a magyar jezsuiták folyóirata

V I L Á G N É Z E T  -  L E L K I S É G  -  K U L T Ú R A

[Nyitólap]


 


Repertórium  II.


Összeállította: Gyorgyovich Miklós

Távlatok 51–87.


Néhány szó a Repertórium II. elé    

A) Távlatok címjegyzéke (51–87.)

I. rész: A Távlatok tartalommutatója rovatok szerint

1. SZERKESZTŐSÉGI BEVEZETŐK >>

2. TANULMÁNYOK >>

3. VIRTUÁLIS KEREKASZTAL >>

4. LELKISÉG – LELKIPÁSZTORKODÁS >>

5. ESEMÉNYEK – ÉVFORDULÓK >>

6. AZ EUCHARISZTIA ÉVE >>

7. KULTÚRA ÉS ÉLET >>

8. MAGYAR FIGYELŐ (MAGYAR KÉRDÉSEK) >>

9. RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ >>

10. EURÓPA>>

11. SZEMLE – KÖNYVSZEMLE  >>

12. MÉDIA–TÁVLATOK >>

13. DOKUMENTUMOK >>

14. FÓRUM >>

15. ESZMÉK ÉS VÉLEMÉNYEK >>

16. ZSENGÉK >>

17. LELKISÉGI MOZGALMAK>>

18. KÖRKÉP AZ IFJÚSÁGRÓL >>

19. KÉT DOSSZIÉ >>

20. JEZSUITA NAPOK >>

21. A MAGYAR [JEZSUITA] PROVINCIA CENTENÁRIUMA >>

22. FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC >>

23. A KOMMUNIZMUS ÉVTIZEDEI >>

24. A PÁRBESZÉD NÉHÁNY KÉRDÉSE >>

B) Magyar Papi Egység

II. rész: Írások a szerzők nevének abc-rendjében

III. Függelék (Könyvszemlék, könyvismertetések)

 


Néhány szó a Repertórium II. elé:

Kedves olvasóink egyszer már kézhez kaptak egy anyagot (Repertórium I.), mely a Távlatok első ötven számának adja meg a legfontosabb adatait, keresési segédeszközt nyújtva az olvasóknak. Ennek felépítése a következő volt: 1. Az egyes lapszámok fő témája. 2. A megjelent cikkek rovatok szerinti bontásban, 3. A cikkek szerzőinek alfabetikus rendjében, 4. Témajegyzék, 5. Függelék.

Az újabb lapszámok (51–87.) repertóriuma ugyanezt az elvet követi, azzal a különbséggel, hogy most témajegyzéket nem adunk terjedelmi okoknál fogva, viszont elkezdődött az összes megjelent folyóiratszámunk digitalizálása. Így az interneten minden cikkünk könnyen és gyorsan megtalálható és kutatási célokra letölthető is lesz (kereskedelmi célokra letölteni tilos).

A digitalizálási munkálatokat a következő személyek végezték: Szkennelés 1–25. sz. Felsővályi Ákos és munkatársai (USA), korrektúra Gyorgyovich Miklós, tördelés Gergó Ágnes.

Úgy véljük, hogy a megjelent szakanyagok még sokáig hiteles forrásai lehetnek a vallási élet különféle területeit kutatóknak. Természetesen a repertóriumok anyaga is felkerül a világhálóra.

A szerkesztők

   


A Távlatok címjegyzéke (51–87.)

2001.

51. Az új évezred küszöbén. Magyar Millennium III.

52. Múlt és jövõ között. Magyar Millennium IV.

53. Visszahajolni hitünk forrásához

54. A szabadító Jézus tanúi. Keresztények a közéletben.

 

2002.

55. Húsvét: a béke jó híre és a társadalmi felelõsség.

56. Isten, vallás, lelkiség

57. Negyven évvel a zsinat után.

58. Negyven évvel a zsinat után. II.

 

2003.

59. Az élet védelmében.

60. Terrorizmus, háború, béke.

61. Új pünkösd felé.

62. Karácsonyi kitekintés, fórum.

 

2004.

63. Kereszténység és demokrácia.

64. Az egyház Európában. (mell.: Redemptionis Sacramentum)

65. Együtt Európáért (mell.: Hittan- és etikaoktatás)

66. Eucharisztia éve.

 

2005.

67. Globalizáció, a jövõ távlatai.

68. † II. János Pál, XVI. Benedek.

69. A kultúra helyzete és az értelmiség felelõssége.

70. Keresztény és magyar reménység.

 

2006.

71. Hármas jezsuita jubileum.

72. Emberibb és igazságosabb világért.

73. Ötven év után (1956–2006)

74. Háború és béke a bibliai tájakon.

 

2007.

75. „Culmen et fons – Ecclesia de Eucharistia”.

76. Ki a te Istened?

77. Jézus: Mária Fia, Isten Fia.

78. Egyház, egyházak, szekták.

 

2008.

79. Biblia (a Biblia évében)

80. A páli egyetemesség a planétizáció korában.

81. Szentírás, szent hagyomány.

82. A magyar jezsuita rendtartomány centenáriuma.

 

2009.

83. Darwinizmus. (A magyar jezsuita rendtartomány centenáriuma, folyt.)

84. Kiútkeresés a globális válságból – kiengesztelõdés és megbocsátás

85. A papság éve: Isten népének szolgái

86. Tudomány, hit, erkölcs

 

2010.

87. A Távlatok jövõje

 

 


I. rész: A Távlatok tartalommutatója
rovatok szerint


A) Távlatok

1. SZERKESZTŐSÉGI BEVEZETŐK

(A bal oldali számjegy a Távlatok sorszámát, a jobb oldali az oldalszámot jelöli.)

Új ezredév küszöbén   51/1

E számunk elé     52/153

Visszahajolni hitünk forrásához     53/329

A szabadító Jézus tanúi     54/497

Húsvét: a béke jó híre és a társadalmi felelősség     55/1

Isten, vallás, lelkiség    56/189

Negyven évvel a zsinat után    57/341

Negyven évvel a zsinat után – II.     58/501

Szabó Ferenc: A személy méltósága és az élet védelme     59/3

Terrorizmus, háború, béke     60/145

Új pünkösd felé     61/321

E számunk elé     62/489

Kereszténység és demokrácia     63/1

Az Egyház Európában     64/145

A szellem Európája felé     65/313

Az Eucharisztia éve elé     66/409

Globalizáció: a jövő távlatai     67/1

„Nyissátok ki a kapukat Krisztusnak!”     68/129

A kultúra helyzete és az értelmiség felelőssége     69/257

Keresztény és magyar reménység     70/393

Hármas jezsuita jubileum     71/1

Emberibb és igazságosabb világért     72/129

Ötven év után (1956–2006)     73/281

Háború és béke a bibliai tájakon     74/417

Culmen et fons – Ecclesia de Eucharistia     75/1

Ki a te Istened?     76/145

Jézus: Mária Fia, Isten Fia     77/289

Egyház, egyházak, szekták     78/449

Szerkesztőségi bevezető     79/1

A páli egyetemesség a planetizáció korában      80/1

E számunk elé     81/1

E számunk elé     82/1

Fejlődés, igazságosság és abszolút jövő    83/1

E számunk elé: Kiútkeresés a globális válságból     84/1

Szerkesztőségi bevezető. A papság éve: Isten népének szolgái     85/1

Tudomány, hit, erkölcs     86/1

Szerkesztőségi tájékoztató a Távlatok jövőjéről     87/1

2. TANULMÁNYOK

(Az alábbiakban az egyes lapszámokhoz tartozó írásoknak az oldalszámát adtuk meg.)

51. sz.: Az új évezred küszöbén. Magyar Millennium

Szabó Ferenc–András Imre: A magyar egyház az ezredfordulón 6

Dávid Ibolya: A korrupció elleni fellépés jelentősége 16

R.: Eutanázia   22

Grynaeus András: Hozzászólás Pokorni Zoltán miniszter cikkéhez  23

Szabó Endre: Családi életre nevelés   30

Böszörményiné Szirmai Judit: Mit tehetünk a hajléktalanokért?    36

52. sz.: Múlt és jövő között. Magyar Millennium IV.

Interjú Semjén Zsolttal az egyházpolitikáról     157

A szemináriumok reformjáról. Interjú Beer Miklós püspökkel     165

Ferencz Antal: Egészségügyi ellátásunk súlyossága és egyensúlytalansága     169

Somfai Béla: Hollandia utat mutatott?     182

Kavin Ferenc: Politikai visszaszámlálás     185

54. sz.: Keresztények a közéletben

Szabó Ferenc: A keresztények közéleti felelőssége     501

Juhász László: Hatalom és tekintély     510

Kovács K. Zoltán: A maritaini perszonalizmus Barankovics István eszmevilágában   517

55. sz.: Húsvét: a béke jó híre és a társadalmi felelősség

Nemeshegyi Péter: Jézus és a politika   5

ORSZÁGOS VÁLASZTÁSOK HAZÁNKBAN

Szerkesztőségi bevezető   16

Krómer István: Vissza- és előretekintő mérleg   17

Kavin Ferenc: Megreformálható-e a kommunizmus?   29

Bittsánszky Géza: A rendszerváltozási néhány jelenségének erkölcsi vonatkozásai    33

Gyulay Endre: Államegyház?   41

Schanda Balázs: Állam és egyház viszonya mérlegen   43

Gyorgyovich Miklós: A családok helyzetéről   51

Szigeti Szabolcs: Az egészségpolitika közelmúltja   53

Czakó Gábor: Dekalógusom   59

Kovács K. Zoltán: Szempontok a választáshoz 61

Néhány végkövetkeztetés   63

56. sz.: Isten, vallás, lelkiség

Nemeshegyi Péter: Isten, a kimondhatatlan   190

Szabó Ferenc: Jézus Krisztus Istene   199

Mike Valéria: Az igazság keresése a véletlenek világában   214

Kádár István: EHNATON, IV. Amenhotep – egyistenhit a Kr. e. XIV. században   225

Horváth-Szabó Katalin: Az én és a vallás a posztmodern korban   238

Mócsy Imre: Istennel minden dologban egyesülni   249

Szentmártoni Mihály: Szeretet, béke, öröm a Szentlélekben    265

Erdő Péter: Egyetemi lelkipásztorkodás a nagy jubileum után    276

Orbán József Gyula: Keresztények elleni erőszak, anno 2000    285

57. sz.: Zsinati megújulás Magyarországon

Szabó Ferenc: Hol tart a zsinati megújulás?    343

A püspöki kollegialitás elvben és gyakorlatban    353

András Imre: A zsinat budapesti szemmel    366

Az egyház mindenkié, főleg a szegényeké    375

Szentföldi keresztények felhívása a pápához    381

Bernard Sesé: Teilhard de Chardin, a globalizáció prófétája    382

58. sz.: Zsinati megújulás Magyarországon II

Tomka Miklós: Zsinati megújulás Magyarországon     503

Nemeshegyi Péter SJ kitüntetése     512

Keresztesné Várhelyi Ilona: Mit mond a Lélek a magyar egyháznak?    513

Rózsa Huba: A Dei verbum kezdetű konstitúció jelentősége    525

Zsinat a szentírás-fordításokról    530

Verbényi István: Liturgikus megújulás Magyarországon    531

Németh Emma: Az egyház szolgálata az oktatás-nevelés és a karitatív munka területén   537

Bóka Zsolt: A történelmi egyházak mint fogalom az AB határozatainak tükrében    546

59. sz.: Az élet védelmében

Szabó Ferenc: A személy méltósága és az élet védelme     3

Kopp Mária–Skrabski Árpád: Vallásosság és lelki egészség     8

Hámori Antal: A magzatkorú gyermek büntetőjogi védelme az egyház jogrendjében     18

A Katolikus Egyház Katekizmusa az abortuszról     29

Harsányi Pál: Eutanázia     30

† Varga László: Teleki Pál     37

60. sz.: Terrorizmus, háború, béke

Szabó Ferenc: Háború és béke a globalizálódó világban     147

Nemeshegyi Péter: A vallások béketeremtő potenciálja     155

Raymund Schwager: Izrael és Palesztina     169

Széll Tamás: Az iszlám     185

61. sz.: Új pünkösd felé

Szabó Ferenc 50 éve jezsuita     324

Nemeshegyi Péter: Halld meg, mit mond a Lélek az egyházaknak!      325

Szabó Ferenc: Henri de Lubac az Egyházról      348

62. sz.: Tanulmányok

Erdő Péter: Az evangelizáció jövője, következmények az egyház számára      493

Őrsy László: Polgári erények az Egyházban     499

Benkő Antal: Lelkiség mint tudatfejlesztés     503

Baritz Laura: Az üzlet mint hivatás: utópia vagy realitás?     515

Naszlady Attila: Evangelium vitae és informatika     524

Nyéky Kálmán: Az ember klónozásának etikai megítéléséhez     527

Magyar püspöki kar: A klónozás etikai megítélése     534

63. sz.: Kereszténység és demokrácia

Szabó Ferenc: J. Maritain politikai filozófiája     3

Bittsánszky Géza: Egyház és politika     12

Beran Ferenc: Etika a politikában     17

Farkas Péter: Szegénység, kirekesztettség – keresztény válaszok     23

64. sz.: Tanulmányok

Alszeghy Z.–Nemeshegyi P.: Elmélkedések az üdvösségtörténelemről     147

Szabó Ferenc: „A társadalom misztériuma és a történelem értelme”     168

Nemesszeghy Ervin: Természettudomány, hit és vallás     176

67. sz.: Tanulmányok

Kiss Ulrich: Globalizáció vagy párbeszéd?     3

Jacques Dupuis: A vallások közötti párbeszéd     13

Nemeshegyi Péter: Egyház és kisközösségek     23

Szabó Ferenc: Teilhard, Krisztus tanúja korunkban     31

Varga B. József: Ökológiai válság és keresztény teológia     41

68. sz.: †II. János Pál *XVI. Benedek

Szabó Ferenc: In memoriam Karol Wojtyla – II. János Pál     132

Nemeshegyi Péter: II. János Pál pápa tanításának erővonalai     139

II. János Pál megnyilatkozásaiból     138, 157, 220

Nagy Ferenc: „Habemus papam!”     158

69. sz.: A kultúra helyzete és az értelmiség felelőssége

Keresztesné Várhelyi Ilona: Kitörési modellek     261

Muzslay István: Rendszerváltás és rendszerváltozás     265

Bittsánszky Géza: Hozzászólás a 68. szám „Magyar fórum” rovatához     267

Lázár Kovács Ákos: Szekularizált politika és egyházi kultúra     269

Szőnyi Szilárd: A valóság fogságában     276

Majorossy Imre Gábor: A magyar felsőoktatás átalakításáról     279

Forrai Tamás Gergely: Pedagógiai kihívások a XXI. század elején    285

70. sz.: Keresztény és magyar reménység

Nemeshegyi P. „Legyetek készen arra, hogy számot adjatok a bennetek lévő reményről”      397

Nemeskürty István: „Most lassu méreg, lassu halál emészt”     404

Szemkeő Judit: Merre? Hogyan?     407

Gyulay Endre: Egyház és politika tizenöt éve     416

Seregély István: Az elmúlt 15 év katolikus szemmel     422

Török Péter: Koncepciótlan Kulturkampf?     428

71. sz.: Tanulmányok

Szabó Ferenc: A „szolgálat misztikája” Szent Ignácnál    5

Nemeshegyi Péter: Xavéri Szent Ferenc    13

Bartók Tibor: „Aki kincseiből újat és régit hoz elő"    28

Még két jubileum (Gy. M.)    38

Ignáci lelkiség a XVII. században    39

72. sz.: Tanulmányok

Lázár Kovács Ákos: Az új politikai teológia    133

Balás Endre: Szolidaritás – az új európai jövő záloga    142

Muzslay István: Gazdaság és erkölcs    153

74. sz.:

Keresztények az arab országokban    74/422

Nagy Ferenc: Iszlám és Nyugat: nehéz, de szükséges párbeszéd    423

Henri Boulad: Az út a lehetetlen maga (kérdez Biacsi Dávid)    431

Rózsa Huba: Biblia és régészet    437

75. sz.: „Culmen et fons – Ecclesia de Eucharistia”

Miklósházy Attila: A keresztény liturgia története     5

Liturgia semper reformanda? (V. Keresztes I. beszélgetése Bosák Nándor püspökkel)     13

Bartók Tibor: Órigenész és a kultusz     24

Szabó Ferenc: Eucharisztia – valóságos jelenlét     34

A latin-amerikai nunciusok találkozása     40

76. sz.: Ki a te Istened?

Szabó Ferenc: Istenhit és istentagadás – ma     149

Nemeshegyi Péter: Hiszek a jó Istenben     155

Nemesszeghy Ervin: Hit – istenkép – tudományos világkép     166

Kereszty Rókus: „Eucharisztia – valóságos jelenlét”     179

Pápai Lajos: Keresztény értelmiség nevelése     190

Pál Ferenc (kérdez Bartók Tibor): Istenkép – szabadság – felelősség     194

77. sz.: Jézus: Mária Fia és Isten Fia

Szabó Ferenc: Jézus Krisztus, az Istenember     293

Nemeshegyi Péter: Pártus herceg volt-e Jézus Krisztus?     300

André Paul: Az esszénusok „helyes használata” korunkban     314

Gyorgyovich Miklós: Ki nekem Jézus? Egyetemisták válasza     323

78. sz.: Egyház, egyházak, szekták

Szabó Ferenc: Egyházak, új vallások, szekták    453

Egy évtizede jelent meg az MKPK körlevele (R)    461

Kránitz Mihály: A magyar ökumenizmus állomásai    462

Hafenscher Károly: az ökumené hazánkban ma    473

Török Péter: Reflexió az új vallási mozgalmak hazai helyzetére    480

79. sz.: Biblia

Szabó Ferenc: A Biblia és értelmezése – Szt. Ágostontól a Dei verbumig      2

Nemeshegyi Péter: Isten kinyilatkoztatja önmagát      8

Rózsa Huba: Izrael és Jézus Krisztus Istene. A két szövetség viszonya      15

Dolhai Lajos: Biblia és liturgia      24

Hafenscher Károly: A Sola Scriptura. Evangélikus szempontok a Biblia évére      30

Gaál Csaba: Biblia pauperum a mai ember számára?     37

Bábel Balázs: Bibliaórák az érseki városban      42

Szabó Ferenc: Emlékezés Xavier Léon-Dufourra (1912–2007)     44

A Biblia éve      7, 14

80. sz.: Páli egyetemesség

Nemeshegyi Péter: Pál és Péter      3

Gyürki László: Szent Pál, a népek apostola     10

Kocsis Imre: A Szentlélek Szent Pál teológiájában     17

Szabó Ferenc: Szent Pál és Teilhard (H. de Lubac nyomán)      23

Bárdosy Éva: Tényleg hallgassanak?      29

Erdő Péter: A közjó témájához     34

Csaba László: Életképes modell-e a szociális piacgazdaság?      39

Szabó Ferenc: Lázadás – jövő – reménység     41

Albini, Ch.: Az információk és a kommunikáció hálózata (Aggiornamenti Sociali).     46

Gyorgyovich Miklós: Hívom a családokat. Interjú Bíró Lászlóval      52

81. sz.: Szentírás – szenthagyomány

Bartók Tibor: Szentírás és hagyomány, kánonképződés      3

Nemeshegyi Péter: Milyen az Isten?     11

Hevenesi János: Hogyan parancsolhatta Isten?     22

Szabó Ferenc: Szent Ambrus zsoltármagyarázatai     24

Török Csaba: Mit hirdessek? Gondolatok a prédikálásról
a Szentírás évében     31

Charru, Ph.: Lutheránus barokk zene és Kinyilatkoztatás     38

Nemes György: Őszinteség és hazugság a közéletben     47

82. sz.: Tanulmányok

A kereszténység jelene és jövője. Tallózás külföldi lapokban      3

XVI. Benedek tanítása a teremtésről és az evolúcióról     4

C. M. Martini: A kereszténység a posztmodern világban      6

Bruno Forte: A nyugati kereszténység jövője      8

Franck Damour: A „Radical Orthodoxy” – új teológia?      11

A magyar jezsuita rendtartomány centenáriuma:

Bikfalvy Géza: Száz év – madártávlatból      18

Vámos Péter: Az önálló magyar jezsuita misszió Kínában     25

Orvos Levente: Prohászka Ottokár és Bangha Béla egyházképe      36

Szabó Ferenc: Három szoc. apostol: Prohászka Ottokár – Kerkai Jenő – Apor Vilmos     43

Marton József: Ezeréves az erdélyi egyházmegye      55

Száz éves a Szociális Missziótársulat      70

Centesimus annus      42, 92

83. sz.: Darwinizmus

Nemesszeghy Ervin: Darwinizmus és hit a teremtő Istenben     5

Legéndy Kristóf: Az evolúciós és kreacionista modellek teológiai
kritikája    13

Vékes Bertalan: Genezis-szemlélet az ősrobbanás elméletében      25

Nemeshegyi Péter: Teremtés és rossz      31

Szabó Ferenc: Evolúció és teremtés      33

Nemeshegyi Péter: Isten Fia megtestesülése által miképpen egyesült
minden emberrel?    38

