifjúság – jövő     74

6. sz.:

Búcsúzás Ausztriától     187

Lelóczky Gyula Donát: A feltámadt Krisztus ajándékai: az Eucharisztia és a bűnbánat szentsége     189

Vessels, John: La Colombière Kolos papi szolgálata     196

András Imre: Pápai útmutatás a magyar egyház lelkipásztori programjához     202

Unger Zsuzsa: Mit tehetnek a világiak az egyházban?     208

Női munkaközösség. A világiak apostoli mozgósítása     212

Perjés Imre: A cursillo mozgalom néhány jellemző vonása     218

Werth, Joseph: Meghívás Szibériába     220

7. sz.:

Nemeshegyi Péter: Hogyan lehetünk boldogok?     387

In memoriam Frantisek Tomásek     396

Dankó László: Apostoli vizitáció a magyar szemináriumokban     398

Eisenbarth Kriszta: Egyház, ébredj környezetvédelmi kötelességeidre!     402

Tamás László: Hozzászólás a hittankönyvek kérdéséhez     406

8. sz.:

Pálos Antal: ,,Megjelent üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete’’     557

Gyürki László: Menjünk át Betlehembe!     559

Miklósházy Attila: Karácsonyi levél     561

Bálint József: Szóltam a kanadai magyarokhoz     563

9. sz.:

Rózsa Elemér: ,,Reménységben élünk. . .’’ (Róm 8,24)     47

Sólymos Szilveszter: Bencés szellem – bencés lelkiség     49

Anzelm, Canterbury, Szent: Mária-ima     55

Keresztesné Várhelyi Ilona: Rendhagyó mondatelemzés     57

Tomka Ferenc: Mikor köthető egyházi házasság?     64

András Imre: Készülődés az egyházmegyei zsinatra Veszprémben     69

Dékány Endre: ,,Hogyan beszélünk ma Istenről?’’     75

10. sz.:

Sulyok Elemér: Arcodnak fényességét     174

Gödöllei Ágnes: Nagyböjti levél     176

Sulyok Ignác: Ciszterci lelkiség     178

Anzelm, Szent: Ima Mária Magdolnához közbenjárásért     182

Lénárd Ödön: A kisközösségek dicsősége és nyomora     186

András Imre: Készülődés az egyházmegyei zsinatra Veszprémben II.     193

Szucsák József: Tanítása ,,Lélek és élet’’     201

Beőthy Tamás: Lelkigyakorlatos tapasztalataim     207

Márton Áron, : Püspöki körlevél (1955. III. 25.)     212

11. sz.:

Thévenot, Xavier: A bálványtól az ikonig     308

Barsi Balázs: Kisebb testvérré lenni     316

Balás Béla: Tamások az egyházban     324

Illés Béla: Kitűnni a király szolgálatában     328

Bálint József: 1938 Budapest – 1993 Sevilla     335

Ágoston, Szent: ,,Hol a te Istened?’’     340

Farkas Beáta: A munkanélküliség és a pasztoráció     343

D. Tóth Judit: A Biblia oktatásának tapasztalataiból     347

Vácz Jenő: Szent Ignác-i lelkigyakorlatok Püspökszentlászlón     352

Rózsa Elemér: ,,Illegális’’ lelkigyakorlatok     356

Névtelen alkoholisták     358

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat     362

12–13. sz.:

Nemesszeghy Ervin: A Szent Ignác-i lelkiségről     593

Szabó Ferenc: A keresztény aszkézis régen és most     599

Boda László: Visszatérnek-e a szentek Európába?     604

Szentmártoni Mihály: Gyógyító vallás?     607

Órigenész: Homília Ábrahám áldozatáról     615

Cserháti Ferenc: Magyarságszolgálat Nyugaton     619

Schmemann, Alexander: ,,És mi tanúságot teszünk ezekről’’     627

Erdő Péter: A világiak munkája a plébánián     632

Bajtai Zsigmond-szerkesztőség: Hittankönyvek, hitoktatás     640

Bajcsy Lajos: Az újkatekumenátus az európai újraevangelizálás eszköze     645

A katolikus Egyház katekizmusa     463

14. sz.:

Nemeshegyi Péter: A karácsony titka képben és énekben     691

Bárdosy Éva: Belenézni a Gyermek szemébe     697

Iréneusz, Szent: Az Ige megtestesülése     699

Nemeskürty István: A vezeklés mint a haza szolgálata     702

Lénárd Ödön: Az adós     713

Rónai Zoltán: Régi emlék – késő üzenet     715

Faludi Ferenc: Szent ember (szemelvények)     701, 725, 789

Hegedűs Lóránt: A missziói parancs örökérvényűsége     790

Nemeshegyi Péter: ,,Tanúságtétel Isten kegyelmének evangéliumáról’’     793

Udvardy György: Katekizmus, hittankönyv, katekézis     802

Kállay Emil: A magyar egyház tavasza – az őszi nagymarosi ifjúsági találkozón     807

15. sz.:

Szabó Ferenc: Nagyböjtben     55

Morlin Imre: A sátán veresége     56

Balduinus: A szellemek megkülönböztetése     61

Jelenits István: Piarista lelkiség     67

Tímár Ágnes. Így élünk mi, ciszterci nővérek Kismaroson     73

Lénárd Ödön: A tékozló fiú     74

Tomka Ferenc: Hittankönyv fiataloknak, felnőtteknek, világi oktatóknak     77

Ebele Ferenc: A Jézushoz megyünk és Jézussal élünk c. hittankönyvekről     83

Várnagy Elemér: Keresztelési szokások a magyarországi cigányoknál     86

Taizéi ifjúsági találkozó     92

16. sz.:

Sztrilich Ágnes: Húsvét öröme     189

Lelóczky Donát: Szeretet: keresztény hitelességünk próbaköve     192

Keresztesné Várhelyi Ilona: Imaféle a jászol és a kereszt között    197

Batlogg, Andreas: Karl Rahner pasztorálteológiai írásai     201

Tarjányi Zoltán: Szelíd reflexiók a hitoktatásról     210

Udvardy György: Szempontok a katekézis megújításához     218

17–18. sz.:

Vágvölgyi Éva:  A boldogság     325

Lelóczky Donát: Homília Szent István király ünnepén     329

Kiss Ulrich: Elmélkedések a barátságról     334

Ágoston, Szent: A szeretetről     343

András Imre: Misszió Kárpátalján     346

Beőthy Tamás: Családi Hétvége     352

Halász Endre: Alkoholistamentő Szolgálat     355

Batlogg, Andreas: Ki volt Hugo Rahner?     357

Béky Gellért: Karujszava (japáni élmények)     361

19. sz.:

Hevenesi János: Az imaapostolság     530

Sztrilich Ágnes: Lélekben és Igazságban     538

Keresztesné Várhelyi Ilona: Keresztény egység     544

György Attila: Milyen egyházat szeretnék?     550

Szabó József: Imádságra nevelés a hittanórákon     561

Berkecz Franciska: ,,Megépítette házát a bölcsesség’’     568

Papi szinódus a szerzetesekről     571

20. sz.:

Frank Miklós: ,,Értünk szegénnyé lett. . .’’     699

Prohászka Ottokár: ,,S ez lesz nektek a jel’’     702

Ambrus, Szent: Jézus születése     703

Miklósházy Attila: Karácsony a család évében     632

,,A harmadik évezred közeledtével’’        705

Hittani kongregáció: Az elvált és újraházasodott hívek szentáldozása    707

Három német püspök: Levél egyházmegyéik lelkipásztoraihoz     712

21. sz.:

Veres András: A keresztény aszkézis és böjt mai értelmezése        84

Brückner Ákos Előd: Egy lelki író lelkéről (Halász Pius)        94

Következő számunk tartalmából        105

Hartai Éva: ,,Beteg voltam, és meglátogattatok’’        106

Gots Antal: A kamilliánus család        112

A Magyar Karitász        116

J. Horváth Tamás: A ,,kisvallások’’ problémája a családban        117

Harrach Péter: Családpasztorációs terv        122

22. sz.:

Seregély István: Az élet Urának szolgálatában        235

Chardin, P. Teilhard de: Dicsőséges Krisztus        240

Halász Pius: A szerzetesi eszmény        241

Szabó Ferenc: Teilhard lelke és lelkisége        252

Ternyák Csaba: Ifjúsági katekézis Manilában        263

,,Evangelium vitae. . .’’        269,191, 206, 218, 262, 278

Udvardy György: Az újraevangelizálás és a katekézis        270

Gyorgyovich Miklós: Két tanúságtétel az idei teol. napokon              279

Kondé Lajos: Egyetemista pasztorációs konferencia        282

23–24. sz.:

Nagy Ferenc: A kassai vértanúk        428

Hartai Éva: ,,Tegyétek, amit mond. . .’’ Az iskolanővérek        437

Gábor Csilla: Káldi György prédikációi és a Szt. Ignác-i lelkiség      447

Bozsóky Pál Gerő: Szent László király emlékezete        457

Mészáros István: ,,Hittansztori” avagy a kritika sztorija        464

Rédly Elemér: Ahogy én látom (Bernolák Éva: ,,Hittansztori?’’)         471

András Imre: Hatvan éve indult el a KALOT-mozgalom        476

A szenvedélybetegek problémái        482

25. sz.:

Szentmártoni Mihály: Útban az életszentség felé    638

Rédly Elemér: Az egyház jövője és a celibátus    652

György Attila: Gondolatok a hitoktatásról    660

Prohászka Ottokár: ,,Szép új világ’’ - a rendszerváltás után?    669

Szabó Kornél: Ifjúságról, egyházról    670

Rózsa Györgyi: Isten az óvodában    674

26. sz.:

Bíró László:  Isten tetteit ünneplő és követő karácsonyt!    794

Varillon, Francois: Szűz Mária. ,,Fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától 802

Halász Pius: Karácsonyi gondolatok        807

Mirjam nővér: Avilai Szent Teréz időszerűsége    810

Verbényi István: Helyzetkép a liturgikus megújulásról    815

György Attila: Lelkipásztori napló        820

Várnagy Elemér: A cigányok és a katolikus Egyház      825

27. sz.:

Prohászka Ottokár: Húsvéti hitünk        44

Lelóczky Donát: ,,Az isteni szeretet követei”    46

Ugróczky Gyula: A megtalált boldogság         51

Babos István: Van-e értelme a gyermekkeresztségnek?    58

Nagy Ferenc: Lelkipásztori kérdések a gyermekkeresztséggel kapcsolatban  70

28. sz.:

György Attila:  Hitünk szent titka        184

Teilhard és Prohászka az Eucharisztiáról    189

Tomka Ferenc: New Age – új vallási áramlat?   195

Széll Kálmán: Farkasszemet nézve a halállal          200

29–30. sz.:

Hofher József: Imádság és hit    408

Dér Katalin: A boldogság törvénye    416

Temesi József: Jézus Szíve-tiszteletünk fonákságai    429

Hevenesi János: A keresztény – a szív embere    436

Nagy Ferenc: Liturgikus virrasztás karácsonykor és húsvétkor    441

31. sz.:

Dér Katalin: „Szívesen ölelem magamhoz ezt az írást”    568

Tarjányi Zoltán: „Kháron ladikján”    580

Ambrus, Szent: Két beszéd testvére halálakor    586

Zauner Éva: Kardos Klára emlékezete    588

György Attila: Gondolatok a mai lelkipásztorkodásról    595

32. sz.:

Kereszty Rókus: A karácsony misztériuma és az új evangelizálás    712

Pázmány Péter: Betlehemi bölcsőimádság     716

Prohászka Ottokár: Szent éj    771

Lelóczky Donát: A magyarok kettős évfordulója     717

Blanckenstein Miklós: Mit csinál az OLI egész nap?     721

A magyar püspökök a családról     727

Beke György: A hitvalló (Márton Áron centenáriuma)     728

33. sz.:

Oláh Miklós: Szívügyünk az evangelizálás    37

Prohászka Ottokár: Mindenki apostol    41

Berta Ferenc: A megújulás fő iránya    42

Dér Katalin: Bibliai tárgyú képek elemzése    49

Budapesti kisközösség: Hol tartunk?    60

34. sz.:

Nemeshegyi Péter: ,,Örüljetek az Úrban mindenkor. . .”    196

Bernanos, Georges: A mély forrás    200

Oláh Miklós: ,,Menjetek el az egész világra. . .”    201

Teilhard de Chardin-idézet    205

Prohászka Ottokár naplójegyzete az Istenemberről    206

Széll Margit: A monasztikus nevelés a koraközépkorban    211

35–36. sz.:

Nemeshegyi Péter: A kereszténység etikája    399

Dér Katalin: Prófécia az új szövetségről    406

Takács Gyula: Boldogok a szegények    418

Oláh Miklós: „A többi városban is hirdetnem kell az evangéliumot”    426

Szilas László: Kaníziusz Szent Péter    432

Lindeijer, Marc: Kaníziusz Szent Péter lelkisége    439        

37. sz.:

Unger Zsuzsa: Az imádság csöndje    581

Kis Szent Teréz centenáriuma    586

Mirjam nővér: A szeretet tudománya     587

Részletek Kis Szent Teréz önéletrajzából    599, 675

Nagy Ferenc: Homília Vass Miklós temetésén     594

Barlay Ö. Szabolcs: ,,Cantate Domino canticum novum. . .”    597

Nagy Ferenc: A zsinat után? vagy 1950 előtt?     600

38. sz.:

Apor Vilmos vértanú püspök boldoggá avatása    726

Pápai Lajos: Boldog Apor Vilmos, a vértanú győri püspök    727

Balázs Károly: Apor Vilmos – ahogy én láttam    731

Mirjam nővér: A szeretet tudománya – II.    735

Dolhai Lajos: A liturgikus csend         742

Kérdések a gyóntatással kapcsolatban    751

Érszegi Márk Aurél: Az egyházi levéltárak pasztorális funkciója    752

39. sz.:

II. János Pál: Virágvasárnap a fiataloké    42

Béky Gellért: Nincs más jel. . .    46

Dér Katalin: Ne félj hát! (91. zsoltár)    52

Kérdések a gyóntatással kapcsolatban    65

  Nem pap hozzászólók    65

  Ócsai József: Néhány észrevétel, hozzászólás    70

  Koller Gyula: Hozzászólásom    72

  Balázs Pál: A gyóntatással kapcsolatos kérdések    74

Hartai Éva: Lelki segítség, lelkigondozás    82

Tomka Ferenc: Mikor hatékony a gyermekkatekézis?    87

40. sz.:

Dér Katalin: Jézus és a rézkígyó    248

Zauner Éva: Teréz anya mint a Magna Mater archetípusa    258

Kaposiné Eckhardt Ilona: François Varillon: A hit öröme – az élet öröme    269

Keresztesné Várhelyi Ilona: „Laikus” gondok és gyökereik     275

41. sz.:

Nemes Ödön: Közvetlen kapcsolatban a Szentlélekkel     410

Tomka Ferenc: Mi a plébánia az egyház elképzelése szerint?    423

Rónai Zoltán: Cigány miatyánk    437

42. sz.:    

Bíró László: Karácsony, a mennyei Atya gyönyörű iniciáléja    571

Prohászka Ottokár Naplójából 1925. karácsony    645

Vértesaljai László: Stepinac bíboros élete    577

Veronika nővér: O Crux benedicta (Edith Stein)    586

Lelóczky Gyula Donát: Szorongás és keresztény reménység    591

Gyorgyovich Miklós: Prohászka és a Regnum Marianum    595

Mi a plébánia – az Egyház elképzelése szerint?    605

Portik Bakai Sándor: Isten útjain járva    609

43. sz.:

Márfi Gyula: Húsvéti gondolatok    63

Dér Katalin: Az egyiptomi csapások – a sötétség     68

Fráter Judit: Keresztény felelősségünk gyermekeink istenképének alakulásában     82

Zauner Éva: Segítségnyújtás krízishelyzetekben    89

II. János Pál: A harmadik évezred közeledtével     55, 67 

44. sz.:

Kocsi György: Jézus Krisztus személyének néhány vonása    212

Lelóczky Donát: Élet a Szentháromságban       222

Frivaldszky János: Árpád-házi Kinga és lelki öröksége         226

II. János Pál egy homíliájából    233

Szabó Ferenc: A 2000. év nagy jubileuma    234

II. János Pál pápa imája a nagy jubileumra    239

Verőcei Gábor: Mi a plébánia az egyház elképzelése szerint?     240

Idézetek Szent Ágostontól    264, 291

Idézet Romano Guardinitól    259

Idézetek François Varillontól    248, 303

45. sz.:

Kocsi György: Jézus isteni vonásai a példabeszédei alapján     386

Juhász László: A Naphimnusz metafizikája    398

Őrsy László: A zsinat egyháztani leckéje    404

Szent Kinga születési éve    412

Dolhai Lajos: A gyászmisekönyörgések    413

46. sz.:

Lelóczky Gyula Donát: Karácsonyi homília    515

Gyorgyovich Miklós: Kettős jubileum    521

II. János Pál: Tertio millennio adveniente     511, 520, 526, 604

47. sz.:

II. János Pál: Zarándoklás az üdvösségtörténet szent helyeire     27

    Bocsánatkérés és megbocsátás (2000. márc. 12.)  38, 44, 87, 120, 146, 158, 161

    Ternyák Csaba: A győzelmes szeretet      36

    Bárdosy Éva: Mindennapi keresztjeink      39

    Györgydeák Márton: Katolikus cigánypasztoráció Magyarországon      45

    Zauner Éva: Húsz éve halt meg Bálint Sándor      47

48. sz.:

Kocsis Imre: Bűnbánat és megtérés Jézus tanításában 191

Benkő Antal: Találkozni a gyógyító Krisztussal 201

Brückner Ákos: ,,Határtalan és kimeríthetetlen az Atya irgalma” 211

 Sesboüé, Bernard: Mária az Egyház hitében – ma 222

Tomka Miklós: Gondolatok a gyermekimáról 230    

49. sz.:

Nemeshegyi Péter: ,,Legyetek hálásak!” (Kol 3,15)           391

II. János Pál: Kiengesztelődés és bűnbánat        398

Török Balázs: A papi, szerzetesi hivatás kialakulásának motívumai    399

Gódány Róbert és Rita: A Schönstatti Apostoli Mozgalom lelkisége    410

S. Szabó Péter: Prohászka Mária-litániája    417

50. sz.:

Lelóczky Gyula Donát: Magyar karácsony 2000-ben 546

Kereszti Rókus: Az Eucharisztia a megújuló Kozmosz kezdete és előképe 552

Szabó Ferenc: Prohászka misztikája 557

Tüskés Tibor: Fohász új ezredévért  567

Szabó Ferenc: Mounier, a hősies hit tanúja 575

Magyar folyóiratok, könyvek 566, 577

Tamás József: Főegyházmegyei zsinat  Erdélyben  578

Háló-találkozó Pannonhalmán  582

 

KULTÚRA  ÉS  ÉLET

1. sz.:

Lukács László: ,,Mindenki újakra készül’’     66

Barna Gábor: Erdélyi Zsuzsanna köszöntése     70

Czigány György: Ottlik Géza Budán     73

Nemeskürty István: ,,Köszönöm, megvagyunk’’ (A magyar film negyed százada)     76

Szőnyi T. Zsuzsa: Az ismeretlen Márai–I.     82

2. sz.:

Szabó Ferenc: Graham Greene halálára     58

Szőnyi T. Zsuzsa: Az ismeretlen Márai–II.     61

Czigány György: Vasadi Péter költészetéről     66

Szabó Ferenc: Kilencven éve született Németh László       68

Nagy Ferenc: Alszeghy Zoltán (1915–1991)    70

3. sz.:

Szabó Ferenc: Tíz évvel ezelőtt halt meg Pilinszky János    67

Habsburg, Otto: Magyar vers és próza Európában    70

Vertse Márta: Mozart, a megtestesülés zenésze    72

4. sz.:

Nemeskürty István: A katolikus Széchenyi     92

Szabó Ferenc: Magyar írók és költők Isten-élménye     95

Czigány György: Föl a kárhozat verméből!        99

Kiss Ulrich: ,,Boszorkányok pedig nincsenek. . .’’     101

5. sz.:

Szabó Ferenc: Gaál István filmrendező vallomása     78

Szőnyi T. Zsuzsa: Két könyv a ,,Majális’’ festőjéről     84

Szabó Ferenc: Két költőnk-húsvét titka előtt    87

6. sz.:

Szabó Ferenc: In memoriam Tűz Tamás    250

Dékány Endre: A keresztény jelenség az irodalomban     252

Vertse Márta: Lorenzo del Zanna Graham Greene-ről    256

Rónai Zoltán: ,,A szeretet tüzében égve’’     260

Szabó Ferenc: Prokop-kiállítás Rómában     266

7. sz.:

Mészáros István: Egy példamutató európai iskolareform dokumentumai    439

Szabó Ferenc: Mészöly Miklós metaforái    449

Szabó Ferenc: Költők között     451

Kulturális és vallási hírek      455

8. sz.:

Bartók Béla, ifj.: Bartók Béla kapcsolata a valláshoz    581

Szabó Ferenc: Móser Zoltán bemutatkozik    585

Móser Zoltán: 110 éve született Kodály Zoltán    587

Dékány Endre: Heinrich Böll – vallomásai és kortársai tükrében     594

Szabó Ferenc: Olvasónapló     598

Dékány Endre: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége    600

Vallási-kulturális hírek    580, 602

9. sz.:

Cser László–Bodri Ferenc: Adalékok Babits életrajzához     101

Czigány György: Lehet-e szent, ami rossz?    114

Szabó Ferenc: Prokop ,,sziporkagyűjteménye’’    115

10. sz.:

Czigány György: Quid vidisti in fia?     238

Rónai Zoltán: Az örök forrás titkos útját járva     240

Kunszt György: ,,Egyházi építészet’’    244

Gergó Lajos: Kérdésre választ Ő küldjön    245

Kemper Jenőné: ,,Énekeljetek új éneket az Úrnak’’    249

11. sz.:

Szabó Ferenc: Maurice Blondel időszerűsége    410

Szabó Ferenc: Megalakult a magyar Maritain-egyesület    413

A magyar egyházmegyék újjászervezése    416

12–13. sz.:

Lauder, Robert E.: Ingmar Bergmann 75 éves    649

Jegyzet a szárszói táborról    662

Szabó Ferenc: Kassák – klasszikus, vagy modern?     663

Czigány Zoltán: Ábel hazatérése    669

Dékány Endre: Magyarország 1100 éve    671

14. sz.:

Soproni József: Misék, motetták, litánia (interjú)    831

Ipacs Katalin–Szabó F: Federico Fellini     834

Turgonyi Zoltán: Jacques Maritain, vagy a posztmodern kor kezdete után     837

Szabó Ferenc: Olvasónapló    839

Huszti Vilmos: Oláh Miklós    846

Tarjányi Béla: A Szentírás apostolai     850

Benyik György: Fölfedeztük az Apostolok Cselekedeteit!    854

Szabó Ferenc: A Külhoni Magyar  újságírók I. találkozója    858

15. sz.:

Szabó Ferenc: Huszonöt éve hunyt el Romano Guardini     112

Szörényi László: Megnyitó Piranesi kiállításához    116

Cser László: Gondolatok Jónás könyvéhez    119

Könyvjelző (Cser László könyvei)    125

A 45. Frankfurti könyvvásár    126

16. sz.:

Szabó Ferenc: Faludi lelkisége – sztoikus?     242

Zombori István: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok    251

Szabó Ferenc–Ipacs Katalin: Prokop Péter 75 éves     256

17–18. sz.:

Szőnyi István emlékezete    431

Szőnyi Zsuzsa emlékezése apjára    431

Végvári Lajos: Szőnyi István művészete    435

Barlay Ö. Sz.: Balassi megtérései    450

Szabó Ferenc: Olvasónapló (József Attila, Tűz Tamás)     458

Roska Tamás: Hit és tudomány    463

Rónai Zoltán: Madách tragédiájának tizenharmadik színe     466

19. sz.:

Végvári Lajos: Munkácsy értékelése    596

Mikita Gábor: Máger Ágnes festészetéről    602

A Sixtus-kápolna    606

Szabó Ferenc: 50 éve halt meg Saint-Exupéry    607

20. sz.:

Nemeshegyi Péter: Vallás és zene (Mozart)    70

Czigány György: Percek Farkas Ferencnél    751

Megalakult az Ottokár Püspök Alapítvány    753

Bozóky Mária: Charles Péguy, a megtestesülés költője    754

Szabó Ferenc olvasónaplójából: Lágerférgek közt varázslat     760

21. sz.:

Kádár Zoltán: Egy jezsuita tudós Latin-Amerikában (Brentán K.) 144

Szabó Ferenc: A betlehemi csillag nyomában        149

22. sz.:

Fényi Ottó: A ,,Mécs-probléma’’ múltja és jövője        305

Czigány György: ,,Minden földek Istent dicsérjétek!’’             309

Köpöczi Rózsa: Két árkádiai művész grafikái        312

Lőkös Péter: III. Ince pápa és a contemptus mundi-irodalom    314

23– 24. sz.:

Haáz Andrea: Cluny-i Kulturális Központ        521

Emmanuel a szakrális művészetről        526

Barlay Ö. Szabolcs: Istenkeresés a modern irodalomban        527

Somos Róbert: Órigenész és a Vak Didümosz a turai papiruszlelet fényében 533

Czigány György: Keresztény élmény kortárs költészetünkben        545

Napilapok példányszáma        456

25. sz.:

Nemeshegyi Péter: Emlékezés Yves Congarra    699

P. Congar vallomásából    704

Prokop Péter vallomása művészetéről    705

Czigány György: Bartók Béláról    709

26. sz.:

Szabó Ferenc: Kétségbeesés és reménység között     866

Czigány György: Mándy Iván átkelése        872

Batlogg, Andreas: Karl Rahner összes műveinek kiadása    876

27. sz.:

Nemeshegyi Péter: ,,Terjedjen az Úr igéje”    95

Dér Katalin: A szófejtés a létfelejtés kezdete    103

Rónai Zoltán: A Megfeszített és a próféta        113

Szőnyi Zsuzsa: Százéves a film        119         

28. sz.:

Szabó Ferenc : Paul Verlaine: Jóság        240

Végvári Lajos: Maulbertsch bicentenáriuma     246

Szabó Ferenc: Isten visszfénye a másik arcán        251

29–30. sz.:

Keresztesné Várhelyi Ilona: A Himnusz költőjének istenképe     445

Dékány Endre: „Hol vagytok, költők, égi látnokok?”    455

Frenyó Zoltán: A kereszténység jövője Mihelics Vid munkásságában    459

Papp Ferenc: Igaz-e, hogy nem szekta a Hit Gyülekezete?     470

Szabó Ferenc: Claudel: Az angyali üdvözlet    477

Nagy Ferenc: Keresztény szerzetesség        483

Nagy Ferenc: Apor Vilmos püspök boldoggáavatási ügye    485

31. sz.:

Szabó Ferencet kitüntették az Illyés Gyula-díjjal    621

Tüskés Tibor: Takáts Gyula köszöntése    626

Szabó Ferenc: Költők között    629

Szeghalmi Elemér: Esőáztatta fényösvényeken    636

Krasznai Szomor Péter: Az intelligenciáról    638

32. sz.:

Czigány György: A 75 éve született Pilinszky Jánosról     787

Szabó Ferenc: József Attila hívő hitetlensége     790

Tüskés Tibor: A választás és az erőszak regénye     790

Török Ferenc: A templom építése    800

Faludi Ferenc-emléktábla Körmenden    684

33. sz.:

Bencze Lóránt: A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola     119

Czigány György: Borsos Miklósról    124

Szabó Ferenc: Olvasónapló – naplókról    126

Mészáros István: Ungvári iskolajubileum    131

34. sz.:

András Imre: Magyar nyelvű katolikus könyvkiadás (1945–1993)    234

Szabó Ferenc: Hamvas Béla és a kereszténység    251

Czigány György: Így láttuk Bartókot    258

Gyorgyovich Miklós: Slágertípusú zene az egyházban        260

Vértesaljai László: Savonarola boldoggáavatási eljárása     266

35–36. sz.:

Két Pázmány-szeminárium Szlovákiában    466

Kovács Sándor Iván: Pázmány és a szlovák irodalom    467

Szabó Ferenc: Nemzetközi kongresszus Szent Ambrusról    479

Gyorgyovich Miklós: Abonyi mise – az öröm zenéje    482

Worowska, Tereza: A Nobel-díjas Wislawa Szymborska költészetéről    485

Havass Miklós: Barangolás az informatika és az etika határán    491

Tüskés Tibor: A félelem és a bűn regénye    499

Szabó Ferenc: Költők és festők között    505

37. sz.:

Regéczi Ildikó: Csehov hitkeresése    641

Jakab Gábor: Száz éve született Tamási Áron     655

Szabó Ferenc: In memoriam Gyöngyössy Imre    659

Murádin Jenő: Hosszú Márton, XI. Pius arcképfestője    665

J. Horváth Tamás: Szent Erzsébet búcsúja    671

38. sz.:

Szabó Ferenc: Jézus arcai a modern irodalomban    791

Tüskés Tibor: Az árulás regénye        796

Keresztesné Várhelyi Ilona: (Ujjá)születésnapi interjú Szabó Magdával    804

Dékány Endre: Heinrich Böll – vallomásai és kortársai tükrében    809

Gyorgyovich Miklós: Gregorián és/vagy beat?    816

39. sz.:

Bencze Lóránt: A katolikus oktatási intézmények    127

Szabó Ferenc: Mi az igazság a holt-tengeri tekercsek körül?     137

Nagy Ferenc: A Denzinger és helyes használata    141

Gyorgyovich Miklós: Nem is olyan könnyű . . .    145

Czigány György: A keresztény élmény költészetéről     148

  Hárs Ernő: Az elkötelezett irodalomról    149

  Lackfi János: Vallás és hallás    151

Nemeshegyi Péter: Hittudományi kar Szegeden    154

Szigeti László: Két lélekbúvár halálára    162

Tarbay Ede: Egy gazdag élet (Prokop Péter új könyvéről)     165

Medvigy Mihály: Rómát látni (Prokopp Mária)    168

40. sz.:

Szabó Ferenc: Szorongás és reménység között (Bernanos)     315

Varga Nóra: Flannery O’Connor (újra)fölfedezése     317

Szabó Ferenc: Költők között (Olvasónapló)     325

Vértesaljai László beszélgetése Fellegi Ádám zongoraművésszel    331

41. sz.:

Czigány György (szerk.): Keresztény élmény, mai művészet     499

Hegedűs Endre: A kereszténység élménye életemben     499

Máger Ágnes: Gondolatok az egyházi művészetről     502

Szabó Ferenc: „A hetedik szoba”    502

Kisléghi Nagy Ádám és az ars sacra        508

Kapiller Ferenc: Beszélgetés Kisléghi Nagy Ádámmal    509

42. sz.:

Gál Ferenc emlékezete (Szabó Ferenc)    654

Fila Béla: Gál Ferenc dogmatikája    655    

Szabó Ferenc: Julien Green és a szeretet vallása    662

Nemeshegyi Péter: Megemlékezés P. Bangháról    666

Somorjai Ádám: Bernard Häring    674

Somorjai Ádám: Tízéves a METEM    678

Vertse Márta–Szabó Ferenc: A Nobel-díjas José Saramago         682    

Kápolnai Iván: Varga József (1923–1998)    683    

43. sz.:

Szőnyi Zsuzsa: Márai Sándor sikere Olaszországban     139

Szabó Ferenc: Olvasónapló     143

Szilas László: Lukács László S. J. (1910–1998)    152

44. sz.:

Vertse Márta–Szabó Ferenc: 150 éves az olasz jezsuiták folyóirata     265

Komáromy Péter: A teremtett világ misztériuma Hopkins költészetében     271

Chardin, Pierre Teilhard de: Himnusz az Anyaghoz    279

Dzieñ, Miroslaw: Elmélkedés a modernség démonjairól    280

Tardy László: Az egyházi zenéről    292

Kerék Imre: Orgonaszó és poézis    300

Tarbay Ede: Balladaköltészetünk egyedülálló remeklése    304

Szabó Ferenc: Olvasónapló (Harcos Ottó emlékezete)    309

45. sz.:

Mészáros István: A Ratio Studiorum neveléstörténeti jelentősége    437

Bálint József: Loyolai Szent Ignác nevelési elvei    447

Szabó Ferenc: Olvasónapló    461

Szabó Ferenc: Békés Gellért halálára    463

46. sz.:

Rauber, Karl-J.: A társadalmi értékek és a keresztény hit     580

András Imre: P. Bangha Béla és Magyarország újjáépítése     594

Szabó Ferenc: Olvasónapló    605

47. sz.:    

Nemesszeghy Ervin: Hogyan kapcsolódik a tudomány és a vallás a kultúrához?     131

Kiss Ulrich: A csillogástól a fényig     141

Radnóti Katalin: Magyar filmgyártás, filmipar, filmművészet     147

Czigány György: Játék Isten házában      151

Szabó Ferenc: Egy dialógus margójára      154

Muzslay István: Az Ómagyar Mária-siralom sorsa     159

Frivaldszky János: Szent Kinga születési éve      162

48. sz.:    

Száz éve született Márai 301    

Szabó Ferenc: Olvasónapló (Száz éve született Szabó Lőrinc) 305

Szabó Lőrinc: Az Árny keze  309

Gyorgyovich Miklós: Gondolatok a Szent István-könyvhétről 310

Kunszt Gyöngy: Szabó Lajos és a katolicizmus 314

Muzslay István: Az állam szerepe a piacgazdaságban 321        

49. sz.:

Tüskés Tibor: Száz éve született Szabó Lőrinc    450

Halász Bálint: A humanista repülőpilóta    454

Kratochwill Mimi: Borsos Miklósra emlékezünk    458

Mózessy Gergely: Prohászka Ottokár és a püspökkari pásztorlevelek    461

Dékány Endre: Martinkó András és az Ómagyar Mária-siralom rejtélye    470

Széll Tamás: Az északkelet-amerikai jezsuita missziók kezdete    473

Sasvári István: Jezsuiták és szabadkőművesek    484

50. sz.:

Vörösmarty és Szabó Magda Sziluettje. Keresztesné Várhelyi Ilona beszélgetése Szabó Magdával új drámájáról  623

Bencze Lóránt:  A Radnóti-délután epilógusa  630

Tarbay Ede: Radnóti Miklós – az ember és költészete  633

 

FIGYELŐ

1. sz.:

András Imre: A legsürgősebb teendő: olvasni az idők jeleiből    88

Szabó Ferenc: Magyarság, liberalizmus, kereszténység     95

Mészáros István: Széljegyzetek egy dokumentumkötethez    101

Boór János: Germania docet? Gondolatok Németország egyesülése után     110

2. sz.:

Lelóczky Gyula Donát: A szekták kihívása     74

V. R.: Az Öböl-háború után    85

Rosdy Pál: ,,Az élet megalázta – a halál felmagasztalta’’    89

Németh József: A katolikus szociális tanítás újbóli átgondolása     92

Szabó Ferenc: Kereszténység és liberalizmus    96

3. sz.:

Szabó Ferenc: A pápa magyarországi látogatása mérlegéhez    74

András Imre és Szabó Ferenc beszélgetése a magyarországi egyház megújulásáról     78

Szabó Ferenc: A zsinati megújulás apostola, Henri de Lubac S. J.(1896–1991)    87

4. sz.:

Szörényi András: Mire jó a szülészeti genetika?    105

Vatikáni Rádió: Életvédelem, Magyarországon     109

Dékány Endre: A KÉSZ hivatása és működése     112

Ipacs Katalin: Katolikus-e még az olasz nép?     115

5. sz.:

Szabó Ferenc: Európa új evangelizálása     94

Bálint Zsolt: Taizé–Budapest     99

Eisenbarth Krisztina: Találkozás önmagunkkal – a magunkra találás feltétele    104

Pálos Miklós (interjú)     109

Kulturális mozaik    113

6. sz.:

Szabó Ferenc: Katolikusok és ortodoxok    226

Clément, Olivier: Két tüdővel lélegző kereszténység    231

Knoch, Otto Bernhard: Állásfoglalás a Drewermann-vitában    236

Máté-Tóth András: Egyházmegyei Szinódus Szeged–Csanád     242

7. sz.:

Lénárd Ödön: Történelmi igazságtétel    413

Szabó Ferenc: Út a demokráciához    427

Benyik György: Feltámadás Szegeden     430

Kuba: Egy álom vége    433

Az imaórák liturgiája     437

8. sz.:

Harmath Károly: A vajdasági magyarság háború és béke között    569

Korzenszky Richárd: Katolikus felnőttképzés hazánkban    574

9. sz.:

Mészáros István: Magyar egyházunk negyven éve–I.     77

Florilégium a parlamenti abortuszvitáról    85

Lénárd Ödön: Pályamódosító papok?    94

10. sz.:

Benkő Antal: Szekták? Mit tegyünk?    213

Merre tart a magyarországi egyház?    221

Mészáros István: Magyar egyházunk negyven éve–II    228

11. sz.:

Ipacs Katalin: II. János Pál Albániában     363

Szabó Ferenc: A tömegkommunikáció problémáiról    366

Ferencz Antal: A magyar valóság a rendszerváltás után    368

14. sz.:

Ternyák Csaba: A zsinati korszerűsödés hazánkban (interjú)    810

Szabó Ferenc: A pápa is hasznos lehet a kampányban    813

Valentiny Géza prelátus (interjú)    815

Berkecz Franciska: CCEE szimpózium    819

Berkecz Franciska: Útkeresés. Európai szerzetes-elöljárók  találkozója     822

Klemencz Zsuzsa: Vallási vezetők találkozója Milánóban    824

Bencze Lóránt: A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola     828

15. sz.:

Szabó Ferenc: Egyház és politika    93

Harrach Péter: Egyház a társadalomban – ma Magyarországon     98

Tomka Miklós: Vallás és párt     103

A Társadalomtudományok Pápai Akadémiája      111

16. sz.

Szabó Ferenc: Választások előtt (Gondolatok a szabadságról)    226

Horváth Tamás: Kapitalizmus, piacgazdaság, liberalizmus    231

Rátay Csaba: A VI. Családterápiás Világkonferencia    237

Széll Tamás: Az egyházi iskolák – elavultak?    240

17–18. sz.:

Római szinódus Afrika evangelizálásáról    373

A Holocaust emlékezete    377

II. János Pál beszédéből    378

Hartai Éva: Emlékezni kell     378

Nemeshegyi Péter: A szeretet vértanúja, Salkaházi Sára     379

Kussbach, Erich: A kereszténység jövője Közép-Európában    388

Horváth Pál: Antall József, a keresztény és a politikus     398

Rónay László: Kérdések a ,,katolikus irodalom’’ körül     406

Szabó Ferenc: A teljes Prohászkáért    412

Dobler Magda: Gyógyítás és nevelés hazánkban (1920–1932)     422

19. sz.:

Szabó Ferenc: II. János Pál pápa Zágrábban     572

Szabó Ferenc: ,,Emberarcú barbárság’’    575

Harrach Péter: Folytathatjuk?    579

Giczy György: A kereszténydemokrácia bukása Magyarországon?     584

Paskai László: Az esztergomi zsinat záróhomíliájából     586

András Imre: Lélek-járás Esztergomban    587

Bárdosy Éva: Az esztergomi zsinat egy világi nő szemével     592

Megemlékezés a varsói felkelés 50. évfordulójáról    595

20. sz.:

Püspöki szinódus a szerzetesi életről    717

Szabó Ferenc: ,,Átlépni a remény küszöbén’’    725

Boda László: Kairó után     728

Kolár, Petr: A cseh egyház – négy évvel a fordulat után     735

,,A katolikus egyház katekizmusa’’ magyarul    716

21. sz.:

Szabó Ferenc.: A tolerancia türelmetlen hívei        126

Lelóczky Donát: Az amerikai egyház számokban        133

Török Péter: Hogyan gondolkodnak az amerikai papok?    136

Teológiai napok 1995.        140

A jezsuiták rendi nagygyűlése        141

Ritzky Katalin: Európai ifjúsági találkozó Párizsban        143

22. sz.:

Fábry Kornél: Fiatalok együtt a szentatyával        285

Worowska, Tereza: A katolikus egyház a Szovjetunióban      292

Török Péter: Fal helyett arányos távolság        297

Nagy Ferenc: Gyógyíthatatlan beteg tizenévesek        300

Róma, Vatikán és Jeruzsálem        303

László István püspök (1913–995)        304

23–24. sz.:

Kovács István: Beszámoló a IV. életvédő konferenciáról        485

Horváth Monika: A Családvédelmi Szolgálat és a védőnő a családokért    493

Worowska, Tereza: A lengyel katolikusokról        501

Nemeshegyi Péter: Jézus küldetésének szolgái        514

25. sz.:

Vertse Márta: „Ecclesia in Africa”        678

II. János Pál pápa levele a nőkhöz (ismerteti Ipacs Katalin)      680

Hartai Éva: Egyházi dokumentumok a nőkről – személyes reflexiók    683

András Imre: König bíboros a „keleti politikáról”    688

II. vatikáni zsinat: Az ifjúság politikai nevelése    695

Gyorgyovich Miklós: Bírálom a sajtót!        697

26. sz.:

Szabó Ferenc: A zsinat – harminc év után        832

II. János Pál a világiak szerepéről        835

Harminc éve jelent meg a Gaudium et spes        836

Nemeshegyi Péter: A valódi Jézus keresése    839

Állásfoglalás az eutanáziával szemben    860

Kettős ünnep Káldon            862

Jezsuita rendgyűlés: Együttműködés a világiakkal küldetésünkben 836

27. sz.:

Frank Miklós: A szeretet negyedik dimenziója I.     82

Hartai Éva: Egyház és kommunikáció     90

28. sz.:

Szabó Ferenc: Széljegyzetek az új médiatörvényhez         213

Krómer István: Az MSZP–SZDSZ-kormány egyházpolitikájáról dióhéjban 216

Gyorgyovich Miklós: Ellenszélben        220

Ferencz Antal: Az AIDS mint kényszerítő erő személyes  és társadalmi körülményeink újragondolására 223

Frank Miklós: A szeretet negyedik dimenziója II.     232

31. sz.:

II. János Pál pápa Magyarországon    602

II. János Pál magyarországi beszédeiből    526, 585, 625

A pápa 3. németországi útja    607

Vértesaljai László: A pápa Franciaországban    609

A keresztény egység napja Pannonhalmán    611

Rosdy Pál: Van mit tanulnunk tőlük! (Kereszténydemokrácia Magyarországon)    615

Fejér Jenő: A Bokor mozgalomról    617

32. sz.:

Bíró László: Család és demográfia Európában     772

Krómer István: A magyar politikai helyzetről     776

Gyulay Endre: Egy körlevél ,,élete’’    783

33. sz.:

Acerbi, Angelo: A Szentszék és Európa    69

Harrach Péter: A magyar politikai helyzetről    78

Barlay Ö. Szabolcs: Nemeskürty „tükrei”    83

Juhász Judit: Vallási műsorok a közszolgálati rádióban    86

Csiszér Ferenc: Vallási műsorok a Magyar Televízióban    89

Katolikus lapokhoz körkérdés, bevezető (Szabó Ferenc)  93

Áttekintés, Márton Áron Kiadó (Arató László)  93

A Szív (Bárdosy Éva)    98

Európai Szemmel (Pongrácz Mária)    99

IGEN (Huszthy Ádám)    101

Keresztény Élet (Gróf Lajos)    103

Magyar Kurír (Neumayer Katalin)    106     

Pannonhalmi Szemle (Sulyok Elemér)    109

Távlatok (Szabó Ferenc)    111

Teológia (Erdő Péter)    113

Új Ember (Rónay László)    114

Új KALÁSZ (Terlanday Sándorné)    115

Új Város (Vizsolyi László)    116

Sajtóelőzetes (Nagy Ferenc)    118

34. sz.:

Fórum a magyar politikai helyzetről    217

Dékány Endre: Hatalom vagy szolgálat?    218

Szerdahelyi Csongor: Keresztények a közéletben    223

Sasvári István: Árnyaltabb politológiát!    227

Krómer István: Még árnyaltabb politológiát!    230

35–36. sz.:

Dékány Vilmos: Bíboros Atyánk köszöntése    442

Szabó Ferenc: Köszöntjük a hetvenéves Valentiny Gézát    445

Györffy László: Lidércfény vagy riadólánc?    447

Magyar cserkészet: a Táborkereszt Közösség    45337. sz.:

Szabó Ferenc: II. János Pál pápa Párizsban    621

Dolhai Lajos: A II. európai ökumenikus találkozó    625

Vertse Márta: Az 50 éve független India    628

Elhunyt Kalkutta szentje, Teréz anya    636

Papok és szerzetesek a náci haláltáborokban    638

Kápolnai Iván: Észrevételek a Néppárt indulásával kapcsolatban    640

38. sz.:

Krómer István: Számvetésre készülődvén    754

Szabó Ferenc: A magyar értelmiség hivatásáról    761

Molnár Irén: A nemzeti és vallási tudat egybefonódása a Délvidéken    766

Gyorgyovich Miklós: A magyar családok helyzetéről    781

Vatikáni szimpózium az antijudaizmusról (-ó -c)    787

Györffy László: Gondolatok karácsonyra    789

39. sz.:

Vértesaljai László: Kuba újrafelfedezéséről    93

Gyulay Endre: A magyar Himnusz 175 éves    96

Kamarás István:  Adalékok vallásosságunk természetrajzához     99

40. sz.:

Választások után. Szerkesztőségi jegyzet     285

Nemeshegyi Péter: A zsidóság és a kereszténység viszonya     287

Szabó Ferenc: A budapesti Eucharisztikus Világkongresszus     303

Nemeshegyi Péter: Két sebzett sas szárnyalása    305

41. sz.:

Vértesaljai László: A pápa „Európa szívében és hídján”     473

Nemeskürty István: A jövő távlatai    476

András Imre: Anyagi megállapodás az egyház és az állam között     479

Nagy Ferenc: Az ázsiai püspökök szinódusi ülése     486

Sztrilich Ágnes: Új hivatásokat egy új Európa számára     492

Szabó Ferenc: Casaroli bíboros halálára     495

Szabó Ferenc: Jegyzet a görögországi keresztényekről     496

42. sz.:

Szabó Ferenc: Hit és ész (II. János Pál enciklikája)    614

Mészáros István: A „Mindszenty-ügy” 50 éve    618

Mindszenty bíboros rádióüzenetéből –1956        627

Vertse Márta: A II. európai szinódus    628

Ferencz Antal: Halál, egészség, társadalom    632

A Hittani Kongregáció közleménye Anthony de Mello írásairól    646

Vertse Márta: A torinói halotti lepel    647

43. sz.:

Pápai Családtanács: A születések világméretű visszaeséséről     113

Boulad, Henri: Szudán     117

Vertse Márta: Igazságosságot XII. Piusznak!    127

Unger Zsuzsa: A Gellért-hegytől Szent Gellértig    132

44. sz.:

Vatikáni Rádió: II. János Pál pápa Romániában    242

Hafenscher Károly: Ökumené – ökumenizmus – még mindig?    249

Gyorgyovich Miklós: Egy egyházi rendezvény tanulságai    260 

45. sz.:

Szabó Ferenc: II. János Pál Lengyelországban    418

Ipacs Katalin: Az olasz katolikusok politikai szerepe     422

Szabó Ferenc: Látlelet a Hit Gyülekezetéről    433

46. sz.:

A II. Európa-szinódus        527

    Szerkesztőség: összefoglaló bemutatás    527

    A pápa szinódust megnyitó homíliájából     529

     Martini bíboros az Európa-szinóduson    530

    Godfried Danneels bíboros az Európa-szinóduson     534

    Timothy Radcliffe OP az Európa-szinóduson     536

    Vértesaljai László: A II. rendkívüli Európa-szinódus     538

Nemeshegyi Péter: Mérföldkő a keresztények egysége felé    544

Vámos Péter: Kína katolikusai az ezredvégen            561

Muzslay István: Az euró születése             572

Tízéves az OLI                         577

II. János Pál 1999. június 11-i üzenetéből         579               

47. sz.:    

Ádám János: Magyar jezsuiták a harmadik évezred küszöbén     71

Ferencz Antal: Gazdaság és egészség: konferencia a Vatikánban      88

Kavin Ferenc: Tíz rendszerváltoztató esztendő     99

Lukács László: A „Sapientia”     109

Érszegi Márk: Egy kitörölhetetlen nap    114

Giordano Bruno máglyahalála      1 18

Vértesaljai László: Emlékezés Paolo Dezza jezsuita bíborosra  121

Mészáros István: A magyar egyháztörténelem megújítója   125

 

EURÓPAI/MAGYAR  FIGYELŐ

12–13. sz.:

András Imre: Egyházpolitika Magyarországon 1993-ban     549

N. I.: Horthy temetése        560

Török Péter: Közép- és kelet-európai egyházi körkép    561

Jegyzet a szárszói táborról    662

András Imre–Vencser László: Az erdélyi római katolikus egyház     572

Keresztesné Várhelyi Ilona: Erdély hite    582

Vida Tivadar: Krisztust hirdetni a feléledt nemzeti öntudat világában     585

Tegyey Gábor: Az Európai Katolikus Információs Központ     589

 SZEMLE

1. sz.:

Szabó F.: Az egyház szociális tanítása     124

Szabó F.: Félbemaradt reformkor     126

Szabó F.: Prohászka Ottokár: Modern katolicizmus     127

V. R.: Útikönyv a magyarországi búcsújáróhelyekről     131

2. sz.:

Szabó Ferenc: Halhatatlanság és föltámadás     106

Biemer, Günter: John Henry Newman? Pierre Gautier: Newman et Blondel (Szabó Ferenc)    109

Gál Ferenc: Dogmatika (Alszeghy Zoltán)    111

Puskely Mária: Ezer év misztikájából (Benkő Antal)    112

3. sz.:

Pálos Antal: Három könyv a Szent Ignác-i jubileumra    102

4. sz.:

Családkongresszus        137

Nyíri Tamás és Gánóczy Sándor köszöntése    139

Csángó-magyar okmánytár     141

Fülep Lajos levelei Elek Artúrhoz     144

Útban Európa felé    146

Rahner, Karl: Hit, szeretet, remény     148

5. sz.:

Vatikáni Rádió: Európa új evangelizálása     131

Bajtai Zsigmond szerk.: Hittankönyvek hitoktatás    133

Vatai László: Prédikációk és előadások (Békési I.)     140

6. sz.:

Lékai Lajos: A ciszterciek eszmény és valóság (L.GY.D.)     278

Szabó Ferenc: Napfogyatkozás (Németh J.)    279

,,Corona Fratrum’’ (V. R.)    281

Bindes Ferenc–Németh László: ,,Ha engem üldöztek. . .’’ (Mészáros I.)    281

Erdélyi Zsuzsanna: Boldogasszony ága     284

Szerkesztőségünknek megküldött könyvek     285

7. sz.:

Szabó Ferenc: Történelmi időszerűség    472

Könyvismertetések    477

8. sz.:

Faludi Ferenc    610

Két könyv a vallásokról     611

Pálos Antal: ,,Viharon, vészen át’’     613

Szabó Ferenc: Zsoltárhangon    614

Könyvjelző     615

9. sz.:

A katolikusok hite     117

Molnár Tamás     118

Guitton, Jean és mások     119

Gál Ferenc    119

Petruch Antal     120

Gülch Csaba    121

Udvardy József    122

Karácsonyi orgonaszó     122

Kérdeztek – válaszolunk     123

10. sz.:

Szent István Társulat     250

Gondolat/Szent Gellért     252

Katolikus Szemle    252

11. sz.:

Szemle könyvekről      417

12–13. sz.:

Mészáros István: Magyar jezsuita rendtörténet – 1853–1990     672

Szörényi László: Hunok és jezsuiták    680

Kilián István: A minorita színjáték a XIII. sz.-ban     681

Fasching, Maria-Kornelia: Die Wallfahrtsorte Südwestpannoniens    683

Csokits János: Pilinszky  Nyugaton    685

Az egyház társadalmi tanítása    686

Jáki Szaniszló két könyve    688

Jegyzetek, könyvismertetések    543, 548, 559, 571, 603, 631, 662

14. sz.:

Mészáros István legújabb könyvei (Szántó Konrád)    861

Temesi József: Kiért és miért testesült meg az Ige? (Nemeshegyi Péter)     863

A szent liturgia. Írta egy bencés szerzetes (Nagy Ferenc) 864

Bibby, Reginald: Unknown Gods (Török Péter)     866

Könyvjelző (Szerkesztőség) 867

15. sz.:

András Imre: A ,,keleti politika’’ újra kezdődik?    127

Muzslay István: Gazdaság és erkölcs (Tóth Tibor)     132

Nemeskürty István: Tüzes józanság (Szabó Ferenc)    134

Söveges Dávid: Fejezetek a lelkiség történetéből (Szabó Ferenc)     135

16. sz.:

Mészáros István: Új hazai egyháztörténeti művek    259

Fricsy Ádám (szerk.): Tanulmányok a pécsi egyházmegye történetéből (Sz. F.)     270

Alszeghy Zsoltné–Czibula Katalin–Varga Imre: Jezsuita iskoladrámák (Monok István)     271

Teilhard a Gondviselésről     157

Újabb Pápai Akadémia     169

Veritatis splendor     45 ill. 196

A pápa levele a családokhoz    200

Rahner, K. vallomása     209

Catechesi tradendae     49. ill. 217

Hitoktatási direktórium     43, ill. 225

Hírmozaik     272

17–18. sz.:

Somorjai Ádám: Lukács L. és Bozsóky P. francia könyve a magyar egyházról     470

Ravier, A.: Loyolai Szent Ignác (Barlay Ö. Sz.)     474

Barlay Ö. Sz: Romon virág (Nemeskürty István)    476

Szabó Ferenc: Integrizmus? (Jáki Sz. és Molnár T. könyvéről)    477

Püspöki kinevezések     312

Auclair, Marcelle      324

Kempis, Krisztus követése II. 2,8 18–26     342

András Imre kitüntetése     351

Papok és szerzetesek Magyarországon     360

Béky Gellért: Szép Szűz Mária     372

Elhunyt Cserháti József püspök     376

Prohászka a modern keresztény öntudatról     421

Palestrina halálának IV. centenáriumára    438

Balassi halálának 400. évfordulója    457

Jelenits István: Betű és lélek     462

Expo 1996.    469

19. sz.:

Nyíri Tamás: Mélylélektan és ateizmus (Szabó Ferenc)    609

Kamarás István: Bensőséges bázisok (András Imre)    610

Református könyvek (Szabó Ferenc)    614

Meissner, William, W.: Ignatius of Loyola (Hartai Éva)    615

20. sz.:

Szabó Ferenc: Canterbury Szent Anzelm magyarul    763

Tarnay Brúnó: Katolicizmus és kultuszok (Kamarás István)    767

Gergely Jenő: Prohászka Ottokár (Szabó Ferenc)    769

Breemen, Piet van: Mint megtört kenyér (Nemesszeghy Ervin)     771

Schneider, R. önmagáról (Barlay Ö. Sz.)     772

Puskely M: ,,Virágos kert vala’’ (R)   774

Két mesekönyv (Bárdosy Éva)     775

Erdő Péter–Schanda Balázs: Egyház és vallás a mai magyar jogban (Somorjai Ádám)    776

Somorjai Ádám (szerk.): Közép-Kelet-Európa szentje (R.)     776

21. sz.:

Hetényi Varga Károly: Papi sorsok – papi hűség (Mészáros István)        152

Nemeshegyi Péter: Istentől Istenhez (R.)        156

Jálics Ferenc: Szemlélődő lelkigyakorlat (Weissmahr Béla)         157

Könyvjelző          159

22. sz.:

Szabó Ferenc: Békés Gellért OSB nyolcvanéves            320

Nemeskürty István: Múltunk a jelenben (-ó -c)         322

Boda László két könyve (Szabó Ferenc)        323

Könyvekről röviden        228, 325

Tarnay Brúnó: Egy recenzió recenziója        327

23–24. sz.:

Gál Ferenc 80 éves (Szabó Ferenc)        547

Pázmány-kori vizitációk (Mészáros István)        550

Nemesszeghy Ervin: Tudomány, hit, bölcselet (Horváth Tibor)        554

Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az Újszövetséghez (Nemeshegyi Péter)        555

Üldözött jezsuiták vallomásai (Gyorgyovich Miklós)        557

Frenyó Zoltán: Az isteni és az emberi természetről         558

Etikai-erkölcstani könyvjelző         559

Vigilia-könyvek (-ó -c)        560

25. sz.:

Congar, Yves: Egyház és pápaság (Szabó Ferenc)    711

Elmer István: Börtönkereszt (Gyorgyovich Miklós)    713

Szennay András: Nyitott kapuk egyháza (Szabó Ferenc)    716

Pálos rendtörténeti konferencia (Mészáros István)    717

Egyházfórum-könyvek (Szabó Ferenc)    719

26. sz.:

Elmer István: A történelem orgonáján Isten játszik (Sz. F.)     880

Kocsis Imre: Lukács evangéliuma (R.)        882

Czigány György: Fények a vízen (Dékány Endre)    883

Worowska, Tereza: ,,Szelíd erő Lengyelországban”    885

Kerkai Jenő emlékezete            772

Az állam és egyház elválasztása        789

Közelebb Baróti Szabó Dávidhoz         809

27. sz.:

Kereszty Rókus: Jézus Krisztus (Szabó Ferenc)    123

Szabó Ferenc: Szomjazod, hogy szomjúhozzalak (Dékány Endre)    125

Tomka Miklós: Csak katolikusoknak (Szabó Ferenc)        126

Bozsóky Pál Gerő: Keresztes hadjáratok (R.)        128

28. sz.:

Vanier, Jean: A közösség (Gyorgyovich Miklós)    253

König, Franz: Sziklára épült ház (Szabó Ferenc)     255

Harsányi Pál Ottó: Új ég, új föld? (Dékány Endre)    256

29–30. sz.:

Széll Kálmán: Egészségügyi etika (Ferencz Antal)    499

Kopp Mária–Skrabski Árpád: Alkalmazott magatartástudomány (Ferencz Antal)    501

Ugrin József: Emlékezéseim (Dékány Endre)    502

Horváth, Tibor: Eternity and Eternal Life (Nemesszeghy Ervin)    504

Evva Ferenc: Örök vagy teremtett (Nemesszeghy Ervin)    505

Lubac, Henri de: Isten útjain (Szabó Ferenc)    506

Rousseau, Mary F. és mások: A megszentelő szerelem (Gyorgyovich Miklós)    507

Rahner, Karl: Isten: rejtelem    368

B. Murádin Katalin: Faragott kőszószékek Erdélyben    415

Klebelsberg Kunó, gróf emlékezete    444

Glattfelder Gyula élete és munkássága    444

Dobszay János: Mozaikok a Regnum életéből a hetvenes évektől napjainkig    454

Vanyó László (és munkatársak) kötetei    458

Benyik György: Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete    508

Somos Róbert: Órigenész és a görög filozófia    508

Lukács István: Sub specie aeternitatis    509

Bolberitz Pál: Elkötelezetten    509

Márton Áron emlékkönyv    509

Széll Margit: Küldetésünk és beteljesedésünk Krisztusban     509

Temesi József: Jézus Krisztus szeretetéről (Nagy Ferenc)     510

31. sz.:

Somorjai Ádám: Millenniumi kiadványok Pannonhalmán    644

Deme Tamás: Dienes Valéria mozdulat- (és eszmélet)rendszere     647

Horváth Pál: Posztmodern emlékirat a múlt jövőjéről?    652

Liturgikus kiadványok (Nagy Ferenc)    654

Lelkiségi szótár (R)    655

32. sz.:

Tüskés Gábor: Jezsuita iskoladrámák      804

Magyarország és a Szentszék kapcsolatának 1000 éve (E. P.)    809

Lelóczky Donát: Hogy életünk legyen (Szabó Ferenc)     811

Listl, Joseph: Kirche im freiheitlichen Staat (Schanda Balázs)     812

Horváth Tamás: Válogatás Wilhelm Röpke írásaiból (A szerző)     813

Horváth Pál: Vallásismeret (Szabó Ferenc)     814

Barlay Ö. Szabolcs: Vallomások könyve (Gyorgyovich Miklós)     814

Könyvjelző (R)     815

33. sz.:

Kasper, Walter: Jézus a Krisztus (Szabó Ferenc)    139

Hetényi Varga Károly: Papi sorsok III. (Gyorgyovich Miklós)     141

Orbán, Gy.: Friedensbewegung kath. Priester in Ungarn (András Imre)    143

Lele József, ifj.: „Az Úr készen találta őt” (Gyorgyovich M.)    149

Családi Katekizmus (Gy. M.)    150

Újabb METEM-könyvek    151

34. sz.:

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése (Szabó László)    268

Két Sík Sándor-válogatás (Szabó Ferenc)    270

Könyvjelző    271

35–36. szám:

Harsányi Pál Ottó: Demográfiai összeesküvés    509

Bárdosy Éva: Diakonia, diakonátus, diakónus    512

Magyar Katolikus Lexikon (Nagy Ferenc)    514

Mourlon Beernaert, Pierre: Aux origines du genre humain (Nagy Ferenc)     516

Ratzinger, Joseph: A föld sója (Nagy Ferenc)    517

Bitskey István: Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma (Szilas László)    518

Mészáros István: Ateista nevelés iskoláinkban 1950-1990 (András Imre)    520

Maritain, Jacques: Az igazi humanizmus (Szabó Ferenc)    523

Gracián, Baltasar: Az életbölcsesség kézikönyve (Rónai Zoltán)    524

Benyik György: Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete II. (E. P.)