84. sz.: Kiútkeresés

Baritz Sarolta Laura: „Ti vagytok a föld sója”      5

Csaba László: Az új Európa az új évezredben   20

Bittsánszky Géza: Globalizmus – „flexibilitás” és a következmények    26

85. sz.: Papság, egyház

Szabó Ferenc: A papság válsága az egyház válsága?    4

Nemeshegyi Péter: Az újszövetségi papság teológiája12

Török Csaba: A papságról – ma    23

Hess István: Szent Ignác papi lelkisége    31

Lázár Kovács Ákos: Kultikus funkció, hirdetés, univerzalitás    40

86. sz.:

Szabó Ferenc: Természettudomány és keresztény világnézet    3

Hámori József: Az agykutatás és az emberi agy    11

Hámori Antal: Az emberi élet védelme a katolikus egyház tanítása szerint    20

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot az ezredforduló után    32

Somfai Béla: Homoszexualitás    53

Szabó Ferenc: André Gide lelki drámája    65

A Nemzetközi Teológiai Bizottság: Új szempontok a természeti törvényről    72

87. sz.: (TÁVLATOK)

Nemeshegyi Péter: „Mysterium paschale”     5

Bartók Tibor: A Szent Ignác-i misztika      12

Glász Gabriella: Megénekelt viszontszeretet      25

Krasznay Mónika: A szemlélődő imádság terápiás jelentősége     29

Szabó Ferenc: A történelem Istene. Prohászka történelem
teológiájához        42

Török Csaba: Élő hagyomány     58

Aszalós János: Halász Piusz gondolatai az Egyházról     68

Tomka Ferenc: A szexuális forradalomtól a gender-forradalomig     76

Varga László: Mit ér Nagy Töhötöm vallomása?     91

3. VIRTUÁLIS KEREKASZTAL

84. sz.: Megbocsátás és kiengesztelődés

Szabó Ferenc: Megbocsátás és kiengesztelődés bev. a virtuális kerekasztalhoz    37

Kamarás István OJD: Adalékok a kiengesztelődés módszertanához     41

Török Csaba: Kiengesztelt élet    51

Gyorgyovich Miklós: A kiengesztelődéstől az összefogásig    56

Róna Judit: Megbocsátás, kiengesztelődés    61

Nemeshegyi Péter: Belülről, az ember szívéből ered a béke    65

85. sz.: Papok, világiak

Szabó Ferenc: Papok és világiak az egyház szolgálatában. Bev.    46

Gyorgyovich Miklós: Szolgálati és általános papság    48

Bárdosy Éva: Volna segítség    51

Koronkai Zoltán: Jezsuita hivatásgondozás    55

Keresztesné Várhelyi Ilona: Identitászavarok    57

Jan Koenot SJ: A posztmodern kultúra kaleidoszkópja     33

4. LELKISÉG – LELKIPÁSZTORKODÁS

51. sz.:

Lelóczky Gyula Donát: Húsvét, életünk értelme és öröme    123

Avery Dulles: Az Ignác-i karizma és napjaink teológiája    128

Prokop Péter: Ima a Megfeszítetthez    141

52. sz.:

Nemeshegyi Péter: A buddhista és a keresztény lelkiség     301

Gaudens: Rendhagyó történet     313

Nemes Ödön: Jezsuiták európai konferenciája a lelkigyakorlatokról     323

53. sz.:

Gustave Martelet: „Isten nem teremtette a halált”     471

Gyorgyovich Miklós: Az emberméltóságról     481

54. sz.:

Keresztesné Várhelyi Ilona: Az Isten(gyermek) arcát szemlélve     646

Ipacs Katalin: Medjugorje – húsz éve      652

55. sz.:

Patsch Ferenc: Jézus él!    150

Isten szolgája, Charles de Foucauld    161

Várnai Péter: Kellett nekünk a bizalom zarándoklata?    167

57. sz.:

Bábel Balázs: Gondolatok Magyarok Nagyasszonyáról    465

Jacques Servais: Loyolai Ignác Lelkigyakorlatainak középpontja
(H. U. von Balthasar)    468

Lelóczky Donát: 1956. október – mi a szabadság?    489

58. sz.:

Racs Csaba: „Mert gyermek született nekünk, Béke Fejedelme”    633

Bárdosy Éva: Ünnepek másképp    637

Lelóczky Gyula Donát: Szentcsalád     642

Nemeshegyi Péter: Xavéri Szent Ferenc emléke    645

Bosák Nándor: Az egyházközségek megújítása    652

Migrációs iroda és cigánypasztorációs iroda az OLI-ban    657

59. sz.:

François Varillon: A feltámadás     119

Szabó Ferenc: A szenvedésmisztika és az archaikus imádságok     128

60. sz.:

Jálics Ferenc: A Szent Ignác-i Lelkigyakorlatok kontemplatív szakasza    284

Horváth Árpád: Jezsuiták és a posztmodern     302

Béky Gellért: Gitanjali, Isten dalos pacsirtája     308

61. sz.:

Béky Gellért: Mysterium fidei. Elmélkedés a halálról     455

Pánczél Hegedűs János: Johannes Tauler misztikája     462

Szabó Ferenc: „A gondolkodás és az imádság mestere”     469

62. sz.:

Bábel Balázs: Karácsony öröme     623

Szabó Ferenc: Úton Isten felé     628

Midling Andrea: „Egy a ti Mesteretek. . .”     634

63. sz.

Huzsvár László: Tépelődés 2004 rózsálló hajnalfényében     130

Mustó Péter: Függőség és autonómia a lelki vezetésben     135

64. sz.

Vértesaljai László: „Péter és Pál – az Egyház főoszlopai”     283

Ima és élet. Koronkai Zoltán beszélget Nemes Ödön atyával     287

Béky Gellért: Akarsz játszani?     294

65. sz.

Gyorgyovich Miklós: Örülünk-e a teremtés gazdagságának?     394

A pápa betegsége     398

Béky Gellért: Az ignáci ima J. Nadal szerint     399

66. sz.

Gyorgyovich Miklós: Az igazi Világosság a világba jött   502

IV. Károly boldoggá avatása (R.)    506

Muzslay István: Boldog Károly magyar király    507

Charles de Foucauld lelkiségének alapvonásai    511

Tímár Ágnes: Lénárd Ödön feljegyzései a gyűjtőfogházból    518

67. sz.:

Vértesaljai László: Maradj velünk!     111

Szabó Ferenc: Pálos Antal S.J. emlékezete     114

Lázár Kovács Ákos: Búcsú Pálos Antaltól     117

Huszthy Ádám: Pálos Antalt a jó Isten Piliscsabán felejtette     121

68. sz.:

Prohászka Ottokár: Az eucharisztiás Krisztus Isten-imádása     237

Hevenesi János: II. János Pál és a Jézus Szíve-lelkiség     241

Gyorgyovich Miklós: „Oly korban éltem . . .”     243

69. sz.:

Béky Gellért: „Íme, hitünk szent titka!”     365

Puss Sándor: A szüzesség mint világi keresztény életforma      375

70. sz.:

Kereszty Rókus: Az Eucharisztia és a szerzetesélet     486

François Varillon: Elmélkedés az örömről     495

Szabó Ferenc: Prohászka püspök lelkisége és „keresztjei”     501

A Prohászka-emlékév programjai     512

Bárdosy Éva: Értünk szegénnyé lett     513

71. sz.:

Török Csaba: „Et resurrexit tertia die”    109

François Varillon: A bűnbánat szentsége:    114

72. sz.:

Peter-Hans Kolvenbach: Az Eucharisztia    249

Béky Gellért: A teljesebb emberség felé    256

Könyvek a jezsuita lelkiségről    255, 267

73. sz.:

Nemeshegyi Péter: Szentlélek nélkül? Szentlélekkel!    387

Megélni az evangéliumot. Interjú Martini bíborossal    400

74. sz.:

II. János Pál: Jubileumi karácsony Betlehemben    544

Udvardy György: 2006. karácsony    547

Gyorgyovich Miklós: Küzdelem a férfiuralom ellen    551

75. sz.:

Nemeshegyi Péter: „Kiüresítette önmagát”     110

François Varillon: Elmélkedés az Eucharisztiáról     114

Az ember szívébe írt természeti törvény     124

Béky Gellért: Kétkezes lelkiség     125

76. sz.:

Bartók Tibor: Teológia és spiritualitás     259

Gyorgyovich Miklós: Bizalom és bensőségesség     273

Gyorgyovich Miklós: Korunk keresztény modellje     277

77. sz.:

Veres András: Ó, Nagyasszony, nemzetünk reménye . . .        427

Szent Ignác és a remény (Szemelvények Mócsy Imrétől)     432

Sabine Pemsel-Maier: Kikért halt meg Krisztus?     439

78. sz.:

Bárdosy Éva: Venite, adoremus Dominum! 557

Béky Gellért: Álom – valóság. Isten meglátogatta Földünket    561

Szabó Ferenc: Yves de Montcheuil – lelki mester    566

79. sz.:

Szabó Ferenc: XVI. Benedek 2. enciklikája a keresztény reményről      69

Nemes Ödön: Feltámadás     75

Nemeshegyi Péter SJ köszöntése      80

Stril-Rever, Sofia: A rongyszedők életébe vitte Krisztus szeretetét (szerk. Eckhardt I.)      81

80. sz.:

Bábel Balázs: „Keressétek elsősorban Isten országát és az Ő igazságát. . .”     80

Biblia-kiállítás Kalocsán      84

Szokoly György–Szabó Ferenc: Chiara Lubich, az egység apostola     85

Smohay András: „Múzeum-pasztoráció”     91

81. sz.:

Gyorgyovich Miklós: Elmélkedés Magyarok Nagyasszonyára      109

Szabó Ferenc: Egy keresztény politikus lelkisége (Giorgio La Pira)     112

82. sz.:

Nemeshegyi Péter: „Az Ige testté lett” Jézus Krisztus egyetemes Üdvözítő      136

Teilhard de Chardin: Világmindenségem (részlet)      140

83. sz.:

P. Benoit: O.P. Jézus feltámadása (SzF) 116

Charles de Foucauld názáreti lelkisége (Sz. F.)     121

84. sz.:

Kereszty Rókus: A kereszt misztériuma az egyház és minden ember
életében    126

Bartók Tibor: A Lélekben élt törvény    132

85. sz.:

Bartók Tibor: Sentire cum Ecclesia    114

Magdolna Kistestvér lelkisége – Magdeleine Hutin (1898–1989)    120

Benkő Antal: Papi lelkiség – papi egység    127

86. sz.:

Nemeshegyi Péter: Hét csodálatos lépcső a betlehemi jászol felé: Az „Ó-antifónák”    118

id. Hafenscher Károly: Egyszerű karácsonyt!    123

Bartók Tibor: Vízkereszt margójára    127

5. ESEMÉNYEK – ÉVFORDULÓK

87. sz.:

XVI. Benedek látogatása a római zsinagógában (VR)     104

Megemlékezések – évfordulók (VR, Szabó F.)     105

- Pierre Blet S.J. történész halálára     105

- Edward Schillebeeckx O.P. halálára     108

- „Magyar Örökség”-díjat kapott Prohászka Ottokár     111

- André Glucksmann kitüntetése margójára     113

Szabó Ferenc: Pázmány Péter, a nemzetnevelő     115

Megtalálták Pázmány Péter sírját (Sz. F.)     119

6. AZ EUCHARISZTIA ÉVE

66. sz.

Nemeshegyi Péter: Eucharisztikus csodálkozás    411

7. KULTÚRA ÉS ÉLET

51. sz.:

Nemesszeghy Ervin: Az ősrobbanás elmélete és következményei    92

Szabó Ferenc: Kiadatlan Mécs-levelek    107

Gergely Jenő: A Prohászka-kutatásról    116

Gyorgyovich Miklós: „Az egyház szívében vagytok. . .”    121

52. sz.:

Forrai Tamás: Motiváció és minőség a jezsuita nevelésben     266

Fasang Árpád: Igyekezzünk helyesen gondolkodni a kultúráról!     277

Somos Róbert: Pauler Ákos katolicizmusa     284

Szabó Ferenc: Költők között     294

53. sz.:

Tóth Sándor: Életszinfónia (Beszélgetés Czigány Györggyel)     414

Keresztesné Várhelyi Ilona: „Archaika” (Erdélyi Zsuzsanna)     419

54. sz.:

Mészáros István: Három zalaegerszegi tanév (1917–1919)     623

Hernádi Mária: Carl Gustav Jung: Válasz Jób könyvére     636

55. sz.:

Mészöly Miklós emlékezete (V. Bálint Éva interjúja)    112

Czigány György: Szigorúság és vízió. Mészöly Miklósról    114

Gyorgyovich Miklós: In memoriam Hetényi Varga Károly    117

Klebelsberg Éva: Hetven éve halt meg gróf Klebelsberg Kunó    118

Gy. Pethe Ferenc: Immár hazai földben a számkivetett Barankovics is   123

56. sz.:

Szabó Ferenc: Madách Tragédiája – Isten nélkül    313

Tomka Emil: A nizzai emberi jogi karta és a Konvent    316

Ünnepelt az ország    320

57. sz.:

Szabó Ferenc: „Haza, a magasban”    444

Antonio Spadaro: A „Harry Potter”-jelenség    451

Muzslay István: Az európai agrárpolitika reformja    461

58. sz.:

Roska Tamás: Információs és dezinformációs társadalom    595

Várnai Péter: A hit a civilizáció anyja    604

Szabó Ferenc: Kertész Imre kapta az irodalmi Nobel-díjat    610

Könyvajánlás: (Nemeskürty István: Mi történt velünk?)    616

Schéda Mária: Még egyszer Szikora Tragédiájáról    617

Szabó Ferenc: Költők között (Isten nem halt meg)   621

Köszöntjük a 70 éves Boór Jánost    628

59. sz.:

Beszélgetés Vizi E. Szilveszterrel (Bittsánszky Géza)     90

Szentszéki dokumentum a New Age mozgalomról     94

A 80 éves Nemeshegyi Péter köszöntése     95

Mészáros István: Márai Sándor Mindszentyről     100

Paul Ricoeur Budapesten     109

Jelenits István: Tóth Árpád: Isten oltó-kése     110

Horváth Árpád: Giya Kancheli     114

60. sz.:

Nagy László: Látogatóban Nagy Tamás építésznél     262

Emlékezés Deák Ferenc születésének 200. évfordulójára     267

Szabó Ferenc: 150 éve született Csontváry     270

Rudnai Gábor: Csontváry „Mária kútja Názáretben”     271

Hubert Ildikó: Baróti Szabó Dávid versei Szűz Máriához     275

61. sz.:

Barna Gábor: Ünnep és ünneplés     430

Nemeshegyi Péter: Jezsuiták zenéje a 17–18. századi Kínában     440

62. sz.:

Szabó Ferenc: Baráti búcsúzóul     606

Prokop Péter: Riportvázlat a tévé számára     607

Szabó Ferenc: Költők között     612

Zsolnai Gábor: Lőrincze Miklós festészetéről     619

63. sz.:

Vörös Imre: Faludi Ferenc jelentősége a magyar irodalomban     87

A miskolci jezsuita gimnázium és kollégium     93

Szabó Ferenc: A. Szolzsenyicin 85 éves     94

Horváth Árpád interjúja Bogdán Józseffel     97

András Imre: A vallásszociológus Morel Gyula S. J.     106

A nyíregyházi Hittudományi Főiskola     111

Szabó Ferenc: Újabb támadás Prohászka ellen     112

Szelestei N. László: Magyar ferencesek prédikációi (Sz. F.)     117

Bartusz-Dobosi László: A katolikus Eötvös     118

Hetényi Varga Károly élete és munkássága     125

A gyulafehérvári papnevelde     129

64. sz. :

Karl Lehmann: Karl Rahner jelentősége az Egyház számára     223

Vass György: Emlékezés Karl Rahnerra     238

Elfriede Oeggl: Karl Rahner titkárnője     248

Nemeshegyi Péter: 100 éve született Yves Congar     250

Bárdosy Éva: „Megtette, ami tőle telt” – Nők az Egyházban     253

65. sz.

Maurice Borrmans: Keresztény hit és koráni szövegek     363

Szabó Ferenc: Prohászka és Nietzsche     373

40 éve jött létre a vatikáni–magyar részleges megállapodás     385

Róna Judit: Joyce és a jezsuiták     386

Barna Gábor: Bálint Sándor 1904–1980     341

Hetény János: A kereszténység csodálatos teljesítménye a vallásos népéletben     351

Szabó Ferenc: Kiegészítő megjegyzés a népi vallásosságról     360

40 éve jelent meg az Ecclesiam suam pápai körlevél     362

66. sz.:

Horváth Árpád: Kultúra és igazságosság    482

Bartók Tibor: A világ és Európa nagy színháza    489

Czigány György: Utolsó találkozás Lukin Lászlóval    499

Véber Gyula köszöntése    500

A Szolgálat repertóriuma    501

67. sz.:

Keresztesné Várhelyi Ilona: Munkácsy Krisztus-trilógiája     71

Fehér Katalin: Molnár János S.J. életműve     84

Nemesszeghy Ervin: Egy tudományos konferencia margójára     91

68. sz.:

Szabó Ferenc: József Attila Istene     223

Köszöntjük a nyolcvanéves Nemeskürty Istvánt     163

69. sz.:

Nagy Gáspár: Október magasában. . .     355

Szabó Ferenc: Száz éve született Emmanuel Mounier     362

70. sz.:

Erdő Péter: Szabadság és jog     448

Szabó Ferenc: Charles Péguy, a megtestesülés költője     458

Tereza Worowska: Márai Sándor lengyelországi útja     465

71. sz.:

Nemeshegyi Péter: Isten szeretetének muzsikusa, Mozart    77

Czigány György: Bartók, mindennapi kenyerünk    81

Szabó Ferenc: Olvasónapló    84

Halász Bálint: A szeretet bajnoka    91

72. sz.:

Bartók Tibor: Egy konferencia margójára    209

Szabó Ferenc: Prohászka ébresztése    216

Szabó Ferenc: Olvasónapló    222

Nagy Ferenc: Két történelmi kérdés Júdással kapcsolatban    233

In memoriam Rónai A. Zoltán    238

Két jezsuita folyóirat    239

P.-H. Kolvenbach: A jezsuiták szolgálatának intellektuális dimenziója    240

Katolikus folyóiratok    167, 199, 215, 267

73. sz.:

Merkl Hilda: Idealizmus és realizmus párosult életrevalósága    369

Szabó Ferenc: A 75 éves Czigány György köszöntése    379

Nándorfehérvár    381

Szabó Ferenc: A Da Vinci-kód ügye    382

Szabó Ferenc: Az európai jezsuita kulturális folyóiratok    385

74. sz.:

Cs. Nagy Ibolya: In memoriam Sütő András    518

Szabó Ferenc: Az illúziótól a szent valóságig    523

Kókay György: Prohászka és a sajtó    532

Szőnyi Zsuzsa: Száz éve született Borsos Miklós    540

Czigány György: Borsos Miklós száz éve született    542

75. sz.:

Szabó Ferenc: Nagy Gáspár (1949–2007)     90

Bárdosy Éva: Teremtő szavak tudója (Lázár Ervin halálára)     93

Róna Judit: Van Gogh Budapesten     97

Horváth Árpád: Filmekről Londonból     101

Kevesebb együttélést, több családot!     105

Szabó Ferenc: Újabb dokumentáció Szabó Lőrincről     106

76. sz.:

Sapszon Ferenc: Kodály Zoltán és a musica sacra     236

Czigány György: Kodály 125     247

Tarbay Ede: Shakespeare, az Isten gyermeke     250

Visszatekintés a Távlatok első 75 számára (Gyorgyovich Miklós)     257

Muzslay István halálára     258

77. sz.:

Szabó Ferenc: Ingmar Bergman halálára     403

Lázár Kovács Ákos: „Látszólag másodlagos pillanatokban” (M. Antonioni)     411

B. Petőfi Ágnes: Az IGEN (is) oké     416

Boros Erika: „Hiszen mindenki szíve voltam” (Dsida Jenő)     421

Szakolczay Lajos: Ámulat ősze mézcsurgásos hajnalokkal     424

A József Attila-jubileumra visszatekintve     299

78. sz.:

Szabó Ferenc: Újraolvasva a Tücsökzenét    544

Szabó Ferenc: A keresztény kultúra forrásai: A Sources Chrétiennes 500 kötete    553

Szabó Ferenc kitüntetése    556

79. sz.:

Szabó Ferenc: Galilei és a Biblia      46

Szabó Ferenc: Miserere. 50 éve halt meg G. Rouault, a könyörület
festője     50

Bertók Éva: Zalai örökség. Keresztury Dezső verseiről      54

A. Nicolás a jezsuita rend új generálisa      61

Ouellet, Marc: A kanadai egyháznak szüksége van a reménység jeleire      64

Szilágyi István kapta a Kölcsey Társaság kitüntetését (Várhelyi Ilona)      67

80. sz.:

XVI. Benedek az Amerikai Egyesült Államokban     58

Magyar püspökök ad limina látogatása     60

Szabó Ferenc: Újraolvasó: „Papköltők”     62

Sasvári Szilárd: Keresztény értékek megjelenítése a magyar médiában     70

Gyorgyovich Miklós: Szabó Ferenc kitüntetése     76

XVI. Benedek pápa a jezsuitákhoz      77

Németh J.: Ötven éve halt meg Reinhold Schneider     78

81. sz.:

Szabó Ferenc: Alexandr Szolzsenyicin halálára      89

Kiss Ulrich: A „vallások vallása”? Gondolatok a szabadkőművességről     93

Szabó Ferenc: Csontváry – a „Magányos cédrus”     104

Bella Lászlóné: Az örökkévalóságban valóban nincs már „férfi és nő”?     107

82. sz.:

Lukács László–Szabó Ferenc: Káldi György jezsuita bibliafordítása      98

Buda Attila–Róna Judit: A százéves Nyugatról és Babits Mihályról      101

Vitalitásgenerátorok (Gy.M.)      122

Szabó Ferenc: Két évf.: Juhász Ferenc 80 éves, száz éve született Simone de Beauvoir     123

Mózessy Gergely: Lángoló lelkű ember volt      130

In memoriam Gyurkovics Tibor (Sz. F.)      132

B. Petőfi Ágnes: Szabó Irma könyvéről      133

Ifjúság és kulturális szegénység      134

83. sz.:

Török Csaba: Kereszténység a kultúrák sokféleségében      96

Szabó Ferenc: Száz éve született Radnóti Miklós     106

Keresztesné Várhelyi Ilona: Irodalmi „másod-főváros”: Debrecen      109

Szabó Ferenc: Baráti emlékezés Keszei István költőre      114     

84. sz.:

Szabó Ferenc: Megemlékezések – évfordulók: O. Clément, K. Rahner,
S. Weil    98

Kálmán Peregrin: Simplex et idiota    105

Sarbak Gábor: Hétszáz éves jubileum    109

Szabó Ferenc: Posztmodern Szent Ágoston    114

Török Csaba: A teljesség köntösében. (Hopkins)    119

Szőnyi Zsuzsa: Molnár C. Pál    124

85. sz .:

A XX. század három nagy tanúja (Dienes Valéria, Simone Weil és Pierre Emmanuel)    97

Gyorgyovich Miklós: Megemlékezés Joseph Haydnról halálának 200. évfordulóján   108

Török Csaba: Mi nyit jövőt egy nemzet előtt?    111

86. sz.:

Szabó Ferenc: Olvasónapló   101

Andreas Batlogg: K. Rahner összes műveinek a kiadása   110

Kisné Hillier Cecília–Kis Attila: Siker, kompetencia, oktatás   112

Újra megjelent X. L. Dufour Biblikus Teológiai Szótára   115

87. sz.:

Ötven éve halt meg Albert Camus     120

Keresztesné Várhelyi Ilona: Újabb bizonyíték Munkácsy „arab lovasának” jelentéséhez     123

8. MAGYAR FIGYELŐ (MAGYAR KÉRDÉSEK)

53. sz.:

Gábor Dzsingisz: Magyarország 2001-ben, külföldi szemmel     371

Bittsánszky Géza: A privatizációról – tárgyilagosan     380

Karácsonyi számunk tartalmából     394

54. sz.:

Nemeskürty István: Eppur si muove     578

Gyorgyovich Miklós: VIII. katolikus családkonferencia     581

Házasság és család napjainkban (Interjú Bíró László püspökkel)     584

Gyorgyovich Miklós: Presszió a depresszióra     590

Dizseri Zoltán: Néhány gondolat hitről, egész-ségről, egyházról     596

Magyar katolikus folyóiratok     516, 589

Húsvéti számunk tartalmából      602

56. sz.:

„Emelkedő nemzet” (Az országgyűlési választások után)
(Szabó Ferenc)   301

Lázár Kovács Ákos–Radnóti Katalin: Kérdések a magyar
filmszemlén    303

Köszöntöttük az aranymisés Valentiny Géza prelátust    198

Bosák Nándor: A papi hivatások helyzete Magyarországon – 2002       248

61. sz.:

K. Várhelyi Ilona: Keresztény értelmiségi szervezetek     375

Tomka Ferenc: Önvizsgálatra hívják az egyházat     389

Mészáros István: Mindszenty védelmezője: XII. Pius     396

Frivaldszky János: Isten önkéntesei és az 1956-os forradalom     422

Bóka Zsolt: Lázadás vagy szabadságharc?     428

62. sz.:

Hölvényi György: Apor Vilmos, a politikus     596

Hetényi Varga Károlyné: Hetényi Varga Károly élete és munkássága     602

67. sz.:

Fasang Árpád: Egy népszavazás hordaléka     60

Szabó Ferenc: Politizálhat-e az egyház?     65

Szabó Ferenc: Egyház, vallásos hit, politika     67

Magyar nővér szeretetszolgálata     69

Pápai levél a francia püspökökhöz     70

71. sz.:

Szabó Ferenc: „Emelkedő nemzet”?    65

Lázár Kovács Ákos: Antropológiai forradalom és magánügyeink    67

Keresztesné Várhelyi Ilona: Kettős felelősség    71

Bittsánszky Géza: „Aki megvall engem az emberek előtt. . .”    72

Gyorgyovich Miklós: Szavazzunk okosan!    74

72. sz.:

Krómer István: Választások – okok, kockázatok, esélyek    160

Baritz Sarolta Laura: Az újkapitalizmus Magyarországon    167

Németh Emma: Az Egyház java és javai    180

A papi hivatások helyzete    189

74. sz.:

XVI. Benedek: 2006-os üzenet a magyar népnek    478

XVI. Benedek pápa törökországi apostoli látogatása    479

Szabó Ferenc: „Az igazság szabaddá tesz”    480

Görömbei András: Nemzettudat – irodalom – 56    487

Muzslay István: A magyar szellemiség kelet nyugat antitézise    494

75. sz.:

Krómer István: Hajtsátok uralmatok alá – de hogyan?     60

Fasang Árpád: Ideje van a szólásnak. . .      69

Dúl Géza: A cigányság evangelizálása     76

9. RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ

51. sz.:

Koncz Lajos: A szentév és millennium csúcsain és után    39

(Nagy Ferenc: Ablak a világegyházra)    49

52. sz.

Vértesaljai László: Az élő Péter – Pál nyomdokain     193

Nemeshegyi Péter: Megszületett az európai Charta Oecumenica     200

Vertse Márta: Kétszáz éve született Newman bíboros     206

Szabó Ferenc: Newman időszerűsége     208

Nagy Ferenc: A szlovákiai katolikus magyarok lelkipásztori ellátása     213

53. sz.:

II. János Pál pápa ukrajnai látogatása     333

Angelo Serra: A genomforradalom     338

54. sz.:

Giovanni Marchesi: II. János Pál kazahsztáni és örményországi útja    527

II. János Pál: Matteo Ricci kínai misszionárius jubileuma     533

55. sz.:

II. János Pál: Üzenet a békevilágnapra    65

II. János Pál: Békezarándoklat Assisibe    70

Rik De Gendt: Püspöki szinódus – szegényes végeredmény    72

58. sz.:

A szentföldi békéért    574

Fegyverekkel a leghatékonyabb (Pasquale Borgomeo SJ)    577

59. sz.:

II. János Pál: Pacem in terris: maradandó elkötelezettség     41

II. János Pál a Római Kúria tagjaihoz     47

Erdő Péter érsek prímás beiktatása     48

Széll Kálmán: Boldog Batthyány László orvosi szemmel     52

Római rendezvények     60

Czigány György: Zarándokút Güssingbe     61

A katolikusok politikai elkötelezettsége (Hittani Kongregáció)     65

60. sz.:

Nagy Ferenc: Pápai enciklika az Eucharisztiáról     229

61. sz.:

II. János Pál: Ecclesia in Europa (részletek)     362

II. János Pál 100. és 101. nemzetközi apostoli útja     366

62. sz.:

Gyorgyovich Miklós: Tisztelgés Teréz anya előtt     535

Vatikáni dokumentum a homoszexualitásról     539

Biacsi Dávid: Jezsuiták Irakban     544

Louis Sako: Fény az alagút végén     553

Nagy Ferenc: Eucharisztikus ökumenizmus Krisztus Egyházában     557

66. sz.:

Joseph Ratzinger: Keresőúton a béke nyomában    426

Jegyzetek a terrorizmusról    439

Farkas Péter: A szubszidiaritás    443

Hámori Antal: A magzatkorú gyermek élethez való joga    454

67. sz.:

II. János Pál: Beszéd a diplomatákhoz     50

A keresztények és az Egyesült Európa     56

69. sz.:

Szabó Ferenc: XVI. Benedek a kölni ifjúsági világtalálkozón     291

Szabó Ferenc: Roger testvér halálára      296

Szabó Ferenc: A németországi katolicizmus      299

Érszegi Márk Aurél: A pápai primátus – ahogy a nem katolikusok
látják     301

Bárdosy Éva: Az együttműködés kulcsa     309

Matthias Drobinski: Isten a fejekben      314

70. sz.:

Nagy Ferenc: „Forrás és csúcs” – Szinódusi ülés az Eucharisztiáról     437

Statisztikák lelkipásztorkodásról és eucharisztikus liturgiáról     443

Szabó Ferenc: Boldog Charles de Foucauld     444

71. sz.:

XVI. Benedek első enciklikája: „Deus caritas est”    43

Szemelvények az enciklikából    12, 51, 64, 76, 118

Szabó Ferenc: 40 évvel ezelőtt ért véget a II. vatikáni zsinat    48

Jorge Costadoat: Alberto Hurtado „szociális misztikája”    52

72. sz.:

Nagy Ferenc: XVI. Benedek pápa első éve és első enciklikája    190

XVI. Benedek pápa Lengyelországban    198

XVI. Benedek pápa megnyilatkozásaiból    141, 206

Bartolomeo Sorge: A hazugság ellensége a békének    200

Thomas Wenski: Nyilatkozat az iraki helyzetről    207

73. sz.:

Szabó Ferenc: „Szeress, és tégy, amit akarsz!”    355

Részlet XVI. Benedek valenciai beszédéből    358

Salkaházi Sára boldoggá avatása    360

Schéda Mária: Salkaházi Sára vértanúsága    361

Idézetek XVI. Benedek megnyilatkozásaiból    313, 333, 349, 355,
358, 360

74. sz.:

XVI. Benedek bajorországi látogatása    446

Nyílt levél XVI. Benedek pápához    457

Nagy Ferenc: Fordulópont a „tridenti mise” alakulásában    48

Karl Josef Kuschel: Merre tart XVI. Benedek?    462

Statisztikai adatok a Föld népességéről    475

Haáz Andrea: Sok kihívás, egyetlen válasz    476

Szent Erzsébet-év 2007    477

75. sz.:

Vatikáni Rádió: XVI. Benedek történelmi törökországi látogatása     41

A Bodmer-kódex     46

Pierre de Charentenay: 50 éves a római szerződés     47

Ahhoz, hogy igazságosabb legyen, Franciaországnak kellene. . .,
I. rész     56

76. sz.:

Nagy Ferenc: XVI. Benedek Sacramentum caritatis kezdetű buzdítása     205

Szabó Ferenc: 40 éve jelent meg a Populorum progressio kezdetű körlevél     213

XVI. Benedek látogatása Brazíliában     215

Nemeshegyi Péter: Jon Sobrino és a felszabadítás teológiája     216

Szabó Ferenc: Radikális egyházreform?     219

Somorjai Ádám: Mindszenty bíboros két emlékirata     226

Köszöntjük a 80 éves Valentiny Gézát     232

Nagy Ferenc: Tradicionalista plébánia Franciaországban     233

77. sz.:

Benkő Antal: XVI. Benedek pápa és a CELAM V. konferenciája     334

XVI. Benedek levele a kínai katolikusokhoz     349

Vatikáni Rádió: A kínai katolikusok helyzete     352

Koronkai Zoltán: Hivatás és hivatásgondozás Észak-Amerikában     354

78. sz.:

Gyorgyovich Miklós: XVI. Benedek Ausztriában    490

Szabó Ferenc: XVI. Benedek és a fiatalok    496

Nagy Ferenc: A pápaválasztás legújabb rendezése    498

Erdő Péter: Megnyitó beszéd Nagyszebenben    500

Ulf Jonsson: A vallás Svédországban    505

81. sz.:

Vatikáni Rádió: XVI. Benedek beszéde a Szent Pál-év megnyitásakor      55

XVI. Benedek: A pápa levele a kínai katolikusokhoz      58

Somogyi Viktória (VR): Eucharisztikus Világkongresszus, Québec     64

Az ifjúság világnapja Sydney-ben (R)     71

Szabó Ferenc: Jegyzetek az Ostpolitikról     74

Események és eszmék

Lourdes – Bollandisták – A lengyel egyház      81

Provinciánk centenáriuma (R)      88

82. sz.:

A XII. rendes püspöki szinódus      71

Erdő Péter levele a Püspöki Szinódusról      74

A Vatikáni Rádió interjúja Erdő Péter bíborossal      76

XVI. Benedek Franciaországban (Párizs és Lourdes) reflexió a pozitív laicitásra      80

Gyorgyovich Miklós: Hazavár az Isten. Nemeshegyi Péterrel beszélget Marton Árpád      85

Vatikáni Rádió: P. Peter Gumpel S.J. XII. Pius pápáról      86

Giovanni Sale: XI. Pius ki nem adott enciklikája a fajgyűlöletről
(Sz. F., VR.)      92

Hatvanéves az Egyházak Világtanácsa (Sz. F.)      96

83. sz.:

Gondolatok a pápa újévi üzenetéről (Sz. F.)      46

XVI. Benedek pápa homíliája Vízkereszt ünnepén      48

Ötven éve jelentette be a zsinatot XXIII. János pápa     51

Barack Obama beiktatási beszéde és sajtóvisszhangja      52

Vertse M.–Szabó F.: Mindszenty bíboros emlékezete letartóztatásának
60. évfordulóján      55

Gyóni Eszter: Támadások a katolikus egyház ellen 1950-ben      61

84. sz.:

A pápa afrikai látogatása (a VR adásai alapján)    68

XVI. Benedek Jézus nyomdokain (a VR adásai alapján)    73

Szabó Ferenc: A tradicionalizmus előretörése?     82

Erdő Péter: Isten szolgája, Mindszenty József tanúságtétele    86

Szabó Ferenc: Hitvallók és ügynökök    92

Bábel Balázs: Vélemény a „Hitvallók és ügynökök” kapcsán    94

Gyorgyovich Miklós: Nevetek fel van írva    95

85. sz.

Szabó Ferenc: XVI. Benedek: Caritas in veritate    61

Szabó Ferenc: XVI. Benedek vesperása az aostai székesegyházban    72

Szabó Ferenc: VI. Pál és az Ostpolitik    74

Szabó Ferenc: Magánkinyilatkoztatások és látomások    81

Erdő Péter bíboros beszéde az európai jezsuita folyóiratok találkozóján, Dobogókőn    86

Somodi Imre: A pécsi jezsuita Pius Kollégium    91

86. sz.:

XVI. Benedek lelkipásztori látogatása Csehországban    83

VR: Püspöki szinódus Afrikáról    89

CCEE: Európa bizakodj!    96

Meszlényi Zoltán boldoggá avatása    99

10. EURÓPA

51. sz.:

Erdő Péter: Szent István országa a XXI. század Közép-Európájában    51

Pierre de Charentenay: Charta Európa számára    60

Szabó Ferenc: Európa a nizzai Egyesült Európa-csúcs után    69

Muzslay István: Az Európai Unió agrárpolitikája    70

Radnóti Katalin: Konferencia az értelmi fogyatékosokról    73

52. sz.:

Európai Katolikus Információs Központ     224

Joseph Doré: Európa szelleme     226

Paul Poupard: Felragyogtatni Európát szellemi dimenziójában     233

Európai jezsuita tartományfőnökök nyilatkozata     243

53. sz.:

Nemeshegyi Péter: Az európai uniós identitás keresztény képe     355

Pierre de Charentenay: Az alapvető jogok chartájának emberszemlélete     367

54. sz.:

Tomka Miklós: Az európai értékrend és identitás változási tendenciái     541

Erdő Péter: Kulturális és emberi helyzet Kelet-Európa egyetemein     554

Kiss Ulrich: Milyen Európát akartok?     570

Az európaiak értékszemlélete     577

55. sz.:

H. Schwendenwein: Az európai identitás az Európai Unió szerződéseinek szemszögéből   76

Heinrich Mussinghof: Napnyugati Európa? Az ortodoxia az eu.-i integrációs foly.-ban    100

58. sz.:

Mádl Ferenc: Az Európai Unió jövője – a magyar álláspont    578

II. János Pál az olasz parlamentben    563

Christoph E. Palmer: A keresztény tényező Európában    584

59. sz.:

Mozgósítás Európáért      68

60. sz.:

Kavin Ferenc: Európai Unió a jövőnk?     239

Várszegi Asztrik: Keresztények egysége – Európa egysége: vágy és kihívás     244

61. sz.:

Pierre de Charentenay: A keresztények szerepe Európában     369

62. sz.:

Várnai Péter: ,,Nyissuk meg a szívünket”: rövid értékelés     589

63. sz.:

Szerkesztőség: Nagyvárosi és egyetemi lelkipásztorkodás     33

Máté-Tóth András: Missziós program     34

Pasztorációs konferencia: Evangelizáció a felsőoktatásban     38

Nóda Mózes: Kereszténység a romániai egyetemisták körében     43

64. sz.:

„Európa atyja.” Robert Schuman üzenetének időszerűsége     190

Nemeskürty I.: Miképpen maradhatunk azonosak önmagunkkal?  194

Pánczél Hegedűs János: A magyar géniusz és Európa romlásáról    200

Szabó Ferenc jegyzete az előző íráshoz     211

Gyorgyovich Miklós: Reménykedjünk?!     213

Bálint József: Hazánk EU-ba lépésének három erkölcsi kihívása     216

65. sz.:

„A politika – gyökereit tekintve – szeretet, szolgálat”    315

Romano Prodi: Az intézmények Európája és a karizmák Európája együtt dolgoznak     320

Szabó Ferenc: Az európai lobogó 12 csillaga     326

Miguel de Santiago: Spanyolország, egy fázós egyház     327

Nagy Ferenc: Jezsuita folyóiratok Európában     333

Szabó Ferenc: Tájékoztató a francia katolicizmusról     335

68. sz.:

A remény tanúi az egyesülő Európában     164

La Civiltà Cattolica: A kilencszázas évek: a vértanúk százada     166

Erdő Péter: Az Európai Unió és az Egyház     177

Erdő Péter Mindszenty József bíborosról     183

69. sz.:

Rózsa Huba: A Biblia szerepe az európai és a keresztény kultúrában     320

Pierre de Charentenay: A francia „nem”     335

77. sz.:

XVI. Benedek: Levél a Szent Erzsébet-év alkalmából     364

Kuklay Antal: Autonómia és szolidaritás (Szent Erzsébet)     366

Mándy Pál: Gondolatok A mi Alkotmányunkról     372

parbeszed.com     383

Schanda Balázs: Állam és egyház – jog vagy politika     384

Ahhoz, hogy igazságosabb legyen, Franciaországnak kellene . . .,
II. rész     396

78. sz.:

Csaba László: Az európai egyesülés távlatai    513

Szabó Magda halálára (R.)    521

Horváth Árpád: A városmisszióról még egyszer    522

Muzulmán vezetők levele a pápához    532

Gianone András: Kanter Károly és a budapesti városmisszió száz évvel ezelőtt    533

„Megtettem, amit megtehettem...” Zsók Ottó int.-ja Puni Emillel    538

11. SZEMLE – KÖNYVSZEMLE

51. sz.:

Rotterdami Erasmus: Krisztus fegyverzetében (Nemeshegyi Péter)    148

Skultéty Csaba: A Szabad Európa Rádiótól az Ung partjáig (Szabó F.)    150

Katolikus világiak a magyar közéletben (Gy. M.)    151

52. sz.:

A házunk tájáról     205

Könyvjelző     184, 251, 260, 312

53. sz.:

Étienne Gilson: A középkori filozófia szelleme (Szabó Ferenc)     489

Borovi József két könyve (András Imre)     490

Szabó József László: Bemutatkoznak a katolikus gimnáziumok
(Gy. M.)     354

Szentjeink és nagyjaink Európa kereszténységéért (Sz. F.)     418

Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai (Sz. F.)     425

A magyarok ezer esztendeje Rómában (Sz. F.)     480

Bodnár Dániel: Genesius, a színész (Gy. M.)     493

Országos Katolikus Névtár II. (Várnai Jakab)     494

Magyar folyóiratok ajánlása     366, 404

Sommaire     496

54. sz.:

Az isteni és emberi szó szolgája (Szabó Ferenc)     659

Pilinszky-bibliográfia (Róna Judit)     661

Somos Róbert: Az alexandriai teológia (Nemeshegyi Péter)    662

Haiman–Muszka–Borsa: A nagyszombati jezsuita kollégium és nyomda
(D. E.)     664

Molnár Imre: Esterházy János (Gy. M.)     665

Apor Vilmos Gyulán; Egyházak, korok, világképek (Gy. M.)     666

„Újat és régit”. Szennay-emlékkötet (D. E.)     667

Kodolányi János: Julianus barát (Gy. M.)     667

Takács J. Ince–Pfeiffer János: Szent Ferenc fiai a veszprémi
egyházmegyében (Sz. F.)     540

Ferenc Antal: A bioetika alapjai (Sz. F.)     576

Varga Imre–Pintér Zsuzsanna: Történelem a színpadon (Sz. F.)     616

Dékány Endre: Tükörírás (Gy. M.)     651

55. sz.:

Pázmány Péter és kora (Jankovics József)    175

Újabb magyarra fordított Jézus-könyvek (Szabó Ferenc)    177

Gróf Lajos: Kit kerestek? (K. L. szerk.)    180

Mészáros István: Mindszenty és az „Ostpolitik” (Szabó Ferenc)    181

Szennay András: Visszatekintés (Szabó Ferenc)    182

A XIX. század vonzásában (Dékány Endre)    183

Olasz misztikus írónők (Deák Viktória Hedvig)    185

56. sz.:

Jean-Yves Lacoste: Dictionnaire critique de Théologie
(Szabó Ferenc)    321

Harsányi Pál Ottó: Humánembrió    323

Nemeshegyi Péter: AMATECA, katolikus teológiai kézikönyvek
sorozat    326

Szabó Ferenc: Keresztények az ezredfordulón (Dékány Endre)    332

Henri Bergson: Az erkölcs és a vallás két forrása (R.)    333

Kókay György: Felvilágosodás, kereszténység, nemzeti kultúra
(Dékány Endre)    237

Magyarország apostola és tanítója (Gyorgyovich Miklós)    335

Két protestáns püspök könyve    275

Szabó Ferenc: Két kiáltás között (Gyorgyovich Miklós)    312

Vanyó László 60 éves (Sz. F.)    213

Tanulmányi napok anyagai (Gy. M.)    336

Czigány György: Vándorévek (Dékány Endre)    338

Balás Béla: Az első plébániám (Gyorgyovich Miklós)    224

57. sz.:

Szakolczay Lajos: A teremtés misztériuma    493

Szakolczay Lajos: Szerelmes föld- és néplélekrajz    495

Szabó Ferenc: A Szent István Társulat újabb kiadványai    497

Híven önmagunkhoz. Barankovics István írásai (Kókay György)    498

58. sz.:

Nemeshegyi Péter: Változóak-e Jézus arcai?   662

Kránitz Mihály (szerk.): A II. vatikáni zsinat dokumentumai negyven év távlatából (Szabó Ferenc)    671

Cséfalvy Pál–Antonietta De Angelis (szerk.): A magyar kereszténység
ezer éve    603

Török József: A XI. század magyar egyháztörténete (Szuromi Sz. A.)    672

Gyöngyösi István: Rózsakoszorú (Róna Judit)    674

Nemes Ödön: Ima és élet (Gy. M.)    674

Tordon Ákos: Korkóstoló (Gy. M.)    676

59. sz.:

Szabó Ferenc: Mindszenty és a keleti politika     135

Frenyó Zoltán: Mihelics Vid (Szabó Ferenc)     137

Dékány Endre: Törvényekben feltáruló magyar múlt     140

Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits Istvánnak (Sz. F.)     141

Két emlékkönyv Bolberitz Pál 60. születésnapjára     142

Három könyv Batthyány-Strattmann Lászlóról     143

60. sz.:

Szabó Ferenc: H. Weber korszerű erkölcsteológiája      316

Adriányi Gábor: Prohászka és a római index (Szabó Ferenc)     318

Janusz Rosikon: Európa Madonnái (Szabó F.)     301

Herrmann Jánosné: Véső alatt (Hevenesi János)     243

Benkő Antal és Szentmártoni Mihály két könyve (R.)     197

Könyvjelző (Gy. M.)     154, 168, 184, 266

61. sz.:

Szabó Ferenc: Új könyv a jezsuiták történetéről     472

Erdő Péter: Hivatalok és közfunkciók az egyházban
(Szuromi Sz. A.)     475

Molnár Antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon
(Bárth Dániel)      476

Molnár Antal: Püspökök, barátok, parasztok (Bikfalvi Géza)     478

Hetényi Varga Károly: Szerzetesek a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában (Sz. F.)    480

Pszichológusok és teológusok a szenvedésről (Gé-em)     482

A bécsi Pazmaneum (András Imre)     483

Karácsony Sándor: Ocsúdó magyarság (Gyorgyovich Miklós)     484

Madas Edit: Középkori prédikációirodalmunk (Lőkös Péter)     485

Máté Jakab: A nyelvtudomány története (Szabó Ferenc)     487

Vanyó László: Az ókeresztény művészet szimbólumai (R)     388

Frenyó Zoltán: Tudom, kinek hittem (R)      388

Terri Apter: A magabiztos gyermek     430

John Powell: A tartós szeretet titka     439

Elisabeth Kübler-Ross–David Kessler: Élet leckék     442

Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma (Szabó Ferenc)     461

Dobos Marianne: Akkor is karácsony volt – 1944 (Szabó Ferenc)     468

62. sz.:

Gyorgyovich Miklós: Felelősség, nem karrier     652

Keresztesné Várhelyi Ilona: Megkésett köszöntés     656

Dékány Endre: Erő az erőtlenségben    658

Studia Patrum (S.J.)     659

Szilas László: Alfonso Carillo jezsuita Erdélyben (Molnár Antal)     660

Rózsa Huba: Az Ige szolgálatában (Szabó Ferenc)     661

Gaizler Gyula–Nyéky Kálmán: Bioetika (Hámori Antal)     662

Bioetika – Ökumené (Gyorgyovich Miklós)     663

63. sz.:

Diccionario histórico de la Compañía de Jesús (Szilas László)      140

Magyar művelődéstörténeti lexikon I (Szabó Ferenc)     142

Avery Dulles: Az egyház modelljei (Sz. F.)     79

A Szent István Társulat 2003. évi kiadványaiból (Gy. M.)     143

Katolikus magyar folyóiratok     11, 72, 139

Nyári számunk tartalmából     134

Sommaire     144

64. sz.:

Magyar Katolikus Lexikon IX (Szabó Ferenc)     303

Vámos Péter: Magyar jezsuita misszió Kínában (Nemeshegyi Péter)     304

Prokopp Mária: Prokop Péter festőművész (Szabó Ferenc)     308

Bolberitz Pál: A keresztény bölcselet alapjai (Szabó Ferenc)     308

Sáry Pál: Keresztre feszítés az Ókorban (Koncz Lajos)     310

Elisabeth Kübler–Ross-David Kessler: Élet leckék (Gy. M.)     215

John Powell két és Terri Apter egy könyve (Gy. M.)     282, 302

Loyolai Szent Ignác: Levelek (R.)     237

Jakab Gábor: Isten vasár- és ünnepnapi igéi (Szabó Ferenc)     249

Az Embertárs című folyóirat (Gy. M.)     199

Négy Vigilia-könyv (Gy. M.)     215, 278, 298

Gyökereinkről két könyv (Gy. M.)     189

Katolikus lapok és kiadók     215, 237, 247, 274, 311

Sommaire     312

65. sz.:

Szabó Ferenc: Keresztény gondolkodók a XX. században
(Nemeshegyi Péter)     404

Sajgó Szabolcs: Talált sorok (Szabó Ferenc)     405

Morus Tamás: Erősítő párbeszéd balsors idején
(Gyorgyovich Miklós)     406

A Szolgálat repertóriuma     350

Magyar katolikus folyóiratok     325, 334, 340, 350, 403

Sommaire     408

66. sz.:

Erdő Péter: Egyházjog (Szuromi Sz. Anzelm)    526

Fejérdy András: Egyházpolitikai modellkísérlet Csehszlovákiában (1949)    527

Gereben Ferenc: Vallásosság és egyházkép – interjúk tükrében    529

Molnár Antal: A katolikus egyház a hódolt Dunántúlon
(Bikfalvi Géza)    532

Harsányi László–Mátrai Miklós: Budai Atlantisz (Kápolnai Iván)    535

Dobos Marianne: Akkor is karácsony volt (Szabó Ferenc)    541

„Nap, Hold és csillagok, velem zokogjatok!” (Czibula Katalin)    538

Egri Jubileumi emlékkönyv    510

II. János Pál pápa életének képes krónikája (Gy. M.)    542

Katolikus magyar folyóiratok    438, 442, 488, 498, 517

67. sz.:

A magyar „Denzinger” (Nagy Ferenc)     123

Joseph Ratzinger: Isten és a világ (Szabó Ferenc)     124

Hámori–Roska–Sajgó: Agy, hit, számítógép (Nemesszeghy Ervin)     125

Az „Állj fel” torony árnyékában (Szabó Ferenc)     126

Inter arma 1944–1945. Fegyverek közt (MK)     122

68. sz.:

Turgonyi Zoltán: Lehet-e egy üzletember jó keresztény?     246

Wolfgang Beinert (szerk.): A katolikus dogmatika lexikona
(Szabó Ferenc)     248

Leo Scheffczyk–Anton Ziegenaus: Mária az üdvtörténetben
(Szabó Ferenc)     251

Nyíri Tamás: Lelkünk démonai és angyalai (Szabó Ferenc)     252

Paul Beauchamp: A zsoltárok világa (Szabó Ferenc)     254

Szentek és szentleckék (Nagy Ferenc)     255

Schéda Mária: Boldog vagy, Sára? (GyM)     191

69. sz.:

Nemeskürty István: Mi végre vagyok a világon (Szabó Ferenc)     382

Szabó Ferenc: Hans Urs von Balthasar – magyarul     384

Seszták István: Bűn és kiengesztelődés Alszeghy Zoltánnál (Sz. F.)     386

Nemes Ödön: Ima és élet V. (Lakatos Attila)     387

Molnár Antal: Mezőváros és katolicizmus (Bikfalvi Géza)     389

70. sz.:

Mészáros István: Mindszenty-album      517

Baán István (szerk.): A szent atyák nyomdokait követve (Sz. F.)     520

Somorjai Ádám: Egyház és állam Magyarországon 1919–1945     521

Joseph Ratzinger: Benedek Európája a kultúrák válságában (Gy. M.)   523

Kollár F., Király I. és Hevenesi J. könyvei Jézus Szívéről (R)     464, 467

Csalog Judit: Csendje hangosabb     525

Adjon az Úr belátást nékünk (Szabó Ferenc)     527

Idézetek a zsinattól és két pápától     406, 436, 457, 478, 516

Egyéb közlemények:

Időszerű hírek     30, 122

Katolikus folyóiratok     12, 22, 40, 83, 92, 104, 110, 176, 201, 215, 218, 240; 300, 334, 340, 346, 361, 364, 381; 421, 494, 500, 516

A Szent István Társulat újabb kiadványai     527

Új könyvek     12, 40, 110

Szerkesztőségünknek küldött könyvek     391

Sommaire     128, 256, 392, 528

Karácsonyi számunk tartalmából     290

[2006] Húsvéti számunk tartalmából      415

71. sz.:

Walter Brugger (szerk.): Filozófiai lexikon (Szabó Ferenc)    119

Prohászka Ottokár: Modern pünkösd (Békés Márton)    120

Manréza szimpózium 2004 (Nemesszeghy Ervin)    122

Papok főpapok, életkérdések (Gyorgyovich Miklós)    124

Katolikus magyar folyóiratok    80, 83, 95

Sommaire    128

72. sz.:

A paokingi apostoli prefektúra története (Nemeshegyi Péter)    268

Márai-nap, Márai-művek (Szabó Ferenc)    271

Frenyó Zoltán–Turgonyi Zoltán: Jacques Maritain (Szabó Ferenc)    272

Holló László: Európai unió – értékközösség (Beran Ferenc)    274

Bálint József: Korszakváltások viharaiban és jubileumaiban (Béky G.)    276

Dolhai Lajos: A szentelési szertartások (Nagy Ferenc)    277

XIV. Szent István-könyvhét (Gyorgyovich Miklós)    277

Sommaire    280

73. sz.:

Nemeshegyi Péter: Barangolások az egyházatyák csodakertjében    403

Giuseppe Alberigo: Geschichte des II. Vatikanischen Konzils
(Nemeshegyi Péter)    406

Berd Jochen Hilberath: Karl Rahner (Szabó Ferenc)    408

Jean Daniélou: A történelem misztériuma (Szabó Ferenc)    410

Adriányi Gábor: A Vatikán keleti politikája és Magyarország
(Szabó Ferenc)    412

Szabó Ferenc: Prohászka Ottokár időszerűsége (Gyorgyovich Miklós)    413

Adriányi Gábor–Csíky Balázs: Nyisztor Zoltán (Szabó Ferenc)    414

A KEK kompendiuma    384

Gyorgyovich Miklós 60. születésnapja    359, 415

Katolikus magyar folyóiratok    292, 295, 308, 354, 378

Sommaire 416

74. sz.:

Szilágyi Csaba (szerk.): A magyar jezsuiták küldetése (Sz. Cs.)    554

Szuromi Sz. Anzelm (szerk.): Parare viam Domino (Szabó Ferenc)    558

Wildmann János: Egy reformzsinat üzenete (Szabó Ferenc)    559

Magyar (katolikus) folyóiratok    436, 486, 497, 517, 541

Sommaire    560

75. sz.:

John W. O’Malley: Az első jezsuiták (Gyorgyovich Miklós)     130

Helmut Feld: Ignatius von Loyola, Gründer des Jesuitenordens (Nemeshegyi Péter)     133

Herbert Vorgrimler: Új teológiai szótár (Szabó Ferenc)     135

Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka Ottokár – püspök az emberért (Frenyó Zoltán)     137

Lénárd Ö.–Tímár Á.–Szabó Gy.–Soós V. A.: Utak és útvesztők (Mózessy Gergely)     138

Rosdy Pál (szerk.): A katolikus Egyház 1956-ban (Arapovics Miklós)     140

76. sz.:

Puskás Attila: A teremtés teológiája (Nemeshegyi Péter)     281

Frenyó Zoltán: Kereszténység és filozófia (Szabó Ferenc)     283

Sághy Marianne: Isten barátai (Somorjai Ádám)     284

Szőnyi Zsuzsa: Római terasz (Gyorgyovich Miklós)     285

Béres Klára: Szirtfoknak lenni (Gyorgyovich Miklós)     286

Magyar folyóiratok     165, 189, 204, 212, 272, 281

77. sz.:

Puskás Attila: A kegyelem teológiája (Nemeshegyi Péter)     441

Gabriel Marcel: A misztérium bölcselete (Szabó Ferenc)     444

Bodnár Dániel: Evangélium és filmművészet     415

Könyvjelző (R.)     446

Katolikus magyar folyóiratok     313, 333, 348, 363, 395, 423, 431

78. sz.:

J. Ratzinger–XVI. Benedek: A Názáreti Jézus (Szabó Ferenc)    571

Historicus societatis Jesu – Szilas László emlékkönyv
(Nemesszeghy Ervin)    573

Nemeshegyi Péter: A tűzember, Prohászka    575

Bartók Tibor: Kurt Ruh, A nyugati misztika története, I–II. köt.    577

Gyorgyovich Miklós: Aki áttörte a hallgatás falát. In memoriam
Polcz Alaine    581

Könyvjelző    582

Katolikus és magyar folyóiratok    472, 497, 504, 570

Sommaire    144, 288, 448, 584.

79. sz.:

Sajgó Szabolcs: A sötétség szentje      88

A. Vircondelet: Jésus.(Szabó Ferenc)      91

Puskely Mária: A keresztény szerzetesség történelmi fogalomtára
(Nagy Ferenc)      92

Mócsy Imre: Hagytam magam szerettetni; M. I.: Isten közelében (Gyorgyovich Miklós)      93

Könyvjelző      94

Szent Pál éve      36

A Szentatya a médiáról a tömegtájékoztatás világnapján      66

Folyóiratok hirdetései      29, 49, 53, 60

Sommaire      96

80. sz.:

Szabó Ferenc: „Szellemi honvédelem” (Hitel 2008/2)     94

Szabó Ferenc: H. de Lubac, Carnets du Concile I–II.     97

Kránitz Mihály (szerk.): Istenkereső tudósok – (Szabó Ferenc)     101

Kamarás István: Jézus – projektum (Kuklay Antal)     102

Knapp Éva: Libellus (R)     103

Sommaire      104

Folyóiratok hirdetései      9, 28, 45, 69, 90

83. sz.:

Magyar jezsuiták vallomásai IV. (Gyorgyovich Miklós)     123

Bárczi Zsófia: Mécs László költészetének teljesebb értékelése felé
(Szabó Ferenc)     124

Bárdosy Éva: Remény és társai Bogotá utcáin     125

A szerzetesség jövője. Sapientia-füzetek (Bartók Tibor)     127

Lelkipásztori jelentések 1924–26. (Klestenitz Tibor)     128

Könyvjelző (SZIT-könyvek)     131

84. sz.:

Dolhai Lajos: Lelkipásztori liturgikus lexikon    139

Szabó Ferenc: Biblia és történelem    141

Nicole Hirschhausen: Jezsuita olvasókönyv    146

Jesuitica - Molnár Antal: Lehetetlen küldetés?    148

dr. Marx Gyula: Marx és Marx    150

Velenczei Katalin: A székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 előtti
nyomtatványainak katalógusa (Bikfalvi Géza)    153

Alister McGrath: Az ateizmus alkonya (Sz. F.) 155

Könyvújdonságok   136

Hirdetések    36, 67, 108, 118, 123

Jubileumi konferencia   113

85. sz.:

Hargittay Emil: Filológia, eszmetörténet és retorika Pázmány Péter
életművében (Sz. F.)    137

Pálos Antal emlékezete (Gyorgyovich Miklós)   138

Kees Teszelszky: Az ismeretlen Korona. (Török Csaba)    140

Bodó Márta: Iskola és színház (Dénes Gabriella)    142

Sommaire    144

86. sz.:

Prohászka-tanulmányok 2007–2009. (Gyorgyovich Miklós)    71

Szörényi László: Levelek otthonról    133

Mit ad Isten? (Sz. F.)    135

Gáspár Dorottya: Pannónia kereszténysége a mai Magyarország területén (Kerny Terézia)    137

Sáry Pál: Pogány birodalomból keresztény birodalom (Koncz Lajos)    140

Gyorgyovich Miklós: Könyvjelző    142

87. sz.:

Szabó Ferenc:

Maurice Gilbert S.J.: 100 éves a Pápai Biblikus Intézet     126

Philippe Chenaux: A katolikus egyház és a kommunizmus     127

André Németh: La vie du Vénérable Père François Libermann     130

Új könyvek Simone Weilről     131

Gyorgyovich Miklós: Könyvjelző    90, 133

Folyóirat hirdetések     11, 41, 67

Sommaire     136

12. MÉDIA–TÁVLATOK

51. sz.:

A média: korunk areopágusza    80

Lázár Kovács Ákos: Az Aetatis novae mint kommunikációs alternatíva?    81

Radnóti Katalin: Média – távlatok    88

52. sz.:

Szerkesztőségi bevezető     247

Lázár Kovács Ákos: Az „én” elvesztése     248

Vég Adrienn: (Ige) hirdetés és reklám(vallás)     252

P. Szilczl Dóra: Hitelesség és tanúságtevés     261

53. sz.:

Lázár Kovács Ákos: Az Egyház médiafogsága     395

Radnóti Katalin: Mozgókép-távlatok (Beszélgetés Tóth Erzsébettel)     405

Czigány György: A képernyőtükör által. . .     411

54. sz.:

Vég Adrienn: Karácsony és média     603

Lázár Kovács Ákos: A felelősségkérdés a médiadiskurzusban     617

55. sz.:

Kiss Ulrich: A kommunikáció teológiája   129

Lázár Kovács Ákos–Radnóti Katalin:  33. Magyar Filmszemle   139

58. sz.:

Szabó Ferenc: XII. Piusz és a holokauszt   629

59. sz.:

Lázár Kovács Ákos–Radnóti Katalin: Néhány gondolat a 34. Magyar Filmszemle margójára   72

Tízéves a Duna Televízió     81

Vég Adrienn: Még egyszer a reklámokról és a felelősségről     85

60. sz.:

Lázár Kovács Ákos: Esztétikum, erkölcs és a medializált társadalom     253

61. sz.:

Horváth Árpád: A Magyar Kultúra     443

Szabó Ferenc: Federico Fellini     453

63. sz.:

Harcsa Béla: „Akárki” a XXI. században     73

Lázár Kovács Ákos: Az elsődleges kulturális azonosság     80

64. sz.:

Lázár Kovács Á.–Radnóti K.: Egy év 15 magyar játékfilméről     261

Czigány György: A 100 éves Berzsenyi Társaságról     271

Köszöntjük az idei Stephanus-díjasokat     273

Szabó Ferenc: Cser László halálára     275

Szabó Ferenc: Dékány Endre halálára     281

67. sz.:

Lázár Kovács Ákos és mások: A 2005-ös Magyar Filmszemle     93

Borókai Gábor: A hírszerkesztés etikája 105

69. sz.:

Szabó Ferenc: Interjú Juhász Judittal a Katolikus Rádióról     341

Kultúra és mecenatúra, nemzet, hit és film. Jankovics Marcell válaszol Radnóti Katalin     kérdéseire    347

71. sz.:

Krómer István: Hatalom, szakralitás, kommunikáció    96

Lázár Kovács Á., Radnóti K. és mások: A 37. magyar filmszemle    101

13. DOKUMENTUMOK

55. sz.:

A zsinat Gaudium et spes konstitúciójából    15, 99, 176

58. sz.:

Püspökkari nyilatkozat: Törvénykezés a kábítószerek ügyében    524

14. FÓRUM

62. sz.:

Szerkesztőségi bevezetés     562

Osztie Zoltán: Válasz a keresztény értelmiségiek ügyében     564

Keresztesné Várhelyi Ilona: Jegyzetek Osztie Zoltán válaszához     572

Balázs Pál: Keresztény értelmiségi szervezetek     576

Lázár Kovács Ákos: Az egyházias értelmiségi nyilvánossága     577

63. sz.:

Szerkesztőségi bevezető     47

Herjeczki János: Irgalmasságot akarok, nem pedig áldozatot     49

Skultéty Csaba: Hozzászólás Várhelyi Ilona cikkéhez     57

Sólyomváry Ilona: Hozzászólás Keresztesné cikkéhez     62

Gyorgyovich Miklós: Keresztény értelmiségiek      65

68. sz.:

Fórum a magyar társadalomról és egyházról     184

Havass Miklós: Tizenöt év múltán     186

Krómer István: Jelentés a zsákutcából     192

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A magyar lelkiállapot alakulása a rendszerváltozás óta     202

Széll Kálmán: A rendszerváltozás után erősödő lelkiismereti buktatók     210

Szabó Ferenc: Két kiegészítés dr. Széll Kálmán cikkéhez     216

Tomka Ferenc: Az egyházi ügynökkérdésről     219

Gyorgyovich Miklós: Bal, jobb, bal, jobb . . .     221

15. ESZMÉK ÉS VÉLEMÉNYEK

70. sz.:

Benkő Antal: Önmegvalósítás keresztény szemmel     468

Pánczél János: Az éber meghalás művészetéről      479

74. sz.:

Horváth Árpád: Weissmahr Béla istenbizonyítéka pró és kontra    498

Keresztes László–Csúcs Sándor: A magyar nyelv eredete    508

16. ZSENGÉK

53. sz.:

Szerkesztői bevezetés     426

Oros Sándor: „Tíz szál gyertya”     427

Martí Tibor: Prohászka Ottokár, a politikus     438

Finy Alexandra: Prohászka Ottokár nézetei a forradalomról     454

Horváth Árpád: Arvo Pärt     468

17. LELKISÉGI MOZGALMAK

58. sz.:

Gyorgyovich Miklós: Lelkiségek, mozgalmak, közösségek, utak    550

Erdő Péter: Lelkiségi mozgalmak Európa evangelizációjában    554

Szabó Tamás: Magyarországi lelkiségi mozgalmak    564

Puchard Zoltán: Magyarország és az európaiság szolgálata a Háló mozgalomban    569

Függelék a rovathoz: levélrészletek    572

18. KÖRKÉP AZ IFJÚSÁGRÓL

57. sz.:

A torontói ifjúsági világtalálkozó üzenete    393

Tima Renáta: „Fiatalok a változó Európában”    395

Godfried Danneels: A fiatalok evangelizálása: útirányok    397

VIII. egyetemi pasztorációs konferencia: Záródokumentum 408

Pajor András: Ifjúsági irodalom az egyházban    415

Deme Tamás: Fiatalok között    421

„A dolgok érzésvilága, a szépség szemlélése”    435

Szabó Endre: Az ifjúsági csoportok    436

Szigeti Szabolcs: „Ifjúsági értékrend – vallás”    440

Keresztesné Várhelyi Ilona: Csodás „halfogás” Zánkán     442

19. KÉT DOSSZIÉ

60. sz.:

Csizmadia Zoltán: A reprodukciós klónozásról     198

„Ki nekem Jézus?” Egyetemi hallgatók vallomásai     210

20. JEZSUITA NAPOK

66. sz.:

Szilágyi Csaba: A magyar jezsuiták küldetése    464

Nemesszeghy Ervin: Loyolai Szent Ignác jelentősége a mai korban    466

Bartusz-Dobosi László: Jezsuiták és conquistadorok (R.)    453

21. A MAGYAR [JEZSUITA] PROVINCIA CENTENÁRIUMA

83. sz.:

Bánkuti Gábor: A jezsuiták elleni koncepciós perek      63

Bartusz–Dobosi László: magyar jezsuiták a XVII–XVIII. századi Latin-Amerikában      75

Bikfalvi Géza: Magyar jezsuita misszionáriusok Afrikában      85

Szabó Ferenc: Cser László emlékezete (Márai Sándor)     92

22. FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

73. sz.:

XII. Piusz és Mindszenty József megnyilatkozásai    283

Albert Camus: A magyarok vére    293

Frivaldszky János: Egy ötvenhatos hősi halott: Danner János    296

23. A KOMMUNIZMUS ÉVTIZEDEI

73. sz.:

Mészáros István: Újabb kötet az „Ostpolitik”-témában    309

Zágon József: A magyar egyház helyzete az 1964-es megállapodás után    314

Szabó Csaba: Mester Margit Mária és az UNUM    334

Szabó Mihály. „Jaj a néma kutyának!” Godó Mihály emlékezete    350

24. A PÁRBESZÉD NÉHÁNY KÉRDÉSE

72. sz.

Hans Küng: És ha megpróbálnánk valóban beszélni az iszlámmal?    241

Nagy Ferenc: A Da Vinci-kód      245


B) Magyar Papi Egység

Az egyes cikkek mellett a megjelenés évszámát és a füzete sorszámát, azon belül az oldalszámot adjuk meg.

51. számhoz:

Stefan Kiechle: A kereszt követése    2001/1/2

Roska Péter: Élő plébánia: megtért emberek tanúságtevő közössége    2001/1/6

Gabriele Ferrari: A szerzetesek hét bűne    2001/1/10

Nagy Ferenc: Szerkesztői reflexiók    2001/1/18

Dolhai Lajos: A római liturgia könyörgéseinek sajátosságai    2001/1/19

Nagy Ferenc: A feltámadási körmenet ünneplése    2001/1/25

A Római Misekönyv új fordítása II    2001/1/27

Gyorgyovich Miklós: Könyvjelző    2001/1/29

Papszentelések 2000-ben    2001/1/31

52. számhoz:

Bosák Nándor: A papság helyzete egy püspök szemével     2001/2/2

Ruzsik Vilmos: Mindszenty bíboros utolsó lelkipásztori útja     2001/2/6

Tóth Veremund: Jordán Emil OSB (1912–1999)     2001/2/17

Nagy Ferenc: A liturgikus szövegek fordítása     2001/2/24

Bosák Nándor: A húsvéti vigília szertartása     2001/2/26

A Római Misekönyv új fordítása – III     2001/2/27

Egyházi hangulatjelentések 1951–1953 (Gy. M.)     2001/2/28

Halottaink 2000-ben és 2001-ben     2001/2/29

53. számhoz:

Beran Ferenc: Egyházmegyés papi lelkiség    2001/3/2

Török Péter: A rádióban elhangzó vasárnapi prédikációk
elemzése    2001/3/8

54. számhoz:

Nagy Ferenc: A XX. század magyar püspökeinek szentelési
leszármazása    2001/4/2

Jakus Ottó: Halász Endre     2001/4/28

Papszentelések 2001-ben     2001/4/31

Halottaink 2001-ben     2001/4/32

55. számhoz:

Plébániák átszervezése    2002/1/2

Balázs Pál: Plébániák közig.-i és pasztorális átszervezésének igénye
és szükségessége    2002/1/3

Bosák Nándor: A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye plébániáinak új beosztása    2002/1/28

Halottaink    2002/1/32

56. számhoz:

Erdő Péter: Paphiány és lelkipásztori ellátás    2002/2/ 2

Gárdonyi Máté: A Kaposvári Egyházmegye plébániastruktúrájának
átalakítása    2002/2/ 13

Függelék: Balás Béla püspök határozata    2002/2/ 19

Gyürki László: Egy plébános töprengései    2002/2/ 21

Balázs Pál: A kaposvári egyházmegye átalakításáról    2002/2/ 23

Balázs Pál: Püspök, presbitérium, papi hivatások    2002/2/ 25

Balázs Pál: Egyházi hozzájárulás befizetése csekken    2002/2/ 26

Horváth Zoltán: A választások után    2002/2/ 27

Halottaink    2002/2/ 32

57. számhoz:

Katona István: Az Isteni Irgalmasság üzenete    2002/3/ 2

Nagy Ferenc: Római szimpózium az európai ifjúságról   2002/3/6

Borisz Gudziak: Kihívások és puhatolódzások a hit útjain   2002/3/8

II. János Pál: Beszéd az európai ifjúsági szimpózium résztvevőihez   2002/3/20

A fiatalok levele az európai püspökökhöz    2002/3/22

Csiszér Albert: A hetedik a házasság    2002/3/24

Papszentelések 2002-ben    2002/3/29

Halottaink    2002/3/30

58. számhoz:

Joseph Ratzinger: Örömötök szolgája   2002/4/2

Józef Glemp: Lengyelek és magyarok    2002/4/18

Emlékeztető egy papi találkozó nyomán    2002/4/21

Somogyi Sándor: In memoriam Tabódy István (1921–2000)   2002/4/23

Puss Sándor: Ján Mallý esztergomi kanonok (1829–1902)    2002/4/28

Pappá szentelések   2002/4/32

Halottaink   2002/4/32

59. számhoz:

Benkő Antal: A szekták és az (új) vallási közösségek     2003/1/2

Szabó Endre: Fiúk és apák? fiúnevelés     2003/1/26

† Knipf József      2003/1/29

Papszentelések 2003-ban     2003/1/31

Olofsson atya kitüntetése     2003/1/32

Halottaink 2002-ben     2003/1/32

60. számhoz:

Miklósházy Attila: A rózsafüzér titkainak eredete     2003/2/2

Nagy Ferenc: A húsvéti vigília     2003/2/16

Pontosítás     2003/2/28

Blanckenstein Miklós: Emlékek Jenő bácsiról és Püspökszentlászlóról     2003/2/28

Halottaink     2003/2/31

61. számhoz:

Jozef De Kesel: Egyház, miért létezel?     2003/3/2

Szabó Ferenc: Cigánypasztorációs világkongresszus     2003/3/16

Juhász Judit: A média szerepe a kultúraformálásban     2003/3/18

Bohán Béla: Kárpátaljai emlékezés két szatmári püspökre     2003/3/23

Godó Mihály: Testamentum (Gy. M.)     2003/3/30

Pappá szentelések 2003-ban     2003/3/31

Halottaink 2003-ban     2003/3/32

62. számhoz:

Helyzetjelentés Délről. Interjú Huzsvár László nagybecskereki
pp.-kel a Bánságról   2003/4/2

Széll Kálmán: Rendhagyó megemlékezés Morlin Imre atyáról   2003/4/17

Rózsa Huba: In memoriam Vanyó László   2003/4/20

Szabó Endre: „Így szoktuk, s így mondjuk” ősi magyar imádság    2003/4/24

Pappá szentelések 2003-ban   2003/4/29

Halottaink 2003-ban   2003/4/29

66. számhoz:

Bosák Nándor: Az egyházmegyés pap lelkisége   2004/4/2

Takács Gábor: A vasárnap keresztény tartalma   2004/410

Ünnepelni, imádni, szemlélni   2004/4/28

Papszentelések 2004-ben   2004/4/29

Halottaink      2004/2/31

C) Egyéb kiadványaink mellékletként:

Magyar jezsuiták tegnap és ma (63. számhoz)

Lázár Kovács Ákos–Szigeti Szabolcs: Faludi Ferenc Akadémia    2004/1/3

Kiadványaink    2004/1/11

Nagy István: A Jézus Társaság budai gimnáziuma    2004/1/16

Püspök- és papszentelés, halottaink    2004/1/31

REDEMPTIONIS SACRAMENTUM (64. számhoz)

Nagy Ferenc: Szentszéki utasítás az Eucharisztiáról    2004/2/2

Halottaink   2004/2/32

HITTAN- ÉS ETIKAOKTATÁS (65. számhoz)

Keszeli Sándor: Evangelizáció, katekézis, katekéta   2004/3/3

Balázs Tamás: A Biblia szerepe az iskolai hitoktatásban és a plébániai katekézisben   2004/3/46

Balázs Tamás: A Biblia a katekézisben – Konkrét modell   2004/3/51

Thorday Attila: Hittan- és etikaoktatás Magyarországon   2004/3/54

Hans Mendl: Vallás- és etikaoktatás Németországban   2004/3/66

 


 


II. rész: Írások a szerzők nevének abc-rendjében


Megjegyzések:

A Távlatokban megjelent cikkek esetén a szerző neve és a cikk címe után a Távlatok sorszáma és azon belül a lapszám szerepelnek, ahol a cikk található.

A MPE esetén a megjelenés évét, az éven belül a vonatkozó Távlatok sorszámát adjuk meg, ezt követi a hozzá csatolt MPE oldalszáma, ahol a cikk található.

A könyszemlék és könyvismertetések szerzők szerinti felsorolása a Függelékben következik.


II. János Pál a Római Kúria tagjaihoz   59/47

II. János Pál megnyilatkozásaiból   68/138, 157, 220

II. János Pál: Békezarándoklat Assisibe   55/70

II. János Pál: Beszéd a diplomatákhoz   67/50

II. János Pál: Beszéd az európai ifjúsági szimpózium
résztvevőihez    2002/3/20

II. János Pál: Ecclesia in Europa (részletek)   61/362

II. János Pál: Jubileumi karácsony Betlehemben   73/544

II. János Pál: Matteo Ricci kínai misszionárius jubileuma   54/533

II. János Pál: Pacem in terris: maradandó elkötelezettség   59/41

II. János Pál: Ünnepelni, imádni, szemlélni   2004/4/28

II. János Pál: Üzenet a békevilágnapra   5/65

II. vatikáni zsinat: Gaudium et spes konstitúciójából   55/15, 99, 176

VIII. egyetemi pasztorációs konferencia: Záródokumentum   57/408

XII. Piusz és Mindszenty József: Megnyilatkozások 56-ról   73/283

XVI. Benedek látogatása a római zsinagógában (VR)   87/104

XVI. Benedek pápa: Homília Vízkereszt ünnepén    83/48

XVI. Benedek tanítása a teremtésről és az evolúcióról   82/4

XVI. Benedek: „Deus caritas est”, szemelvények   71/12, 51, 64, 76, 118

XVI. Benedek: 2006-os üzenet a magyar népnek   74/478

XVI. Benedek: a jezsuitákhoz   80/77

XVI. Benedek: A pápa levele a kínai katolikusokhoz   81/58

XVI. Benedek: A valenciai beszédből részlet   73/358

XVI. Benedek: Az ember szívébe írt természeti törvény   75/124

XVI. Benedek: Levél a Szent Erzsébet-év alkalmából   77/364

Albini, Ch.: Az információk és a kommunikáció hálózata
(Aggiornamenti Sociali).   80/46

András Imre: A vallásszociológus Morel Gyula S. J.   63/106

András Imre: A zsinat budapesti szemmel   57/366

Aszalós János: Halász Piusz gondolatai az Egyházról   87/68

B. Petőfi Ágnes: Az IGEN (is) oké   77/416

B. Petőfi Ágnes: Szabó Irma könyvéről    82/133

Bábel Balázs: „Keressétek elsősorban Isten országát és az Ő igazságát. . .”   80/80

Bábel Balázs: Bibliaórák az érseki városban    79/42

Bábel Balázs: Gondolatok Magyarok Nagyasszonyáról   57/465

Bábel Balázs: Karácsony öröme   62/623

Bábel Balázs: Vélemény a „Hitvallók és ügynökök” kapcsán   84/94

Balás Béla püspök határozata   2002/2/19

Balás Endre: Szolidaritás – az új európai jövő záloga   72/142

Balázs Pál: A kaposvári egyházmegye átalakításáról   2002/2/23

Balázs Pál: Egyházi hozzájárulás befizetése csekken   2002/2/26

Balázs Pál: Keresztény értelmiségi szervezetek   62/576

Balázs Pál: Plébániák közig.-i és pasztorális átszervezésének igénye és szükségessége   2002/1/3

Balázs Pál: Püspök, presbitérium, papi hivatások   2002/2/25

Balázs Tamás: A Biblia a katekézisben – Konkrét modell   2004/3/51

Balázs Tamás: A Biblia szerepe az iskolai hitoktatásban és a plébániai katekézisben   2004/3/46

Bálint József: Hazánk EU-ba lépésének három erkölcsi kihívása   64/216

Bánkuti Gábor: A jezsuiták elleni koncepciós perek    83/63

Bárdosy Éva: „Megtette, ami tőle telt” – Nők az Egyházban   64/253

Bárdosy Éva: Az együttműködés kulcsa   69/309

Bárdosy Éva: Értünk szegénnyé lett   70/513

Bárdosy Éva: Tényleg hallgassanak?   80/29

Bárdosy Éva: Teremtő szavak tudója (Lázár Ervin halálára)   75/93

Bárdosy Éva: Ünnepek másképp  58/637

Bárdosy Éva: Venite, adoremus Dominum! 78/557

Bárdosy Éva: Volna segítség   85/51

Baritz Laura: Az üzlet mint hivatás: utópia vagy realitás?   62/515

Baritz Sarolta Laura: „Ti vagytok a föld sója”    84/5

Baritz Sarolta Laura: Az újkapitalizmus Magyarországon   72/167

Barna Gábor: Bálint Sándor 1904–1980   65/341

Barna Gábor: Ünnep és ünneplés   61/430

Bartók Tibor: „Aki kincseiből újat és régit hoz elő"  71/28

Bartók Tibor: A Lélekben élt törvény   84/132

Bartók Tibor: A Szent Ignác-i misztika   87/12

Bartók Tibor: A világ és Európa nagy színháza   66/489

Bartók Tibor: Egy konferencia margójára   72/209

Bartók Tibor: Mócsy Imre, Szent Ignác és a remény
(Szemelvények)   77/432

Bartók Tibor: Órigenész és a kultusz   75/24

Bartók Tibor: Pál Ferencet kérdezi: Istenkép – szabadság
– felelősség   76/194

Bartók Tibor: Sentire cum Ecclesia   85/114

Bartók Tibor: Szentírás és hagyomány, kánonképződés    81/3

Bartók Tibor: Teológia és spiritualitás   76/259

Bartók Tibor: Vízkereszt margójára   86/127

Bartusz-Dobosi László: A katolikus Eötvös   63/118

Bartusz-Dobosi László: magyar jezsuiták a XVII–XVIII. századi
Latin-Amerikában    83/75

Batlogg, Andreas: K. Rahner összes műveinek a kiadása   86/110

Béky Gellért: „Íme, hitünk szent titka!”   69/365

Béky Gellért: A teljesebb emberség felé   72/256

Béky Gellért: Akarsz játszani?   64/294

Béky Gellért: Álom – valóság. Isten meglátogatta Földünket   78/561

Béky Gellért: Az ignáci ima J. Nadal szerint   65/399

Béky Gellért: Gitanjali, Isten dalos pacsirtája   60/308

Béky Gellért: Kétkezes lelkiség   75/125

Béky Gellért: Mysterium fidei. Elmélkedés a halálról   61/455

Bella Lászlóné: Az örökkévalóságban valóban nincs
már „férfi és nő”?   81/107

Bencze Lóránt: A 80 éves Nemeshegyi Péter köszöntése   59/95

Benkő Antal: A szekták és az (új) vallási közösségek   2003/1/2

Benkő Antal: Lelkiség mint tudatfejlesztés   62/503

Benkő Antal: Önmegvalósítás keresztény szemmel   70/468

Benkő Antal: Papi lelkiség – papi egység   85/127

Benkő Antal: XVI. Benedek pápa és a CELAM V. konferenciája   77/334

Benoit, P.: O.P. Jézus feltámadása    83/116

Beran Ferenc: Egyházmegyés papi lelkiség   2001/3/2

Beran Ferenc: Etika a politikában   63/17

Bertók Éva: Zalai örökség. Keresztury Dezső verseiről    79/54

Biacsi Dávid: Jezsuiták Irakban   62/544

Bikfalvi Géza: Magyar jezsuita misszionáriusok Afrikában    83/85

Bikfalvy Géza: Száz év – madártávlatból    82/18

Bittsánszky Géza: „Aki megvall engem az emberek előtt. . .”   71/72

Bittsánszky Géza: A privatizációról – tárgyilagosan   53/380

Bittsánszky Géza: A rendszerváltozási néhány jelenségének erkölcsi
vonatkozásai   55/33

Bittsánszky Géza: Beszélgetés Vizi E. Szilveszterrel   59/90

Bittsánszky Géza: Egyház és politika   63/12

Bittsánszky Géza: Globalizmus – „flexibilitás” és a következmények   84/26

Bittsánszky Géza: Hozzászólás a 68. szám „Magyar fórum”
rovatához   69/267

Blanckenstein Miklós: Emlékek Jenő bácsiról és Püspökszentlászlóról   2003/2/28

Bohán Béla: Kárpátaljai emlékezés két szatmári püspökre   2003/3/23

Bóka Zsolt: A történelmi egyházak mint fogalom az AB határozatainak tükrében   58/546

Bóka Zsolt: Lázadás vagy szabadságharc?   61/428

Borgomeo, Pasquale Fegyverekkel a leghatékonyabb   58/577

Borókai Gábor: A hírszerkesztés etikája   67/105

Boros Erika: „Hiszen mindenki szíve voltam” (Dsida Jenő)   77/421

Borrmans, Maurice: Keresztény hit és koráni szövegek   65/363

Bosák Nándor: A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye plébániáinak
új beosztása   2002/1/28