Magyar jezsuiták vallomásai I. (Gyorgyovich Miklós)    527

Kiss Tamás: Helyreigazító nyilatkozat    528

37. sz.:

Az élő Pilinszky (Szabó Ferenc)    676

Tudományelmélet és jogtudomány (Erdő Péter)    677

Bán Endre Emlékkönyv (Széll Margit)    678

Egyháztörténeti forráskiadványok    680

38. sz.:

Fila Béla–Jug László: Az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásai (Nagy Ferenc)    818

Korszerű dogmatikai kézikönyv (Szabó Ferenc)    820

Német protestáns teológiai művek magyarul (Szabó Ferenc)    823

Mona Ilona: Slachta Margit (Gyorgyovich Miklós)    825

Benda, Julien: Az írástudók árulása (Barlay Ö. Szabolcs)    828

Bühlmann, Walter: Hogyan élt Jézus? (Gy. M.)    830

39. sz.:

Erdő Péter (szerk., ford.): Az Egyházi Törvénykönyv (Fülöp Tibor)    172

Hazai bioetikai és orvosetikai művek (Ferencz Antal)    174

Léon, Xavier–Dufour: Evangélium János szerint (Szabó Ferenc)     180

Molnár Tamás: Az egyház, évszázadok zarándoka (Szabó Ferenc)    184

A SZIT újabb kiadványai (Szabó F.–Gyorgyovich M.)    167

Ádám János: A jezsuita rendalkotmány magyar fordítása    189

Czigány György: Itt van Pompeji (Tóth Sándor)    190

Dékány Endre: Kaleidoszkóp (Szabó Ferenc új könyvéről)    191

40. sz.:

Pannonhalma 1000 éve és egyéb írások (Mészáros István)     338

Sólymos Szilveszter: Ezer év száz bencése (Dékány Endre)     341

Sólymos Szilveszter: Szent Zoerard-András és Benedek (Dékány Endre)    342

Tüskés Gábor: A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai: Nádasi János (Mészáros I.)    343

II. Rákóczi Ferenc Meditációi (Knapp Éva)    347

Muzslay István: Az Egyház szociális tanítása (Szabó Ferenc)     349

Vámos Péter: Két kultúra ölelésében (Dékány Endre)     351

Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka-interjú (Gy. M.)     352

Nagy Zoltán: Szeretetre születtünk (Gy. M.)          352

Powell, John: Miért félek a szeretettől? (Gy. M.)     352

Martini, Carlo Maria: A boldogságok (Gy. M.)     352

41. sz.:

Sesboüé, Bernard: Krisztus pedagógiája (Szabó Ferenc)     514

Gergely Jenő: A katolikus egyház Magyarországon (Szabó F.)    515

Inge Scholl: A fehér rózsa (Mészáros István)     516

S. Szabó Péter: Az evangélium és a munka (Szabó Ferenc)    518

Magyar jezsuiták vallomásai II. (Gyorgyovich Miklós)    519

Könyvjelző    436, 461, 485

Új könyv    409

42. sz.:

Szabó Ferenc: Teilhard – az „Új Korszak” előkészítője?    684

Glóner Rózsa: Halál helyett az élet kultúrája (Harsányi Ottó)    686

Mészáros István: A Szent István Társulat 150 éve (Szerkesztőség)    687

Görbe József két könyve (Nemeshegyi Péter)    690

Nemeskürty István: Elrepült a gyors idő (Szabó Ferenc)    693

Pál József és Újvári Edit: Szimbólumszótár (Szabó Ferenc)        694

Bartis Ferenc: Ellopták a világ lelkét (Dékány Endre)    695

Gereben Ferenc: Könyv, könyvtár, közönség        696    

43. sz.:

Szabó Ferenc: Egy monumentális szellemtörténet (Várkonyi Nándorról)     154

Boros László: A halál misztériuma (Szabó Ferenc)    156

Két jezsuita ünnepi köszöntése     158

Somorjai Ádám: Repertorium bibliographicum theologiae moralis    158

A Pannonhalmi Szemle repertóriuma    159

Könyvjelző     34, 92, 131, 159

1999/2 (júniusi) számunkból     42

44. sz.:

Nemesszeghy Ervin: Hivatás és hitvallás    311

Andrés, Domingo J.: Szerzetesjog (Szuromi Sz. Anzelm)    313

Dékány Endre: Könyvpanoráma    315

Prohászka ébresztése (Szabó Ferenc)    319

45. sz.:

Dékány Endre: Aki kitalálta önmagát (Hankiss E. legújabb kötete)    466

Szabó Ferenc: Két végtelen között (Barlay Ö. Szabolcs)    469

Drewermann, Eugen: Klerikusok (Szabó Ferenc)    472

Bujdosó Ágnes: Magamnak dúdolom (E. P.)    475

Sávai János két könyve (Nagy Ferenc)    476

Puskely Mária: Kétezer év szerzetessége    477

Könyvjelző    477

Pázmány Péter Kalauzának facsimile kiadása    479

46. sz.:

Di Francesco, Amedeo: A magyar művelődés és a kereszténység     612

Ferencz Antal: Értékteremtők, -építők    618

Dékány Endre szemléi    622

   Bozsóky Pál Gerő: Magyarok útja

   Kubinyi András: Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság

   Onasch, Konrad –Vl. Cipin: Az orosz ortodox egyház története

   Tóth Sándor: Adagio

Dokumentumgyűjtemény a cserkészetről (R)    627

Jubileum 1000–2000 (R)    629

Mai írók és gondolkodók    629

Haurietis aquas    630

Hűséggel és szeretettel (R)    631    

47. sz.:    

András Imre: A KALOT és a katolikus társadalompolitika 1935–1946     163

    Szabó Ferenc: Két klasszikus tomista: Chenu és Maritain  169

    Kellermayer Miklós: Magyarországot meg kell menteni (D. E.)      171

    A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (D. E.)      172

    Új Ember- és Vigilia-könyvek (Sz. F.)      174

    Jubileumi katolikus tájékoztató (N. F.)     175

48. sz.

Szabó Ferenc: Kétszáz éve született Vörösmarty 301    

Szabó Lőrinc: Az Árny keze 309    

Gyorgyovich Miklós: Gondolatok: a Szent István-könyvhétről 310

The Sopron Collection of Jesuit Stage Designs (Tüskés Gábor) 328

Dér Katalin–Horváth Pál: Bibliaismeret (Nagy Ferenc) 332    

Czakó Gábor: Aranykapu (regény) (Bárdosy Éva) 333    

Gereben Ferenc és Tompa Miklós két könyve 335

49. sz.:

Fröhlich Ida (kiadó): A qumráni szövegek magyarul (Nemeshegyi Péter)    487

Carretto, Carlo: Kerestem és megtaláltam (Gyorgyovich Miklós)     488

Szabó Ferenc és mások: De profundis (Gyorgyovich Miklós)    489

Zombori István: A szeged-csanádi püspökség (Dékány Endre)    490

Borovi József: Az esztergomi főegyházmegye felosztása 1776-ban (Dékány Endre)    491

Esterházy Péter: Harmonia caelestis (Szabó Ferenc)    491

Gyorgyovich Miklós: Katolikus pszichológusok előadásai    492

Tüskés Tibor: Az exponált idő (R)    495

50. sz.:

Szabó Ferenc: Archaikus népi imádságok (Erdélyi Zsuzsanna könyvéről) 642

Jókai Anna: Ne féljetek! (Bárdosy Éva)    646

Szabó Ferenc: Verseskötet a szabadságról (Nagy Gáspár kötete)   648

Czigány György: Fél perc nyár (Dékány Endre)   651

Magyar Katolikus Almanach 2000 (Nagy Ferenc)  651

Lukács evangéliuma hat magyar fordításban (R)   654

Könyvjelző (Gyorgyovich Miklós)  654

 Sommaire en français 656

DOKUMENTUMOK

1. sz.:

II. János Pál: A hit útjainak tanítómestere     116

2. sz.:

II. János Pál: Redemptoris missio – A Megváltó küldetése    99

Rossi, Opilio: Homília Mindszenty bíboros esztergomi temetésén     105

3. sz.

II. János Pál: Beszéd a kultúra és a tudomány képviselőihez      921

II. János Pál: Beszéd a magyar püspöki karhoz    95

4. sz.:

Hittani Kongregáció: A kezdődő emberi élet tiszteletéről és a nemzés méltóságáról     120

5. sz.:

Az európai püspökök szinódusának zárónyilatkozata     115

A szinódus olasz B csoportjának összefoglaló jelentése     128

6. sz.:

Jullien, Jacques: Stressz és egyensúly a papok életében    268

Nemzetközi Teológiai Bizottság: Az eszkatológia néhány időszerű kérdése     272

7. sz.:

II. János Pál: Pastores dabo vobis     458

8. sz.:

Somfai Béla: Az amerikai püspökök a békéről        603

9. sz.:

A teológus egyházi hivatása    39

Szabó Ferenc: A katolikus egyház katekizmusa    42

II. János Pál 1993. január 28-i beszéde a magyar püspökökhöz     46, 63, 93

 

11. sz.:

II. János Pál: Kábítószer és alkohol az élet ellen    305

12–13.  sz.:

II. János Pál: Európáról – egy pápa tanítótevékenysége     491

II. János Pál a balti államokban    506

Barankovics István levelei Szőnyi Zsuzsához    510

Medve Zoltán: ,,Szigorúan titkos’’    526

A magyar katolikus püspöki kar nyilatkozata    436

14.  sz.:

Szabó Ferenc: ,,Veritatis splendor’’    771

II. János Pál: ,,Veritatis splendor’’ k. enciklika (szemelvények a III. fejezetből)     776

II. János Pál: A magyar főpásztorokhoz     696

Magyar Püspökkari nyilatkozat (1993. IX. 23.)     741, 754

23–24. sz.:

Ipacs Katalin: Az élet evangéliuma        393

II. János Pál: Az Evangelium vitae kezdetű enciklikájából  400

Mindszenty bíboros helyzetértékelése 1971 őszén    404

II. János Pál: ,,Ut unum sint’’        351, 388, 411

II. János Pál: A II. világháború 50. évfordulóján    475, 513

Etchegaray, Roger: Ötven éve ért véget a II. Világháború    481

29–30. sz.:

Magyar Katolikus Püspöki Kar: II. János Pál pápa magyarországi látogatása    487

Részletek XII. Pius két apostoli leveléből (1956)    489

II. János Pál: Vita consecrata    398

35–36. sz.:

A lengyel pápa és hatodik lengyelországi látogatása    380

II. János Pál: Beszéd Szt. Adalbert halálának 1000. évfordulóján    380

II. János Pál: Homília Boldog Hedvig szentté avatásakor     387, vö. 508

II. János Pál: Beszéd Gnieznóban az államfőkhöz (részletek)     333, 444

II. János Pál: Az úrangyala Krakkóban    431

Barlay Ö. Szabolcs: A lengyel pápa lengyel–amerikai életrajza    391

39. sz.:

II. János Pál: Dominum et vivificantem 136, 140, 144, 153, 161

 

FÓRUM

11. sz.:

I. ,,Pályamódosító papok’’    375

II. ,,Magyar egyházunk negyven éve – Könyvek és reflexiók’’    392

III. ,,Lehet-e szent, ami rossz?’’    399

21. sz.:

Bevezetés         58

Nemeshegyi Péter: A II. vatikáni zsinat egyházképe         59

 Elhunyt André Frossard        59

Hozzászólások, vélemények

  I. Milyen egyházat szeretnék?        69

  II. Vágyak, remények, forgatókönyvek        59

 A Távlatok korábbi számainak témajegyzéke        73

22. sz.:

Szerkesztőségi bevezetés        219

Végh László: Egyház, hierarchia, megmaradás        220

Barlay Ö. Sz.: Hozzászólás Kamarás István írásához        229

M. Gy.: Gyermekkeresztség – laikusok – cölibátus        232

23–24. sz.:

Boulad, Henri: A holnap egyházának reményei és gondjai        412

György Attila: Stílusváltozás az egyházban?        419

Gyorgyovich Miklós: Két elképzelés az egyházról         425

25. sz.:

Szerkesztői bevezetés      624

Beszélgetés Gyulay Endre püspökkel a szegedi egyházmegyei zsinatról és a magyar egyházi helyzetről    625

A főpásztor és papsága    631

Hartai Éva: A ,,világiak egyháza’’    632

J. Horváth Tamás: Etikai támpontok – elmélet, gyakorlat    635

26. sz.:

Fórum az egyházról        721

Krómer István: Lélekben újuljunk meg!        725

György Attila: A megújulás útjai        744

Keresztesné Várhelyi Ilona: Hozzászólás K. I. cikkéhez    754

Brückner Ákos: Néhány szempont K. I. cikkéhez    754

Bárdosy Éva: Krómer István egyháza        757

Kovács István: Észrevételek K. I. írásához        759

Gyorgyovich Miklós: Széljegyzetek K. I. tanulmányához     761

P. Bulányiról és mozgalmáról        764

Máté-Tóth András: Bokorból vadonba?        765

András Imre–Szabó Ferenc: Beszélgetés P. Bulányi mozgalmáról    773

Pálos Antal: ,,Közösségi lelkiismeret-vizsgálat”    784

Sasvári István: Hozzászólás a szerzetesi gimnáziumok kérdéséhez    790

28. sz.:

Fórum az egyházról, szerkesztői bevezetés    157

Bulányi György levele    157

A Távlatok főszerkesztőjének válasza             159

Bogláryné Mailáth Edina–Halász Endre: A Bokor mozgalomról   161

Pálos Antal: Széljegyzetek a papok békemozgalmához    165

J. Horváth Tamás: Milyen egyházat szeretnék?        170

29–30. sz.:

Kiss Ulrich: A „Távlatok” egy olvasói felmérés tükrében     490

37. sz.:

Egyházmegyei zsinat Gyulafehérváron

Szabó Ferenc: A zsinat előkészületei    603

Sebestyén Ottó: Nem félelemre, hanem cselekvésre    605

Bereczki Silvia: Milyen a mi poharunk?    610

Csiszér Albert: Evangelizálás, igehirdetés    614

39. sz.:

A parlamenti választások elé    105

Gyulay Endre: Mából a holnapba    105

Nemeskürty István: Bármily erővel, bármily áldozattal    109

Harrach Péter: Választási töprengések    111

Varga Károly: A vallásos választó    113

A parlamenti választások felé     123

1848–1998 (Arany János, 1848. november 5.)       126

41. sz.:

Szerkesztőségi bevezetés    441

Brückner Ákos Előd: Visszapillantó tükörben    442

Mihályi Gilbert: A Szentlélek ajándékai és a világi hívek    447

Gyorgyovich Miklós: Lelkiségi mozgalmak az egyházban    450

Bulkainé Ádámosi Margit: A Bokor bázisközösségről    455

Nagy Ferenc: Néhány mai egyházi kérdés a Bokorral kapcsolatban    462

Szabó Ferenc: Merre és hol tart a magyarországi egyház?    465

43. sz.:

A magyar politikai és kulturális helyzetről    93

Krómer István: Helytartótanács helyett felelős minisztérium     94

Kerekasztal-beszélgetés    101

47. sz.:

Fórum – a családról    

    Bevezetés      54

    Bárdosy Éva: Nem vádol, mindenkit bátorít      56

    Gyorgyovich Miklós: Marginális megjegyzések a körlevélhez      58

    Szabó Endre: Boldogabb családokért!      65

    Szabó Ferenc: Személy és szeretetközösség      69

    Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (2000. márc. 2.)     68, 98

48. sz.:

Róma és a világegyház

Szabó Ferenc: A pápa szentföldi zarándoklata 240

Hafenscher Károly: Csak egy lépés – de jó irányba 244

Európa

Charentenay, Pierre de: Az épülő Európa kulturális és szellemi azonossága 252

Magyarország

Szabó Ferenc: Ötven éve történt 264

Pálos Antal: Különös utazás államköltségen 267

A Magyar Püspöki Kar 2000. május 31-i körleveléből 243, 266, 279, 289

Keresztény szellemű igazságtétel 272
Mészáros István: Hetényi Varga Károly új kötete ürügyén 273

Gergely Jenő: A keresztény kurzusról 280    

Török Péter: A Magyarországon bejegyzett kisegyházak 290

49. sz.:

Róma

II. János Pál: Üzenete 2000. augusztus 20-ra    423

A XV.  ifjúsági világtalálkozó    427

II. János Pál beszéde a vértanúk ünnepén    432

50. sz.:

Róma, jubileum
Dominus Iesus. A Hittani Kongregáció nyilatkozata  589

A Dominus Iesus után   596

Szabó Ferenc: Reflexiók IX: Pius boldoggá avatása után   604

Schatz, Klaus: Kérdések IX: Pius boldoggá avatásával kapcsolatban  610

II. János Pál: Boldog IX. Pius  622

49. sz.:

Európai kérdések

Charentenay, Pierre de –Treanor, Noël: Végre európai vita!    434

Szabó Ferenc: Az Ostpolitik – Casaroli bíboros szemszögéből    436

Szabó Ferenc: A kommunizmus fekete könyve – magyarul    443

50. sz.:

ENSZ

Annan, Kofi: „Mi, népek”: az ENSZ szerepe a XXI. században  584

 

INTERJÚK

12–13. sz.:

Zycinski, Józef–Adam Michnik: A kiabálás és az ízlés aránya     537

Jakubinyi György: A katolikus egyház újjászületése Romániában     544

28. sz.:

,,Hitet senkinek sem tudunk adni” (Nemesszeghy Ervinnel Hartai Éva beszélget) 174

32. sz.:

Interjú dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel    762

 

KALEIDOSZKÓP

9. sz.:    125

 

LEVELESLÁDÁNKBÓL

3.  sz.:

,,Becsüljék meg. . .’’    108

,,Szóbeszédre fülelve. . .’’    108

Rövid levélrészletek     109

4. sz.:

Levelesládánkból    150

5. sz.:

Levelesládánkból    130, 142

 

HALOTTAINK

5. szám:    144

7. szám:    481

8. szám:    616

10. szám:    253

 

MELLÉKLETEK

 

MAGYAR PAPI EGYSÉG

27. számhoz:

Paskai László: Beköszöntő        2

A Távlatok 96/1 számának szerkesztőségi bevezetőjéből    3

Beran Ferenc: Az Unio Apostolica Cleri története, élete és lehetőségei        4

Rédei József: A papi közösség a lelkipásztor életében     11

Rabai Antal: Mindenkivel megtörténhetett    15

Brückner Ákos: Lelkipásztori élmény    16

31. számhoz:

A szentatya a magyar papokhoz, szerzetesekhez és szeminaristákhoz    2

Tarjányi Béla: Az apostolok meghívása – két nézőpontból     3

Mócsai Gábor: Egy késői hivatás története    6

Obbágy László: Ne légy, mert – légy, ha    9

Weibl Lipót: „Szomorúságtok örömre fordul”    11

Halottaink    13

32. számhoz:

Bíró László: A házasság és a papság kapcsolata karácsony fényében    2

Babos István: Emlékezés Varga Bélára     9

Oláh Miklós: ,,Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jó hírében!’’    12

Halottaink    16

33. számhoz:

Bosák Nándor: Papi gondolatok nagyböjtre    2

Kiss Imre: A pap a dialógus embere (I)    4

Rózsa Huba: Módszertani szempontok az evangéliummagyarázathoz    7

Vértesaljai László: Godó Mihály atya emlékezete    13

Halottaink 1996-ban    14

34. számhoz:

Márfi Gyula: A pap húsvétja    2

Balás Béla: A bérmálásról hét lépésben    3

Varga László: A befogadott Lelket ki ne oltsátok!    11

Rózsa Huba: Módszertani szempontok az evangéliumokhoz – II     16

Lénárd Ödön könyvei: Keresztény magatartás. Szabó Ferenc    21

Halottaink 1996-ban    22

37. számhoz:

Beran Ferenc: Az Unio Apostolica Cleri lelkiségének vonásai     2

Kiss Imre: A pap a dialógus embere – II.    6

Varga László: Jézus barátsága    9

Tóth Veremund: Gácser József Imre OSB    11

† Vass Miklós: Dr. Kovács István    13

Halottaink    15

38. számhoz:

Rafael, Fr.: Lisieux-i Szent Teréz és a papság    2

Brückner Ákos Előd: „A jó Pásztor” mintájára    7

Rózsa Huba: Módszertani szempontok az evangéliumokhoz – III.    12

39. számhoz:

D. Szebik Imre: II. Kor. 5,17: Új teremtmény Krisztusban     2

A világi krisztushívők küldetéséről    5

Nagy Ferenc: A világi hívek együttműködése a papok szolgálatában    7

Nagy Ferenc: Stecher püspök és néhány más főpásztor    12

Balás Béla: Kezdettől kezdetig    18

Halottaink    20

40. számhoz:

Nemeshegyi Péter: Egy hit, sokféle teológia    2

Beran Ferenc: A Szentlélek hatásai a pap életében    10

Bosák Nándor: Római dokumentum a világiak bevonásáról    13

Nagy Ferenc: A világi hívek együttműködése a papok szolgálatában     14

Halottaink    15

41. számhoz:

Bosák Nándor: A Szentlélek megújító tevékenysége a papi életben    2

András Imre: Szórvány-lelkipásztorkodás Nyugat-Európában    11

Halottaink    14

42. számhoz:

Nemeshegyi Péter: Az eucharisztia megcselekvése: életünk középpontja     2

Beran Ferenc: Két elmélkedés     12

Halottaink     15

43. számhoz:

Krakomperger Zoltán: Martüria, leitúrgia, diákonia     2

Czike I. János: Teljes liturgikus megújulást!    8

Nagy Ferenc: Kiegészítő megjegyzések a liturgikus megújulásról     12

Halottaink    15

44. számhoz:

Unger Zsuzsa: Húsvét utáni számvetés    2

Katona István: Előkészület a szentmise bemutatásához    6

Nagy Ferenc: Férfi szerzetesek lelkiségi összefogása    11

45. számhoz:

Gereben Ferenc: Milyen a jó lelkipásztor?    2

Halottaink    16

47. számhoz:    

Franciaország püspökei: Üzenet egyházmegyéink papjainak      2

Futó Károly: Akié az Isten, annak semmi hiánya nincsen          6

Halottaink                                 13

48. számhoz:

Olofsson Placid: „Fekete” bárány a „fehérek” között 2

Nagy Ferenc: Papok és hívek áldozásának néhány szempontja 7

Halottaink    13     

49. számhoz:

Dr. László Gábor RM: Üzenet fiatal papoknak    2

Szabóné Nemesy Krisztina–dr. Szabó Endre: Keglevich atya halálára    11

Halottaink    14

50. számhoz:

Döpfner, Julius: Hogyan tovább? A vasárnapi közösségi istentisztelet 2

Tűzkő Lajos: Tíz év után (Emlékezés Nagy Elekre) 3

Halottaink

EGYÉB MELLÉKLETEK

29–30. számhoz:

Balás Béla: Útravaló kispapoknak

46. számhoz:

Mit kezdjünk a katekumenátussal?

47. számhoz:

Szerelem, házasság, családtervezés:

    Fekete Tamás–F. Szakos Éva: Szerelem, házasság, családtervezés;

    Nagy Ferenc: Eszmélődések a családtervezésről. Külön lenyomat, 2000/1

 

 

 

———————————-

 

II. RÉSZ

Írások a szerzők szerint

 

Általános megjegyzések: A cím utáni első szám a Távlatok sorszámára, a / jel utáni pedig arra az oldalra utal, ahol a kérdéses a cikk található. A Magyar Papi Egység esetében ez a gyakorlat nem volt követhető.

A szerkesztőségi írások a szerzői névsor végén sorakoznak, jelük (R).

A rövidítéssel kezdődő nevek mindig elöl sorakoznak az adott betűnél. Pl. D. Szebik megelőzi Dabóczy-t.

A római számokkal induló nevek az adott betűnél szerepelnek. Pl. II. János Pál az „I”-nél.

A rendező program nem tesz különbséget a/á, e/é o/ó, ö/ő, u/ú és ü/ű  között. Pl. Ádám után jön Alexa.

A MPE-ben megjelent cikkek esetén a keresés megkönnyítésére a megjelenés évét, az éven belül a vonatkozó Távlatok sorszámát adjuk meg, ezt követi az oldalszám. Pl. 1999/4/6: Az írás az 1999-es év 4. száma mellékleteként kiadott MPE  6. oldalán található. A két szerzőjű írások mindkét szerző nevénél szerepelnek.

 

 

Acerbi, Angelo: A Szentszék és Európa   33/69

Ádám János: A jezsuita rendalkotmány magyar fordítása  39/189

Ádám János: Magyar jezsuiták a harmadik évezred küszöbén  47/71

Ágoston, Szent: „Hol a te Istened?”        11/340

Ágoston, Szent: A szeretetről     17–18/343

Ágoston,Szent, idézetek  44/264, 291

Alexa Károly: Irodalom- és filmszemle 50/530

Alszeghy Zoltán: A zsinati megújulás: terv, indítások, megvalósulás         3/3

Alszeghy Zoltán: Gál Ferenc: Dogmatika            2/111

Ambrus, Szent: Jézus születése   20/703

Ambrus, Szent: Két beszéd testvére halálakor      31/586

András Imre–Szabó Ferenc: Beszélgetés P. Bulányi mozgalmáról           26/773

András Imre–Vencser László: Az erdélyi római katolikus egyház            12–13/572

András Imre és Szabó Ferenc beszélgetése a magyarországi egyház megújulásáról 3/78

András Imre: A „keleti politika” újra kezdődik?  15/127

András Imre: A KALOT és a katolikus társadalompolitika 1935–1946  47/163

András Imre: A kereszténység a tradíció és a posztmodern között            29–30/ 360

András Imre: A legsürgősebb teendő: olvasni az idők jeleiből     1/88

András Imre: A Papság Apostoli Egysége Mozgalom nemzetközi konferenciája             4/89

András Imre: Anyagi megállapodás az egyház és az állam között   41/479

András Imre: Egyházpolitika Magyarországon 1993-ban            12–13/549

András Imre: Hatvan éve indult el a KALOT-mozgalom 23–24/476

András Imre: Kamarás István: Bensőséges bázisok        19/610

András Imre: Készülődés az egyházmegyei zsinatra Veszprémben          9/69

András Imre: Készülődés az egyházmegyei zsinatra Veszprémben II.     10/193

András Imre: König bíboros a „keleti politikáról”           25/688

András Imre: Lélek-járás Esztergomban 17–18/587

András Imre: Magyar nyelvű katolikus könyvkiadás (1945–1993)            34/234

András Imre: Mészáros István: Ateista nevelés iskoláinkban 1950–1990 35–36/520

András Imre: Misszió Kárpátalján          17–18/346

András Imre: Orbán, Gy.: Friedensbewegung kath. Priester in Ungarn      33/143

András Imre: P. Bangha Béla és Magyarország újjáépítése           46/594

András Imre: Pápai útmutatás a magyar egyház lelkipásztori programjához 1998/6/202

András Imre: Szórvány-lelkipásztorkodás Nyugat-Európában      3/11

Andrásfalvy Bertalan: A honfoglalásról és Szent Istvánról 32/739

Annan, Kofi: „Mi, népek”: az ENSZ szerepe a XXI. században 50/584

Anzelm, Canterbury, Szent: Mária-ima   9/55

Anzelm, Szent: Ima Mária Magdolnához közbenjárásért             10/182

Arató László: Áttekintés, Márton Áron Kiadó 33/93

Arató László: Krisztusibb ember, magyarabb magyar!                25/603

Auclair, Marcelle            17–18/324

 

B. Murádin Katalin: Faragott kőszószékek Erdélyben      29–30/415

Babos István: Emlékezés Varga Bélára    1996/6/9

Babos István: Hogyan gyógyít a betegek kenete?           21/37

Babos István: Van-e értelme a gyermekkeresztségnek? 27/58

Bajcsy Lajos: Az újkatekumenátus az európai újraevangelizálás eszköze 12–13/645

Bajtai Zsigmond szerk.: Hittankönyvek hitoktatás           5/133

Bajtai Zsigmond: Hittankönyvek, hitoktatás        12–13/640

Balás Béla: A bérmálásról hét lépésben    1997/2/3

Balás Béla: Kezdettől kezdetig     1998/1/18

Balás Béla: Tamások az egyházban        11/324

Balás Béla: Útravaló kispapoknak 1996/3–4 mellékleteként, külön füzet 

Balázs Károly: Apor Vilmos – ahogy én láttam   38/731

Balázs Pál: A gyóntatással kapcsolatos kérdések 39/74

Balduinus: A szellemek megkülönböztetése         15/61

Bálint József: 1938 Budapest – 1993 Sevilla      11/335

Bálint József: Loyolai Szent Ignác nevelési elvei    45/447

Bálint József: Mi végett vagyunk a világon, mi magyarok?           12–13/470

Bálint József: Szóltam a kanadai magyarokhoz    8/563

Bálint Zsolt: Taizé–Budapest      5/99

Barankovics István: A Prohászka-szobor ledöntése után 27/19

Baranyi Károly: A fiatalok hitre nevelése            25/588

Bárdosy Éva: „Nem jó az embernek egyedül”      32/685

Bárdosy Éva: A Szív       33/98

Bárdosy Éva: Apa kell, de nem mindegy, milyen! 43/43

Bárdosy Éva: Az esztergomi zsinat egy világi nő szemével           17–18/592

Bárdosy Éva: Belenézni a Gyermek szemébe         14/697

Bárdosy Éva: Czakó Gábor: Aranykapu (regény) 48/333                                              

Bárdosy Éva: Diakonia, diakonátus, diakónus      35–36/512

Bárdosy Éva: Dobszay János: Mozaikok a Regnum életéből a hetvenes évektől napjainkig 29–30/454

Bárdosy Éva: Fésületlen gondolatok a karitászról           20/634

Bárdosy Éva: Itthon vagyok         29–30/291

Bárdosy Éva: Jókai Anna: Ne féljetek! 50/646

Bárdosy Éva: Két mesekönyv    20/775

Bárdosy Éva: Krómer István egyháza                 26/757

Bárdosy Éva: Mindennapi bűneink                     23–24/389

Bárdosy Éva: Mindennapi keresztjeink 47/39

Bárdosy Éva: Nem vádol, mindenkit bátorít   47/56

Bárdosy Éva: Nőfeláldozás helyett jog az önfeláldozásra  39/36

Barlay Ö. Sz.: Balassi megtérései           17–18/450

Barlay Ö. Sz.: Hozzászólás Kamarás István írásához                  22/229

Barlay Ö. Sz.: Ravier, A.: Loyolai Szent Ignác    17–18/474

Barlay Ö. Sz.: Schneider, R. önmagáról  20/772

Barlay Ö. Szabolcs: „Cantate Domino canticum novum. . .”          37/597

Barlay Ö. Szabolcs: A lengyel pápa lengyel–amerikai életrajza      35–36/ 391

Barlay Ö. Szabolcs: Julien Benda: Az írástudók árulása  37/828

Barlay Ö. Szabolcs: Istenkeresés a modern irodalomban                       23–24/527

Barlay Ö. Szabolcs: Nemeskürty „tükrei” 33/83

Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár lelki élete Rómában      27/25

Barlay Ö. Szabolcs: Szabó Ferenc: Két végtelen között   45/469

Barna Gábor: Erdélyi Zsuzsanna köszöntése       1/70

Barna Gábor: Európa zarándokútjain      12–13/447

Barsi Balázs: Kisebb testvérré lenni        11/316

Bartók Béla, ifj.: Bartók Béla kapcsolata a valláshoz      8/581

Bastian, Bernard: Jézus az új vallásosságban       17–18/306

Batlogg, Andreas: Karl Rahner összes műveinek kiadása           26/876

Batlogg, Andreas: Karl Rahner pasztorálteológiai írásai 16/201

Batlogg, Andreas: Ki volt Hugo Rahner?            17–18/357

Beke György: A hitvalló (Márton Áron centenáriuma)      32/728

Békési I.: Vatai László: Prédikációk és előadások          5/140

Békési István: A Néppárt indulásának előzményei          35–36/371

Béky Gellért: Csakugyan „nincs más Név”?         44/183

Béky Gellért: Karujszava (japáni élmények)       17–18/361

Béky Gellért: Nincs más jel. . .     39/46

Béky Gellért: Szép Szűz Mária   17–18/372

Bella Lászlóné: Mindössze környezetszennyezés?! 23–24/377

Bella Lászlóné: Prohászka Ottokár, a lelki atya   27/35

Belon Gellért: Prohászka lelkisége          27/22

Bencze Lóránt:  A Radnóti-délután epilógusa 50/630

Bencze Lóránt: A katolikus oktatási intézmények 39/127

Bencze Lóránt: A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola       33/119

Bencze Lóránt: A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola     14/828

Bencze Lóránt: Egyház és kommunikáció 33/3

Bene Béla: Családra mindenkinek szüksége van             15/53

Benkő Antal: „Egyházak”, szekták és új vallások            19/488

Benkő Antal: Apa nélkül?            43/48

Benkő Antal: Az evangelizálás irányelvei Brazíliában       8/508

Benkő Antal: Puskely Mária: Ezer év misztikájából         2/11

Benkő Antal: Sorsdöntő 2000. év?        42/534

Benkő Antal: Szekták? Mit tegyünk?      10/213

Benkő Antal: Találkozni a gyógyító Krisztussal 48/201

Benyik György: Feltámadás Szegeden    7/430

Benyik György: Fölfedeztük az Apostolok Cselekedeteit!          14/854

Beőthy Tamás: Családi Hétvége             17–18/352

Beőthy Tamás: Lelkigyakorlatos tapasztalataim 10/207

Beran Ferenc: A Szentlélek hatásai a pap életében           1998/2/10

Beran Ferenc: Az Unio Apostolica Cleri lelkiségének vonásai       1997/5/2

Beran Ferenc: Az Unio Apostolica Cleri története, élete és lehetőségei 1996/1/4

Beran Ferenc: Gondolatok az etika tantárgy bevezetéséről           45/361

Beran Ferenc: Keresztények a közös Európáért   40/246

Beran Ferenc: Két elmélkedés     1998/4/12

Bereczki Silvia: Milyen a mi poharunk?    37/610

Berkecz Franciska: „Megépítette házát a bölcsesség”     19/568

Berkecz Franciska: CCEE szimpózium   14/819

Berkecz Franciska: Szerzetesrendek újraindulása Magyarországon                    22/177