Bosák Nándor: A húsvéti vigília szertartása   2001/2/26

Bosák Nándor: A papi hivatások helyzete Magyarországon – 2002   56/248

Bosák Nándor: A papság helyzete egy püspök szemével   2001/2/2

Bosák Nándor: Az egyházközségek megújítása   58/652

Bosák Nándor: Az egyházmegyés pap lelkisége   2004/4/2

Boulad, Henri: Az út a lehetetlen maga (kérdez Biacsi Dávid)   74/431

Böszörményiné Szirmai Judit: Mit tehetünk a hajléktalanokért?   51/36

Buda Attila–Róna Judit: A százéves Nyugatról és Babits Mihályról    82/101

Camus, Albert: A magyarok vére   73/293

Cardinale,Gianni: Int: Az egyház mindenkié, főleg a szegényeké   57/375

CCEE: Európa bizakodj!   86/96

Charru, Ph.: Lutheránus barokk zene és Kinyilatkoztatás   81/38

Costadoat, Jorge: Alberto Hurtado „szociális misztikája”   71/52

Croire: Megélni az evangéliumot. Interjú Martini bíborossal   73/400

Czakó Gábor: Dekalógusom   55/59

Czigány György: A 100 éves Berzsenyi Társaságról   64/271

Czigány György: A képernyőtükör által. . .   53/411

Czigány György: Bartók, mindennapi kenyerünk   71/81

Czigány György: Borsos Miklós száz éve született   74/542

Czigány György: Kodály 125   76/247

Czigány György: Szigorúság és vízió. Mészöly Miklósról   55/114

Czigány György: Utolsó találkozás Lukin Lászlóval   66/499

Czigány György: Zarándokút Güssingbe   59/61

Cs. Nagy Ibolya: In memoriam Sütő András   74/518

Csaba László: Az európai egyesülés távlatai   78/513

Csaba László: Az új Európa az új évezredben  84/20

Csaba László: Életképes modell-e a szociális piacgazdaság?    80/39

Csiszér Albert: A hetedik a házasság   2002/3/24

Csizmadia Zoltán: A reprodukciós klónozásról   60/198

Damour, Franck: A „Radical Orthodoxy” – új teológia?    82/11

Danneels, Godfried: A fiatalok evangelizálása: útirányok   57/397

Dávid Ibolya: A korrupció elleni fellépés jelentősége   51/16

de Chardin, P. Teilhard: Világmindenségem (részlet)    81/140

de Charentenay, Pierre: 50 éves a római szerződés   75/47

de Charentenay, Pierre: A francia „nem”   69/335

de Charentenay, Pierre: A keresztények szerepe Európában   61/369

de Charentenay, Pierre: Az alapvető jogok chartájának
emberszemlélete   53/367

de Charentenay, Pierre: Charta Európa számára   51/60

de Foucauld, Charles lelkiségének alapvonásai   66/511

De Gendt, Rik: Püspöki szinódus – szegényes végeredmény   55/72

De Kesel, Jozef: Egyház, miért létezel?   2003/3/2

de Santiago, Miguel: Spanyolország, egy fázós egyház   65/327

Deme Tamás: Fiatalok között   57/421

Dizseri Zoltán: Néhány gondolat hitről, egész-ségről, egyházról   54/596

Dolhai Lajos: A római liturgia könyörgéseinek sajátosságai   2001/1/19

Dolhai Lajos: Biblia és liturgia    79/24

Doré, Joseph: Európa szelleme   52/226

Drobinski, Matthias: Isten a fejekben    69/314

Dúl Géza: A cigányság evangelizálása   75/76

Dulles, Avery: Az Ignác-i karizma és napjaink teológiája  51/128

Dupuis, Jacques: A vallások közötti párbeszéd   67/13

Dzsingisz Gábor: Magyarország 2001-ben, külföldi szemmel   53/371

Erdő Péter Mindszenty József bíborosról   68/183

Erdő Péter: A közjó témájához   80/34

Erdő Péter: Az Európai Unió és az Egyház   68/177

Erdő Péter: Az evangelizáció jövője, következmények az egyház
számára   62/493

Erdő Péter: Beszéd az európai jezsuita folyóiratok találkozóján,
Dobogókőn   85/86

Erdő Péter: Egyetemi lelkipásztorkodás a nagy jubileum után   56/276

Erdő Péter érsek prímás beiktatási homíliájából   59/48

Erdő Péter: Isten szolgája, Mindszenty József tanúságtétele   84/86

Erdő Péter: Kulturális és emberi helyzet Kelet-Európa
egyetemein   54/554

Erdő Péter: Lelkiségi mozgalmak Európa evangelizációjában   58/554

Erdő Péter: Levél a Püspöki Szinódusról    82/74

Erdő Péter: Megnyitó beszéd Nagyszebenben   78/500

Erdő Péter: Paphiány és lelkipásztori ellátás   2002/2/ 2

Erdő Péter: Szabadság és jog   70/448

Erdő Péter: Szent István országa a XXI. század Közép-
Európájában   51/51

Érszegi Márk Aurél: A pápai primátus – ahogy a nem katolikusok
látják   69/301

Farkas Péter: A szubszidiaritás   66/443

Farkas Péter: Szegénység, kirekesztettség – keresztény válaszok   63/23

Fasang Árpád: Egy népszavazás hordaléka   67/60

Fasang Árpád: Ideje van a szólásnak. . .    75/69

Fasang Árpád: Igyekezzünk helyesen gondolkodni a kultúráról!   52/277

Fehér Katalin: Molnár János S.J. életműve   67/84

Ferencz Antal: Egészségügyi ellátásunk súlyossága és egyensúlytalansága   52/169

Ferrari, Gabriele: A szerzetesek hét bűne   2001/1/10

Finy Alexandra: Prohászka Ottokár nézetei a forradalomról   53/454

Forrai Tamás Gergely: Pedagógiai kihívások a XXI. század elején   69/285

Forrai Tamás: Motiváció és minőség a jezsuita nevelésben   52/266

Forte, Bruno: A nyugati kereszténység jövője    82/8

Fórum a magyar társadalomról és egyházról    68/184

Frivaldszky János: Egy ötvenhatos hősi halott: Danner János   73/296

Frivaldszky János: Isten önkéntesei és az 1956-os forradalom   61/422

Gaál Csaba: Biblia pauperum a mai ember számára?   79/37

Gárdonyi Máté: A Kaposvári Egyházmegye plébániastruktúrájának
átalakítása   2002/2/13

Gaudens: Rendhagyó történet   52/313

Gergely Jenő: A Prohászka-kutatásról   51/116

Gianone András: Kanter Károly és a budapesti városmisszió száz évvel
ezelőtt   78/533

Glász Gabriella: Megénekelt viszontszeretet    87/25

Glemp, Józef: Lengyelek és magyarok   2002/4/18

Görömbei András: Nemzettudat – irodalom – ’56   74/487

Grynaeus András: Hozzászólás Pokorni Zoltán miniszter cikkéhez   51/23

Gudziak, Borisz: Kihívások és puhatolódzások a hit útjain   2002/3/8

Gy. Pethe Ferenc: Immár hazai földben a számkivetett
Barankovics is 55/123

Gyóni Eszter: Támadások a katolikus egyház ellen 1950-ben   83/61

Gyorgyovich Miklós: „Az egyház szívében vagytok. . .”   51/121

Gyorgyovich Miklós: „Ki nekem Jézus?” Egyetemi hallgatók
vallomásai   60/210

Gyorgyovich Miklós: „Oly korban éltem . . .”   67/243

Gyorgyovich Miklós: A családok helyzetéről   55/51

Gyorgyovich Miklós: A József Attila-jubileumra visszatekintve   77/299

Gyorgyovich Miklós: A kiengesztelődéstől az összefogásig   84/56

Gyorgyovich Miklós: Aki áttörte a hallgatás falát. In memoriam
Polcz Alaine   78/581

Gyorgyovich Miklós: Az emberméltóságról    53/481

Gyorgyovich Miklós: Az igazi Világosság a világba jött   66/502

Gyorgyovich Miklós: Bal, jobb, bal, jobb . . .   68/221

Gyorgyovich Miklós: Bizalom és bensőségesség   76/273

Gyorgyovich Miklós: Egyházi hangulatjelentések 1951–1953    2001/2/28

Gyorgyovich Miklós: Elmélkedés Magyarok Nagyasszonyára    81/109

Gyorgyovich Miklós: Függelék a rovathoz: levélrészletek   58/572

Gyorgyovich Miklós: Godó Mihály: Testamentum    2003/3/30

Gyorgyovich Miklós: Házasság és család napjainkban (Interjú Bíró László püspökkel)   54/584

Gyorgyovich Miklós: Hazavár az Isten. Nemeshegyi Péterrel beszélget Marton Árpád    82/85

Gyorgyovich Miklós: Hívom a családokat. Interjú Bíró Lászlóval    80/52

Gyorgyovich Miklós: In memoriam Hetényi Varga Károly   55/117

Gyorgyovich Miklós: Katolikus világiak a magyar közéletben   51/151

Gyorgyovich Miklós: Keresztény értelmiségiek    63/65

Gyorgyovich Miklós: Ki nekem Jézus? Egyetemisták válasza   77/323

Gyorgyovich Miklós: Korunk keresztény modellje   76/277

Gyorgyovich Miklós: Könyvjelző   2001/1/29

Gyorgyovich Miklós: Küzdelem a férfiuralom ellen   73/551

Gyorgyovich Miklós: Lelkiségek, mozgalmak, közösségek, utak   58/550

Gyorgyovich Miklós: Még két jubileum   71/38

Gyorgyovich Miklós: Megemlékezés Joseph Haydnról halálának
200. évfordulóján   85/108

Gyorgyovich Miklós: Migrációs iroda és cigánypasztorációs iroda
az OLI-ban   58/657

Gyorgyovich Miklós: Nevetek fel van írva   84/95

Gyorgyovich Miklós: Örülünk-e a teremtés gazdagságának?   65/394

Gyorgyovich Miklós: Presszió a depresszióra   54/590

Gyorgyovich Miklós: Reménykedjünk?!   64/213

Gyorgyovich Miklós: Szabó Ferenc kitüntetése   80/76

Gyorgyovich Miklós: Szavazzunk okosan!   71/74

Gyorgyovich Miklós: Szolgálati és általános papság   85/48

Gyorgyovich Miklós: Tisztelgés Teréz anya előtt   62/535

Gyorgyovich Miklós: VIII. katolikus családkonferencia   54/581

Gyorgyovich Miklós: Visszatekintés a Távlatok első 75 számára   76/257

Gyorgyovich Miklós: Vitalitásgenerátorok    82/122

Gyorgyovich Miklós: XVI. Benedek Ausztriában   78/490

Gyulay Endre: Államegyház?   55/41

Gyulay Endre: Egyház és politika tizenöt éve   70/416

Gyürki László: Egy plébános töprengései   2002/2/21

Gyürki László: Szent Pál, a népek apostola   80/10

Haáz Andrea: Sok kihívás, egyetlen válasz   74/476

Hafenscher Károly: A Sola Scriptura. Evangélikus szempontok
a Biblia évére   79/30

Hafenscher Károly: az ökumené hazánkban ma   78/473

Halász Bálint: A szeretet bajnoka   71/91

Hámori Antal: A magzatkorú gyermek büntetőjogi védelme az egyház jogrendjében   59/18

Hámori Antal: A magzatkorú gyermek élethez való joga   66/454

Hámori Antal: Az emberi élet védelme a katolikus egyház tanítása
szerint   86/20

Hámori József: Az agykutatás és az emberi agy   86/11

Harcsa Béla: „Akárki” a XXI. században   63/73

Harrach Gábor: Tízéves a Duna Televízió   59/81

Harsányi Pál Ottó: Humánembrió   56/323

Harsányi Pál: Eutanázia   59/30

Havass Miklós: Tizenöt év múltán   68/186

Herjeczki János: Irgalmasságot akarok, nem pedig áldozatot   63/49

Hernádi Mária: Carl Gustav Jung: Válasz Jób könyvére   54/636

Hess István: Szent Ignác papi lelkisége   85/31

Hetény János: A kereszténység csodálatos teljesítménye a vallásos
népéletben   65/351

Hetényi Varga Károly élete és munkássága   63/125

Hetényi Varga Károlyné: Hetényi Varga Károly élete és munkássága   62/602

Hevenesi János: Hogyan parancsolhatta Isten?   81/22

Hevenesi János: II. János Pál és a Jézus Szíve-lelkiség   67/241

Hittani Kongregáció: Vatikáni dokumentum a homoszexualitásról    62/539

Horváth Árpád: A Magyar Kultúra   61/443

Horváth Árpád: A városmisszióról még egyszer   78/522

Horváth Árpád: Arvo Pärt   53/468

Horváth Árpád: Filmekről Londonból   75/101

Horváth Árpád: Giya Kancheli   59/114

Horváth Árpád: Helyzetjelentés Délről. Interjú Huzsvár László nagybecskereki pp.-kel a Bánságról   2003/4/2

Horváth Árpád: Interjú Bogdán Józseffel   63/97

Horváth Árpád: Jezsuiták és a posztmodern   60/302

Horváth Árpád: Kultúra és igazságosság   66/482

Horváth Árpád: Weissmahr Béla istenbizonyítéka pró és kontra   74/498

Horváth Zoltán: A választások után   2002/2/27

Horváth-Szabó Katalin: Az én és a vallás a posztmodern korban   56/238

Hölvényi György: Apor Vilmos, a politikus   62/596

Hubert Ildikó: Baróti Szabó Dávid versei Szűz Máriához   60/275

Huszthy Ádám: Pálos Antalt a jó Isten Piliscsabán felejtette   67/121

Huzsvár László: Tépelődés 2004 rózsálló hajnalfényében   63/130

id. Hafenscher Károly: Egyszerű karácsonyt!   86/123

Ipacs Katalin: Medjugorje – húsz éve    54/652

Isten szolgája, Charles de Foucauld   55/161

Jakus Ottó: Halász Endre   2001/4/28

Jálics Ferenc: A Szent Ignác-i Lelkigyakorlatok kontemplatív
szakasza   60/284

Jelenits István: Tóth Árpád: Isten oltó-kése   59/110

Jonsson, Ulf: A vallás Svédországban   78/505

Juhász Judit: A média szerepe a kultúraformálásban   2003/3/18

Juhász László: Hatalom és tekintély   54/510

Kádár István: EHNATON, IV. Amenhotep – egyistenhit
a Kr. e. XIV. században   56/225

Kálmán Peregrin: Simplex et idiota   84/105

Kamarás István OJD: Adalékok a kiengesztelődés módszertanához   84/41

Katona István: Az Isteni Irgalmasság üzenete   2002/3/2

Kavin Ferenc: Európai Unió a jövőnk?   60/239

Kavin Ferenc: Megreformálható-e a kommunizmus?   55/29

Kavin Ferenc: Politikai visszaszámlálás   52/185

Keresztes László–Csúcs Sándor: A magyar nyelv eredete   74/508

Keresztesné Várhelyi Ilona: „Archaika” (Erdélyi Zsuzsanna)   53/419

Keresztesné Várhelyi Ilona: Az Isten(gyermek) arcát szemlélve   54/646

Keresztesné Várhelyi Ilona: Beszélgetés Bosák Nándor püspökkel Liturgia semper reformanda?   75/13

Keresztesné Várhelyi Ilona: Csodás „halfogás” Zánkán57/442

Keresztesné Várhelyi Ilona: Identitászavarok 85/57

Keresztesné Várhelyi Ilona: Irodalmi „másod-főváros”: Debrecen    83/109

Keresztesné Várhelyi Ilona: Jegyzetek Osztie Zoltán válaszához   62/572

Keresztesné Várhelyi Ilona: Keresztény értelmiségi szervezetek   61/375

Keresztesné Várhelyi Ilona: Kettős felelősség 71/71

Keresztesné Várhelyi Ilona: Kitörési modellek   69/261

Keresztesné Várhelyi Ilona: Mit mond a Lélek a magyar
egyháznak? 58/513

Keresztesné Várhelyi Ilona: Munkácsy Krisztus-trilógiája   67/71

Keresztesné Várhelyi Ilona: Szabó Ferenc 50 éve jezsuita    61/324

Keresztesné Várhelyi Ilona: Újabb bizonyíték Munkácsy „arab lovasának” jelentéséhez   87/123

Kereszty Rókus: „Eucharisztia – valóságos jelenlét”   76/179

Kereszty Rókus: A kereszt misztériuma az egyház és minden ember
életében 84/126

Kereszty Rókus: Az Eucharisztia és a szerzetesélet   70/486

Kerkhofs, Jan: Az európaiak értékszemlélete   54/577

Keszeli Sándor: Evangelizáció, katekézis, katekéta   2004/3/3

Kiechle, Stefan: A kereszt követése 2001/1/2

Kisné Hillier Cecília–Kis Attila: Siker, kompetencia, oktatás 86/112

Kiss Ulrich: A „vallások vallása”? Gondolatok a szabadkőművességről   81/93

Kiss Ulrich: A kommunikáció teológiája   55/129

Kiss Ulrich: Globalizáció vagy párbeszéd?   67/3

Kiss Ulrich: Milyen Európát akartok?   54/570

Klebelsberg Éva: Hetven éve halt meg gróf Klebelsberg Kunó   55/118

Kocsis Imre: A Szentlélek Szent Pál teológiájában   80/17

Koenot, Jan SJ: A posztmodern kultúra kaleidoszkópja   85/33

Kókay György: Prohászka és a sajtó   74/532

Kolvenbach, P.-H.: A jezsuiták szolgálatának intellektuális
dimenziója   72/240

Kolvenbach, Peter-Hans: Az Eucharisztia   72/249

Koncz Lajos: A szentév és millennium csúcsain és után   51/39

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A magyar lelkiállapot alakulása
a rendszerváltozás óta   68/202

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot az ezredforduló után   86/32

Kopp Mária–Skrabski Árpád: Vallásosság és lelki egészség   59/8

Koronkai Zoltán: Hivatás és hivatásgondozás Észak-Amerikában   77/354

Koronkai Zoltán: Ima és élet. Beszélgetés Nemes Ödön atyával   64/287

Koronkai Zoltán: Jezsuita hivatásgondozás   85/55

Kovács K. Zoltán: A maritaini perszonalizmus Barankovics István
eszmevilágában   54/517

Kovács K. Zoltán: Szempontok a választáshoz   55/61

Kránitz Mihály: A magyar ökumenizmus állomásai   78/462

Krasznay Mónika: A szemlélődő imádság terápiás jelentősége   87/29

Krómer István: Hajtsátok uralmatok alá – de hogyan?   75/60

Krómer István: Hatalom, szakralitás, kommunikáció   71/96

Krómer István: Jelentés a zsákutcából   68/192

Krómer István: Választások – okok, kockázatok, esélyek   72/160

Krómer István: Vissza- és előretekintő mérleg 55/17

Kuklay Antal: Autonómia és szolidaritás (Szent Erzsébet)   77/366

Kuschel, Karl Josef: Merre tart XVI. Benedek?   74/462

Küng, Hans: És ha megpróbálnánk valóban beszélni az iszlámmal?   72/241

La Civiltà Cattolica: A kilencszázas évek: a vértanúk százada   68/166

Lallement, Louis: Ignáci lelkiség a XVII. században   71/39

Lázár Kovács Ákos és mások: A 2005-ös Magyar Filmszemle   67/93

Lázár Kovács Ákos, Radnóti Katalin és mások: A 37. magyar filmszemle   71/101

Lázár Kovács Ákos: „Látszólag másodlagos pillanatokban”
(M. Antonioni)   77/411

Lázár Kovács Ákos: A felelősségkérdés a médiadiskurzusban   54/617

Lázár Kovács Ákos: Antropológiai forradalom és magánügyeink   71/67

Lázár Kovács Ákos: Az „én” elvesztése   52/248

Lázár Kovács Ákos: Az Aetatis novae mint kommunikációs alternatíva?   51/81

Lázár Kovács Ákos: Az Egyház médiafogsága   53/395

Lázár Kovács Ákos: Az egyházias értelmiségi nyilvánossága   62/577

Lázár Kovács Ákos: Az elsődleges kulturális azonosság   63/80

Lázár Kovács Ákos: Az új politikai teológia   72/133

Lázár Kovács Ákos: Búcsú Pálos Antaltól   67/117

Lázár Kovács Ákos: Esztétikum, erkölcs és a medializált
társadalom   60/253

Lázár Kovács Ákos: Kultikus funkció, hirdetés, univerzalitás   85/40

Lázár Kovács Ákos: Szekularizált politika és egyházi kultúra   69/269

Lázár Kovács Ákos–Radnóti Katalin: 33. Magyar Filmszemle   55/139

Lázár Kovács Ákos–Radnóti Katalin: Egy év 15 magyar játékfilméről   64/261

Lázár Kovács Ákos–Radnóti Katalin: Kérdések a magyar filmszemlén   56/303

Lázár Kovács Ákos–Radnóti Katalin: Néhány gondolat a
34. M. Filmszemle margójára   59/72

Lázár Kovács Ákos–Szigeti Szabolcs: Faludi Ferenc Akadémia   2004/1/3

Legéndy Kristóf: Az evolúciós és kreacionista modellek teológiai
kritikája   83/13