Berkecz Franciska: Útkeresés. Európai szerzetes-elöljárók  találkozója 14/822

Bernanos, Georges: A mély forrás           34/200

Berta Ferenc: A megújulás fő iránya         33/42

Berthelet, Jacques: Az Istennek szentelt élet húsvétja      22/173

Bindes Ferenc–Németh László: „Ha engem üldöztek. . .” (Mészáros I.) 6/281

Bíró László:  Isten   tetteit ünneplő és követő karácsonyt!           26/794

Bíró László: A házasság és a papság kapcsolata karácsony fényében        1996/6/2

Bíró László: Család és demográfia Európában      32/772

Bíró László: Karácsony, a mennyei Atya gyönyörű iniciáléja       42/571

Bittsánszky Géza: A körlevél a gazdasági élet kérdéseiről 35–36/323

Blanckenstein Miklós: Ifjúság – jövő      5/74

Blanckenstein Miklós: Mit csinál az OLI egész nap?         32/721

Blanckenstein Miklós: Találkozásaim magyar voltommal   29–30/286

Bod Péter Ákos: Esszé az erkölcsi értékekről és az értéktermelés erkölcséről 29–30/325

Bod Péter Ákos: Magyarország gazdasági, pénzügyi és szociális állapota           48/348

Bod Péter Ákos: Nemzeti önállóság, európaiság, szellemi autonómia        40/209

Bod Péter Ákos: Tőkehiány vagy bizalomhiány?  35–36/305

Boda László: Kairó után             20/728

Boda László: Ki teremtette a Teremtőt?   29–30/314

Boda László: Visszatérnek-e a szentek Európába?         12–13/604

Bogár László: A történetnek még nincs vége. . .  48/366

Bogláryné Mailáth Edina–Halász Endre: A Bokor mozgalomról   28/161

Bolberitz Pál: Magánbűnök, közerkölcsök                     23–24/360

Boór János: Germania docet? Gondolatok Németország egyesülése után           1/110

Bosák Nándor: A Szentlélek megújító tevékenysége a papi életben          1998/3/2

Bosák Nándor: Papi gondolatok nagyböjtre         1997/1/2

Bosák Nándor: Római dokumentum a világiak bevonásáról          1998/2/13

Boulad, Henri: A holnap egyházának reményei és gondjai           23–24/412

Boulad, Henri: Az ember és az idő misztériuma    31/535

Boulad, Henri: Szudán     43/117

Bozóky Mária: Charles Péguy, a megtestesülés költője   20/754

Bozsóky Pál Gerő: Állam és egyház szétválasztása Franciaországban     20/670

Bozsóky Pál Gerő: Szent László király emlékezete                     23–24/457

Breemen, Piet van: Mint megtört kenyér (Nemesszeghy Ervin)   20/771

Brückner Á. E. –Tomka Ferenc: Lelkipásztori tervezés és keresztségi lelkipásztorkodás 5/33

Brückner Á. E.: Lelkipásztori feladatok Magyarországon az ezredforduló táján 6/147

Brückner Ákos Előd: „A jó Pásztor” mintájára   1997/6/7

Brückner Ákos Előd: „Magyarhonban ki a szent?”         3/63

Brückner Ákos Előd: Egy lelki író lelkéről (Halász Pius)             21/94

Brückner Ákos Előd: Visszapillantó tükörben       41/442

Brückner Ákos: „Határtalan és kimeríthetetlen az Atya irgalma” 48/211

Brückner Ákos: Lelkipásztori élmény       1996/1/16

Brückner Ákos: Néhány szempont K. I. cikkéhez          26/754

Budapesti kisközösség: Hol tartunk?        33/60

Bulányi György levele     28/157

Bulkainé Ádámosi Margit: A Bokor bázisközösségről      41/455

 

Chardin, P. Teilhard de: Dicsőséges Krisztus                 22/240

Chardin, Pierre Teilhard de: Himnusz az Anyaghoz           44/279

Chardin, Teilhard de: idézet         34/205

Chardin, Teilhard de: idézet 50/556

Charentenay, Pierre de –Treanor, Noël: Végre Európa vita!       49/434

Charentenay, Pierre de: A vallás a szekularizált világ peremén    42/523

Charentenay, Pierre de: Az épülő Európa kulturális és szellemi azonossága 48/252

Christiaens, Louis: Nagyon jövedelmező vállalkozások: a maffiák 34/189

Clément, Olivier: Két tüdővel lélegző kereszténység       6/231

Congar, Y.  vallomásából           25/704

Czigány György–Csiszér Ferenc: Istendicséret a közszolgálati televízióban 50/542

Czigány György (szerk.): Keresztény élmény, mai művészet          41/499

Czigány György: „Minden földek Istent dicsérjétek!” 22/309

Czigány György: A 75 éve született Pilinszky Jánosról      32/787

Czigány György: A keresztény élmény költészetéről         39/148

Czigány György: Ábel hazatérése           12–13/669

Czigány György: Bartók Béláról 25/709

Czigány György: Borsos Miklósról          33/124

Czigány György: Föl a kárhozat verméből!         4/99

Czigány György: Így láttuk Bartókot        34/258

Czigány György: Játék Isten házában  47/151

Czigány György: Keresztény élmény kortárs költészetünkben 23–24/545

Czigány György: Lehet-e szent, ami rossz?         9/114

Czigány György: Mándy Iván átkelése               26/872

Czigány György: Ottlik Géza Budán       1/73

Czigány György: Percek Farkas Ferencnél         20/751

Czigány György: Quid vidisti in fia?        10/238

Czigány György: Szelíd forradalom, avagy a keresztény élmény  46/512

Czigány György: Vándordal         29–30/302

Czigány György: Vasadi Péter költészetéről       2/66

Czike I. János: Teljes liturgikus megújulást!          1999/1/8

 

Csapody Tamás: Isten békéje    8/551

Csepregi Gábor: Találkozások a játékban          16/177

Cser László–Bodri Ferenc: Adalékok Babits életrajzához          9/101

Cser László: Gondolatok Jónás könyvéhez         15/119

Cserháti Ferenc: Magyarságszolgálat Nyugaton 12–13/619

Csiszér Albert: Evangelizálás, igehirdetés  37/614

Csiszér Ferenc–Czigány György: Istendicséret a közszolgálati televízióban 50/542

Csiszér Ferenc: Vallási műsorok a Magyar Televízióban   33/89

Csizmadia N–Medve Z.: Egy új szellemi impérium tevékenysége  40/235

Csokits János: Pilinszky  Nyugaton         12–13/685

 

D. Szebik Imre: II. Kor. 5,17: Új teremtmény Krisztusban           1998/1/2

D. Tóth Judit: A Biblia oktatásának tapasztalataiból        11/347

Dabóczi Mária–Kuklay Antal, „Európa atyja”: Robert Schuman   40/224

Dankó László: Apostoli vizitáció a magyar szemináriumokban    7/398

Danneels, Godfried bíboros az Európa-szinóduson         46/534

De Rosa, Giuseppe nyomán Ipacs K.: Megváltozott a pápa felfogása a háborúról? 8/529

Debarbieux, Anne-Marie: Ahogy triszómikus gyermekünket fogadtuk    4/70

Dékány Endre: „Hogyan beszélünk ma Istenről?”           9/75

Dékány Endre: „Hol vagytok, költők, égi látnokok?”        29–30/455

Dékány Endre: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 8/600

Dékány Endre: A keresztény jelenség az irodalomban    6/252

Dékány Endre: A KÉSZ hivatása és működése  4/112

Dékány Endre: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve    47/172

Dékány Endre: Aki kitalálta önmagát (Hankiss E. legújabb kötete)           45/466

Dékány Endre: Bartis Ferenc: Ellopták a világ lelkét       42/695

Dékány Endre: Borovi József, Az esztergomi főegyházmegye felosztása 1776-ban 49/ 491

Dékány Endre: Bozsóky Pál Gerő, Magyarok útja; Kubinyi András, Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság; Onasch, Konrad –Vl. Cipin, Az orosz ortodox egyház története; Tóth Sándor: Adagio 46/622

Dékány Endre: Czigány György, Fél perc nyár 50/651

Dékány Endre: Czigány György, Fények a vízen 26/883

Dékány Endre: Harsányi Pál Ottó, Új ég, új föld?           28/256  

Dékány Endre: Hatalom vagy szolgálat?   34/218

Dékány Endre: Heinrich Böll – vallomásai és kortársai tükrében 38/809

Dékány Endre: Heinrich Böll – vallomásai és kortársai tükrében             8/594

Dékány Endre: Kaleidoszkóp Szabó Ferenc új könyvéről            39/191

Dékány Endre: Kellermayer Miklós, Magyarországot meg kell menteni  47/171

Dékány Endre: Kerkai Jenő emlékezete   29–30/303

Dékány Endre: Könyvpanoráma  44/315

Dékány Endre: Magyarország 1100 éve 12–13/671

Dékány Endre: Martinkó András és az Ómagyar Mária-siralom rejtélye 49/470

Dékány Endre: Sólymos Szilveszter, Ezer év száz bencése            40/341

Dékány Endre: Sólymos Szilveszter, Szent Zoerard-András és Benedek   40/342

Dékány Endre: Szabó Ferenc, Szomjazod, hogy szomjúhozzalak           27/125

Dékány Endre: Ugrin József, Emlékezéseim         29–30/502

Dékány Endre: Vámos Péter, Két kultúra ölelésében        40/351

Dékány Endre: Zombori István, A szeged-csanádi püspökség    49/ 490

Dékány Vilmos: Bíboros Atyánk köszöntése        35–36/442

Delétraz, Hugues: Az Egyház hozzájárulása az európai egységhez 40/195

Delétraz, Hugues: Az Emberi Jogok Nyilatkozata 50 év után        39/3

Deme Tamás: Dienes Valéria mozdulat- (és eszmélet)rendszere    31/647

Dér Katalin: „Szívesen ölelem magamhoz ezt az írást”       31/568

Dér Katalin: A boldogság törvénye          29–30/416

Dér Katalin: A házasság evangéliuma       32/670

Dér Katalin: A szófejtés a létfelejtés kezdete      27/103

Dér Katalin: Az egyiptomi csapások – a sötétség 43/ 68

Dér Katalin: Bibliai tárgyú képek elemzése           33/49

Dér Katalin: Jézus és a rézkígyó   40/248

Dér Katalin: Ne félj hát! (91. zsoltár)       39/52

Dér Katalin: Prófécia az új szövetségről   35–36/406

Dévény István: A tolerancia erényéről     10/140

Dévény István: Korszerű igehirdetés       5/12

Di Francesco, Amedeo: A magyar művelődés és a kereszténység 46/612

Dobler Magda: Az irgalmas rend Magyarországon                     21/54

Dobler Magda: Gyógyítás és nevelés hazánkban (1920–1932)   17–18/422

Dobler Magda: Kodály magyarságtudata 29–30/299

Dobos László: Szexuális nevelés – keresztény szemmel 14/734

Dobos László: Világiak felkészítése a családpasztorációra          15/51

Dolhai Lajos: A gyászmisekönyörgések   45/413

Dolhai Lajos: A II. európai ökumenikus találkozó 37/625

Dolhai Lajos: A liturgikus csend  38/742

Dolhai Lajos: A Szentlélek és a betegek szentsége           41/381

Dolhai Lajos: Az Atya személye a liturgiában        43/24

Döpfner, Julius: Hogyan tovább? A vasárnapi közösségi istentisztelet 50/2

Dr. Kovács István: „Döntés előtt”, a megfogant emberi élet védelmében            7/368

Dzieñ, Miros³aw: Elmélkedés a modernség démonjairól    44/280

 

Ebele Ferenc: A Jézushoz megyünk és Jézussal élünk c. hittankönyvekről           15/83

Eisenbarth Kriszta: Egyház, ébredj környezetvédelmi kötelességeidre!    7/402

Eisenbarth Krisztina: Találkozás önmagunkkal – a magunkra találás feltétele 5/104

Elmer István: Katolikus reformmozgalmak – a Demokrata Néppárt          35–36/366

Emmanuel, P. a szakrális művészetről                 23–24/526

Erdélyi zsinat résztvevői üzeneteiből részletek 50/580

Erdélyi Zsuzsanna: Boldogasszony ága   6/284

Erdő Péter: A világiak munkája a plébánián        12–13/632

Erdő Péter: Az egyházmegyei zsinatok egyházjogi kérdései és a nemzetközi tapasztalatok          6/164

Erdő Péter: Benyik György, Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete II. 35–36/526

Erdő Péter: Bujdosó Ágnes, Magamnak dúdolom            45/475

Erdő Péter: Egyház és állam kapcsolata a mai magyar jogban     20/664

Erdő Péter: Magzatvédelem a mai egyházjogban            23–24/343

Erdő Péter: Magyarország és a pápák     46/494

Erdő Péter: Magyarország és a Szentszék kapcsolatának 1000 éve          32/809

Erdő Péter: Megállapodás a Szentszék és a magyar állam között  35–36/349

Erdő Péter: Politika és keresztény erkölcs            29–30/ 340

Erdő Péter: Teológia       33/113

Erdő Péter: Tudományelmélet és jogtudomány   37/677

Érszegi Márk Aurél: Az egyházi levéltárak pasztorális funkciója  38/752

Érszegi Márk: Egy kitörölhetetlen nap    47/114

Etchegaray, Roger: Ötven éve ért véget a II. Világháború    23–24/481

Európai püspökök szinódusának zárónyilatkozata          5/115

Európai szinódus olasz B csoportjának összefoglaló jelentése     5/128

 

F. Szakos Éva–Fekete Tamás: Szerelem, házasság, családtervezés; Nagy Ferenc: Eszmélődések a családtervezésről 2000/1 mellékleteként, füzet

Fábry Kornél: Fiatalok együtt a szentatyával                  22/285

Faludi Ferenc-emléktábla Körmenden     32/684

Faludi Ferenc: Szent ember (szemelvények)       14/701, 725, 789

Farkas Beáta: A munkanélküliség és a pasztoráció         11/343

Farkas Beáta: Piacgazdaság – játékszabályok nélkül?      35–36/316

Farkas István piarista tanárral interjú: Kormányprogram az oktatásról    25/570

Farkas István: A katolikus kerettanterv bemutatása          37/546

Fasang Árpád, ifj.: Ecsetvonások a „független” és „el nem kötelezett” magyar értelmiségi portréjához  50/536

Fasching, Maria-Kornelia: Die Wallfahrtsorte Südwestpannoniens         12–13/683

Fejér Jenő: A Bokor mozgalomról           31/617

Fekete Antal: Hozzászólás Muzslay István Gazdaság és erkölcs című tanulmányához 10/164

Fekete Tamás–F. Szakos Éva: Házastársi szerelem és családtervezés    15/18

Fekete Tamás–F. Szakos Éva: Szerelem, házasság, családtervezés; Nagy Ferenc: Eszmélődések a családtervezésről 2000/1 mellékleteként, füzet

Fényi Ottó: A „Mécs-probléma” múltja és jövője                       22/305

Ferencz Antal: A gyógyulás keresése                 21/25

Ferencz Antal: A magyar egészségügy 1997-ben  34/184

Ferencz Antal: A magyar valóság a rendszerváltás után   11/368

Ferencz Antal: A személyes világnézet nehézségei           17–18/317

Ferencz Antal: Az AIDS mint kényszerítő erő személyes  és társadalmi körülményeink újragondolására 28/223

Ferencz Antal: Az orvosi etika perszonalista megközelítése         14/742

Ferencz Antal: Értékteremtők, -építők     46/618

Ferencz Antal: Gazdaság és egészség: konferencia a Vatikánban 47/88

Ferencz Antal: Halál, egészség, társadalom         42/632

Ferencz Antal: Hazai bioetikai és orvosetikai művek         39/174

Ferencz Antal: Kopp Mária–Skrabski Árpád, Alkalmazott magatartástudomány 29–30/501

Ferencz Antal: Széll Kálmán, Egészségügyi etika  29–30/499

Fila Béla: „Isten maga gondoskodik”      16/146

Fila Béla: Gál Ferenc dogmatikája          42/655

Fila Lajos: A hit átadása a családban  15/31

Forbáth Péter: Euthanasia – ex mea sententia 4/42

Forrai Tamás: Szerzetesek a világiak korában?    41/391

Francia püspökkari konferencia: Tisztelni a halálhoz közeledő embert     4/49

Franciaország püspökei: Üzenet egyházmegyéink papjainak     2000/1/2

Frank Miklós: „Értünk szegénnyé lett. . .”           20/699

Frank Miklós: A szeretet negyedik dimenziója I.            27/82

Frank Miklós: A szeretet negyedik dimenziója II.             28/232

Fráter Judit: Keresztény felelősségünk gyermekeink istenképének alakulásában 43/82

Frenyó Zoltán: A kereszténység jövője Mihelics Vid munkásságában        29–30/459

Frenyó Zoltán: Az isteni és az emberi természetről                      23–24/558

Frivaldszky János: Árpád-házi Kinga és lelki öröksége 44/226

Frivaldszky János: Szent Kinga születési éve                47/162

Futó Károly: Akié az Isten, annak semmi hiánya nincsen         2000/1/6

Fülep Lajos levelei Elek Artúrhoz           4/144

Fülöp Tibor: Erdő Péter (szerk., ford.), Az Egyházi Törvénykönyv           39/172

 

Gábor Csilla: Káldi György prédikációi és a Szt. Ignáci lelkiség     23–24/ 447

Gaizler Gyula: Az élet szeretete, az élet választása          11/282

Gaizler Gyula: Védjük-e az életet hazánkban? Mit lát ebből egy orvos? 4/21

Gál Ferenc emlékezete (Szabó Ferenc)    42/654

Gereben Ferenc: A vallásosság szociológiai típusainak kérdéséhez            35–36/356

Gereben Ferenc: Egy a krisnásoknak szentelt könyvről   42/560

Gereben Ferenc: Könyv, könyvtár, közönség                 42/696

Gereben Ferenc: Mi a magyar?    29–30/27

Gereben Ferenc: Milyen a jó lelkipásztor?            1999/3/2

Gergely Jenő: A keresztény kurzusról 48/280

Gergó Lajos: Kérdésre választ Ő küldjön           10/245

Giczy György: A kereszténydemokrácia bukása Magyarországon?        17–18/584

Gódány Róbert és Rita: A Schönstatti Apostoli Mozgalom lelkisége       49/410

Gots Antal: A kamilliánus család             21/112

Gödöllei Ágnes: Nagyböjti levél 10/176

Gróf Lajos: Keresztény Élet         33/103

Grynaeus András: Cserkészet és az ifjúsági mozgalmak – ma        29–30/353

Guardini, Romano, idézetek         44/259

Guller Imre: „Rex Gloriae” – anno 2000 42/563

 

Gyorgyovich Miklós–Szabó F.: A SZIT újabb kiadványai            39/167

Gyorgyovich Miklós: „Tűzoltó módszerrel” tüzet gyújtani az emberek szívében 20/636

Gyorgyovich Miklós:  Magyar jezsuiták vallomásai II.      41/519

Gyorgyovich Miklós: A magyar családok helyzetéről      38/781

Gyorgyovich Miklós: A magyar ifjúság és az Egyház       25/575

Gyorgyovich Miklós: A Regnum Marianumról    25/577

Gyorgyovich Miklós: Abonyi mise – az öröm zenéje         35–36/482

Gyorgyovich Miklós: Barlay Ö. Szabolcs, Prohászka-interjú        40/352

Gyorgyovich Miklós: Barlay Ö. Szabolcs, Vallomások könyve     32/814

Gyorgyovich Miklós: Bírálom a sajtót!               25/697

Gyorgyovich Miklós: Walter Bühlmann, Hogyan élt Jézus?         37/830

Gyorgyovich Miklós: Carlo Carretto, Kerestem és megtaláltam  49/ 488 

Gyorgyovich Miklós: Csak a szeretet elég            43/54

Gyorgyovich Miklós: Családi Katekizmus 33/ 150

Gyorgyovich Miklós: Egy egyházi rendezvény tanulságai   44/260

Gyorgyovich Miklós: Ellenszélben                      28/220

Gyorgyovich Miklós: Elmer István, Börtönkereszt          25/713

Gyorgyovich Miklós: Gondolatok a Szent István-könyvhétről 48/310

Gyorgyovich Miklós: Gondolatok a Szent István-könyvhétről 48/310

Gyorgyovich Miklós: Gregorián és/vagy beat?    38/816

Gyorgyovich Miklós: Hetényi Varga Károly, Papi sorsok III 33/141

Gyorgyovich Miklós: Interjú Blanckenstein Miklóssal     25/581

Gyorgyovich Miklós: Istenes Szent János és műve                     21/48

Gyorgyovich Miklós: Katolikus pszichológusok előadásai          49/492

Gyorgyovich Miklós: Két elképzelés az egyházról                      23–24/425

Gyorgyovich Miklós: Két tanúságtétel az idei teol. napokon             22/279  

Gyorgyovich Miklós: Kettős jubileum      46/521

Gyorgyovich Miklós: Kőmíves Kelemen országa                       23–24/385

Gyorgyovich Miklós: Könyvjelző 50/654

Gyorgyovich Miklós: Lele József, ifj., „Az Úr készen találta őt”    33/149

Gyorgyovich Miklós: Lelkiségi mozgalmak az egyházban  41/450

Gyorgyovich Miklós: Magyar jezsuiták vallomásai I.         35–36/527

Gyorgyovich Miklós: Marginális megjegyzések a körlevélhez      47/58

Gyorgyovich Miklós: Martini, Carlo Maria, A boldogságok          40/352

Gyorgyovich Miklós: Mona Ilona, Slachta Margit           37/825

Gyorgyovich Miklós: Nagy Zoltán, Szeretetre születtünk              40/352

Gyorgyovich Miklós: Nem is olyan könnyű . . .    39/145

Gyorgyovich Miklós: Powell, John, Miért félek a szeretettől?        40/352

Gyorgyovich Miklós: Prohászka és a Regnum Marianum            42/595

Gyorgyovich Miklós: Rousseau, Mary F. és mások, A megszentelő szerelem 29–30/507

Gyorgyovich Miklós: Slágertípusú zene az egyházban       34/260

Gyorgyovich Miklós: Szabó Ferenc és mások, De profundis      49/489

Gyorgyovich Miklós: Széljegyzetek K. I. tanulmányához            26/761

Gyorgyovich Miklós: Szeresd a magyart! 29–30/293

Gyorgyovich Miklós: Üldözött jezsuiták vallomásai                    23–24/557

Gyorgyovich Miklós: Jean Vanier, A közösség   28/253

Gyorgyovich Miklós: 1000–2000 46/629

Györffy György: Európa és a keresztény Magyarország születése           12–13/437

Györffy György: Szent István és műve 46/490

Györffy László: Gondolatok karácsonyra           38/789

Györffy László: Lidércfény vagy riadólánc?          35–36/447

György Attila:  Hitünk szent titka                        28/184

György Attila: A megújulás útjai             26/744

György Attila: Gondolatok a hitoktatásról           25/660

György Attila: Gondolatok a mai lelkipásztorkodásról    31/595

György Attila: Lelkipásztori napló                      26/820

György Attila: Milyen egyházat szeretnék?          19/550

György Attila: Stílusváltozás az egyházban?                    23–24/419

Györgydeák Márton: Katolikus cigánypasztoráció Magyarországon 47/45

Gyulay Endre: A magyar Himnusz 175 éves         39/96

Gyulay Endre: Egy körlevél „élete”           32/783

Gyulay Endre: Mából a holnapba 39/105

Gyulay Endre: Pasztorációnk útirányai ma          4/84

Gyürki László: Menjünk át Betlehembe!             8/559

 

Haáz Andrea: Cluny-i Kulturális Központ                      23–24/521

Habsburg, Otto: Magyar vers és próza Európában         3/70

Hafenscher Károly: Csak egy lépés – de jó irányba 48/244

Hafenscher Károly: Ökumené – ökumenizmus – még mindig?       44/249

Halász Bálint: A humanista repülőpilóta   49/454

Halász Endre–Bogláryné Mailáth Edina: A Bokor mozgalomról   28/161

Halász Endre: Alkoholistamentő Szolgálat          17–18/355

Halász Pius: A szerzetesi eszmény                      22/241

Halász Pius: Karácsonyi gondolatok                   26/807

Hámori József: Kell-e tudomány és tudományos kutatás Magyarországon 50/523

Harmath Károly: A vajdasági magyarság háború és béke között 8/569

Három német püspök: Levél egyházmegyéik lelkipásztoraihoz    20/712

Harrach Péter: A magyar politikai helyzetről         33/78

Harrach Péter: A világiak szerepe a társadalomban        9/32

Harrach Péter: Családpasztorációs terv              21/122

Harrach Péter: Egyház a társadalomban – ma Magyarországon 15/98

Harrach Péter: Folytathatjuk?     17–18/579

Harrach Péter: Választási töprengések     39/111

Hárs Ernő: Az elkötelezett irodalomról     39/149

Harsányi Ottó: Glóner Rózsa, Halál helyett az élet kultúrája        42/686

Harsányi Pál Ottó: Demográfiai összeesküvés      35–36/509

Hartai Éva beszélget Nemesszeghy Ervinnel: „Hitet senkinek sem tudunk adni” 28/174

Hartai Éva: „Beteg voltam, és meglátogattatok”              21/106

Hartai Éva: „Tegyétek, amit mond. . .” Az iskolanővérek                       23–24/437

Hartai Éva: A „világiak egyháza” 25/632

Hartai Éva: Egyház és kommunikáció     27/90

Hartai Éva: Egyházi dokumentumok a nőkről – személyes reflexiók 25/683

Hartai Éva: Emlékezni kell          17–18/378

Hartai Éva: Lelki segítség, lelkigondozás  39/82

Hartai Éva: Meissner, William, W., Ignatius of Loyola    19/615

Havass Miklós: Barangolás az informatika és az etika határán       35–36/491

Hegedűs Endre: A kereszténység élménye életemben       41/499

Hegedűs Lóránt: A missziói parancs örökérvényűsége    14/790

Hegyi János: A szegény ember gazdagsága         1/46

Hegyi János: Szent Ignác-i lelkigyakorlatok az egyházi megújulás szolgálatában 3/55

Hevenesi János: A keresztény – a szív embere     29–30/436

Hevenesi János: Az imaapostolság          19/530

Hitoktatási direktórium   16/225

Hittani Kongregáció közleménye Anthony de Mello írásairól      42/646

Hittani Kongregáció nyilatkozata: Dominus Iesus 50/589

Hittani Kongregáció: A kezdődő emberi élet tiszteletéről és a nemzés méltóságáról 4/120

Hittani kongregáció: Az elvált és újraházasodott hívek szentáldozása      20/707

Hofher József: Imádság és hit       29–30/408

Horváth Monika: A Családvédelmi Szolgálat és a védőnő a családokért 23–24/493

Horváth Pál: A katolikus társadalmi tanítás és a magyar püspökök körlevele         34/168

Horváth Pál: A pápai enciklikák marxizmus- és liberalizmuskritikája       10/149

Horváth Pál: Antall József, a keresztény és a politikus     17–18/398

Horváth Pál: Posztmodern emlékirat a múlt jövőjéről?      31/652

Horváth Pál: Szakmai kommentárok egy püspökkari körlevélhez  35–36/344

Horváth Tamás: Kapitalizmus, piacgazdaság, liberalizmus           16/231

Horváth Tamás: Válogatás Wilhelm Röpke írásaiból         32/813

Horváth Tibor: Nemesszeghy Ervin: Tudomány, hit, bölcselet     23–24/554

Hotz, Robert: A moszkvai pátriarkátus: az államegyházzá válás útján?       44/198

Huszthy Ádám:    IGEN 33/101

Huszti Vilmos: Oláh Miklós        14/846

 

II. János Pál 1993. január 28-i beszéde a magyar püspökökhöz            8/46, 63, 93

II. János Pál 1999. június 11.-i üzenetéből   46/579                               

II. János Pál a balti államokban  12–13/506

II. János Pál a keresztények egységéről 20/698

II. János Pál a magyar papokhoz, szerzetesekhez és szeminaristákhoz      1996/5/2

II. János Pál a világiak szerepéről                       26/835

II. János Pál beszéde a vértanúk ünnepén           49/432

II. János Pál beszédéből 17–18/378

II. János Pál Catechesi tradendae           16/217

II. János Pál egy homíliájából       44/233

II. János Pál Európa egységéről   40/208, 229, 257, 268, 274, 316

II. János Pál magyarországi beszédeiből   31/526, 585, 625

II. János Pál pápa Bocsánatkérés és megbocsátás (2000. márc. 12) 47/38, 44, 87, 120, 146, 158, 161

II. János Pál pápa és hatodik lengyelországi látogatása     35–36/ 380

II. János Pál pápa imája a nagy jubileumra           44/239

II. János Pál pápa levele a családokhoz  16/200

II. János Pál pápa levele a nőkhöz (ismerteti Ipacs Katalin)        25/680

II. János Pál pápa Magyarországon         31/602

II. János Pál pápa nagyböjti üzenetéből              21/47

II. János Pál pápa: „A harmadik évezred közeledtével”  20/705

II. János Pál pápa: „Evangelium vitae. . .”                       22/269,191, 206, 218, 262, 278

II. János Pál pápa: Az élet evangéliuma              23–24/393

II. János Pál pápa: Veritatis splendor      16/196

II. János Pál szavai a magyarokhoz 50/541, 574, 588, 629, 641

II. János Pál üzenete a betegek világnapjára       21/36

II. János Pál, 1991. augusztus 20-án        46/493

II. János Pál: „Ut unum sint”                   23–24/351, 388, 411

II. János Pál: „Veritatis splendor” k. enciklika (szemelvények a III. fejezetből) 14/776

II. János Pál: A harmadik évezred közeledtével    43/55, 67

II. János Pál: A hit útjainak tanítómestere           1/116

II. János Pál: A II. világháború 50. évfordulóján 23–24/475, 513

II. János Pál: A magyar főpásztorokhoz  14/696

II. János Pál: Az Evangelium vitae kezdetű enciklikájából  23–24/400

II. János Pál: Az úrangyala Krakkóban    35–36/431

II. János Pál: Beszéd a kultúra és a tudomány képviselőihez       3/921

II. János Pál: Beszéd a magyar püspöki karhoz  3/95

II. János Pál: Beszéd Gnieznóban az államfőkhöz (részletek)        35–36/333, 444

II. János Pál: Beszéd Szt. Adalbert halálának 1000. évfordulóján 35–36/380

II. János Pál: Boldog IX. Pius  50/622

II. János Pál: Centesimus annus enciklika (részletek)        35–36/343; 370; 379

II. János Pál: Dominum et vivificantem  39/136, 140, 144, 153, 161

II. János Pál: Dominum et vivificantem 41/380, 400, 507

II. János Pál: Európáról – egy pápa tanítótevékenysége 12–13/491

II. János Pál: Homília Boldog Hedvig szentté avatásakor  35–36/387, vö. 508

II. János Pál: Kábítószer és alkohol az élet ellen 11/305

II. János Pál: Kiengesztelődés és bűnbánat                     49/398

II. János Pál: Kiengesztelődés és bűnbánat 48/190

II. János Pál: Pastores dabo vobis          7/458

II. János Pál: Redemptoris missio – A Megváltó küldetése         2/99

II. János Pál: Tertio millennio     adveniente 45/360

II. János Pál: Tertio millennio adveniente          46/511, 520, 526, 604

II. János Pál: Tertio millennio adveniente          42/547, 559

II. János Pál: Üzenete 2000. augusztus 20-ra     49/423

II. János Pál: Virágvasárnap a fiataloké    39/42

II. János Pál: Vita consecrata       29–30/398

II. János Pál: Zarándoklás az üdvösségtörténet szent helyeire 47/27

II. vatikáni zsinat: Az ifjúság politikai nevelése     25/695

Illés Béla: Kitűnni a király szolgálatában 11/328

Ipacs Katalin–Szabó F: Federico Fellini             14/834

Ipacs Katalin: Az olasz katolikusok politikai szerepe        45/422

Ipacs Katalin: II. János Pál Albániában   11/363

Ipacs Katalin: Katolikus-e még az olasz nép?     4/115

Ipacs Katalin: Santo Domingo-i munkadokumentum       8/493

Iréneusz, Szent: Az Ige megtestesülése   14/699

Isaacs, David: A család és a média          32/703

Ivasivka Mátyás: Civil tanárként – egyházi gimnáziumban 37/573

 