Lehmann, Karl: Karl Rahner jelentősége az Egyház számára   64/223

Lelóczky Donát: 1956. október – mi a szabadság?   57/489

Lelóczky Gyula Donát: Húsvét, életünk értelme és öröme   51/123

Lelóczky Gyula Donát: Szentcsalád   58/642

Lukács László–Szabó Ferenc: Káldi György jezsuita bibliafordítása    82/98

Mádl Ferenc: Az Európai Unió jövője – a magyar álláspont   58/578

Magdolna Kistestvér lelkisége: Magdeleine Hutin (1898–1989)   85/120

Magyar Kurír: A papi hivatások helyzete   72/189

Magyar Kurír: Nyílt levél XVI. Benedek pápához   74/457

Majorossy Imre Gábor: A magyar felsőoktatás átalakításáról   69/279

Mándy Pál: Gondolatok A mi Alkotmányunkról   77/372

Marchesi, Giovanni: II. János Pál kazahsztáni és örményországi
útja   54/527

Martelet, Gustave: „Isten nem teremtette a halált”   53/471

Martí Tibor: Prohászka Ottokár, a politikus   53/438

Martini, C. M: A kereszténység a posztmodern világban    82/6

Marton József: Ezeréves az erdélyi egyházmegye    82/55

Máté-Tóth András: Missziós program   63/34

Mendl, Hans: Vallás- és etikaoktatás Németországban   2004/3/66

Merkl Hilda: Idealizmus és realizmus párosult életrevalósága   73/369

Mészáros István: Három zalaegerszegi tanév (1917–1919)   54/623

Mészáros István: Márai Sándor Mindszentyről   59/100

Mészáros István: Mindszenty védelmezője: XII. Pius   61/396

Mészáros István: Újabb kötet az „Ostpolitik”-témában   73/309

Midling Andrea: „Egy a ti Mesteretek. . .”   62/634

Mike Valéria: Az igazság keresése a véletlenek világában   56/214

Miklósházy Attila: A keresztény liturgia története   75/5

Miklósházy Attila: A rózsafüzér titkainak eredete   2003/2/2

Mindszenty József és XII. Piusz: Megnyilatkozások 56-ról   73/283

MKPK: nyilatkozat: Törvénykezés a kábítószerek ügyében   58/524

Mócsy Imre: Istennel minden dologban egyesülni   56/249

Mózessy Gergely: Lángoló lelkű ember volt    82/130

Mussinghof, Heinrich: Napnyugati Európa? Az ortodoxia az eu.-i
integrációs foly.-ban   55/100

Mustó Péter: Függőség és autonómia a lelki vezetésben   63/135

Muzulmán vezetők levele a pápához  78/532

Muzslay István: A magyar szellemiség kelet nyugat antitézise   74/494

Muzslay István: Az európai agrárpolitika reformja   57/461

Muzslay István: Az Európai Unió agrárpolitikája   51/70

Muzslay István: Boldog Károly magyar király   66/507

Muzslay István: Gazdaság és erkölcs   72/153

Muzslay István: Rendszerváltás és rendszerváltozás   69/265

Nagy Ferenc: Papszentelések 2000-ben   2001/1/31

Nagy Ferenc: „Forrás és csúcs” – Szinódusi ülés az Eucharisztiáról   70/437

Nagy Ferenc: „Habemus papam!”   68/158

Nagy Ferenc: A Da Vinci-kód   72/245

Nagy Ferenc: A feltámadási körmenet ünneplése   2001/1/25

Nagy Ferenc: A húsvéti vigília   2003/2/16

Nagy Ferenc: A keresztények és az Egyesült Európa   67/56

Nagy Ferenc: A liturgikus szövegek fordítása   2001/2/24

Nagy Ferenc: A pápaválasztás legújabb rendezése   78/498

Nagy Ferenc: A Római Misekönyv új fordítása – III   2001/2/27

Nagy Ferenc: A Római Misekönyv új fordítása II   2001/1/27

Nagy Ferenc: A szlovákiai katolikus magyarok lelkipásztori
ellátása   52/213

Nagy Ferenc: A XX. század magyar püspökeinek szentelési
leszármazása   2001/4/2

Nagy Ferenc: Ablak a világegyházra   51/49

Nagy Ferenc: Ahhoz, hogy igazságosabb legyen, Fr.o.-nak kellene . . ., II. rész   77/396

Nagy Ferenc: Ahhoz, hogy igazságosabb legyen, Franciaországnak
kellene..., I. rész   75/56

Nagy Ferenc: Eucharisztikus ökumenizmus Krisztus Egyházában   62/557

Nagy Ferenc: Fordulópont a „tridenti mise” alakulásában   74/48

Nagy Ferenc: Halottaink   2002/1/32

Nagy Ferenc: Halottaink   2002/2/32

Nagy Ferenc: Halottaink   2002/3/30

Nagy Ferenc: Halottaink   2002/4/32

Nagy Ferenc: Halottaink    2003/2/31

Nagy Ferenc: Halottaink    2004/2/32

Nagy Ferenc: Halottaink 2000-ben és 2001-ben   2001/2/29

Nagy Ferenc: Halottaink 2001-ben   2001/4/32

Nagy Ferenc: Halottaink 2002-ben   2003/1/32

Nagy Ferenc: Halottaink 2003-ban   2003/3/32

Nagy Ferenc: Halottaink 2003-ban    2003/4/29

Nagy Ferenc: Halottaink 2004-ben    2004/4/30

Nagy Ferenc: Iszlám és Nyugat: nehéz, de szükséges párbeszéd   74/423

Nagy Ferenc: Jezsuita folyóiratok Európában   65/333

Nagy Ferenc: Két történelmi kérdés Júdással kapcsolatban   72/233

Nagy Ferenc: Magyar nővér szeretetszolgálata   67/69

Nagy Ferenc: Pápai enciklika az Eucharisztiáról   60/229

Nagy Ferenc: Pappá szentelések  2002/4/32

Nagy Ferenc: Pappá szentelések 2003-ban   2003/4/29

Nagy Ferenc: Pappá szentelések 2003-ban   2003/3/31

Nagy Ferenc: Papszentelések 2001-ben   2001/4/31

Nagy Ferenc: Papszentelések 2003-ban   2003/1/31

Nagy Ferenc: Papszentelések 2004-ben   2004/4/29

Nagy Ferenc: Püspök- és papszentelés, halottaink   2004/1/31

Nagy Ferenc: Római szimpózium az európai ifjúságról   2002/3/6

Nagy Ferenc: Szentszéki utasítás az Eucharisztiáról   2004/2/2

Nagy Ferenc: Szerkesztői reflexiók   2001/1/18

Nagy Ferenc: Tradicionalista plébánia Franciaországban   76/233

Nagy Ferenc: XVI. Benedek pápa első éve és első enciklikája   72/190

Nagy Ferenc: XVI. Benedek Sacramentum caritatis kezdetű
buzdítása   76/205

Nagy Gáspár: Október magasában. . .   69/355

Nagy István: A Jézus Társaság budai gimnáziuma   2004/1/16

Nagy László: Látogatóban Nagy Tamás építésznél   60/262

Naszlady Attila: Evangelium vitae és informatika   62/524

Nemes György: Őszinteség és hazugság a közéletben   81/47

Nemes Ödön: Feltámadás   79/75

Nemes Ödön: Jezsuiták európai konferenciája a lelkigyakorlatokról   52/323

Nemeshegyi Péter SJ kitüntetése   58/512

Nemeshegyi Péter: „Az Ige testté lett” Jézus Krisztus egyetemes Üdvözítő   81/136

Nemeshegyi Péter: „Kiüresítette önmagát”   75/110

Nemeshegyi Péter: „Legyetek készen arra, hogy számot adjatok a bennetek lévő reményről”   70/397

Nemeshegyi Péter: „Mysterium paschale”   87/5

Nemeshegyi Péter: 100 éve született Yves Congar   64/250

Nemeshegyi Péter: A buddhista és a keresztény lelkiség   52/301

Nemeshegyi Péter: A vallások béketeremtő potenciálja   60/155

Nemeshegyi Péter: Alszeghy Z. elmélkedése az üdvösségtörténelemről   64/147

Nemeshegyi Péter: Az európai uniós identitás keresztény képe   53/355

Nemeshegyi Péter: Az újszövetségi papság teológiája   85/12

Nemeshegyi Péter: Belülről, az ember szívéből ered a béke 84/65

Nemeshegyi Péter: Egyház és kisközösségek   67/23

Nemeshegyi Péter: Eucharisztikus csodálkozás 66/411

Nemeshegyi Péter: Halld meg, mit mond a Lélek az egyházaknak!    61/325

Nemeshegyi Péter: Hét csodálatos lépcső a betlehemi jászol felé:
Az „Ó-antifónák”   86/118

Nemeshegyi Péter: Hiszek a jó Istenben   76/155

Nemeshegyi Péter: II. János Pál pápa tanításának erővonalai   68/139

Nemeshegyi Péter: Isten Fia megtestesülése által miképpen egyesült
minden emberrel?   83/38

Nemeshegyi Péter: Isten kinyilatkoztatja önmagát    79/8

Nemeshegyi Péter: Isten szeretetének muzsikusa, Mozart   71/77

Nemeshegyi Péter: Isten, a kimondhatatlan   56/190

Nemeshegyi Péter: Jézus és a politika   55/5

Nemeshegyi Péter: Jezsuiták zenéje a 17–18. századi Kínában   61/440

Nemeshegyi Péter: Jon Sobrino és a felszabadítás teológiája   76/216

Nemeshegyi Péter: Megszületett az európai Charta Oecumenica   52/200

Nemeshegyi Péter: Milyen az Isten?   81/11

Nemeshegyi Péter: Pál és Péter    80/3

Nemeshegyi Péter: Pártus herceg volt-e Jézus Krisztus?   77/300

Nemeshegyi Péter: Szentlélek nélkül? Szentlélekkel!   73/387

Nemeshegyi Péter: Teremtés és rossz    83/31

Nemeshegyi Péter: Xavéri Szent Ferenc   71/13

Nemeshegyi Péter: Xavéri Szent Ferenc emléke   58/645

Nemeskürty I.: Miképpen maradhatunk azonosak önmagunkkal? 64/194

Nemeskürty István: „Most lassu méreg, lassu halál emészt”   70/404

Nemeskürty István: Eppur si muove    54/578

Nemesszeghy Ervin: Az ősrobbanás elmélete és következményei   51/92

Nemesszeghy Ervin: Darwinizmus és hit a teremtő Istenben   83/5

Nemesszeghy Ervin: Egy tudományos konferencia margójára   67/91

Nemesszeghy Ervin: Hit – istenkép – tudományos világkép   76/166

Nemesszeghy Ervin: Loyolai Szent Ignác jelentősége
a mai korban   66/466

Nemesszeghy Ervin: Természettudomány, hit és vallás   64/176

Németh Emma: Az Egyház java és javai   72/180

Németh Emma: Az egyház szolgálata az oktatás-nevelés és a karitatív munka területén   58/537

Németh József: Ötven éve halt meg Reinhold Schneider   80/78

Nemzetközi Teológiai Bizottság: Új szempontok a természeti
törvényről   86/72

Nóda Mózes: Kereszténység a romániai egyetemisták körében   63/43

Nyéky Kálmán: Az ember klónozásának etikai megítéléséhez   62/527

Obama, Barack beiktatási beszéd és sajtóvisszhangja    83/52

Oeggl, Elfriede: Karl Rahner titkárnője   64/248

Orbán József Gyula: Keresztények elleni erőszak, anno 2000   56/285

Oros Sándor: „Tíz szál gyertya”   53/427

Orvos Levente: Prohászka Ottokár és Bangha Béla egyházképe   82/36

Osztie Zoltán: Válasz a keresztény értelmiségiek ügyében   62/564

Ouellet, Marc: A kanadai egyháznak szüksége van a reménység
jeleire    79/64

Őrsy László: Polgári erények az Egyházban    62/499

P. Szilczl Dóra: Hitelesség és tanúságtevés   52/261

Pajor András: Ifjúsági irodalom az egyházban   57/415

Palmer, Christoph E: A keresztény tényező Európában   58/584

Pánczél Hegedűs János: A magyar géniusz és Európa romlásáról   64/200

Pánczél Hegedűs János: Johannes Tauler misztikája   61/462

Pánczél János: Az éber meghalás művészetéről   70/479

Pápai Lajos: Keresztény értelmiség nevelése   76/190

Papszentelések 2002-ben   2002/3/29

Pasztorációs konferencia: Evangelizáció a felsőoktatásban   63/38

Patsch Ferenc: Jézus él!   55/150

Paul Ricoeur Budapesten   59/109

Paul, André: Az esszénusok „helyes használata” korunkban   77/314

Pemsel-Maier, Sabine: Kikért halt meg Krisztus?   77/439

Poupard, Paul: Felragyogtatni Európát szellemi dimenziójában   52/233

Prodi, Romano: Az intézmények Európája és a karizmák Európája együtt dolgoznak   65/320

Prohászka Ottokár: Az eucharisztiás Krisztus Isten-imádása   67/237

Prokop Péter: Ima a Megfeszítetthez   51/141

Prokop Péter: Riportvázlat a tévé számára   62/607

Puchard Zoltán: Magyarország és az európaiság szolgálata
a Háló mozgalomban   58/569

Puss Sándor: A szüzesség mint világi keresztény életforma    69/375

Puss Sándor: Ján Mallý esztergomi kanonok (1829–1902)   2002/4/28

R.: IV. Károly boldoggá avatása   66/506

R.: „A politika – gyökereit tekintve – szeretet, szolgálat”   65/315

R.: † Knipf József    2003/1/29

R.: 40 éve jelent meg az Ecclesiam suam pápai körlevél   65/362

R.: A fiatalok levele az európai püspökökhöz   2002/3/22

R.: A gyulafehérvári papnevelde   63/129

R.: A miskolci jezsuita gimnázium és kollégium   63/93

R.: A nyíregyházi Hittudományi Főiskola   63/111

R.: A remény tanúi az egyesülő Európában   68/164

R.: A szentföldi békéért   58/574

R.: A Szolgálat repertóriuma   66/501

R.: A. Nicolás a jezsuita rend új generálisa    79/61

R.: Az ifjúság világnapja Sydney-ben   81/71

R.: Bartusz-Dobosi László: Jezsuiták és conquistadorok   453

R.: Biblia-kiállítás Kalocsán    80/84

R.: Egy évtizede jelent meg az MKPK körlevele   78/461

R.: Emlékezés Deák Ferenc születésének 200. évfordulójára   60/267

R.: Emlékeztető egy papi találkozó nyomán   2002/4/21

R.: Európai jezsuita tartományfőnökök nyilatkozata   52/243

R.: Európai Katolikus Információs Központ   52/224

R.: Eutanázia   51/22

R.: Gyorgyovich Miklós 60. születésnapja      359, 415

R.: II. János Pál 100. és 101. nemzetközi apostoli útja   61/366

R.: In memoriam Rónai A. Zoltán   72/238

R.: Jubileumi konferencia  84/113

R.: Keresztények az arab országokban (statisztika)   74/422

R.: Két jezsuita folyóirat   72/239

R.: Kiadványaink   2004/1/11

R.: Könyvajánlás: (Nemeskürty István: Mi történt velünk?)   58/616

R.: Köszöntjük az idei Stephanus-díjasokat   64/273

R.: Köszöntöttük az aranymisés Valentiny Géza prelátust   56/198

R.: Magyar püspökök ad limina látogatása   80/60

R.: Meszlényi Zoltán boldoggá avatása   86/99

R.: Mozgósítás Európáért    59/68

R.: Nagyvárosi és egyetemi lelkipásztorkodás   63/33

R.: Nándorfehérvár   73/381

R.: Olofsson atya kitüntetése   2003/1/32

R.: Plébániák átszervezése   2002/1/2

R.: Provinciánk centenáriuma    81/88

R.: Szabó Ferenc kitüntetése   78/556

R.: Szabó Magda halálára   78/521

R.: Száz éves a Szociális Missziótársulat    82/70

R.: Szerkesztői bevezetés   53/426

R.: Szerkesztőségi bevezetés   62/562

R.: Szerkesztőségi bevezető   52/247

R.: Szerkesztőségi bevezető   63/47

R.: Ünnepelt az ország   56/320

R.: Véber Gyula köszöntése   66/500

Racs Csaba: „Mert gyermek született nekünk, Béke Fejedelme”   58/633

Radnóti Katalin, Lázár K. Ákos: Néhány gondolat a 34. Magyar Filmszemle margójára   59/72

Radnóti Katalin, Lázár Kovács Ákos és mások: A 37. magyar filmszemle   71/101

Radnóti Katalin, Lázár Kovács Ákos: 33. Magyar Filmszemle   55/139

Radnóti Katalin, Lázár Kovács Ákos: Egy év 15 magyar játékfilméről   64/261

Radnóti Katalin: Kérdéseire Jankovics Marcell válaszol. Kultúra
és mecenatúra, nemzet, hit és film   69/347

Radnóti Katalin: Konferencia az értelmi fogyatékosokról   51/73

Radnóti Katalin: Média – távlatok   51/88

Radnóti Katalin: Mozgókép-távlatok (Beszélgetés Tóth Erzsébettel)   53/405

Ratzinger, Joseph: Keresőúton a béke nyomában   66/426

Ratzinger, Joseph: Örömötök szolgája   2002/4/2

Róna Judit, Buda Attila: A százéves Nyugatról és Babits Mihályról    82/101

Róna Judit: Joyce és a jezsuiták   65/386

Róna Judit: Megbocsátás, kiengesztelődés    84/61

Róna Judit: Van Gogh Budapesten   75/97

Roska Péter: Élő plébánia: megtért emberek tanúságtevő
közössége   2001/1/6

Roska Tamás: Információs és dezinformációs társadalom   58/595

Rózsa Huba: A Biblia szerepe az európai és a keresztény
kultúrában   69/320

Rózsa Huba: A Dei verbum kezdetű konstitúció jelentősége   58/525

Rózsa Huba: Biblia és régészet   74/437

Rózsa Huba: In memoriam Vanyó László   2003/4/20

Rózsa Huba: Izrael és Jézus Krisztus Istene. A két szövetség
viszonya    79/15

Rudnai Gábor: Csontváry „Mária kútja Názáretben”   60/271

Ruzsik Vilmos: Mindszenty bíboros utolsó lelkipásztori útja   2001/2/6

Sako, Louis: Fény az alagút végén   62/553

Sale, Giovanni: XI. Pius ki nem adott enciklikája a fajgyűlöletről
(Sz. F., VR.)    82/92

Sapszon Ferenc: Kodály Zoltán és a musica sacra   76/236

Sarbak Gábor: Hétszáz éves jubileum   84/109

Sasvári Szilárd: Keresztény értékek megjelenítése a magyar médiában   80/70

Schanda Balázs: Állam és egyház – jog vagy politika   77/384

Schanda Balázs: Állam és egyház viszonya mérlegen   55/43

Schéda Mária: Még egyszer Szikora Tragédiájáról   58/617

Schéda Mária: Salkaházi Sára vértanúsága   73/361

Schwager, Raymund: Izrael és Palesztina   60/169

Schwendenwein, H.: Az európai identitás az Európai Unió szerződéseinek szemszögéből   55/76

Seregély István: Az elmúlt 15 év katolikus szemmel   70/422

Serra, Angelo: A genomforradalom   53/338

Servais, Jacques: Loyolai Ignác Lelkigyakorlatainak középpontja
(H. U. von Balthasar)   57/468

Sesé, Bernard: Teilhard de Chardin, a globalizáció prófétája   57/382

Skrabski Árpád, Kopp Mária: A magyar lelkiállapot alakulása
a rendszerváltozás óta   68/202

Skrabski Árpád, Kopp Mária: Magyar lelkiállapot az ezredforduló után   86/32

Skrabski Árpád–Kopp Mária: Vallásosság és lelki egészség   59/8

Skultéty Csaba: Hozzászólás Várhelyi Ilona cikkéhez   63/57

Smohay András: „Múzeum-pasztoráció”   80/91

Sodano, Angelo: „A dolgok érzésvilága, a szépség szemlélése”   57/435

Sólyomváry Ilona: Hozzászólás Keresztesné cikkéhez   63/62

Somfai Béla: Hollandia utat mutatott?   52/182

Somfai Béla: Homoszexualitás   86/53

Somodi Imre: A pécsi jezsuita Pius Kollégium   85/91

Somogyi Sándor: In memoriam Tabódy István (1921–2000)   2002/4/23

Somogyi Viktória: Eucharisztikus Világkongresszus, Québec   81/64

Somorjai Ádám: Mindszenty bíboros két emlékirata   76/226

Somos Róbert: Pauler Ákos katolicizmusa   52/284

Sorge, Bartolomeo: A hazugság ellensége a békének   72/200

Spadaro, Antonio: A „Harry Potter”-jelenség   57/ 451

Stril-Rever, Sofia: A rongyszedők életébe vitte Krisztus szeretetét
(szerk. Eckhardt I.)   79/81