J. Horváth Tamás: A „kisvallások” problémája a családban                    21/117

J. Horváth Tamás: Etikai támpontok – elmélet, gyakorlat            25/635

J. Horváth Tamás: Milyen egyházat szeretnék?               28/170

J. Horváth Tamás: Szent Erzsébet búcsúja          37/671

J. Horváth Tamás: Szolidáris és igazságos jövőért            35–36/334

Jakab Gábor: Száz éve született Tamási Áron     37/655

Jakubinyi György: A katolikus egyház újjászületése Romániában            12–13/544

Jakubinyi György: Elmélkedés a papi hivatásról 1/57

Jelenits István: Betű és lélek        17–18/462

Jelenits István: Getszemáni – az evangéliumok Jézusa   47/10

Jelenits István: Piarista lelkiség    15/67

Jobbágyi Gábor: A magzat emberi jogai   39/31

Joblin, Joseph: A béke követelményei: erkölcs a politikában       8/536

Jossua, Jean-Pierre: Congar atya ökumenikus műve       20/688

Juhász Judit: Vallási műsorok a közszolgálati rádióban      33/86

Juhász László: A Naphimnusz metafizikája           45/398

Juhász László: Krisztus a keresztény hitélményben          38/694

Juhász László: Szabadságunk és határai   31/547

Jullien, Jacques: Stressz és egyensúly a papok életében  6/268

 

Kádár Zoltán: Egy jezsuita tudós Latin-Amerikában (Brentán K.) 21/144

Kállay Emil: A magyar egyház tavasza – az őszi nagymarosi ifjúsági találkozón 14/807

Kamarás István:  Adalékok vallásosságunk természetrajzához      39/99

Kapiller Ferenc: Beszélgetés Kisléghi Nagy Ádámmal      41/509

Kápolnai Iván: Észrevételek a Néppárt indulásával kapcsolatban  37/640

Kápolnai Iván: Varga József (1923–1998)         42/683

Kaposiné Eckhardt Ilona: François Varillon, A hit öröme – az élet öröme 40/269

Katolikus Egyház katekizmusa    12–13/463

Katolikus Egyház Katekizmusából részletek                   21/24, 53

Katona István: Előkészület a szentmise bemutatásához     1999/2/6

Kavin Ferenc: Kik a rendszerváltoztatás vesztesei?        48/386

Kavin Ferenc: Tíz rendszerváltoztató esztendő 47/99

Kemper Jenőné: „Énekeljetek új éneket az Úrnak”         10/249

Kempis, Krisztus követése, részletek II. 2,8 18–26       17–18/342

Kerék Imre: Orgonaszó és poézis            44/300

Keresztesné Várhelyi Ilona beszélgetése Szabó Magdával új drámájáról: Vörösmarty és Szabó Magda Sziluettje 50/623

Keresztesné Várhelyi Ilona: „Laikus” gondok és gyökereik           40/275

Keresztesné Várhelyi Ilona: (Ujjá)születésnapi interjú Szabó Magdával  38/804

Keresztesné Várhelyi Ilona: A Himnusz költőjének istenképe        29–30/445

Keresztesné Várhelyi Ilona: A kereszténység hatása a magyar műveltségre            46/508

Keresztesné Várhelyi Ilona: Apátlan társadalom   43/35

Keresztesné Várhelyi Ilona: Egyház és közösség            20/620

Keresztesné Várhelyi Ilona: Egyszavas üdvtörténet         5/58

Keresztesné Várhelyi Ilona: Erdély hite   12–13/582

Keresztesné Várhelyi Ilona: Hozzászólás K. I. cikkéhez 26/754

Keresztesné Várhelyi Ilona: Imaféle a jászol és a kereszt között  16/197

Keresztesné Várhelyi Ilona: Keresztény egység 19/544

Keresztesné Várhelyi Ilona: Kereszténység: a magyarság létkérdése         29–30/261

Keresztesné Várhelyi Ilona: Köt(őd)ések és old(ód)ások kultúránkban     37/531

Keresztesné Várhelyi Ilona: Rendhagyó mondatelemzés             9/57

Kereszti Rókus: Az Eucharisztia a megújuló Kozmosz kezdete és előképe 50/552

Kereszty Rókus: ‘Sigmond László Lóránt Ocist             22/200

Kereszty Rókus: A karácsony misztériuma és az új evangelizálás  32/712

Kereszty Rókus: Hittantanítás az Egyesült Államokban   5/60

Kereszty Rókus: Krisztus és a nem keresztény vallások 17–18/294

Kereszty Rókus: Szent Bernát és egyházreform 3/11

Kilián István: A minorita színjáték a XIII. sz.-ban           12–13/681

Kinsky Ferdinand: Útban a fejlődés és a demokrácia felé Közép-Európában 12–13/428

Kisléghi Nagy Ádám és az ars sacra                    41/508

Kiss Imre: A pap a dialógus embere – II. 1997/5/6

Kiss Imre: A pap a dialógus embere (I)    1997/1/4

Kiss Tamás: Helyreigazító nyilatkozat       35–36/528

Kiss Ulrich: „Boszorkányok pedig nincsenek. . .”           4/101

Kiss Ulrich: A „Távlatok” egy olvasói felmérés tükrében 29–30/490

Kiss Ulrich: A csillogástól a fényig  47/141

Kiss Ulrich: Elmélkedések a barátságról             17–18/334

Kiss Ulrich: Információ és kommunikáció 33/24

Kiss Ulrich: Szolidaritás és pénzgazdaság                       23–24/369

Klemencz Zsuzsa: Vallási vezetők találkozója Milánóban           14/824

Knapp Éva: II. Rákóczi Ferenc Meditációi          40/347

Knoch, Otto Bernhard: Állásfoglalás a Drewermann-vitában      6/236

Kocsi György: Jézus isteni vonásai a példabeszédei alapján          45/386

Kocsi György: Jézus Krisztus személyének néhány vonása           44/212

Kocsis Imre: Bűnbánat és megtérés Jézus tanításában 48/191

Kocsis Imre: Jézus tanítása az ellenségszeretetről            8/544

Kolár, Petr: A cseh egyház – négy évvel a fordulat után 20/735

Koller Gyula: Hozzászólásom      39/72

Kolvenbach, Peter Hans: Nevelni Szent Ignác szellemében           37/558

Komáromy Péter: A teremtett világ misztériuma Hopkins költészetében    44/271

Kondé Lajos: Egyetemista pasztorációs konferencia                  22/282

Kopp Mária–Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot – 1997           34/157

Kopp Mária–Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot az ezredfordulón 50/499

Kopp Mária és Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot 11/259

Korzenszky Richárd: Egyház, papság, politika      45/372

Korzenszky Richárd: Egyházi iskolákról – Dabas-Sári után        14/726

Korzenszky Richárd: Katolikus felnőttképzés hazánkban            8/574

Kovács István: Beszámoló a IV. életvédő konferenciáról           23–24/485

Kovács István: Egyházcsalád és családi egyház 20/639

Kovács István: Észrevételek K. I. írásához                     26/759

Kovács K. Zoltán: A keresztény társadalomelmélet hatása a magyar közéletben 7/335

Kovács Péter: Katolikus kisközösségek a nyolcvanas években  25/565

Kovács Sándor Iván: Pázmány és a szlovák irodalom       35–36/467

Köpöczi Rózsa: Két árkádiai művész grafikái                 22/312

Krakomperger Zoltán: Martüria, leitúrgia, diákonia           1999/1/2

Krasznai Szomor Péter: Az intelligenciáról            31/638

Kratochwill Mimi: Borsos Miklósra emlékezünk 49/458

Krómer István: A magyar politikai helyzetről        32/776

Krómer István: Az MSZP–SZDSZ-kormány egyházpolitikájáról dióhéjban 28/216

Krómer István: Helytartótanács helyett felelős minisztérium           43/94

Krómer István: Lélekben újuljunk meg!              26/725

Krómer István: Még árnyaltabb politológiát!        34/230

Krómer István: Német ősök magyar utóda           29–30/296

Krómer István: Számvetésre készülődvén           38/754

Kuklay Antal–Dabóczi Mária: „Európa atyja”, Robert Schuman   40/224

Kulturális és vallási hírek            7/455

Kunszt Gyöngy: Szabó Lajos és a katolicizmus 48/314

Kunszt György: „Egyházi építészet”        10/244

Kunszt György: Bibó és a magyar sorsforduló 1956-ban  29–30/348

Kussbach, Erich: A kereszténység jövője Közép-Európában     17–18/388

 

Labarrière, Pierre–Jean: Jézus Krisztus – tegnap és ma 17–18/289

Lackfi János: Vallás és hallás       39/151

László Gábor, dr. RM: Üzenet fiatal papoknak   2000/3/2

Latin-amerikai püspökök üzenete           8/495

Lauder, Robert E.: Ingmar Bergmann 75 éves    12–13/649

Lelóczky Donát: „Az isteni szeretet követei”       27/46

Lelóczky Donát: A jó család főbb jellemzői        15/4

Lelóczky Donát: A keresztény nevelő: Krisztus apostola            14/717

Lelóczky Donát: A magyar titok  29–30/271

Lelóczky Donát: A magyarok kettős évfordulója  32/717

Lelóczky Donát: Az amerikai egyház számokban                       21/133

Lelóczky Donát: Élet a Szentháromságban           44/222

Lelóczky Donát: Homília Szent István király ünnepén     17–18/329

Lelóczky Donát: Mária és a pap 38/708

Lelóczky Donát: Szeretet, keresztény hitelességünk próbaköve 16/192

Lelóczky GY. D.: Lékai Lajos, A ciszterciek eszmény és valóság           6/278

Lelóczky Gyula Donát: A feltámadt Krisztus ajándékai: az Eucharisztia és a bűnbánat szentsége  6/189

Lelóczky Gyula Donát: A szekták kihívása         2/74

Lelóczky Gyula Donát: A szenvedély dicsérete   3/59

Lelóczky Gyula Donát: Az Élet születése            4/59

Lelóczky Gyula Donát: Az ima mint a hit gyakorlati megélése     2/36

Lelóczky Gyula Donát: Karácsonyi homília          46/515

Lelóczky Gyula Donát: Magyar karácsony 2000-ben 50/546

Lelóczky Gyula Donát: Szorongás és keresztény reménység       42/591

Lénárd Ödön: A kisközösségek dicsősége és nyomora 10/186

Lénárd Ödön: A tékozló fiú        15/74

Lénárd Ödön: Az adós 14/713

Lénárd Ödön: Az egység felé     11/273

Lénárd Ödön: Börtönkarácsonyok         4/62

Lénárd Ödön: Pályamódosító papok?    9/94

Lénárd Ödön: Történelmi igazságtétel     7/413

Lindeijer, Marc: Kaníziusz Szent Péter lelkisége 35–36/439

Lisieux-i Kis Szent Teréz centenáriuma    37/586

Lisieux-i Kis Szent Teréz önéletrajzából   37/599, 675

Lőkös Péter: III. Ince pápa és a contemptus mundi-irodalom     22/314

Lubac, Henri de: Elmélkedések az egyházról      19/483

Lubac, Henri de: Krisztus és a nem keresztény vallások    44/175

Lukács István: Sub specie aeternitatis      29–30/509

Lukács János: Krisztus egyháza a katolikus egyházban     44/196

Lukács László: „Mindenki újakra készül”           1/66

Lukács László: A „Sapientia” 47/109

 

M. Gy.: Gyermekkeresztség – laikusok – cölibátus                    22/232

Madelin, Henri: Az amerikai katolicizmus           8/516

Máger Ágnes: Gondolatok az egyházi művészetről           41/502

Magyar cserkészet: A Táborkereszt Közösség     35–36/453

Magyar Katolikus Püspöki Kar 2000. május 31-i körleveléből 48/243, 266, 279, 289

Magyar katolikus püspöki kar nyilatkozata         12–13/436

Magyar Katolikus Püspöki Kar: Igazságosabb és testvériesebb világot! 33/29, 33/36

Magyar Katolikus Püspöki Kar: Igazságosabb és testvériesebb világot! (részletek) 35–36/285; 322; 504

Magyar Katolikus Püspöki Kar: II. János Pál pápa magyarországi látogatása 29–30/487

Magyar Katolikus Püspöki Kar dec. 26-i körleveléből   15/17

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (2000. márc. 2)  47/68, 98

Magyar Püspökkari nyilatkozat (1993. IX. 23.)             14/741,754

Magyar püspökök a családról     32/727

Márfi Gyula: A pap húsvétja        1997/2/2

Márfi Gyula: Húsvéti gondolatok  43/63

Martini bíboros az Európa-szinóduson    46/530

Márton Áron†: Püspöki körlevél (1955. III. 25.)           10/212

Marton József: Márton Áron egyéniségének fejlődése      29–30/380

Máté-Tóth András: Bokorból vadonba?            26/765

Máté-Tóth András: Egyházmegyei Szinódus Szeged–Csanád     6/242

Matlary, Janne H.: A család és az állam   32/692

Medve Z.–Csizmadia N.: Egy új szellemi impérium tevékenysége 40/235

Medve Zoltán: „Szigorúan titkos”           12–13/526

Medvigy Mihály: Rómát látni (Prokopp Mária)    39/168

Mészáros István: Hetényi Varga Károly, Papi sorsok – papi hűség        21/152

Mészáros István: „Hittansztori? avagy a kritika sztorija 23–24/464

Mészáros István: „Püspöki hatóság”       2/57

Mészáros István: A „Mindszenty-ügy” 50 éve    42/618

Mészáros István: A magyar egyháztörténelem megújítója  47/125

Mészáros István: A Ratio Studiorum neveléstörténeti jelentősége  45/437

Mészáros István: Egy példamutató európai iskolareform dokumentumai 7/439

Mészáros István: Hat pont a kerekasztalhoz       20/641

Mészáros István: Hetényi Varga Károly új kötete ürügyén 48/273

Mészáros István: Inge Scholl, A fehér rózsa         41/516

Mészáros István: Magyar egyházunk negyven éve–II      10/228

Mészáros István: Magyar egyházunk negyven éve, I.      9/77

Mészáros István: Magyar jezsuita rendtörténet – 1853–1990     12–13/672

Mészáros István: Neveléssel az egyház megújulásáért     3/24

Mészáros István: Pálos rendtörténeti konferencia           25/717

Mészáros István: Pannonhalma 1000 éve és egyéb írások            40/338

Mészáros István: Pázmány-kori vizitációk                      23–24/550

Mészáros István: Száz éve született Mindszenty bíboros             5/41

Mészáros István: Széljegyzetek egy dokumentumkötethez          1/101

Mészáros István: Szerzetesi gimnáziumok hazánkban 1950–1990                      22/207

Mészáros István: Tüskés Gábor, A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai, Nádasi János 40/343

Mészáros István: Új hazai egyháztörténeti művek           16/259

Mészáros István: Ungvári iskolajubileum  33/131

Michnik, Adam –Zycinski, Józef: A kiabálás és az ízlés aránya   12–13/537

Mihályi Gilbert: A Szentlélek ajándékai és a világi hívek    41/447

Mikita Gábor: Máger Ágnes festészetéről           19/602

Miklós Árpád: Logikailag következetes abortusztörvényt!          11/290

Miklósházy Attila: Karácsony a család évében   20/632

Miklósházy Attila: Karácsonyi levél        8/561

Mindszenty bíboros rádióüzenetéből – 1956                  42/627

Mindszenty József bíboros helyzetértékelése 1971 őszén    23–24/404

Mirjam nővér: A szeretet tudománya        37/587

Mirjam nővér: A szeretet tudománya – II.          38/735

Mirjam nővér: Avilai Szent Teréz időszerűsége   26/810

Mócsai Gábor: Egy késői hivatás története           1996/5/6

Molnár Irén: A nemzeti és vallási tudat egybefonódása a Délvidéken      38/766

Mona Ilona: 75 éves a Szociális Testvérek Társasága       41/401

Monok István: Alszeghy Zsoltné–Czibula Katalin–Varga Imre: Jezsuita iskoladrámák 16/271

Morlin Imre: A sátán veresége    15/56

Móser Zoltán: 110 éve született Kodály Zoltán   8/587

Mózessy Gergely: Prohászka Ottokár és a püspökkari pásztorlevelek    49/461

Murádin Jenő: Hosszú Márton, XI. Pius arcképfestője   37/665

Muzslay I.: Magyar katolikus szoc. mozgalmak a XX. században 45/365

Muzslay István: A liberális kapitalizmus keresztény kritikájához 10/156

Muzslay István: A munkanélküliség és kezelése Európában           40/215

Muzslay István: Az állam szerepe a piacgazdaságban 48/321

Muzslay István: Az egyház szociális tanításának alapelvei  34/176

Muzslay István: Az etika és a közgazdaság           45/349

Muzslay István: Az euró születése           46/572

Muzslay István: Az Ómagyar Mária-siralom sorsa       47/159

Muzslay István: Gazdaság és erkölcs       7/322

 

N. I.: Horthy temetése                12–13/560

Nagy F.–Szabó F.: Világnézet, lelkiség, kultúra 1/1

Nagy Ferenc: Jubileumi katolikus tájékoztató  47/175

Nagy Ferenc: „Boldog, aki hitt!”            2/39

Nagy Ferenc: „Boldogok a szegények!”             1/47

Nagy Ferenc: A Denzinger és helyes használata    39/141

Nagy Ferenc: A kassai vértanúk             23–24/428

Nagy Ferenc: A konszekráció szavai az új magyar misekönyvben          2/55

Nagy Ferenc: A nők pappá szentelése     29–30/392

Nagy Ferenc: A szent liturgia. Írta egy bencés szerzetes 14/864

Nagy Ferenc: A világi hívek együttműködése a papok szolgálatában         1998/1/7

Nagy Ferenc: A világi hívek együttműködése a papok szolgálatában         1998/2/14

Nagy Ferenc: A zsinat után? vagy 1950 előtt?      37/600

Nagy Ferenc: Alszeghy Zoltán (1915–1991)      2/70

Nagy Ferenc: Apor Vilmos püspök boldoggáavatási ügye            29–30/485

Nagy Ferenc: Az ázsiai püspökök szinódusi ülése 41/486

Nagy Ferenc: Dér Katalin–Horváth Pál, Bibliaismeret 48/332                                        

Nagy Ferenc: Eszmélődések a családtervezésről; Fekete Tamás–F. Szakos Éva: Szerelem, házasság, családtervezés; 2000/1 mellékleteként, füzet

Nagy Ferenc: Férfi szerzetesek lelkiségi összefogása        1999/2/11

Nagy Ferenc: Fila Béla–Jug László, Az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásai 37/818

Nagy Ferenc: Gyógyíthatatlan beteg tizenévesek            22/300

Nagy Ferenc: Homília Vass Miklós temetésén      37/594

Nagy Ferenc: Jézus – és a jog, a hatalom, az állam         1/29

Nagy Ferenc: Keresztény szerzetesség     29–30/483

Nagy Ferenc: Kiegészítő megjegyzések a liturgikus megújulásról   1999/1/12

Nagy Ferenc: Lelkipásztori kérdések a gyermekkeresztséggel kapcsolatban  27/70

Nagy Ferenc: Leo Jozef Suenens bíboros (1904–1996)   29–30/377

Nagy Ferenc: Liturgikus kiadványok        31/654

Nagy Ferenc: Liturgikus virrasztás karácsonykor és húsvétkor      29–30/441

Nagy Ferenc: Magyar Katolikus Almanach 2000 50/651

Nagy Ferenc: Magyar Katolikus Lexikon 35–36/514

Nagy Ferenc: Mourlon Beernaert, Pierre, Aux origines du genre humain 35–36/516

Nagy Ferenc: Néhány mai egyházi kérdés a Bokorral kapcsolatban          41/462

Nagy Ferenc: Papok és hívek áldozásának néhány szempontja 2000/2/7

Nagy Ferenc: Ratzinger, Joseph, A föld sója        35–36/35–36/517

Nagy Ferenc: Sajtóelőzetes         33/118

Nagy Ferenc: Sávai János két könyve      45/476

Nagy Ferenc: Stecher püspök és néhány más főpásztor    1998/1/12

Nagy Ferenc: Temesi József: Jézus Krisztus szeretetéről 29–30/510

Nemes Ödön: Közvetlen kapcsolatban a Szentlélekkel     41/410

Nemeshegyi Péter: „Csakhogy Krisztust hirdessem. . .” 2/16

Nemeshegyi Péter: „Legyetek hálásak!” (Kol 3,15)                    49/391

Nemeshegyi Péter: „Örüljetek az Úrban mindenkor. . .”   34/196

Nemeshegyi Péter: „Tanúságtétel Isten kegyelmének evangéliumáról”     14/793

Nemeshegyi Péter: „Terjedjen az Úr igéje”         27/95

Nemeshegyi Péter: A II. vatikáni zsinat egyházképe        21/59

Nemeshegyi Péter: A II. vatikáni zsinat egyházképéhez   20/633

Nemeshegyi Péter: A karácsony titka képben és énekben          14/691

Nemeshegyi Péter: A kereszténység etikája          35–36/399

Nemeshegyi Péter: A Szentlélek és a család         32/660

Nemeshegyi Péter: A szeretet vértanúja, Salkaházi Sára             17–18/379

Nemeshegyi Péter: A történeti Jézus és a hit Krisztusa    17–18/276

Nemeshegyi Péter: A valódi Jézus keresése        26/839

Nemeshegyi Péter: A zsidóság és a kereszténység viszonya          40/287

Nemeshegyi Péter: Az Atya Isten Jézus tanításában és a keresztények életében 43/3

Nemeshegyi Péter: Az Élet Kenyeréről szóló beszéd János evangéliumában 28/133

Nemeshegyi Péter: Az eucharisztia megcselekvése: életünk középpontja            1998/4/2

Nemeshegyi Péter: Egy hit, sokféle teológia          1998/2/2

Nemeshegyi Péter: Emlékezés Yves Congarra    25/699

Nemeshegyi Péter: Farkasfalvy Dénes, Bevezetés az Újszövetséghez 23–24/555

Nemeshegyi Péter: Fröhlich Ida (kiadó), A qumráni szövegek magyarul 49/487

Nemeshegyi Péter: Görbe József két könyve      42/690

Nemeshegyi Péter: Hittudományi kar Szegeden    39/154

Nemeshegyi Péter: Hogyan lehetünk boldogok?             7/387

Nemeshegyi Péter: Jézus küldetésének szolgái                23–24/514

Nemeshegyi Péter: Jézus, az Emberfia és Isten Fia         38/683

Nemeshegyi Péter: Jó az Isten    16/140

Nemeshegyi Péter: Két ázsiai vallás, a hinduizmus és a buddhizmus           29–30/369

Nemeshegyi Péter: Két sebzett sas szárnyalása    40/305

Nemeshegyi Péter: Megemlékezés P. Bangháról 42/666

Nemeshegyi Péter: Megértéseink kulcsa a Szentháromság   47/17

Nemeshegyi Péter: Mérföldkő a keresztények egysége felé        46/544

Nemeshegyi Péter: Ne feledjük a Szentlelket!      41/355

Nemeshegyi Péter: Temesi József, Kiért és miért testesült meg az Ige?   14/863

Nemeshegyi Péter: Vallás és zene (Mozart)        20/70

Nemeshegyi Péter: Van-e üdvösség a kereszténységen kívül?       44/163

Nemeskürty István: „Köszönöm, megvagyunk” (A magyar film negyed százada) 1/76

Nemeskürty István: A jövő távlatai          41/476

Nemeskürty István: A katolikus Széchenyi         4/92

Nemeskürty István: A vezeklés mint a haza szolgálata     14/702

Nemeskürty István: Barlay Ö. Sz, Romon virág  17–18/476

Nemeskürty István: Bármily erővel, bármily áldozattal      39/109

Nemeskürty István: Ezer esztendő 49/339

Nemeskürty István: Hit és önérzet          49/345

Nemeskürty István: Katolikus hit és nemzeti eszme           29–30/265

Nemeskürty István: Katolikus magyarságunk 12–13/464

Nemeskürty István: Küldetéstudatunk bibliai öröksége     46/483

Nemeskürty István: Magyar liberalizmus             10/167

Nemeskürty István: Mit ünneplünk? 49/339      

Nemesszeghy Ervin: A Szent Ignác-i lelkiségről 12–13/593

Nemesszeghy Ervin: Evva Ferenc, Örök vagy teremtett    29–30/505

Nemesszeghy Ervin: Hivatás és hitvallás   44/311

Nemesszeghy Ervin: Hogyan kapcsolódik a tudomány és a vallás a kultúrához? 47/131

Nemesszeghy Ervin: Horváth, Tibor, Eternity and Eternal Life       29–30/504

Német püspökök (három): Elvált és újraházasodott keresztények           15/43

Németh J.: Szabó Ferenc, Napfogyatkozás        6/279

Németh József: A katolikus szociális tanítás újbóli átgondolása   2/92

Nemzetközi Teológiai Bizottság: Az eszkatológia néhány időszerű kérdése         6/272

Neumayer Katalin: Magyar Kurír 33/106            

Női munkaközösség. A világiak apostoli mozgósítása     6/212

 

Obbágy László: Ne légy, mert – légy, ha  1996/5/9

Oberfrank Ferenc: Emberi jogok és biomedicinális etika   39/20

Ócsai József: Néhány észrevétel, hozzászólás       39/70

Oláh Miklós: „A többi városban is hirdetnem kell az evangéliumot”           35–36/426

Oláh Miklós: „Menjetek el az egész világra. . .”    34/201

Oláh Miklós: „Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jó hírében!” 1996/6/12

Oláh Miklós: A Szentlélek a bizánci liturgiában     41/370

Oláh Miklós: Szívügyünk az evangelizálás 33/37

Oláh Miklós: Szűz Mária tisztelete a keleti egyházban     38/716

Olofsson Placid: „Fekete” bárány a „fehérek” között 2000/2/2

Olvasói levél:„Szóbeszédre fülelve. . .”   3/108

Olvasói levél: „Becsüljék meg. . .”          3/108

Olvasói levél: Levelesládánkból  4/150

Olvasói levél: Levelesládánkból  5/130,142

Olvasói levél: Rövid levélrészletek          3/109

Órigenész: Homília Ábrahám áldozatáról            12–13/615

 

Őrsy László: A zsinat egyháztani leckéje  45/404

Őrsy László: Elmélkedés az egyházról 9/3

 

Paczolay Péter: Az állam és a közjó a katolikus társadalmi tanításban       35–36/286

Pálos Antal: „Közösségi lelkiismeret-vizsgálat”   26/784

Pálos Antal: „Megjelent üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete”     8/557

Pálos Antal: „Viharon, vészen át” 8/613

Pálos Antal: Három könyv a Szent Ignác-i jubileumra     3/102

Pálos Antal: Különös utazás államköltségen 48/267

Pálos Antal: Széljegyzetek a papok békemozgalmához   28/165

Pápai Családtanács: A születések világméretű visszaeséséről        43/113

Pápai Lajos: Boldog Apor Vilmos, a vértanú győri püspök         38/727

Papi munkacsoport: Mit kezdjünk a katekumenátussal? 1999/4 mellékleteként, füzet

Papini, Roberto: Maritain politikai filozófiája       7/301

Papp Ferenc: Igaz-e, hogy nem szekta a Hit Gyülekezete?           29–30/470

Papp Ferenc: Tapasztalataim a szektákkal          42/548

Paskai László: Az esztergomi zsinat záróhomíliájából      17–18/586

Paskai László: Beköszöntő                      1996/1/2

Pázmány Péter: Betlehemi bölcsőimádság            32/716

Perjés Imre: A cursillo mozgalom néhány jellemző vonása          6/218

Pokorni Zoltán: Új évezred: Mérlegen az oktatás 50/514

Polcz Alaine: Élni – élet és halál reményével (interjú)       14/755

Pongrácz Mária: Európai Szemmel           33/99

Portik Bakai Sándor: Isten útjain járva    42/609

Prohászka a modern keresztény öntudatról         17–18/421

Prohászka Ottokár gondolatai     45/353, 371, 417, 432

Prohászka Ottokár Naplójából 1925. karácsony           42/645

Prohászka Ottokár naplójegyzete az Istenemberről          34/206

Prohászka Ottokár: „S ez lesz nektek a jel”        20/702

Prohászka Ottokár: „Szép új világ” – a rendszerváltás után?       25/669

Prohászka Ottokár: Húsvéti hitünk                     27/44

Prohászka Ottokár: Krisztus a történelemben     19/507

Prohászka Ottokár: Mindenki apostol      33/41

Prohászka Ottokár: Szent éj        32/771

Prokop Péter vallomása művészetéről    25/705

Puskely M: „Virágos kert vala”   20/774

Puskely Mária: Kétezer év szerzetessége 45/477

Püspöki szinódus a szerzetesi életről       20/717

 

Rabai Antal: Mindenkivel megtörténhetett            1996/1/15

Rabár Ferenc: Az európai integráció és Magyarország 40/230

Radcliffe, Timothy OP az Európa-szinóduson     46/536

Radnóti Katalin: Magyar filmgyártás, filmipar, finnművészet 47/147

Rafael, Fr.: Lisieux-i Szent Teréz és a papság     1997/6/2

Rahner, K. vallomása     16/209

Rahner, Karl: Hit, szeretet, remény         4/148

Rahner, Karl: Isten: rejtelem        29–30/368

Rátay Csaba: A VI. Családterápiás Világkonferencia     16/237

Ratzinger, Joseph: Az emberi élet fenyegetettségének problémája           4/12

Rauber, Karl-J.: A társadalmi értékek és a keresztény hit 46/580

Rédei József: A papi közösség a lelkipásztor életében      1996/1/11

Rédly Elemér: Ahogy én látom (Bernolák Éva: „Hittansztori?”) 23–24/471

Rédly Elemér: Az egyház jövője és a celibátus    25/652

Regéczi Ildikó: Csehov hitkeresése         37/641

Ritzky Katalin: Európai ifjúsági találkozó Párizsban                    21/143

Római szinódus Afrika evangelizálásáról 17–18/373

Rónai Zoltán: „A szeretet tüzében égve”             6/260

Rónai Zoltán: A Megfeszített és a próféta                       27/113

Rónai Zoltán: Az örök forrás titkos útját járva    10/240

Rónai Zoltán: Cigány miatyánk     41/437

Rónai Zoltán: Gracián, Baltasar, Az életbölcsesség kézikönyve 35–36/524

Rónai Zoltán: Madách Tragédiájának Tizenharmadik színe         17–18/466

Rónai Zoltán: Régi emlék – késő üzenet 14/715

Rónay László: Kérdések a „katolikus irodalom” körül    17–18/406

Rónay László: Új Ember  33/114

Rosdy Pál: „Az élet megalázta – a halál felmagasztalta”   2/89

Rosdy Pál: Van mit tanulnunk tőlük! (Kereszténydemokrácia Magyarországon) 31/615

Roska Tamás: Hit és tudomány  17–18/463

Rossi, Opilio: Homília Mindszenty bíboros esztergomi temetésén            2/105

Rózsa Elemér: „Illegális” lelkigyakorlatok           11/356

Rózsa Elemér: „Reménységben élünk. . .” (Róm 8,24)    9/47

Rózsa Györgyi: Isten az óvodában          25/674

Rózsa Huba: Módszertani szempontok az evangéliummagyarázathoz        1997/1/7

Rózsa Huba: Módszertani szempontok az evangéliumokhoz – II   1997/2/16

Rózsa Huba: Módszertani szempontok az evangéliumokhoz – III.          1997/6/12

 

S. Szabó Péter: Prohászka Mária-litániája          49/417

Sasvári István: Árnyaltabb politológiát!    34/227

Sasvári István: Hozzászólás a szerzetesi gimnáziumok kérdéséhez          26/790

Sasvári István: Jezsuiták és szabadkőművesek    49/484

Schanda Balázs: Listl, Joseph, Kirche im freiheitlichen Staat         32/812

Schasching, Johannes: A pápák szociális enciklikái         1/16

Schatz, Klaus: Kérdések IX. Pius boldoggá avatásával kapcsolatban 50/610

Schmemann, Alexander: „És mi tanúságot teszünk ezekről”        12–13/627

Sebestyén Ottó: Nem félelemre, hanem cselekvésre         37/605

Seregély István: Az élet Urának szolgálatában                22/235

Seregély István: Értékrend a jövő érdekében       37/568

Seregély István: Hitoktatás magyar hazánkban    1/60

Sesboüé, Bernard: Mária az Egyház hitében – ma 48/222

Sólymos Szilveszter: Bencés szellem – bencés lelkiség    9/49

Somfai Béla: A. Greeley az amerikai katolikus egyházról            8/521

Somfai Béla: Az amerikai püspökök a békéről               8/603

Somfai Béla: Életet védeni – életet kioltani          4/28

Somfai Béla: Katolikus orvosetika – tegnap és ma          23–24/352

Somorjai Ádám: Bernard Häring            42/674

Somorjai Ádám: Erdő Péter–Schanda Balázs: Egyház és vallás a mai magyar jogban 20/776

Somorjai Ádám: Lukács L. és Bozsóky P. francia könyve a magyar egyházról 17–18/470

Somorjai Ádám: Millenniumi kiadványok Pannonhalmán   31/644

Somorjai Ádám: Repertorium bibliographicum theologiae moralis 43/158

Somorjai Ádám: Szent Adalbert, Közép-Kelet-Európa népeinek védőszentje 12–13/440

Somorjai Ádám: Tízéves a METEM       42/678

Somos Róbert: Órigenész és a görög filozófia       29–30/508

Somos Róbert: Órigenész és a Vak Didümosz a turai papiruszlelet fényében 23–24/533

Somosi György: A környezet és az ember egészségi állapota      16/170

Soproni József: Misék, motetták, litánia (interjú) 14/831

Storni, Hugo–Vertse Márta: A latin-amerikai redukciók             8/504

Sulyok Elemér: Arcodnak fényességét    10/174

Sulyok Elemér: Pannonhalmi Szemle        33/109

Sulyok Ignác: Ciszterci lelkiség   10/178

Surján László: Politikai demokrácia – keresztény szemmel          7/360

 

Szabó Endre dr,–Szabóné Nemesy Krisztina: Keglevich atya halálára    2000/3/11

Szabó Endre: Boldogabb családokért!    47/65

Szabó F.–Nagy F.: Világnézet, lelkiség, kultúra 1/1

Szabó F.–Gyorgyovich Miklós: A SZIT újabb kiadványai            39/167

Szabó F.: Az egyház szociális tanítása     1/124

Szabó F.: Félbemaradt reformkor          1/126

Szabó F.: Prohászka Ottokár, Modern katolicizmus       1/127

Szabó Ferenc–Ipacs Katalin: Federico Fellini     14/834

Szabó Ferenc–Ipacs Katalin: Prokop Péter 75 éves       16/256

Szabó Ferenc–Vertse Márta: 150 éves az olasz jezsuiták folyóirata          44/265

Szabó Ferenc–Vertse Márta: A Nobel-díjas José Saramago                 42/682

Szabó Ferenc : Paul Verlaine, Jóság                   28/240

Szabó Ferenc olvasónaplójából: Lágerférgek közt varázslat       20/760

Szabó Ferenc:     Muzslay István, Az Egyház szociális tanítása 40/349

Szabó Ferenc: „A hetedik szoba”            41/502

Szabó Ferenc: „Átlépni a remény küszöbén” 20/725

Szabó Ferenc: „Egy bizonyos Jézus” (Renan „Jézus”-áról)         17–18/313

Szabó Ferenc: „Emberarcú barbárság”   17–18/575

Szabó Ferenc: „Íme, egyszerre Valaki lettél!”     2/3

Szabó Ferenc: „Nem halok meg. . .”        31/515

Szabó Ferenc: „Veritatis splendor”         14/771

Szabó Ferenc: 50 éve halt meg Saint-Exupéry    19/607

Szabó Ferenc: A 2000. év nagy jubileuma           44/234

Szabó Ferenc: A betlehemi csillag nyomában                 21/149

Szabó Ferenc: A budapesti Eucharisztikus Világkongresszus        40/303

Szabó Ferenc: A filozófusok és Jézus Krisztus Istene       43/16

Szabó Ferenc: A katolikus egyház katekizmusa  9/42

Szabó Ferenc: A keresztény aszkézis régen és most       12–13/599

Szabó Ferenc: A kommunizmus fekete könyve – magyarul         49/443

Szabó Ferenc: A közgazdaság és a politika – keresztény szemmel            35–36/275

Szabó Ferenc: A Külhoni Magyar  újságírók I. találkozója         14/858

Szabó Ferenc: A magyar értelmiség hivatásáról  38/761

Szabó Ferenc: A Názáreti Jézus megközelítései   47/3

Szabó Ferenc: A pápa is hasznos lehet a kampányban    14/813

Szabó Ferenc: A pápa magyarországi látogatása mérlegéhez      3/74

Szabó Ferenc: A pápa szentföldi zarándoklata 48/240

Szabó Ferenc: A pápaság: akadály, vagy remény az ökumenizmus útján?           9/24

Szabó Ferenc: A politikai közösség Krisztus fényében    7/291

Szabó Ferenc: A Távlatok főszerkesztőjének válasza  Bulányi Gy.-nek 28/159

Szabó Ferenc: A teljes Prohászkáért      17–18/412

Szabó Ferenc: A tolerancia türelmetlen hívei                   21/126

Szabó Ferenc: A tömegkommunikáció problémáiról       11/366

Szabó Ferenc: A zsinat – harminc év után           26/832

Szabó Ferenc: A zsinat előkészületei        37/603

Szabó Ferenc: A zsinati megújulás apostola, Henri de Lubac S. J.(1896–1991) 3/87

Szabó Ferenc: Archaikus népi imádságok – Erdélyi Zsuzsanna könyvéről 50/642

Szabó Ferenc: Az élő Pilinszky   37/676

Szabó Ferenc: Az emberi élet védelme   4/3

Szabó Ferenc: Az emberi jogok teológiájához      39/14

Szabó Ferenc: Az Eucharisztia az ökumenikus párbeszédben     28/151

Szabó Ferenc: Az Ostpolitik – Casaroli bíboros szemszögéből   49/436

Szabó Ferenc: Békés Gellért halálára       45/463

Szabó Ferenc: Békés Gellért OSB nyolcvanéves                                   22/320

Szabó Ferenc: Bernard Sesboüé, Krisztus pedagógiája    41/514

Szabó Ferenc: Boda László két könyve             22/323

Szabó Ferenc: Boros László, A halál misztériuma 43/156

Szabó Ferenc: Canterbury Szent Anzelm magyarul         20/763

Szabó Ferenc: Casaroli bíboros halálára  41/495

Szabó Ferenc: Claudel, Az angyali üdvözlet         29–30/477

Szabó Ferenc: Yves Congar, Egyház és pápaság           25/711

Szabó Ferenc: Eugen Drewermann: Klerikusok    45/472

Szabó Ferenc: Egy dialógus margójára   47/154

Szabó Ferenc: Egyház és politika           15/93

Szabó Ferenc: Egyházfórum-könyvek    25/719

Szabó Ferenc: Elmer István, A történelem orgonáján Isten játszik          26/880

Szabó Ferenc: Esterházy Péter, Harmonia caelestis        49/ 491

Szabó Ferenc: Etikai támpontok a szekularizált világban   45/323

Szabó Ferenc: Európa új evangelizálása 5/94

Szabó Ferenc: Evangelizálás ma Európában és Magyarországon            5/3

Szabó Ferenc: Faludi lelkisége – sztoikus?         16/242

Szabó Ferenc: Fricsy Ádám (szerk.): Tanulmányok a pécsi egyházmegye történetéből 16/270

Szabó Ferenc: Gaál István filmrendező vallomása           5/78

Szabó Ferenc: Gál Ferenc 80 éves                     23–24/547

Szabó Ferenc: Gergely Jenő, A katolikus egyház Magyarországon           41/515

Szabó Ferenc: Gergely Jenő, Prohászka Ottokár           20/769

Szabó Ferenc: Graham Greene halálára 2/58

Szabó Ferenc: Günter Biemer, John Henry Newman? P.Pierre Gautier, Newman et Blondel 2/109

Szabó Ferenc: Halhatatlanság és föltámadás       2/106

Szabó Ferenc: Hamvas Béla és a kereszténység   34/251

Szabó Ferenc: Hit és ész (II. János Pál enciklikája)        42/614

Szabó Ferenc: Horváth Pál, Vallásismeret            32/814

Szabó Ferenc: Huszonöt éve hunyt el Romano Guardini             15/112

Szabó Ferenc: II. János Pál Lengyelországban     45/418

Szabó Ferenc: II. János Pál pápa Párizsban         37/621

Szabó Ferenc: II. János Pál pápa Zágrábban      17–18/572

Szabó Ferenc: In memoriam Gyöngyössy Imre   37/659

Szabó Ferenc: In memoriam Tűz Tamás 6/250

Szabó Ferenc: Integrizmus? (Jáki Sz. és Molnár T. könyvéről)   17–18/477

Szabó Ferenc: Isten visszfénye a másik arcán                 28/251  

Szabó Ferenc: Jegyzet a görögországi keresztényekről     41/496

Szabó Ferenc: Jézus arcai a modern irodalomban           38/791

Szabó Ferenc: József Attila hívő hitetlensége        32/790

Szabó Ferenc: Julien Green és a szeretet vallása 42/662

Szabó Ferenc: Kasper, Walter: Jézus a Krisztus   33/139

Szabó Ferenc: Kassák – klasszikus, vagy modern?        12–13/663

Szabó Ferenc: Katolikus lapokhoz körkérdés, bevezető 33/93

Szabó Ferenc: Katolikusok és ortodoxok          6/226

Szabó Ferenc: Keresztények a világban 1/4

Szabó Ferenc: Kereszténység és liberalizmus      2/96

Szabó Ferenc: Kereszty Rókus, Jézus Krisztus 27/123

Szabó Ferenc: Két klasszikus tomista, Chenu és Maritain  47/169

Szabó Ferenc: Két költőnk-húsvét titka előtt      5/ 87

Szabó Ferenc: Két Sík Sándor-válogatás 34/270

Szabó Ferenc: Kétségbeesés és reménység között         26/866

Szabó Ferenc: Kétszáz éve született Vörösmarty 48/301                                               

Szabó Ferenc: Kilencven éve született Németh László    2/68

Szabó Ferenc: Korszerű dogmatikai kézikönyv  37/820

Szabó Ferenc: Költők és festők között   35–36/505

Szabó Ferenc: Költők között     7/451

Szabó Ferenc: Költők között       31/629

Szabó Ferenc: Költők között (Olvasónapló)        40/325

Szabó Ferenc: König, Franz, Sziklára épült ház  28/255

Szabó Ferenc: Köszöntjük a hetvenéves Valentiny Gézát 35–36/445

Szabó Ferenc: Látlelet a Hit Gyülekezetéről         45/433

Szabó Ferenc: Lelóczky Donát, Hogy életünk legyen       32/811

Szabó Ferenc: Lénárd Ödön könyvei, Keresztény magatartás. 1997/2/21

Szabó Ferenc: Léon, Xavier–Dufour, Evangélium János szerint     39/180

Szabó Ferenc: Lubac, Henri de, Isten útjain         29–30/506

Szabó Ferenc: Magyar írók és költők Isten-élménye      4/95

Szabó Ferenc: Magyarság, liberalizmus, kereszténység   1/95

Szabó Ferenc: Maritain, Jacques, Az igazi humanizmus     35–36/523

Szabó Ferenc: Maurice Blondel időszerűsége     11/410

Szabó Ferenc: Megalakult a magyar Maritain-egyesület  11/413

Szabó Ferenc: Merre és hol tart a magyarországi egyház?            41/465

Szabó Ferenc: Mészöly Miklós metaforái           7/449

Szabó Ferenc: Mi az igazság a holt-tengeri tekercsek körül? 39/137

Szabó Ferenc: Molnár Tamás, Az egyház, évszázadok zarándoka            39/184

Szabó Ferenc: Móser Zoltán bemutatkozik        8/585

Szabó Ferenc: Mounier, a hősies hit tanúja 50/575

Szabó Ferenc: Nagyböjtben       15/55

Szabó Ferenc: Nemeskürty István, Elrepült a gyors idő  42/693

Szabó Ferenc: Nemeskürty István, Múltunk a jelenben              22/322

Szabó Ferenc: Nemeskürty István, Tüzes józanság 15/134

Szabó Ferenc: Német protestáns teológiai művek magyarul        37/823

Szabó Ferenc: Nemzetközi kongresszus Szent Ambrusról            35–36/479

Szabó Ferenc: Nyíri Tamás, Mélylélektan és ateizmus    19/609

Szabó Ferenc: Olvasónapló         43/143

Szabó Ferenc: Olvasónapló        8/598

Szabó Ferenc: Olvasónapló        14/839

Szabó Ferenc: Olvasónapló         45/461

Szabó Ferenc: Olvasónapló         46/605

Szabó Ferenc: Olvasónapló – naplókról   33/126

Szabó Ferenc: Olvasónapló (Harcos Ottó emlékezete)     44/309

Szabó Ferenc: Olvasónapló (József Attila, Tűz Tamás)   17–18/458

Szabó Ferenc: Olvasónapló (Száz éve született Szabó Lőrinc) 48/305

Szabó Ferenc: Ötven éve történt 48/264

Szabó Ferenc: Pál József és Újvári Edit: Szimbólumszótár                      42/694

Szabó Ferenc: Párbeszéd a hit gyülekezetével    19/508

Szabó Ferenc: Pázmány Péter jelentősége a magyar művelődésben          46/502

Szabó Ferenc: Prohászka ébresztése       44/319

Szabó Ferenc: Prohászka időszerűsége 27/5

Szabó Ferenc: Prohászka misztikája 50/557

Szabó Ferenc: Prokop „sziporkagyűjteménye”   9/115

Szabó Ferenc: Prokop-kiállítás Rómában           6/266

Szabó Ferenc: Reflexiók IX: Pius boldoggá avatása után 50/604

Szabó Ferenc: Református könyvek       19/614

Szabó Ferenc: S. Szabó Péter, Az evangélium és a munka           41/518

Szabó Ferenc: Söveges Dávid, Fejezetek a lelkiség történetéből            15/135

Szabó Ferenc: Széljegyzetek az új médiatörvényhez       28/213

Szabó Ferenc: Személy és szeretetközösség    47/69

Szabó Ferenc: Szennay András, Nyitott kapuk egyháza 25/716

Szabó Ferenc: Szent Ambrus Krisztus-központú lelkisége          38/702

Szabó Ferenc: Szorongás és reménység között (Bernanos)           40/315

Szabó Ferenc: Távlatok   33/111

Szabó Ferenc: Teilhard – az „Új Korszak” előkészítője?            42/684

Szabó Ferenc: Teilhard lelke és lelkisége                        22/252

Szabó Ferenc: Teremtés és fejlődés         29–30/318

Szabó Ferenc: Tíz évvel ezelőtt halt meg Pilinszky János 3/67

Szabó Ferenc: Tolerancia és szabadság tegnap és ma     10/131

         Szabó Ferenc: Tomka Miklós, Csak katolikusoknak                  27/126

Szabó Ferenc: Történelmi időszerűség    7/472

Szabó Ferenc: Új Ember- és Vigilia-könyvek  47/174

Szabó Ferenc: Út a demokráciához        7/427

Szabó Ferenc: Választások előtt (Gondolatok a szabadságról)   16/226

Szabó Ferenc: Vatikáni szimpózium az antijudaizmusról  38/787

Szabó Ferenc: Verseskötet a szabadságról (Nagy Gáspár kötete) 50/648

Szabó Ferenc: Vigilia-könyvek   23–24/560

Szabó Ferenc: Zsoltárhangon     8/614

Szabó József: Imádságra nevelés a hittanórákon             19/561

Szabó Kornél: Ifjúságról, egyházról        25/670

Szabó László: Rózsa Huba, Az Ószövetség keletkezése   34/268

Szabó Lőrinc: Az árny keze  48/309

Szabó Lőrinc: Az Árny keze 48/309                                                                              

Szabó-Pelsőczi Miklós: A világgazdaság gyors változásai a magyar millennium tükrében 48/357

Szabóné Nemesy Krisztina–dr. Szabó Endre: Keglevich atya halálára    2000/3/11

Szántó Imre: A „halál”     31/527

Szántó Konrád: Magyar ferences tegnap és ma (1945–1995)                22/192

Szántó Konrád: Mészáros István legújabb könyvei         14/861

Szathmári Sándor: Ecclesia semper reformanda 3/39

Szathmáry Sándor: Moltmann egyháztana           19/517

Szeghalmi Elemér: Esőáztatta fényösvényeken      31/636

Széll Kálmán: A génorvoslás és a klónozás néhány etikai kérdése 45/335

Széll Kálmán: Az orvos Jézus egykor és ma                   21/14

Széll Kálmán: Farkasszemet nézve a halállal                   28/200

Széll Margit: A monasztikus nevelés a koraközépkorban  34/211

Széll Margit: Bán Endre Emlékkönyv      37/678

Széll Margit: Küldetésünk és beteljesedésünk Krisztusban            29–30/509

Széll Tamás: A lelkiismeret néhány kérdése          31/558

Széll Tamás: Az egyházi iskolák – elavultak?      16/240

Széll Tamás: Az északkelet-amerikai jezsuita missziók kezdete   49/473

Szentmártoni Mihály: . . . és az egyház megy tovább. A lelkipásztori teológia új feladatai 6/156

Szentmártoni Mihály: A gyógyító Jézus nyomában                      21/3

Szentmártoni Mihály: A New Age „lelkiség” útvesztői     19/497

Szentmártoni Mihály: A szenvedésre nincs szavunk         14/764

Szentmártoni Mihály: Gyógyító vallás?    12–13/607

Szentmártoni Mihály: Hit illúziók nélkül   2/26

Szentmártoni Mihály: Útban az életszentség felé  25/638

Szerdahelyi Csongor: Keresztények a közéletben 34/223

Szigeti László: Két lélekbúvár halálára      39/162

Szilas László: Bitskey István, Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma 35–36/518

Szilas László: Kaníziusz Szent Péter         35–36/432

Szilas László: Lukács László S. J. (1910–1998)   43/152

Szinódusi üzenet: A megszentelt élet és küldetése az egyházban és a világban 22/16

Szőnyi T. Zsuzsa: Az ismeretlen Márai–I.           1/82

Szőnyi T. Zsuzsa: Az ismeretlen Márai–II.          2/61

Szőnyi T. Zsuzsa: Két könyv a „Majális” festőjéről 5/84

Szőnyi Zsuzsa emlékezése apjára           17–18/431

Szőnyi Zsuzsa: Márai Sándor sikere Olaszországban        43/139

Szőnyi Zsuzsa: Százéves a film               27/119                       

Szőnyi Zsuzsához, Barankovics István levelei     12–13/510

Szörényi András: Lombikbébi 4/25

Szörényi András: Mire jó a szülészeti genetika?  4/105

Szörényi László: Hunok és jezsuiták       12–13/680

Szörényi László: Megnyitó Piranesi kiállításához 15/116

Szörényi László: Szabó Ferencet kitüntették az Illyés Gyula-díjjal 31/621

Sztrilich Ágnes: Húsvét öröme    16/189

Sztrilich Ágnes: Lélekben és Igazságban             19/538

Sztrilich Ágnes: Új hivatásokat egy új Európa számára      41/492

Szucsák József: Tanítása „Lélek és élet”             10/201

Szuromi Sz. Anzelm: Andrés, Domingo J., Szerzetesjog   44/313

 

Takács Gyula: Boldogok a szegények      35–36/418

Tamás József: Főegyházmegyei zsinat Erdélyben 50/578

Tamás László: Hozzászólás a hittankönyvek kérdéséhez             7/406

Tarbay Ede: Balladaköltészetünk egyedülálló remeklése   44/304

Tarbay Ede: Egy gazdag élet (Prokop Péter új könyvéről)            39/165

Tarbay Ede: Radnóti Miklós – az ember és költészete 50/633

Tardy László: Az egyházi zenéről 44/292

Tarjányi Béla: A Szentírás apostolai        14/850

Tarjányi Béla: Az apostolok meghívása – két nézőpontból            1996/5/3

Tarjányi Zoltán: „Kháron ladikján”           31/580

Tarjányi Zoltán: Az erkölcsi nevelés         45/354

Tarjányi Zoltán: Szelíd reflexiók a hitoktatásról   16/210

Tarnay Brúnó: Egy recenzió recenziója               22/327

Tarnay Brúnó: Katolicizmus és kultuszok (Kamarás István)        20/767

Tegyey Gábor: Az Európai Katolikus Információs Központ       12–13/589

Teilhard a Gondviselésről           16/157

Teleki Béla: Válaszd az életet!    4/81

Temesi József: Jézus Szíve-tiszteletünk fonákságai            29–30/429

Terlanday Sándorné: Új KALÁSZ          33/115

Ternyák Csaba: „Érdemes volt!” Apor püspök születésének centenáriumára 6/175

Ternyák Csaba: A feltámadás evangéliumának hirdetése 5/53

Ternyák Csaba: A győzelmes szeretet 47/36

Ternyák Csaba: A zsinati korszerűsödés hazánkban (interjú)      14/810

Ternyák Csaba: Ifjúsági katekézis Manilában                 22/263

Ternyák Csaba: Mikor kezdődött Apor püspök boldoggá avatási eljárása?       2/50

Thévenot, Xavier: A bálványtól az ikonig            11/308

Tímár Ágnes. Így élünk mi, ciszterci nővérek Kismaroson          15/73

Tomka Ferenc–Brückner Á. E.: Lelkipásztori tervezés és keresztségi lelkipásztorkodás 5/33

Tomka Ferenc: Hittankönyv fiataloknak, felnőtteknek, világi oktatóknak            15/77

Tomka Ferenc: Mi a plébánia az egyház elképzelése szerint?        41/423

Tomka Ferenc: Mikor hatékony a gyermekkatekézis?      39/87

Tomka Ferenc: Mikor köthető egyházi házasság?           9/64

Tomka Ferenc: New Age – új vallási áramlat? 28/195

Tomka Miklós: A keresztények politikai elkötelezettsége Magyarországon         1/35

Tomka Miklós: Az egyházak és a média  33/12

Tomka Miklós: Gondolatok a gyermekimáról 48/230      

Tomka Miklós: Quo vadis, magyar katolicizmus?           5/19

Tomka Miklós: Vallás és párt     15/103

Tóth Sándor: Czigány György, Itt van Pompeji     39/190

Tóth Tibor: Muzslay István, Gazdaság és erkölcs           15/132

Tóth Veremund: Gácser József Imre OSB           1997/5/11

Török Balázs: A papi, szerzetesi hivatás kialakulásának motívumai         49/399

Török Ferenc: A Templom építése          32/800

Török Péter: A Magyarországon bejegyzett kisegyházak 48/290

Török Péter: Bibby, Reginald, Unknown Gods   14/866

Török Péter: Egyház és állam Sturzo szociológiájában 7/316

Török Péter: Fal helyett arányos távolság                       22/297

Török Péter: Főpásztoraink a gazdasági életről, fejlődésről        11/294

Török Péter: Hogyan gondolkodnak az amerikai papok?           21/136

Török Péter: Közép- és kelet-európai egyházi körkép   12–13/561

Turgonyi Zoltán: Jacques Maritain, vagy a posztmodern kor kezdete után 14/837

Tüskés Gábor: Jezsuita iskoladrámák        32/804

Tüskés Gábor: The Sopron Collection of Jesuit Stage Designs 48/328

Tüskés Tibor: A félelem és a bűn regénye            35–36/499

Tüskés Tibor: A választás és az erőszak regénye  32/790

Tüskés Tibor: Az árulás regénye 38/796

Tüskés Tibor: Fohász új ezredévért 50/567

Tüskés Tibor: Kosztolányi Dezső apaképe           43/56

Tüskés Tibor: Száz éve született Szabó Lőrinc    49/450

Tüskés Tibor: Takáts Gyula köszöntése 31/626

Tűzkő Lajos: Tíz év után (Emlékezés Nagy Elekre) 50/4

 

Udvardy György: Az újraevangelizálás és a katekézis                 22/270

Udvardy György: Katekizmus, hittankönyv, katekézis    14/802

Udvardy György: Szempontok a katekézis megújításához          16/218

Ugróczky Gyula: A megtalált boldogság            27/51

Unger Zsuzsa: A Gellért-hegytől Szent Gellértig    43/132

Unger Zsuzsa: Az imádság csöndje          37/581

Unger Zsuzsa: Húsvét utáni számvetés      1999/2/2

Unger Zsuzsa: Mit tehetnek a világiak az egyházban?      6/208

 

Vácz Jenő: Szent Ignác-i lelkigyakorlatok Püspökszentlászlón    11/352

Vágvölgyi Éva:  A boldogság      17–18/325

Vámos Péter: Kína katolikusai az ezredvégen 46/561

Varga B. József: Gondolatok a szentmise áldozati jellegéhez       21/31

Varga József: KALOT 7/346

Varga József: Keresztény szociális mozgalmak Magyarországon            12–13/477

Varga Károly: A vallásos választó            39/113

Varga László: A befogadott Lelket ki ne oltsátok!            1997/2/11

Varga László: Jézus barátsága     1997/5/9

Varga Nóra: Flannery O’Connor (újra)fölfedezése           40/317

Varillon, François, idézetek         44/248, 303

Varillon, Francois: Szűz Mária. „Fogantatott s Szentlélektől, született Szűz Máriától 26/802

Várkonyi Nándor: Szabó Ferenc, Egy monumentális szellemtörténet         43/154

Várnagy Elemér: A cigányok és a katolikus Egyház        26/825

Várnagy Elemér: Keresztelési szokások a magyarországi cigányoknál     15/86

Vass György: Karl Rahner a püspöki konferenciák és tartományi zsinatok teológiájáról 9/15

Vass Miklós†: Dr. Kovács István            1997/5/13

Vatikáni Rádió:  „Corona Fratrum”        6/281

Vatikáni Rádió: Az Öböl-háború után     2/85

Vatikáni Rádió: Életvédelem, Magyarországon   4/109

Vatikáni Rádió: Európa új evangelizálása            5/131

Vatikáni Rádió: Gyarmatosítás és evangelizálás   8/497

Vatikáni Rádió: II. János Pál pápa Romániában   44/242

Vatikáni Rádió: Útikönyv a magyarországi búcsújáróhelyekről    1/131

Végh László: A teremtő világmindenség 16/158

Végh László: Az univerzum keletkezése és fejlődése         29–30/306

Végh László: Egyház, hierarchia, megmaradás    22/220

Végvári Lajos: Maulbertsch bicentenáriuma        28/246

Végvári Lajos: Munkácsy értékelése      19/596

Végvári Lajos: Szőnyi István művészete  17–18/435

Vencser László–András Imre: Az erdélyi római katolikus egyház            12–13/572

Verbényi  István: „Ezt cselekedjétek. . .”                        28/142

Verbényi István: Helyzetkép a liturgikus megújulásról     26/815

Veres András: A keresztény aszkézis és böjt mai értelmezése     21/84

Veres András: Istenhit és erkölcs a Veritatis splendor tükrében  23–24/333

Veress Péter: Hol tartunk? merre menjünk?         35–36/297

Veronika nővér: O Crux benedicta (Edith Stein) 42/586

Verőcei Gábor: Mi a plébánia az egyház elképzelése szerint?        44/240

Vértesaljai László beszélgetése Fellegi Ádám zongoraművésszel   40/331

Vértesaljai László: A II. rendkívüli Európa-szinódus       46/538

Vértesaljai László: A pápa „Európa szívében és hídján”    41/473

Vértesaljai László: A pápa Franciaországban       31/609

Vértesaljai László: Emlékezés Paolo Dezza jezsuita bíborosra  47/121

Vértesaljai László: Godó Mihály atya emlékezete 1997/1/13

Vértesaljai László: Kuba újrafelfedezéséről          39/93

Vértesaljai László: Savonarola boldoggáavatási eljárása   34/266

Vértesaljai László: Stepinac bíboros élete           42/577

Vertse Márta–Storni, Hugo: A latin-amerikai redukciók             8/504

Vertse Márta–Szabó Ferenc: 150 éves az olasz jezsuiták folyóirata          44/265

Vertse Márta–Szabó Ferenc: A Nobel-díjas José Saramago                 42/682

Vertse Márta: „Ecclesia in Africa”                      25/678

Vertse Márta: A II. európai szinódus      42/628

Vertse Márta: A torinói halotti lepel        42/647

Vertse Márta: Az 50 éve független India  37/628

Vertse Márta: Igazságosságot XII. Piusznak!       43/127

Vertse Márta: Lorenzo del Zanna Graham Greene-ről    6/256

Vertse Márta: Mozart, a megtestesülés zenésze  3/72

Vessels, John: La Colombière Kolos papi szolgálata      6/196

Vida Tivadar: Krisztust hirdetni a feléledt nemzeti öntudat világában       12–13/585

Vinnay István: Az áltudományok bírálatához         32/748

Vizsolyi László: Új Város            33/116

 

Weibl Lipót: „Szomorúságtok örömre fordul”       1996/5/11

Weissmahr Béla: Jálics Ferenc: Szemlélődő lelkigyakorlat                      21/157

Weissmahr Béla: Megjegyzések a hitről: hit és tapasztalat           2/22

Werth, Joseph: Meghívás Szibériába      6/220

Wojcjechowski, Piotr: Bohócarcú halál    33/30

Worowska, Tereza: „Szelíd erő Lengyelországban”        26/885

Worowska, Tereza: A katolikus egyház a Szovjetunióban     22/292

Worowska, Tereza: A lengyel katolikusokról                 23–24/501

Worowska, Tereza: A Nobel-díjas Wislawa Szymborska költészetérő1 35–36/485

 

XII. Pius két apostoli leveléből részletek (1956)   29–30/489

 

Zauner Éva: Húsz éve halt meg Bálint Sándor 47/47

Zauner Éva: Kardos Klára emlékezete     31/588

Zauner Éva: Segítségnyújtás krízishelyzetekben    43/89

Zauner Éva: Teréz anya mint a Magna Mater archetípusa 40/258

Zombori István: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok          16/251

Zycinski, Józef–Adam Michnik: A kiabálás és az ízlés aránya     12–13/537

 

(R) 150 éve tért meg Newman   25/574

(R) 1848–1998 (Arany János, 1848. november 5.)         39/126

(R) 1999/2 (júniusi) számunkból  43/42

(R) A jó Isten és teremtett világa            16/137

(R) A tekintély ajándéka  44/174

(R) A főpásztor és papsága        25/631

(R) A 45. Frankfurti könyvvásár 15/126

(R) A Család Évének megnyitása           15/51

(R) A Dominus Iesus után 50/596

(R) A Holocaust emlékezete       17–18/377

(R) A holt-tengeri tekercsek       19/496

(R) A jezsuiták rendi nagygyűlése                       21/141

(R) A kairói világkonferencia záródokumentuma 19/516

(R) A katolikus egyház katekizmusa magyarul    20/716

(R) A katolikusok hite    9/117

(R) A keresztény egység napja Pannonhalmán      31/611

(R) A magyar egyházmegyék újjászervezése       11/416

(R) A Magyar Karitász              21/116

(R) A magyar politikai és kulturális helyzetről       43/93

(R) A Pannonhalmi Szemle repertóriuma  43/159

(R) A pápa szinódust megnyitó homíliájából       46/529

(R) A parlamenti választások elé  39/105

(R) A parlamenti választások felé 39/123

(R) A Prohászka-riportokból                 27/12

(R) A Sixtus-kápolna     19/606

(R) A szenvedélybetegek problémái                   23–24/482

(R) A Társadalomtudományok Pápai Akadémiája          15/111

(R) A Távlatok 96/1 számának szerkesztőségi bevezetőjéből      1996/1/3

(R) A Távlatok korábbi számainak témajegyzéke           21/73

(R) A teológus egyházi hivatása  9/39

(R) A világi krisztushívők küldetéséről      1998/1/5

(R) A XV. az ifjúsági világtalálkozó        49/427

(R) Állásfoglalás az eutanáziával szemben           26/860

(R) Amerika kezdeti és mai evangelizálása          8/491

(R) András Imre kitüntetése       17–18/351

(R) Apor Vilmos vértanú püspök boldoggá avatása        38/726

(R) Az állam és egyház elválasztása                    26/789

(R) Az Egyház bocsánatkérése 48/177

(R) Az egyház és a fiatalok         25/561

(R) Az egyház megújulása          3/1

(R) Az egyház társadalmi tanítása           12–13/686

(R) Az élet védelme        4/1

(R) Az imaórák liturgiája            7/437

(R) Balassi halálának 400. évfordulója    17–18/457

(R) Benyik György: Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete 29–30/508

(R) Beszélgetés Gyulay Endre püspökkel a szegedi egyházmegyei zsinatról és a magyar egyházi helyzetről 25/625

(R) Betegség – szenvedés – gyógyítás                21/1

(R) Bittsánszky Géza: Hozzászólás Bogár László cikkéhez         48/378

(R) Bolberitz Pál: Elkötelezetten   29–30/509

         (R) Bozsóky Pál Gerő: Keresztes hadjáratok                 27/128

(R) Búcsúzás Ausztriától            6/187

(R) Családkongresszus               4/137

(R) Csángó-magyar okmánytár 4/141

(R) Dokumentumgyűjtemény a cserkészetről        46/627

(R) Dr. Kovács István halála 35–36/441

(R) Egyházi és politikai közösség            20/617

(R) Egyháztörténeti forráskiadványok     37/680

(R) Elhunyt André Frossard                   21/59

(R) Elhunyt Cserháti József püspök        17–18/376

(R) Elhunyt Kalkutta szentje, Teréz anya  37/636

(R) Etikai támpontok keresése               23-24/329

(R) Etikai-erkölcstani könyvjelző                       23–24/559

(R) Európa és a magyarság        12–13/425

(R) Európa-szinódus, II. 46/527

(R) Expo 1996.  17–18/469

(R) Faludi Ferenc           8/610

(R) Felhívás a megfogant emberi élet védelmében 43/62

(R) Florilégium a parlamenti abortuszvitáról        9/85

(R) Fórum a családról, Bevezetés  47/54

(R) Fórum a magyar politikai helyzetről    34/217

(R) Fórum az egyházról              26/721

(R) Fórum az egyházról, szerkesztői bevezetés   28/157

(R) Fórum: I. „Pályamódosító papok”    11/375

(R) Fórum: I. II. „Magyar egyházunk negyven éve – Könyvek és reflexiók”       11/392

(R) Fórum: I. III. „Lehet-e szent, ami rossz?”     11/399

(R) Fórum: I. Milyen egyházat szeretnék?                      21/69

(R) Fórum: II. Vágyak, remények, forgatókönyvek        21/59

(R) Gál Ferenc   9/119

(R) Gereben Ferenc és Tompa Miklós két könyve 48/335

(R) Giordano Bruno máglyahalála  47/118

(R) Glattfelder Gyula élete és munkássága            29–30/444

(R) Gondolat/Szent Gellért         10/252

(R) Guitton, Jean és mások        9/119

(R) Gülch Csaba            9/121

(R) Háború és béke – Amerika 1492–1992       8/489

(R) Háló-találkozó Pannonhalmán 50/582

(R) Halottaink     1996/5/13

(R) Halottaink     1996/6/16

(R) Halottaink     1997/5/15

(R) Halottaink     1998/1/20

(R) Halottaink     1998/2/15

(R) Halottaink     1998/3/14

(R) Halottaink     1999/1/15

(R) Halottaink     1999/3/16

(R) Halottaink    2000/3/14

(R) Halottaink     1998/4/15

(R) Halottaink   2000/1/13

(R) Halottaink 2000/4/7

(R) Halottaink   1997/1/14

(R) Halottaink   1997/2/22

(R) Halottaink 2000/2/13

(R) Halottaink: 5/144; 7/481; 8/616; 10/253

(R) Harminc éve jelent meg a Gaudium et spes  26/836

(R) Haurietis aquas          46/630

(R) Hírmozaik    16/272

(R) Hűséggel és szeretettel         46/631

(R) II. János Pál pápa 3. németországi útja          31/607

(R) In memoriam Frantisek Tomásek     7/396

(R) Interjú dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel   32/762

(R) Isten megosztott népe           19/481

(R) Jáki Szaniszló két könyve     12–13/688

(R) Jegyzet a szárszói táborról    12–13/662

(R) Jegyzet a szárszói táborról    12–13/662

(R) Jegyzetek, könyvismertetések          12–13/543, 548, 559, 571, 603, 631, 662

(R) Jézus Krisztus tegnap és ma             17–18/273

(R) Jezsuita rendgyűlés: Együttműködés a világiakkal küldetésünkben 26/836

(R) Jubileum 1000–2000 46/629

(R) Kaleidoszkóp 9/125

(R) Karácsonyi orgonaszó          9/122

(R) Katolikus Szemle     10/252

(R) Kérdések a gyóntatással kapcsolatban         38/751

(R) Kérdések a gyóntatással kapcsolatban           39/65

(R) Kérdeztek – válaszolunk      9/123

(R) Kerekasztal beszélgetés az egyház-közösség témakörről 20/642

(R) Kerekasztal-beszélgetés        43/101

(R) Keresztény házasság és család         15/1

(R) Keresztény magyarságunk     29–30/278

(R) Keresztény nevelés – keresztény szenvedés 14/689

(R) Keresztény szellemű igazságtétel 48/272

(R) Keresztények a közéletben   7/289

(R) Kerkai Jenő emlékezete                               26/772

(R) Két jezsuita ünnepi köszöntése          43/158

(R) Két könyv a vallásokról       8/611

(R) Két Pázmány-szeminárium Szlovákiában        35–36/466

(R) Kettős ünnep Káldon                                  26/862

(R) Klebelsberg Kunó gróf emlékezete    29–30/444

(R) Kocsis Imre: Lukács evangéliuma                26/882

(R) Korszerű lelkipásztorkodásért          6/145

(R) Könyvekről röviden             22/228, 325

(R) Könyvismertetések   7/477

(R) Könyvjelző   32/815

(R) Könyvjelző   34/271

(R) Könyvjelző   41/436, 461, 485

(R) Könyvjelző   45/477

(R) Könyvjelző   43/34, 92, 131, 159

(R) Könyvjelző   8/615

(R) Könyvjelző              21/159

(R) Könyvjelző (Cser László könyvei)    15/125

(R) Könyvjelző 14/867

(R) Következő számunk tartalmából                  21/105

(R) Közelebb Baróti Szabó Dávidhoz                26/809

(R) Kuba: Egy álom vége           7/433

(R) Kulturális mozaik      5/113

(R) László István püspök (1913–995)               22/304

(R) Lelki Elsősegély Telefonszolgálat      11/362

(R) Lelkiségi szótár         31/655

(R) Lukács evangéliuma hat magyar fordításban 50/654

(R) Magyar folyóiratok, könyvek 50/566, 577

(R) Magyar lelkiállapot – egységkeresés            11/257

(R) Mai írók és gondolkodók      46/629

(R) Márton Áron emlékkönyv     29–30/509

(R) Megalakult az Ottokár Püspök Alapítvány   20/753

(R) Megemlékezés a varsói felkelés 50. évfordulójáról   17–18/595

(R) Merre tart a magyarországi egyház? 10/221

(R) Mészáros István: A Szent István Társulat 150 éve    42/687

(R) Mi a plébánia – az Egyház elképzelése szerint?         42/605

(R) Molnár Tamás          9/118

(R) Napilapok példányszáma                 23–24/456

(R) Nemeshegyi Péter: Istentől Istenhez  21/156

(R) Nem pap hozzászólók           39/65

(R) Nemzetközi Teológiai Bizottság Emlékezet és kiengesztelődés 48/179

(R) Névtelen alkoholisták           11/358

(R) Nyíri Tamás és Gánóczy Sándor köszöntése            4/139

(R) P. Bulányiról és mozgalmáról                       26/764

(R) Palestrina halálának IV. centenáriumára        17–18/438

(R) Pálos Miklós (interjú)           5/109

(R) Papi szinódus a szerzetesekről          19/571

(R) Papok és szerzetesek a náci haláltáborokban 37/638

(R) Papok és szerzetesek Magyarországon        17–18/360

(R) Pázmány Péter Kalauzának facsimile kiadása 45/479

(R) Petruch Antal           9/120

(R) Prohászka tegnap — visszaemlékezések, vallomások           27/12

(R) Püspöki kinevezések            17–18/312

(R) Róma, Vatikán és Jeruzsálem                       22/303

(R) Somorjai Ádám (szerk.): Közép-Kelet-Európa szentje        20/776

(R) Száz éve született Márai 48/301

(R) Szemle könyvekről  11/417

(R) Szent István Társulat            10/250

(R) Szent Kinga születési éve       45/412

(R) Szerkesztőség: összefoglaló bemutatás         46/527

(R) Szerkesztőségi bevezetés       32/659

(R) Szerkesztői bevezetés          25/624

(R) Szerkesztőségi bevezetés                 22/219

(R) Szerkesztőségi megjegyzés Bogár László tanulmányához      48/377

(R) Szerkesztőségünknek megküldött könyvek   6/285

(R) Szerzetesek tegnap és ma                22/161

(R) Szolgálatok az egyházban     9/1

(R) Szőnyi István emlékezete      17–18/431

(R) Taizéi ifjúsági találkozó         15/92

(R) Teilhard és Prohászka az Eucharisztiáról    28/189

(R) Teológiai napok 1995.                     21/140

(R) Tízéves az OLI                    46/577

(R) Tolerancia, szabadság, szabadelvűség          10/129

(R) Tüskés Tibor: Az exponált idő          49/ 495

(R) Udvardy József        9/122

(R) „Uram, ne ródd fel nekik bűnül!”      5/70

(R) Új evangelizálás 5/1

(R) Új könyv       41/409

(R) Újabb METEM-könyvek     33/151

(R) Újabb Pápai Akadémia        16/169

(R) Útban Európa felé    4/146

(R) Választások után. Szerkesztőségi jegyzet       40/285

(R) Valentiny Géza prelátus (interjú)       14/815

(R) Vallási-kulturális hírek          8/580, 602

(R) Vanyó László (és munkatársak) kötetei          29–30/458

 

———


III. RÉSZ
Tartalom- és tárgymutató


A tárgymutatóban használt számok közül a bal oldalon álló a Távlatok sorszámát jelöli, a jobb oldalon álló pedig az oldalszám megjelölése, amelyben a téma kifejtése található. A Távlatok mellékleteire (ez általában, de nem kizárólag a Magyar Papi Egység) pedig évszámmal és sorszámmal utalunk: pl. 1996/1/ = A Távlatok 27. számának melléklete; 1996. év 1. sorszámú Távlatok mellékleteként jelent meg. A könyvismertetések nagy számuk miatt a mutató végén található Függelékben kaptak helyet, hogy a témakeresést a hosszas felsorolás ne zavarja. (Ld. KÖNYVEKRŐL címszó.)
ABORTUSZ
– törvény 11/290
– vita 9/85
AIDS 28/223
ALKOHOLISTÁK 17–18/355
AMERIKA 8/489
–-i papokról 21/136
ÁLLAM 7/316
ÁLTUDOMÁNYOK 32/748
APAKÉP 43/43
– Kosztolányié 43/56
APOR VILMOS 6/175
– boldoggá avatása 2/50
APOSTOLKODÁS 14/850
APOSTOLI KORMÁNYZÓSÁG
SZIBÉRIÁBAN 6/220
ASZKÉZIS 12–13/599
ATYAISTEN
– filozófusoké, Jézusé 43/16
– irgalma 48/211
– liturgiában 43/56
–ről Jézus 43/3


BARANKOVICS 12–13/510
BÉKE 8/536, 551, 603
BÉKEPAPOK 26/784
BETEG(EK)
– gondozása 21/106
– szentsége 21/37
– tizenévesek 22/300
BETLEHEM 8/559
-i csillag 21/149
BIBLIKUS KONFERENCIA 14/854
BOLDOGSÁG 17–18/325
– nyolc b. 7/387
BOSZORKÁNYOK nincsenek 4/101
BÖJT 10/176, 15/55, 21/84
BÚCSÚJÁRÓHELYEK 1/131
BŰNEINK 23–24/389
BŰNBÁNAT 6/189
– és megtérés Jézus tanításában 48/91


CIGÁNYSÁG
– és a katolikus egyház 26/825
– Spanyolországban 41/437
CÖLIBÁTUS 25/652
CLUNY KULTÚRKÖZPONT 23–24/521


CSALÁD 15/53
– apátlan 43/35; 48
– és állam 32/692
– és demográfia 32/772
– és egyház 15/1
– és média 32/703
– éve 15/51
– jellemzői 15/4
– megerősítése 32/657
– -ról fórum 47/48
– -i hétvége 17–18/352
– -i egyház 20/639
– pápa a cs.-ról 16/200
– -védelem 23/493
CSALÁDPASZTORÁCIÓ,  világiakkal 15/51
CSALÁDTERÁPIÁRÓL IV. VILÁGKONF. 16/237
CSERKÉSZET 25/603
– és ifjúsági mozgalmak 29–30/353
– Táborkereszt 35–36/453


DEMOKRÁCIA
– felé K.-Eu.-ban 12–13/428
– a keresztény Európában 7/427
DENZINGER használata 39/141
DIAKÓNIA 35–36/512
DOKUMENTUMOK
– Pastores dabo vobis 7/458
– Dominus Iesus 50/589
– -hozzászólások 50/596
– Emlékezet és kiengesztelődés pápai üzenet NTB dok.-a 48/179
– Evangelium vitae 23–24/393; 400
– Fides et ratióról 42/614
– Redemptoris missio 2/99
– Tertio millennio adveniente-ről 20/705
– Veritatis splendor 14/771, 776
– Vita consecrata 29–30/398
A pápa beszéde a Vértanúk ünnepén 49/432
A pápa a magyar főpásztorokhoz 14/696
Pápai üzenet a XIII. Ifj.-i Vt.-ra 39/42
– 2000. aug. 20-ra 49/423


EGYESÜLETEK: J. Maritain 11/413
EGYHÁZ
– és a II. vatikáni zsinat 41/442
– és állam 9/77; 11/324, 20/664; 20/670
– szétválasztása 26/789  
– amerikai 8/521; 9/3; 21/133           
– cseh 20/735
– elnyomása 17/470
– erdélyi 12–13/572
– és Európa egysége 40/195
– és kommunikáció 27/90; 33/3
– és média 33/12
– és szerzetesi hivatás 41/492
– közép-kelet-európai 12–13/561
– lengyel 12–13/537; 23/501; 26/885
– magyar 10/221, 228
– román 12–13/544
–-ról fórum 26/725; 744; 747; 754; 757; 759; 761;
– és építészet 10/244
– és a sajtó 1/66
– és ifjúság 25/670
– és megújulás 3/1
– reformja 3/39
– reformja és Szent Bernát 3/11
– stílusváltása 23/419, 425
– szociális tanítás  34/176
 –-ról könyvek 1/124
– társadalmi tanítása 35–36/286
EGYHÁZI
– dokumentumok magyarul 27/103
– levéltárak 38/752
EGYHÁZIREND 3/78
EGYHÁZI ISKOLÁK 14/726
EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV 39/172
EGYHÁZKÉP 20/641; 28/170
EGYHÁZKÉP A II. VATIKÁNI
ZSINATON 21/59
EGYHÁZMEGYEI
– konferenciák 7/430
– zsinatok 6/164; 9/69; 10/193; 19/587, 592
– szegedi 6/242; 25/625
EGYHÁZPOLITIKA (MSZP-SZDSZ részéről) 28/216
EGYHÁZTAN 19/517
EGYHÁZTÖRTÉNET 16/251, 259
EGYSÉG KERESÉS 11/257, 273
ÉLET
– fenyegetettsége 4/12,28
– szeretete 11/282
– védelme 4/1,3, 21,  81, 84, 109, 120  
ÉLETRAJZOK, MEGEMLÉKEZÉSEK
– Bartók Béla 8/581; 34/258
– Bálint Sándor 47/47
– Bleiziffer Laura 27/51
– Borsos M. 33/124
– Böll, H. 8/594
– Casaroli 41/495
– Frankl, V. 39/163
– Gál Ferenc 42/654
– Green, Graham 2/58
– Green, Julien  42/662
– Gyökössy E. 39/162
– Kardos Klára 31/588
– Kanisius Szt. P. 35–36/432; 439
– Keglevich I. 49/12
– Keresztes Szent János 6/260
– Kovács István dr. 1997/5/13
– Lubac, H. de, 2/87
– Lukács László SJ 7/439
– La Colombière Kolos 6/196
– Móser Zoltán 8/585
– Savonarola, G. 34/266
– Stein, Edith 42/586
– Stepinac, A. 42/577
– Szabó Sándor 14/715
– Teréz anya 37/636; 40/258
– Tomásek bíboros 7/396
– Tűz Tamás 6/250
– Varga József 42/683
ÉLETSZENTSÉG 25/638
ÉLETTÉR igénye 43/132
ELKÖTELEZŐDÉS, politikai 1/35
ELMÉLKEDÉS 9/57; 1998/4/12
– A Himnuszról 39/96
– az adósról 14/713
– Avilai Szent Terézről 26/810
– Ábrahámról 12–13/615
– átváltoztatás szavairól 2/55
– a szegénységről  1/47
– barátságról 17–18/334
– böjtről 15/56
– egyházról 19/483
– evangelizálásról 34/20
– húsvétról 1997/2/2; 43/63
– igehirdetésről 35–36/426
– jászolról, keresztről 16/197
– Jézus barátságáról 1997/5/9
– Jézusról, Getszemáni kertben 47/10
– Jónás könyve és a Biblia kapcsolatáról 15/119
– Jópásztorról 1997/6/7
– keresztjeinkről 47/39
– Karácsonyról 26/794, 802, 807; 38/789; 42/571; 50/546
– Krisztus szolgálatáról 22/235
– Mária és papság kapcsolatáról 38/708
– martüria, leitúrgia, diákoniáról 1999/1/2
– modernség démonjairól 44/280
– örömről 1996/5/11
– papságról, egyházról, politikáról 45/372
– szeretetről 17–18/343; 38/735
– szerzetesi eszményről 22/241
– szorongásról 42/591
– Krisztusban új teremtmény 1998/1/2
– tékozló fiúról 15/74
EMBERI JOGOK
– és  orvosi etika 39/20
– magzaté 39/31
– nyilatkozata  39/3
– teológiája 39/14
ENSZ A XXI. SZ.-BAN 50/584


ESEMÉNYEK AZ EGYHÁZ
ÉLETÉBEN
– Egyház és állam c. konferencia 22/312
– Életvédő konfer. IV. 23–24/485
– HÁLÓ-találkozó P.halmán 50/582
– Jezsuita rendgyűlés 34.  23–24/514; 26/863
– Ifjúsági katekézis Manilában 22/263
– Nagymarosi találkozóról 14/807
– Szent István Társulat-könyvhét 48/310
– Teológiai napok 1995. 21/140
ESZKATOLÓGIA 6/272
ÉRTÉK és erkölcs 29–30/325
– átalakulása és a hit 46/580
ÉRTELMISÉGIEK
– hivatásáról könyv 44/311
ÉRZÉSVILÁG 11/308
ETIKA 23–24/329, 333; 25/635
– és informatika 35–36/491
– és politika 29–30/340
EUKARISZTIA 6/189; 21/31
– az élet kenyere 28/133
– áldozás
   - híveké, papoké 2000/2/7
   - két szín alatt 3/63
– közösségi Isten-tisztelet 2000/4/2
– és ökumené 28/151
– hitünk titka 28/185
– megcselekvése 1998/4/2; 50/552
– Teilhard de Chardinnél és Prohászkánál 28/189
EUCHARISZTIKUS KONGR. 1938, Bp. 40/303
EURÓPA
– és a kereszténység 40/246
– és a pápa 12–13/491
– identitása 48/252
– nemzeti önállóság 40/209
EURÓPAI UNIÓ – hogyan tovább? 49/434
– és Magyarország 40/230  
EURÓPAI ZARÁNDOKUTAK 12–13/447
EUTANÁZIA 26/860
EVANGÉLIUM, Lukácsé 26/882
– magyarázatához módszertan 1997/2/16; 1997/6/12
EVANGELIZÁLÁS 5/3 ; 33/37
– Amerikáé 8/491, 497
– Dél-Amerikáé 8/508
– Újra ev. 22/270


FELNŐTTKÉPZÉS 8/574
FELTÁMADÁS 2/106; 5/53, 272; 10/174
FESTÉSZET, szobrászat  9/115
– Borsos M. 22/312; 49/458
– Caravaggio képelemzése 33/49
– Hosszú Márton 37/665
– Kisléghi Nagy Ádám 41/508; beszélg. 41/509
– Máger Ágnes 19/602; 41/502
– Maulbertsch 28/246
– Munkácsy 19/596
– Piranesi 15/116
– Prokop 6/266; 25/705
– Sixtus-kápolna 19/606
– Szinyei Merse 5/84
– Szőnyi István 17/431, 435; 22/312
FIATALSÁG ÉS EGYHÁZ 25/561
FILM(VILÁG)
– Bergman 12–13/649
– Edith Steinről 41/504
– Fellini 14/834
– magyar film 1/76
    -szemle, 31. 47/141
    - gyártás 47/147
– művészet, 100 éves 27/119
– Gyöngyössy Imrére eml. 37/659  
FILOZÓFUSOK
– Blondel 11/410
– Fessard, G. 7/472
– Hamvas Béla 34/251
– Lévinas 28/251
– Maritain, J. 7/301; 14/837; 47/169
– Mounier 50/575
– Nyíri T. 4/139; 19/609
– Szabó Lajos 48/314
FOGYATÉKOSSÁG 4/70   


GAZDASÁG (magyar) 11/294
– és erkölcs 7/322; 10/164
GENETIKA 4/105
GONDVISELÉS 16/146


GYERMEKEK VALLÁSOS NEVELÉSE 3/24
GYÓGYÍTÁS 21/25
– orvosetika 23–24/352
– és nevelés 17/422
– Jézusé 21/3; 21/14
GYÓGYÍTHATATLAN BETEG
GYEREKEK 22/300
 
HÁBORÚ 8/529
HÁLA 49/391
HALÁL 28/200; 31/515; 527
– hospice 14/755
–-táborokban papok 37/638
– eutanázia 4/42, 49; 42/632
HALOTTI lepel, torinói 42/647
HATALOM
– és Jézus 1/29
– és szolgálat 34/218
HÁZASSÁG 9/64
– és papság 1996/6/2
–-ról 32/685
– házastársi szerelem 15/18
HELYZETELEMZÉS (magyarországi) 11/368; 1/95
HIERARCHIA 22/220
HIT 2/1, 3
– a családban 15/31
– Erdélyben 12–13/582
– és ima 29–30/408
– és megtestesülés 2/39
– és nemzeti eszme 29–30/265
– és tapasztalat 2/22
– és teológia 1998/2/2
– és tudomány 17–18/463; 47/131
– illúziók nélkül 2/26
– öröme 40/269
HITHIRDETÉS 2/16, 99; 12–13/593
– ma 12–13/585
HITOKTATÁS 16/200; 16/210; 25/660; 5/133
– hozzászólás 7/406
– gyermekkatekézis  39/87
– bibliáé 11/347
– az Egy. Áll.-kban 5/60
– Magyarországon 1/60
– hittankönyvekről 15/83; 12–13/640; 15/77
HITTANSZTORI 23–24/464, 471
HITTUD.-I KAR SZEGEDEN 39/154
HOLOCAUST 17–18/378, 377
HOLT-TENGERI TEKERCSEK 19/496; 39/137
HOMÍLIA Mindszenty temetésén 2/105
– halálról 31/586
– honfoglalásról 32/739
– húsvétról (Prohászka) 27/44
– Szent Istvánról 17–18/329
– Szent Valentinről 27/46
– Vass Miklós temetésén 37/594
HÚSVÉT öröme 16/189
– misztériuma 39/46


IFJÚSÁG 5/74; 14/807
– és egyház  25/575
– és hit 25/588
– Taizéi találkozó 15/92
IDŐK jelei 1/88
– misztériuma 31/535
IGEHIRDETÉS 5/12
IMA 2/36; 9/55; 11/340
– az új ezredévért 50/567
– csendje 37/581
– gyermekeké 48/230
– imaapostolkodás 19/530
– imára nevelés 19/561
– Mária Magdolnához 10/182
IMPROVIZÁCIÓ, játék, zene, művészet 47/151
INDIA 37/628
INTELLIGENCIA 31/638
INTERJÚK:
– Csiszér F 50/542
– Gál István filmrendezővel 5/78
– Jakubinyi Gy. 32/762
– Nemesszeghy Ervin 28/174
– Pálos Miklóssal 5/109
– Szabó Magda 38/804
– Ternyák Csaba püspökkel 14/810
– Valentiny Gézával 14/815
INTERNÁLÁS szerzeteseké 48/264; 267
INTÉZMÉNYEK:
– A társadalomtudományok Pápai Ak.-ja 15/111
IRODALOM
– Babits 9/101
– Balassi megtérései 17–18/450
– balladaelemzés (Júlia szép leány) 44/304
– Baróti Szabó Dávid 26/809
– Bernanos 40/313
– Böll, H. 38/809
– Canterbury Szt. Anzelm 20/763
– Claudel: Angyali üdv. 29–30/477
– Czigány György versei 26/883
– Csanád Béla 29–30/455
– Csehov és a hit 37/641
– Dékány: Keresztény jelenség 6/252
– Faludi Ferenc 16/242
– Green, Graham 6/256
– Gyurkovics T. lírája 31/636
– Hetényi Varga Károlyról új k.-e
kapcsán 48/273  
– Hopkins, G. M. 44/271
– Illyés Gy.-ról 31/580
– József Attila hite 32/790
– Káldi György 23/447
– katolikus ir. 17–18/406
– keresztény költészet 23/545
– Kerék Imre 44/300
– Kodolányi  38/796
– Madách: Ember tragédiájáról 17–18/466;  26/866
– Mándy Ivánról 26/872
– Márai levelezése 1/82; 2/61
– Márai sikere Olaszo.-ban 43/139
   -ról int. Szőnyi Zs.-val 48/301
– Mécs 22/3050
– Nagy Gáspár kitünt. 50/648
– Németh László 2/68
– Nemeskürty írásai 33/83
– Nyírő J. drámái 27/113
– O’Connor, Flannery 40/317
– Ómagyar Mária s. 47/154
   - és Martinkó 49/470
– Ottlik Budán 1/73
– Pázmány és a szlovák ir. 35–36/467
– Péguy 20/754
– Pilinszky 3/67; 32/787; 37/676
– Prokop P. könyve 39/165
– Radnóti 20/760
– Saint-Exupéry 19/607; 49/454
– Sánta F.: Ötödik pecsét 32/794
– Saramago, J. 42/682
– Szabó Ferenc kitünt. 31/621
– Szabó Lőrinc 49/450
– Szabó M. „Sziluettje” 50/623  
– Szabó Sándor 14/715
– Szymborska 35–36/485
– Szent Erzsébet balladája 37/675
– szépség az ir.-ban 17–18/439
– Takács Gyula köszönt.  31/626
– Tamási Áron 12–13/669; 37/655
– Vasadi Péter 2/66
– Várkonyi N. 43/154
– Verlaine: Jóság 28/240
– Vörösmarty 48/325
IRODALMI DÉLUTÁN Radnótira emlékezve 50/630; 633
ISKOLÁK
– egyházi i.-k 16/240
ISTEN és világa 16/137, 140
– képe - a nevelésben 43/82
    - Kölcseyé 29–30/445
    - Szent Ferenc Naphimnuszában 45/398
– hogyan beszélünk I.-ről 9/75
– keresés az ir.-ban 23/527
– szeretete 8/557;  33/42


JAPÁN élménybeszámoló 17–18/361
JÁTÉK 16/177
JÉZUS KRISZTUS 17–18/273, 289
– az Isten-ember 34/206; 38/683; 45/386
– és ellenségszeretet 8/544
– és a nem keresztény vallások 17–18/294
– és mi 38/694; 38/702
– fősége 2000-ben 42/563
– -ról 44/212;46/3
– -ról Teilhard de Chardin 22/240
– -sal találk., gyógyító 48/201
– Szíve T. 29–30/429; 436
– történeti J. 17–18/276
– Jézusról könyvek 26/839
 – és Renan 17–18/313
– és vallásosság 17–18/306
JEZSUITÁK
– Alszeghy Z. 2/70
– Bangha B. 42/666; 46/594
– és a szabadkőm.-k 49/484
– Faludi Ferenc 8/610
– 34. nagygyűlése 21/141; 176
– isk. drámák 32/804
– iskola Ungvárott 33/131
– Latin-Amerikában 21/144
– É.-K.-Am.-ban, indulásuk 49/473
– Kassai vértanúk 23–24/428
– Kerkai Jenő emlékezete 26/772
– Lukács László tem. 43/152
– magyar jezsuiták az ezredfordulón 47/71
– nevelése 37/558; 45/447
– ratio studiorum 45/437
– rendalkotmány magyarul 39/189
– Paolo Dezza 47/121
– Pázmány és a magyar kultúra 46/502
JOGOK ld. emberi jogok
JUBILEUM
– nagy 44/234  
– kettős 46/521


KÁBÍTÓSZER 11/305; 23–24/482
KARÁCSONY 8/561; 14/691, 697; 20/632; 702; 703
– börtönben 4/62
– misztériuma 32/712; 46/515
KARITÁSZ 20/634; 21/116; 27/82; 28/232
KATEKÉZIS megújítása 16/218
KATEKIZMUS 14/802
– Kat. egyház k.-a 9/42; 12–13/463; 20/716
KATEKUMENÁTUS
– felnőtteké 1999/4 különszám
KATOLIKUS KERETTANTERV 37/546
– iskolák küldetése 39/127
– szoc. mozgalmak a 20. sz.-ban 45/365
– pszichol.-k előadásairól 49/492
KATOLICIZMUS 5/19
– Amerikáé 8/516
KEREKASZTAL AZ EGYHÁZRÓL 19/550; 20/633, 642; 21/69, 73; 22/229, 232
– Fórum az Egyházról (megújulás) 26/721, 725, 744, 747, 754, 757, 759, 761,
KERESZTÉNYDEMOKRÁCIA 19/584
– Magyarországon 31/615
KERESZTÉNYEK
– a világban 1/4
– Görögországban 41/496
KERESZTÉNY
– értékrend 37/568
– költészet 39/148
– Magyarországról 12–13/671
– szenvedés 14/717
– kurzus 48/280
KERESZTÉNYSÉG 17–18/388
– és liberalizmus 2/96
– és posztmodern 29–30/360
– és a zsidóság 40/287
– etikája 35–36/398
– KÉSZ 4/1122; 8/600
– létkérdés 29–30/261
KERESZTSÉG a cigányoknál 15/86
KIENGESZTELŐDÉS – Nk. Teol. B. nyilatk. 48/179
KÍNA 19/575
– katolikusai az ezredfordulón 46/561
KISKÖZÖSSÉGEK 10/186; 23/476
– Bp.-i 33/60
KISPAPOKNAK – Útravaló 1996/3–4/ külön kiadás
KLÉRUS
– Unio Ap. Cleri 1996/1/4; 1997/5/2
– papi közösség 1996/1/11
–-i élmények 1996/1/15, 16
KLÓNOZÁS 45/335
KOMMUNIKÁCIÓ és inf.-ó 33/24
KOMMUNIZMUS fekete k.-e 49/443
KONFERENCIA pasztorációs 22/282
– a Papság Apostoli Egysége K. 4/89
– CCEE szimpózium 14/819
KÖLTÉSZET és kereszténység 46/512
KÖNYVEKRŐL, ld. Függelék
KÖNYVKIADÁS, katolikus 34/234
KÖRNYEZETVÉDELEM 7/402; 16/170; 23–24/377
KÖZÉLET és kereszténység 7/289, 291; 34/223
KÖZERKÖLCS 23/360
KÖZGAZDASÁG és etika 45/349
KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS
a Távlatok olvasói körében 29–30/490
KRISZTUS
– a katolikus egyházban 44/196
– a történelemben (Prohászka) 19/507
– és a nem keresztény vallások 44/175; 183
KRÍZISKEZELÉS 43/89
KUBA 7/433; 39/93
KULTÚRA, hit vallás, tudomány kapcsolata 47/131  
KÜLDETÉS 14/790


LELKI ELSŐSEGÉLY telefon szolg. 11/362
LELKIGYAKORLAT, Szt. Ignác-i 3/55; 11/352
– tapasztalatok 10/207
– illegális 11/356
–-os túra Erdélyben 42/609
LELKIISMERET 31/558
LELKIPÁSZTOR
   -i napló 26/820
   -oknak tanácsok 1997/2/11
LELKIPÁSZTORKODÁS 6/145,147; 16/201
– cigányoké 47/45
– és munkanélküliség 11/343
– szórvány helyzetben Ny- Eu. 1998/3/11
– program 6/202; 5/33
–-ról 31/595; 1999/3/2
– teológiája 6/156
LELKI SEGÍTSÉG, pszich. 39/82
LELKISÉGEK
– bencés 9/49
– Bokor 26/764, 765, 773
– ciszterci 10/178
– ciszterci nővérek 15/73
– cursillo 6/218
– ferences 11/316
– neokatekumenátus 12–13/645
– piarista 15/67
– szociális testvérek 19/538
LELKI VEZETÉS
–-ről konferencia 22/297
LIBERALIZMUS 1/95;10/156; 16/231
– magyar 10/167
LITURGIKA
– gyászmisekönyörgések 45/413
– húsvét ünneplése 1999/2/2
– rorate 37/600
– szentmise előtti lit.-s imák 1999/2/6
– virrasztás 29–30/441
LITURGIKUS
– csend 38/742
– megújulás 26/815; 1999/1/8;12
– zene 9/114
LOMBIKBÉBI 4/25


MAFFIÁK 34/189
MAGZATVÉDELEM 7/368
– A Szt. Lukács Egyesület nyil.-a  43/62
– helyzetelemzés 23–24/343, 385
MAGYAR
– családokról 38/781
– egészségügy 34/184
– egyház 41/465
– értelmiség hivatása 38/761; 50/536
– kultúra 37/531
MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR KÖRLEVELEI
– karácsonyi k.-ből 15/17
– A boldogabb családokért! – hozzászólások 47/56; 58; 65; 69
– Igazságosabb és testvériesebb világot! 32/783; 34/168
   - Kommentárok a körl.-hez 35– 36/344
   - Széljegyzetek a körlev.-hez 35–36/297; 323
MAGYAR MILLENNIUM 49/339; 345
– kettős évforduló 32/717
MAGYAROK 12–13/470
– amerikai m. 8/563
– lelkiállapota 11/259; 23/385;34/157; 50/499
– sorsa 29–30/271
– vajdasági m. 8/569
MAGYARORSZÁG állapota
(gazd. p.ügyi, szoc.) 49/348
– és a pápák 46/494
–-i bankok 35–36/305
–-i piacgazd. 35–36/316
–-i tud. kutatás 50/523
MAGYARSÁG 1/95; 12–13/425
– és Európa 46/508
– és kereszténység 12–13/437
– és katolikum 12–13/464
– küldetéstudata 46/483
– kultúrája és kereszténysége 46/612
–-ról 29–30/279; 286; 291; 293; 296; 299; 302
– szolgálata 12–13/619
MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA 32/800
MAGYAR VERS ÉS PRÓZA 3/70
MÁRIA
– helye az egyház hitében 48/222
– tisztelete a keleti egyházban 38/716  
MARXIZMUS és liberalizmus 10/146
MEGTÉRÉS 1996/6/12
MEGTESTESÜLÉS 14/691; 697; 699
MÉDIA TÖRVÉNY  28/213
METEM 10 éves 42/678
MINDSZENTY 5/41
– hamvainak hazatérése 2/89
– és az Ostpolitik 23/404
–-ügy 50 éve 42/618
MISE, MAGYAR NYELVŰ  28/142
MISSZIÓ  
– Kárpátalján 17–18/346
– parancsa 14/790
MOZGALMAK:
– a 80-as években 25/565; 575
– az egyházban 41/450
– Bokor 26/764; 28/161; 31/619; 41/455
– Bokor és az egyház 41/462
– Bulányi Gy. levele 28/157;  és válasz rá 159   
– KALOT 23/476; 7/346; 47/163
– keresztény szociális m.-k 12–13/477
– mozgalmak találkozója 44/260
– New Age 19/497
– Regnum Marianum 25/577; 581
– Schönstatt 49/410
MUNKANÉLKÜLISÉG Eu.-ban 40/215
MŰVÉSZET-ről 23–24/526


NÉMETORSZÁG újraegyesítése 1/110
NÉMET PÜSPÖKI KAR KÖRLEVELE 35–36/334
NEVELÉS
– erkölcsre 45/354
– monasztikus 34/211
– szexuális 14/734
NÉPESEDÉS 20/728
NÉPKÖLTÉSZET 1/70
NŐK hátrányos helyzete 25/683; 39/36


OCIPE 12–13/589
OKTATÁS ld. PEDAGÓGIA
OLASZ KERESZTÉNYSÉG 4/115; 45/422
OLI 25/581 32/721; 46/577
OLVASÓI LEVELEK 3/108; 4/150
OLVASÓNAPLÓK 4/95; 5/87; 7/449, 451; 8/598; 12–13/663; 14/839; 17–18/458; 31/629; 33/126; 35–36/505; 40/325; 43/143; 45/461; 46/605; 47/154;48/305
ORKESZTIKA 31/647
ORTODOXOK, moszkvai patriarkátusról 44/198
– az egyház 2 tüdeje 6/231
OSTPOLITIK 15/127
– és Casaroli 49/436
– König bíboros 25/688
– Mindszenty 23/404
ÓVODA ÉS JÉZUS 25/674


ÖKUMENÉ 19/544
– ortodoxiával 6/226, 231
– Taizéi Bp.-en 5/99, 104
ÖKUMENIZMUS 44/249
– nap Pannonhalmán 31/611
– Közös nyilatkozat a megigazulásról 46/544
– hozzászólás 48/244  
– Találkozó, európai 37/625
ÖRÖM 34/196
ŐSROBBANÁS 29–30/306; 314


PÁPA (II. JÁNOS PÁL)
– Afrikában 25/678
– a keresztények egységéről 20/698
– a II. világháborúról 23–24/475; 513
– a nőkhöz 25/680
– könyve 20/725
– a világiakról 26/835
– beszéde a kult. és tud. képv.-hez 3/92
– beszéde a MKPK-hoz 3/95; 9/46,63,93
– és a fiatalok 22/285
PÁPALÁTOGATÁS
– Albániában 11/363
– Ausztriában 41/473
– Balti államokban 12–13/506
– Franciao.-ban 31/608
– Lengyel o.-i VI. út 35–36/380; 387
   - VII. út 45/418
– Magyarországon 29–30/487; 31/602
   - Mérlege 3/74
– Németo.-ban 31/606
– Párizsban 37/621
– Romániában 44/242
– Szentföldön 48/240
– Zágrábban 19/572
– Zarándoklata az üdvtört.-i helyekre 47/27
PÁPASÁG  
– és ökumené 9/24
PÁPÁKRÓL
– II. János Pál  életrajza 35–36/391
– IX. Pius boldoggá avatása 50/604; 610;622
– XII. Piusról 43/127
– XII. Pius apostoli leveléről 29–30/489
PAPI
– békemozg. 28/165
– hivatás  1/57
–-ra előkészület 1996/2/10  
PAPI  SORSOK 21/152
– Futó K. 2000/1/6
– Gácser J. 1997/5/11
– Halász Pius 1996/2/2
– Kerkai J. 29–30/303
– László Gábor 2000/3/2
– Mihelics V. 29–30/459
– Mócsay G. 1996/5/6
– Nagy Elek  2000/4/7
– Oloffson Pl. 2000/2/2
– Prokop P. 16/256
– Valentiny G. 35–36/445
– Varga Béla 1996/6/9
PAPNEVELÉS 6/268
PAPOK PÁLYAMÓDOSÍTÁSA 9/94; 11/375
PAPPÁSZENTELÉS 29–30/392
PAPSÁG 1996/5/9; 1997/5/6
PASZTORÁCIÓ 4/84; 20/636; 21/122
PEDAGÓGIA
– oktatás 1920-1932 hazánkban 17–18/422
– kormányprogram 25/570
– oktatásról 50/514
– etika tantárgy 45/361
PEDAGÓGUS
– a nevelő Krisztus apostola 14/717
PÉNZ – euró 46/572
PERIKÓPÁK elemzése
– apostolok meghívása 1996/5/3
– Boldogok a szegények 35–36/418
– egyiptomi csapások 43/68
– házasság evangéliuma 32/670
– Jakab-levél 31/568
– Jeremiás 35–36/406
– Nyolc boldogság 29–30/416
– Rézkígyó 40/248
– zsolt. 91. 39/52
PIACGAZD.–ban az állam szerepe 48/321
– és demográfia 35–36/509
PLÉBÁNIA  szerepe az egyházban 41/423; 42/605; 44/240
POLITIKA 7/360; 20/617
– parlamenti választások elé 39/105
– és egyház 15/93; 20/620
– egyházpolitika 1993 12–13/549
– és közgazd. 35–36/275
– Dem. Néppárt 35–36/366
– KDNP 19/579
– II. világháborúra eml. 23–24/481
– Lenin levelezése 12–13/526
– kampány 14/813
– Néppárt indulása 35–36/371
– Öbölháború utáni helyzet 2/85
– Rákosi-Czapik tárgyalása 1/101
– Szárszói találk. 12–13/662
–-i helyzetelemzések 32/776; 33/78; 35–36/447; 43/93; 94
–-i kerekasztal 39/109; 111; 113; 123; 43/101
–-i számvetés 38/755; 28/200
– emlékezés a varsói felkelésre 19/595
POLITIKUSOK
– Antall József 17–18/398
– Bibó I. 29–30/348
– Horthy temetése 12–13/560
– Schuman, R. 40/224
– SZÉCHENYI katolikus volta 4/92
POLITOLÓGIA 34/227; 34/230
POSZTMODERN 31/652
PROHÁSZKA 17–18/412
– a lelkiatya 27/34
– és a pp.-kari körlevél 49/461
– és a Regnum 42/595
– és Rosmini 40/305
– időszerűsége 27/5
– lelki élete 27/25
– Mária-litániája 49/417
– misztikája 50/557
– tegnap és ma 27/12
PÜSPÖKÖK
– Apor V. 29–30/485; 38/726
– László István 22/304
– Márton Á. 29–30/380; 32/728
   - körlevele 10/212
– Paskai L. köszönt. 35–36/442
– Stecher, R. nyil.-a 1998/1/2
– Szt. Ambrus 35–36/479


REMÉNY 9/47
REDUKCIÓK 8/504
RENDEK
– jezsuita rendtörténet 12–13/672
– irgalmasok 21/54
RENDSZERVÁLTÁS 10 éve 47/99; 49/366; 49/378; 50/530
– vesztesei 49/386


SAJTÓ
– Civiltà Cattolica 44/265
– Kirche Intern 33/118
– lapok pl. száma 23–24/456
– magyar, katolikus
   - A Szív 33/99
   - Európai szemmel 33/99  
   - IGEN 33/101
   - Keresztény élet 33/103
   - Magyar Kurir 33/106
   - Márton Á. Kiadó 33/93
   - Pannonhalmi Szemle 33/ 109
   - Távlatok 33/111
   - Teológia 33/113
   - Új Ember 33/114
   - Új Kalász 33/ 115
   - Új Város 33/116
–-kritika 25/697
– METEM 40/338
– Távlatok hazaköltözése 6/187
– Új Ember történetéről 26/880


SZABADSÁG
– határai 31/547
– és tolerancia 10/131; 16/226
SZEGÉNYSÉG -gazdagság 1/46
– és Krisztus 20/699
SZEKULARIZÁCIÓ
– és etika 45/323
– és a vallás 42/523
SZEKTÁK 2/74; 10/213; 19/481; 21/117; 42/548
– krisnások, egy könyv apropóján 42/560
– Magyarországi kisegyházak 48/290
– millenarizmus 42/534
– New Age 19/497; 28/195
– és Teilhard de Chardin 42/684
– Hit gyülekezete 19/508; 29–30/476; 45/433
SZELLEMEK MEGKÜLÖN-
BÖZTETÉSE 15/61
SZENT 3/63
– Adalbert 12–13/440
– Ignác 11/328
– István, Árpád-házi és a honfogl. 32/739
– István és műve 46/490
– János, Keresztes 1/116; 10/240
– János, Istenes 21/48
– Kinga 44/226; 45/412; 47/162
– László kir. 23–24/457
– Lisieux-i  Teréz 37/587
   - és a papság 1997/6/2
SZENTEK EURÓPÁBAN 12–13/604
SZENTHÁROMSÁG és mi 44/222;    47/17
SZENTÍRÁS és ökumenizmus 27/95
SZENTLÉLEK 1998/1/18
– a bizánci lit.-ban 41/370
– a lelkigyakorlatokban 41/410
– és a betegek szts.-ge 41/381
– és a papság 1998/3/2
– és a világi hívek 41/447
– és mi 41/354
– hatása a papra 1999/3/10
SZENTSÉGEK
– bérmálás 1997/2/3
– gyermekkeresztség 27/58; 27/70
– gyónás 33/37
– gyóntatás 38/751; 39/65; 48/211;
   - hozzászólások 39/70; 72/74
SZENVEDÉS 14/764
– és betegség 21/1
– szenvedélybetegségek, névtelen
alkoholizmus 11/358
SZERETET 16/192
– és világ 43/54
– győzelme 47/36
SZERZETES (RENDEK)
–-ek helye 41/391
–-ek hivatásának motívumai 49/399
– élete 22/173
   - Békés Gellért 45/463
– férfiszerzetesek ö.fogása 1999/2/11
– főiskolája Sapientia 47/109
– magyar ferencesek 22/192
– gimnáziumok 22/207, 161
– hozzászólás a gimn.-k témájához 26/790
– kamilliánusok 21/112
– Szántó Konrád 47/125
– sz.-ről szinódus  20/717; 22/163
– sz.-ségről könyv 29–30/483
– Szoc. T. T.  75 éves 41/401
– találkozó 14/822, 824
– Miasszonyunk rendje 23/437
– sz.-ek élete:
    – Halász Pius 21/94
    – Oláh Miklós 14/846
    – ‘Sigmond László Lóránt 22/200
    – Salkaházi Sára 17–18/379
    – szoc. testvérek 19/568
– újraindulása 22/177    
SZINÓDUSOK, KONFERENCIÁK
– Ázsiai szinódus 41/486
– CCEE szimpózium 14/819
– esztergomi szin. 19/586
– Európai pp.-i szinódus 5/115
– II. európai szinódus 42/628; 46/527; 46/538
– francia ppkari nyil. 2000/1/2
– Gyulafehérvári szinódus 50/578
– kairói világkonferencia 19/516
   -ra előkészület 37/603;  
   - problémák 37/605; 611
   - és evangelizálás 37/614
– Latin-Amerikai püspökök ny.-a 8/495
– magyar püspökkari nyilatkozat 12–13/436; 14/741, 754
– német ppkari nyil. 35–36/334
– olasz szinódus 5/128
– papi szinódus a szerzetesekről 19/571
– római 17–18/373
– Santo Domingo 8/493
– teológiája 9/15
SZOCIÁLIS KÉRDÉS 2/92
– enciklikák 1/16
SZOLIDARITÁS és gazdaság 23/369
SZOVJETUNIÓ
– katolikus egyház helyzete az SZU-ban 22/292
SZUDÁN-i helyzet 43/117
SZÜLETÉS 4/59
–-szám csökkenéséről jelentés a Pápai Cst. részéről 43/113


TANÚSÁGTÉTEL 12–13/627; 14/793; 22/279
TÁRSADALOM – közélet 7/335
– és egyház 15/98
TEOLÓGUSOK
– hivatása 9/39
– Békés Gellért 22/320
– Bruno, Giordano 47/118
– Chenu 47/169
– Congar 20/688; 25/699
– Drewermann 6/236
– Düdimosz  23/533
– Gánóczy S. 4/139
– Gál Ferenc 23/547
– Guardini 15/112
– Häring, B. 42/674
– Órigenész 23/533
– Pázmány 23/550
– Rahner 17–18/357
   - összes művei kiadása 26/876
– Suenens 29–30/377
– T. de Chardin 22/252
TELEVÍZIÓ 10/238; 33/30
TEREMTÉS ÉS FEJLŐDÉS 29–30/318
TOLERANCIA 10/140; 21/126
TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ 11/366
TÖRTÉNELEM és igazságtétel 7/413
TUDOMÁNY és hit, kultúra, vallás kapcsolata 47/131


ÚJSÁGÍRÓK
– találk. 14/858
ÚJ EVANGELIZÁCIÓ 5/1, 94, 131
USA, szellemi imperialista 40/235


ÜDVÖSSÉGÜNK 44/163
ÜDVTÖRTÉNET 5/58


VATIKÁN (SZENTSZÉK)
– és Európa 33/69
–-i hittani kongr. állásfogl.-a A. de Mello könyvéről 42/648
–-i ifj. világtalálkozó XV. 49/427
–-i konferencia: gazdaság és egészség 47/88
–-i szimpózium az antijudaizmusról 38/787
– Magyarország diplomáciai kapcsolatfelvétele a V.-nal 47/114
– Magyarország és a V. megállapodása 35–36/349; 41/479
II. VATIKÁNI ZSINAT
– és az egyház 45/404
– ra visszaemlékezés  26/832
VÁLÁS 15/43
– és szentáldozás 20/707
VALLÁS
– és gyógyítás 12–13/607
– és párt 15/103
– v.-ok és szekták 19/488
– és rádió 33/86
– és tévé 33/89
– és zene 20/740
–-i helyzet a Délvidéken 38/766
– tudomány, hit, kultúra kapcsolata 47/131
VALLÁSOK
– hinduizmus, buddhizmus 29–30/369
VALLÁSOSSÁG „a maga módján” 35–36/356
–-ról 39/99
VEZEKLÉS 14/702
VILÁGEGYETEM 16/158
VILÁGEGYHÁZ GONDJAI 23/412
VILÁGGAZDASÁG változásai
a közelmúltban 49/357
VILÁGKIÁLLÍTÁS SEVILLA 11/335
VILÁGIAK
– a papok szolgálatában 1998/1/7
– az egyházban 6/208,
– világi nők az eh.-ban 212
– gondjai 40/275
– küldetése 1998/1/5
– lelkisége 25/632
–-ról dokumentum 1998/2/13; 14  
– szerepe a társadalomban 9/32
– a plébánián 12–13/632; 20/712
VILÁGNÉZET 17–18/317
VIZITÁCIÓ 7/398


ZENÉSZEK
– Fellegi Ádám a VR mikrofonja előtt 40/331
– Halmos László 22/309
– Hegedűs Endre 41/499
– Bartók Béla 25/709
– Farkas Ferenc int. 20/751
– Kodály Z.-ról 8/587
– Mozart 3/72
ZENE
– egyházi zenéről előadás 44/292
– gitáros dalok 10/245, 249; 11/399, 404, 406, 408; 34/260;37/597
– gregorián és beat 38/816; 39/145
–-i nevelés Pécsett 37/573
– motetták 14/831
– Szilas: Abonyi mise 35–36/482


ZSÁMBÉKI KATOLIKUS TANÁR-
KÉPZŐ FŐISKOLA  14/828; 33/119
ZSINAT
–- i megújulás 3/3 14/810
–- i dokumentum, GS 26/836
 ZSOLOZSMÁS KÖNYV 7/437


Függelék (Könyvismertetések)
A dogmatika kézikönyve 38/820
A három szent nap a pap távollétében 31/655
A katolicizmus 10/252
A katolikusok hite 9/117
A szent liturgia 14/864
Alszeghy Zs.-né Jezsuita isk.-drámák 16/271
Andrés, D. J., szerzetesjog 44/313
Az egyház társadalmi tanítása 12–13/686
Baltasar Gracián, Az életbölcsesség kézikönyve 35–36/524
Bán Endre emlékkönyv 37/678
Barlay Ö. Sz., Romon virág 17–18/476
Barlay Ö. Sz., Vallomások könyve 32/815
Bartis F., Ellopták a világ lelkét   42/695
Békés G., Krisztusban mindnyájan egy 11/419
Belon G. emlékkönyv 10/251
Benda, J., Az írástudók árulása 38/828
Benyik Gy., Az Újszöv.-i Szt.-írás kel.-e 35–36/526
Bibby, R., Unknown Gods 14/866
Biemer, G., J. H. Newman, P. Gautier et Blondel 2/109
Bindes F.-Németh L., Ha engem üldöztek 6/281
Bioetikai könyvek 39/174
Borovi I., E.gomi eh.megye 49/491
Bozsóky P. G., Keresztes hadj.-k 27/128
Bozsóky P. G., Magyarok útja 46/623
Bp.-i templomok miserendje 50/654
Breemen, Piet van, Mint megtört kenyér 20/771
Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon 1/131
Bujdosó Á., Magamnak dúdolom 45/475
Bühlmann, Hogyan élt Jézus? 38/830
Carretto, C., Kerestem és megtaláltam 49/488
Congar, Y., Egyház és pápaság 25/711
Corona fratrum Szennay A. köszöntésére 6/281
Czakó G., Aranykapu 48/333
Czakó I., Európa lelke 50/655
Czigány Gy., Itt van Pompeji 39/190
Családi katekizmus 33/150
Családkongresszus NOE 4/137
Csanád B., Kutak és emlékek 7/479
Csángó-magyar okmánytár 4/141  
Csokits J., Pilinszky ny.-on 12–13/685
De Rosa, G., Vallások, szekták és a kereszténység 8/611
Dér K., Bibliaismeret 48/332
Drewermann E., Klerikusok 45/472
Elmer I., Börtönkereszt 25/713
Erdélyi Zs., Boldogasszony ága 6/284
Erdélyi Zs., Hegyet láték, lőtöt lépék 50/643
Erdő P., Egyházjog 7/478
Esterházy P., Harmonia caelestis 49/491
Evva F., Örök v. teremtett 29–30/505
Farkas Gy., A KALOT-mozgalom 11/417
Farkasfalvy D., Bev. az újsz.-hez 23–24/555
ifj. Fasang Á., Hivatás és hitv. II. 46/618
Fasching M-K., Die Wallfahrtsorte Südwestpannoniens 12–13/683
Félbemaradt reformkor 1/126
Fila-Jug, Az egyházi tanítóhivatal megnyilv.-ai 38/818
Frenyó Z., Az isteni és az emberi természetről,  egyházatyák 23–24/558
Fricsy Á.,  Tanulm.-k a pécsi ehm életéből 16/270
Fülep L. levelei Elek A.-hoz 4/144
Gaizler Gy., Felelős döntés vagy ítéletvégrehajtás? 10/250
Gál F., Dogmatika 2/111
Gál F., Pál apostol levelei 9/119
Garagnon, F., Jázmin és az élet szent rejtelmei 20/775
Gereben F., Identitás, kultúra, kisebbség 48/335
Gergely J., Katolikus egyház Magyarországon 41/515
Gergely J., Prohászka O. 20/769
Gesztelyi T., Egyházak és vallások a mai Magyarországon 8/ 611
Glóner R., Halál helyett az élet k. 42/686
Görbe I., Akik Istentől születtek 42/690
Görbe J., Az Eucharisztia 42/690
Guitton–Bogdanov, Isten és a tudomány 9/119
Gülch Cs., Az idő fénylő nyoma 9/121
Halál misztériuma 43/156
Hankiss E., Proletár reneszánsz 45/466
Harsányi P. O., Új ég, új föld felé 28/256
Hetényi V. K., Papi sorsok III. 33/141
Horváth P., Vallásismeret 32/814
Horváth T., Eternity... 29–30/504
Ilyen színes a mi hitünk 10/251
Irod. és műv.tört.-i tan.-k 47/173
Jálics F., Szemlélődő lelkigyakorlat 21/157
Jelenits I., Kinyilatkoztatás és emberi szó 47/174
Jézus arcai a modern irodalomban 38/791
Jezsuita könyv (3) L. Szt. I. jubileumára 3/102
Jókai A., Ne féljetek! 50/643
Kamarás I., Bensőséges bázisok 19/610
Kasper, W., Jézus, a Krisztus 33/139
Kellermayer M., Magyarországot meg kell menteni 47/171
Kereszty R., Jézus Krisztus 27/122
Kilián I., A minorita színjáték a XVIII. sz.-ban 12–13/681
Kindelmann Gy., Az édenkert meséi 20/775  
Kopp M., Alkalm. m.tartás 29–30/501
König, F., Sziklára épült ház 28/255
Kubinyi A., Főpapok, egyházi int.-k ... 46/624
Lékai L., A csiszterciek 662/78
Lele J., Az Úr készen találta 33/149
Lelkiségi szótár  31/655
Lelóczky D., Hogy életük legyen 32/811
Lénárd Ö., Só, Só és mécs 1997/2/21
Léon, X.–Dufour, Evangélium János szerint 39/180
Lubac, H. de, Isten útjain 29–30/506
Lukács L.–Bozsóky P. a magyar egyházról 17–18/470
M. Kat. Almanach 2000. 50/651
Magyar jezsuiták vallomásai I. 35–36/527
Magyar jezsuiták vallomásai II. 41/519
Magyar Kat. Lexikon I. 35–36/514
Magyarország és a Szentszék 32/809
Maritain, J., az igazi humanizmus 35–36/523
Medvigy M., Rómát látni 39/168
Megszentelő szerelem 29–30/507
Meissner W. W., L. Szt. I. 19/615
Mészáros I., A Szent István Társulat 150 éve 42/687
Mészáros I., Ateista nevelés 35–36/520
Mi az egész értelme? 12–13/688
Millenniumi könyvek Pannonhalmán 31/644
Molnár T., Utópia – örök eretnekség 9/118
Molnár Tamás, Az egyház évszázadok zarándoka 39/184
Mona I., Slachta M. 38/825
Móra F. Múz. Évk.-e 47/172
Muzslay I., Az egyház szoc. tan.-a 40/349
Muzslay I., Gazdaság és erkölcs 15/132
Nemeshegyi P., 21/156
Nemeskürty I., Elrepült a gyors idő 42/693
Nemeskürty I., Múltunk a jelenben 22/322
Nemeskürty I., Tüzes józanság 15/134
Nemesszeghy E., Tudomány, hit, bölcselet 23–24/554
Orbán Gy., Friedensbewegung... 33/143
Pál J., Újvári E., Szimbólumtár 42/694
Pálos A., Viharon, vészen át 8/613
Petruch A., Száz év a jezsuiták m.-ból 9/120
Prohászka ébresztése 44/319
Prohászka önm.-ról 46/629
Prohászka, Modern katolicizmus 1/127
Prokop–Puskely, Pannónia szentjei 7/480
Puskely M., 2000 év szerzetessége 45/477
Puskely M., Ezer év misztikájából 2/112
Puskely M., Virágos kert vala 20/774
Qumráni szövegek magyarul 49/487
Rahner, K., Hit, remény, szeretet 4/148
Rákóczi Ferenc, II., meditációi 40/347
Ratzinger, J., A föld sója 35–36/517
Ravier A., L. Szt. Ignác 17–18/474
Római misekönyv 2000/4/4
Rónay Gy., Párduc és gödölye 35–36/499
Rózsa H., Az Ószöv. kel.-e 34/268
Röpke, W., Civitas humana 32/819
S. Szabó P., Az evangélium és a munka 41/518
Sávai J. két könyve 45/476
Schneider, R., Önmagáról 20/772
Scholl I., A fehér rózsa 41/516
Semjén Zs., Igenis, szólnunk kell 50/655
Sesboüé, Krisztus pedagógiája 41/514
Sík S., A magam módján 34/270
Sólymos Sz., Ezer év száz bencése 40/341
Sólymos Sz., Szt. Zoerard  40/342
Söveges D., Fejezetek a lelkiség történetéből 15/135
Szabó F., Napfogyatkozás 6/279
Szabó F., Szomjazod, hogy szomjúhozzalak 27/125
Szabó F., Zsoltárhangon 8/614
Szabó Ferenc, Két végtelen között 45/469
Szabó Ferenc, Láng az őszutóban 39/191
Szabó-Miletics-Móser: De profundis 49/489
Széll K., E.ügyi etika 29-30/499
Szennay A., Nyitott kapuk egyháza 25/716
Szentmártoni M., Istenkeresésünk útjai 50/655
Szörényi L., Hunok és jezsuiták 12–13/680
Tarbay B., Katolicizmus és kultuszok 20/767
Teilhard de Chardin önm.-ról 46/629
Temesi J., Jézus Krisztus szeretetéről 29–30/510
Temesi J., Kiért és miért testesült meg az Ige? 14/863
The Sopron Collection of Jesuit Stage Design 48/328
Tomka M., Csak katolikusoknak 27/126
Tudomány és jogtudomány 37/677
Tüskés G., A XVII. sz.-i elb. egyházi ir. 40/343
Ugrin J., Emlékezéseim 29–30/502
Útban Európa felé Pax  R. 4/146
Üldözött jezsuiták vallomásai 23–24/557
Vámos P., Két kultúra ölelésében 40/351
Vanier, J., A közösség 28/253
Varga J., Bűnös nemzet vagy kényszerű csatlós? 7/477
Vatai L., Prédikációk és előadások 5/140
Világi lelkipásztorok kis kézik.-e 31/654
Zombori I., A sz.-cs.-i püspökség 49/490
 

 

 

 

 

 


 

 

—> Főszerkesztő:

Szabó Ferenc

—> Társszerkesztő:

Gyorgyovich Miklós

—> Főmunkatárs:

Nemeshegyi Péter

—> Szerkesztőbizottság

—> Nagy Ferenc

—> Repertórium

—> Archívum

—> Nyitólap


 

 

 

[ Nyitólap  |  Jezsuiták  |  Katolikus  |  Katolikus Rádió  |  Magyar Kurír  |  Plébánia | Breviárium ]