Szabó Csaba: Mester Margit Mária és az UNUM   73/334

Szabó Endre: „Így szoktuk, s így mondjuk” ősi magyar imádság   2003/4/24

Szabó Endre: Az ifjúsági csoportok   57/436

Szabó Endre: Családi életre nevelés   51/30

Szabó Endre: Fiúk és apák? fiúnevelés   2003/1/26

Szabó Ferenc, Lukács László: Káldi György jezsuita bibliafordítása    82/98

Szabó Ferenc, Vertse Márta: Mindszenty bíboros emlékezete
letartóztatásának 60. évfordulóján    83/55

Szabó Ferenc: Néhány végkövetkeztetés   55/63

Szabó Ferenc: XVI. Benedek vesperása az aostai székesegyházban   85/72

Szabó Ferenc: XVI. Benedek: Caritas in veritate   85/61

Szabó Ferenc: „A gondolkodás és az imádság mestere”   61/469

Szabó Ferenc: „A társadalom misztériuma és a történelem értelme”   64/168

Szabó Ferenc: „Az igazság szabaddá tesz”   74/480

Szabó Ferenc: „Emelkedő nemzet” (Az országgyűlési választások után)   56/301

Szabó Ferenc: „Emelkedő nemzet”?   71/65

Szabó Ferenc: „Európa atyja.” Robert Schuman üzenetének időszerűsége   64/190

Szabó Ferenc: „Haza, a magasban”   57/444

Szabó Ferenc: „Magyar Örökség”-díjat kapott Prohászka Ottokár   87/111

Szabó Ferenc: „Nyissátok ki a kapukat Krisztusnak!”   68/129

Szabó Ferenc: „Szeress, és tégy, amit akarsz!”   73/355

Szabó Ferenc: 150 éve született Csontváry   60/270

Szabó Ferenc: 40 éve jelent meg a Populorum progressio kezdetű
körlevél   76/213

Szabó Ferenc: 40 éve jött létre a vatikáni–magyar részleges megállapodás   65/385

Szabó Ferenc: 40 évvel ezelőtt ért véget a II. vatikáni zsinat   71/48

Szabó Ferenc: A „szolgálat misztikája” Szent Ignácnál   71/5

Szabó Ferenc: A 75 éves Czigány György köszöntése   73/379

Szabó Ferenc: A Biblia és értelmezése – Szt. Ágostontól
a Dei verbumig    79/2

Szabó Ferenc: A Da Vinci-kód ügye   73/382

Szabó Ferenc: A katolikusok politikai elkötelezettsége
(Hittani Kongregáció)   59/65

Szabó Ferenc: A keresztény kultúra forrásai: A Sources Chrétiennes 500 kötete   78/553

Szabó Ferenc: A keresztények közéleti felelőssége   54/501

Szabó Ferenc: A kereszténység jelene és jövője. Tallózás külföldi
lapokban   82/ 3

Szabó Ferenc: A kultúra helyzete és az értelmiség felelőssége   69/257

Szabó Ferenc: A média: korunk areopágusza   51/80

Szabó Ferenc: A németországi katolicizmus    69/299

Szabó Ferenc: A páli egyetemesség a planetizáció korában    80/1

Szabó Ferenc: A papság válsága az egyház válsága?   85/4

Szabó Ferenc: A szabadító Jézus tanúi  54/ 497

Szabó Ferenc: A szellem Európája felé   65/313

Szabó Ferenc: A személy méltósága és az élet védelme   59/3

Szabó Ferenc: A szemináriumok reformjáról. Interjú Beer Miklós püspökkel   52/165

Szabó Ferenc: A szenvedésmisztika és az archaikus imádságok   59/128

Szabó Ferenc: A torontói ifjúsági világtalálkozó üzenete   57/393

Szabó Ferenc: A történelem Istene. Prohászka történelemteológiájához   87/42

Szabó Ferenc: A tradicionalizmus előretörése?   84/82

Szabó Ferenc: A XX. század három nagy tanúja
(Dienes Valéria, Simone Weil és Pierre Emmanuel)   85/97

Szabó Ferenc: A. Szolzsenyicin 85 éves   63/94

Szabó Ferenc: Alexandr Szolzsenyicin halálára    81/89

Szabó Ferenc: André Gide lelki drámája   86/65

Szabó Ferenc: André Glucksmann kitüntetése margójára   87/113

Szabó Ferenc: Az Egyház Európában   64/145

Szabó Ferenc: Az Eucharisztia éve elé   66/409

Szabó Ferenc: Az európai jezsuita kulturális folyóiratok   73/385

Szabó Ferenc: Az európai lobogó 12 csillaga   65/326

Szabó Ferenc: Az illúziótól a szent valóságig   74/523

Szabó Ferenc: Baráti búcsúzóul   62/606

Szabó Ferenc: Baráti emlékezés Keszei István költőre    83/114

Szabó Ferenc: Boldog Charles de Foucauld   70/444

Szabó Ferenc: Charles de Foucauld názáreti lelkisége   83/121

Szabó Ferenc: Charles Péguy, a megtestesülés költője   70/458

Szabó Ferenc: Cigánypasztorációs világkongresszus   2003/3/16

Szabó Ferenc: Culmen et fons – Ecclesia de Eucharistia   75/1

Szabó Ferenc: Cser László emlékezete (Márai Sándor)   83/92

Szabó Ferenc: Cser László halálára   64/275

Szabó Ferenc: Csontváry – a „Magányos cédrus”   81/104

Szabó Ferenc: Dékány Endre halálára   64/281

Szabó Ferenc: E számunk elé   62/489

Szabó Ferenc: E számunk elé   52/153

Szabó Ferenc: E számunk elé   81/1

Szabó Ferenc: E számunk elé   82/1

Szabó Ferenc: E számunk elé: Kiútkeresés a globális válságból   84/1

Szabó Ferenc: Edward Schillebeeckx O.P. halálára   87/108

Szabó Ferenc: Egy keresztény politikus lelkisége (Giorgio La Pira)   81/112

Szabó Ferenc: Egyház, egyházak, szekták   78/449

Szabó Ferenc: Egyház, vallásos hit, politika   67/67

Szabó Ferenc: Egyházak, új vallások, szekták   78/453

Szabó Ferenc: Emberibb és igazságosabb világért   72/129

Szabó Ferenc: Emlékezés Xavier Léon-Dufourra (1912–2007)   79/44

Szabó Ferenc: Eucharisztia – valóságos jelenlét   75/34

Szabó Ferenc: Európa a nizzai Egyesült Európa-csúcs után   51/69

Szabó Ferenc: Evolúció és teremtés    83/33

Szabó Ferenc: Federico Fellini   61/453

Szabó Ferenc: Fejlődés, igazságosság és abszolút jövő   83/1

Szabó Ferenc: Galilei és a Biblia    79/46

Szabó Ferenc: Globalizáció: a jövő távlatai   67/1

Szabó Ferenc: Gondolatok a pápa újévi üzenetéről    83/46

Szabó Ferenc: Háború és béke a bibliai tájakon   74/417

Szabó Ferenc: Háború és béke a globalizálódó világban   60/147

Szabó Ferenc: Hármas jezsuita jubileum   71/1

Szabó Ferenc: Három szoc. apostol: Prohászka Ottokár – Kerkai Jenő – Apor Vilmos   82/43

Szabó Ferenc: Hatvanéves az Egyházak Világtanácsa     82/96

Szabó Ferenc: Henri de Lubac az Egyházról    61/348

Szabó Ferenc: Hitvallók és ügynökök   84/92

Szabó Ferenc: Hol tart a zsinati megújulás?   57/343

Szabó Ferenc: Húsvét: a béke jó híre és a társadalmi felelősség   55/1

Szabó Ferenc: II. János Pál pápa ukrajnai látogatása   53/333

Szabó Ferenc: In memoriam Gyurkovics Tibor    82/132

Szabó Ferenc: In memoriam Karol Wojtyla – II. János Pál   68/132

Szabó Ferenc: Ingmar Bergman halálára   77/403

Szabó Ferenc: Int. Őrsy L.-val. A püspöki kollegialitás elvben
és gyakorlatban   57/353

Szabó Ferenc: Interjú Juhász Judittal a Katolikus Rádióról   69/341

Szabó Ferenc Interjú Semjén Zsolttal az egyházpolitikáról    52/157

Szabó Ferenc: Isten, vallás, lelkiség   56/189

Szabó Ferenc: Istenhit és istentagadás – ma   76/149

Szabó Ferenc: J. Maritain politikai filozófiája   63/3

Szabó Ferenc: jegyzete…   64/211

Szabó Ferenc: Jegyzetek a terrorizmusról   66/439

Szabó Ferenc: Jegyzetek az Ostpolitikról   81/74

Szabó Ferenc: Jézus Krisztus Istene   56/199

Szabó Ferenc: Jézus Krisztus, az Istenember   77/293

Szabó Ferenc: Jézus: Mária Fia, Isten Fia   77/289

Szabó Ferenc: József Attila Istene   68/223

Szabó Ferenc: Keresztény és magyar reménység   70/393

Szabó Ferenc: Kereszténység és demokrácia   63/1

Szabó Ferenc: Kertész Imre kapta az irodalmi Nobel-díjat   58/610

Szabó Ferenc: Két évf.: Juhász Ferenc 80 éves, száz éve született
Simone de Beauvoir   82/123

Szabó Ferenc: Két kiegészítés dr. Széll Kálmán cikkéhez   68/216

Szabó Ferenc: Ki a te Istened?   76/145

Szabó Ferenc: Kiadatlan Mécs-levelek   51/107

Szabó Ferenc: Kiegészítő megjegyzés a népi vallásosságról   65/360

Szabó Ferenc: Költők között (Isten nem halt meg)   58/621

Szabó Ferenc: Költők között   52/294

Szabó Ferenc: Költők között   62/612

Szabó Ferenc: Köszöntjük a 70 éves Boór Jánost   58/628

Szabó Ferenc: Köszöntjük a 80 éves Valentiny Gézát   76/232

Szabó Ferenc: Köszöntjük a nyolcvanéves Nemeskürty Istvánt   68/163

Szabó Ferenc: Lázadás – jövő – reménység   80/41

Szabó Ferenc: Lourdes – Bollandisták – A lengyel egyház    81/81

Szabó Ferenc: Madách Tragédiája – Isten nélkül   56/313

Szabó Ferenc: Megbocsátás és kiengesztelődés bev. a virtuális kerekasztalhoz 84/37

Szabó Ferenc: Megemlékezések – évfordulók    87/105

Szabó Ferenc: Megemlékezések – évfordulók: O. Clément, K. Rahner,
S. Weil   84/98

Szabó Ferenc: Megtalálták Pázmány Péter sírját    87/119

Szabó Ferenc: Miserere. 50 éve halt meg G. Rouault, a könyörület festője   79/50

Szabó Ferenc: Muzslay István halálára   76/258

Szabó Ferenc: Nagy Gáspár (1949–2007)   75/90

Szabó Ferenc: Negyven évvel a zsinat után   57/341

Szabó Ferenc: Negyven évvel a zsinat után – II.  58/501

Szabó Ferenc: Nemeshegyi Péter SJ köszöntése    79/80

Szabó Ferenc: Newman időszerűsége   52/208

Szabó Ferenc: Olvasónapló   71/84

Szabó Ferenc: Olvasónapló   72/222

Szabó Ferenc: Olvasónapló   86/101

Szabó Ferenc: ORSZÁGOS VÁLASZTÁSOK HAZÁNKBAN Szerkesztőségi bevezető   55/16

Szabó Ferenc: Ötven év után (1956–2006)   73/281

Szabó Ferenc: Ötven éve halt meg Albert Camus   87/120

Szabó Ferenc: Ötven éve jelentette be a zsinatot XXIII. János pápa   83/51

Szabó Ferenc: Pálos Antal S.J. emlékezete   67/114

Szabó Ferenc: Papok és világiak az egyház szolgálatában. Bev.   85/46

Szabó Ferenc: Pázmány Péter, a nemzetnevelő   87/115

Szabó Ferenc: Pierre Blet S.J. történész halálára   87/105

Szabó Ferenc: Politizálhat-e az egyház?   67/65

Szabó Ferenc: Posztmodern Szent Ágoston   84/114

Szabó Ferenc: Prohászka ébresztése   72/216

Szabó Ferenc: Prohászka és Nietzsche   65/373

Szabó Ferenc: Prohászka püspök lelkisége és „keresztjei”   70/501

Szabó Ferenc: Radikális egyházreform?   76/219

Szabó Ferenc: Roger testvér halálára    69/296

Szabó Ferenc: Száz éve született Emmanuel Mounier   69/362

Szabó Ferenc: Száz éve született Radnóti Miklós   83/106

Szabó Ferenc: Szent Ambrus zsoltármagyarázatai   81/24

Szabó Ferenc: Szent Pál és Teilhard (H. de Lubac nyomán)    80/23

Szabó Ferenc: Szerkesztőségi bevezető   79/1

Szabó Ferenc: Szerkesztőségi bevezető. A papság éve: Isten népének
szolgái
  85/1

Szabó Ferenc: Szerkesztőségi tájékoztató a Távlatok  jövőjéről   87/1

Szabó Ferenc: Tájékoztató a francia katolicizmusról   65/335

Szabó Ferenc: Teilhard, Krisztus tanúja korunkban    67/31

Szabó Ferenc: Természettudomány és keresztény világnézet   86/3

Szabó Ferenc: Terrorizmus, háború, béke   60/145

Szabó Ferenc: Tudomány, hit, erkölcs   86/1

Szabó Ferenc: Új ezredév küszöbén   51/1

Szabó Ferenc: Új pünkösd felé   61/321

Szabó Ferenc: Újabb dokumentáció Szabó Lőrincről   75/106

Szabó Ferenc: Újabb támadás Prohászka ellen   63/112

Szabó Ferenc: Újra megjelent X. L. Dufour Biblikus Teológiai Szótára   86/115

Szabó Ferenc: Újraolvasó: „Papköltők”   80/62

Szabó Ferenc: Újraolvasva a Tücsökzenét   78/544

Szabó Ferenc: Úton Isten felé   62/628

Szabó Ferenc: Vanyó László 60 éves  56/213

Szabó Ferenc: VI. Pál és az Ostpolitik   85/74

Szabó Ferenc: Magánkinyilatkoztatások és látomások   85/81

Szabó Ferenc: Visszahajolni hitünk forrásához   53/329

Szabó Ferenc: XII. Piusz és a holokauszt   58/629

Szabó Ferenc: XVI. Benedek 2. enciklikája a keresztény
reményről    79/69

Szabó Ferenc: XVI. Benedek a kölni ifjúsági világtalálkozón   69/291

Szabó Ferenc: XVI. Benedek első enciklikája: „Deus caritas est”   71/43

Szabó Ferenc: XVI. Benedek és a fiatalok   78/496

Szabó Ferenc: XVI. Benedek Fr.o.-ban (Párizs és Lourdes) reflexió
a pozitív laicitásra    82/80

Szabó Ferenc: XVI. Benedek levele a kínai katolikusokhoz   77/349

Szabó Ferenc: Yves de Montcheuil – lelki mester   78/566

Szabó Ferenc–András Imre: A magyar egyház az ezredfordulón   51/6

Szabó Mihály: „Jaj a néma kutyának!” Godó Mihály emlékezete   73/350

Szabó Tamás: Magyarországi lelkiségi mozgalmak   58/564

Szakolczay Lajos: Ámulat ősze mézcsurgásos hajnalokkal   77/424

Szelestei N. László: Magyar ferencesek prédikációi (Sz. F.)   63/117

Széll Kálmán: A rendszerváltozás után erősödő lelkiismereti
buktatók   68/210

Széll Kálmán: Boldog Batthyány László orvosi szemmel   59/52

Széll Kálmán: rendhagyó megemlékezés Morlin Imre atyáról   2003/4/17

Széll Tamás: Az iszlám   60/185

Szemkeő Judit: Merre? Hogyan?   70/407

Szentmártoni Mihály: Szeretet, béke, öröm a Szentlélekben   56/265

Szigeti Szabolcs: „Ifjúsági értékrend – vallás”   57/440

Szigeti Szabolcs: Az egészségpolitika közelmúltja   55/53

Szigeti Szabolcs-Lázár Kovács Ákos: Faludi Ferenc Akadémia   2004/1/3

Szilágyi Csaba: A magyar jezsuiták küldetése   66/464

Szokoly György–Szabó Ferenc: Chiara Lubich, az egység apostola   80/85

Szőnyi Szilárd: A valóság fogságában   69/276

Szőnyi Zsuzsa: Molnár C. Pál  84/124

Szőnyi Zsuzsa: Száz éve született Borsos Miklós   74/540

Takács Gábor: A vasárnap keresztény tartalma   2004/410

Tarbay Ede: Shakespeare, az Isten gyermeke   76/250

Thorday Attila: Hittan- és etikaoktatás Magyarországon   2004/3/54

Tima Renáta: „Fiatalok a változó Európában”   57/395

Tímár Ágnes: Lénárd Ödön feljegyzései a gyűjtőfogházból   66/518

Tomka Emil: A nizzai emberi jogi karta és a Konvent   56/316

Tomka Ferenc: A szexuális forradalomtól a gender-forradalomig   87/76

Tomka Ferenc: Az egyházi ügynökkérdésről   68/219

Tomka Ferenc: Önvizsgálatra hívják az egyházat   61/389

Tomka Miklós: Az európai értékrend és identitás változási
tendenciái   54/541

Tomka Miklós: Zsinati megújulás Magyarországon   58/503

Tóth Sándor: Életszinfónia (Beszélgetés Czigány Györggyel)   53/414

Tóth Veremund: Jordán Emil OSB (1912–1999)   2001/2/17

Török Csaba: „Et resurrexit tertia diae”   71/109

Török Csaba: A papságról – ma   85/23

Török Csaba: A teljesség köntösében. (Hopkins)   84/119

Török Csaba: Élő hagyomány   87/58

Török Csaba: Kereszténység a kultúrák sokféleségében    83/96

Török Csaba: Kiengesztelt élet   84/51

Török Csaba: Mi nyit jövőt egy nemzet előtt?   85/111

Török Csaba: Mit hirdessek? Gondolatok a prédikálásról a Szentírás
évében   81/31

Török Péter: A rádióban elhangzó vasárnapi prédikációk elemzése   2001/3/8

Török Péter: Koncepciótlan Kulturkampf?   70/428

Török Péter: Reflexió az új vallási mozgalmak hazai helyzetére   78/480

Udvardy György: 2006. karácsony   73/547

V. Bálint Éva: Interjú, Mészöly Miklós emlékezete   55/112

Vámos Péter: Az önálló magyar jezsuita misszió Kínában   82/25

Varga B. József: Ökológiai válság és keresztény teológia   67/41

Varga László: Mit ér Nagy Töhötöm vallomása?   87/9

Varga László†: Teleki Pál   59/37

Várhelyi Ilona: Szilágyi István kapta a Kölcsey Társaság kitüntetését    79/67

Varillon, François: A bűnbánat szentsége:   71/114

Varillon, François: A feltámadás   59/119

Varillon, François: Elmélkedés az Eucharisztiáról   75/114

Varillon, François: Elmélkedés az örömről   70/495

Várnai Péter: ,,Nyissuk meg a szívünket”: rövid értékelés   62/589

Várnai Péter: A hit a civilizáció anyja   58/604

Várnai Péter: Kellett nekünk a bizalom zarándoklata?   55/167

Várszegi Asztrik: Keresztények egysége – Európa egysége:
vágy és kihívás   60/244

Vass György: Emlékezés Karl Rahnerra   64/238

Vatikáni Rádió: XVI. Benedek pápa Lengyelországban   72/198

Vatikáni Rádió: XVI. Benedek törökországi apostoli látogatása   74/479

Vatikáni Rádió: A Bodmer-kódex   75/46

Vatikáni Rádió: A kínai katolikusok helyzete   77/352

Vatikáni Rádió: A pápa afrikai látogatása   84/68

Vatikáni Rádió: A XII. rendes püspöki szinódus   82/71

Vatikáni Rádió: Interjú Erdő Péter bíborossal    82/76

Vatikáni Rádió: Kevesebb együttélést, több családot!   75/105

Vatikáni Rádió: P. Peter Gumpel S.J. XII. Pius pápáról    82/86

Vatikáni Rádió: Pápai levél a francia püspökökhöz   67/70

Vatikáni Rádió: Püspöki szinódus Afrikáról   86/89

Vatikáni Rádió: Szentföldi keresztények felhívása a pápához   57/381

Vatikáni Rádió: XVI. Benedek az Amerikai Egyesült Államokban   80/58

Vatikáni Rádió: XVI. Benedek bajorországi látogatása   74/446

Vatikáni Rádió: XVI. Benedek beszéde a Szent Pál-év
megnyitásakor    81/55

Vatikáni Rádió: XVI. Benedek Jézus nyomdokain  84/73

Vatikáni Rádió: XVI. Benedek látogatása Brazíliában   76/215

Vatikáni Rádió: XVI. Benedek lelkipásztori látogatása
Csehországban   86/83

Vatikáni Rádió: XVI. Benedek történelmi törökországi látogatása   75/41

Vatikáni tévé: A pápa betegsége   65/398

Vég Adrienn: (Ige) hirdetés és reklám(vallás)   52/252

Vég Adrienn: Karácsony és média   54/603

Vég Adrienn: Még egyszer a reklámokról és a felelősségről   59/85

Vékes Bertalan: Genezis-szemlélet az ősrobbanás elméletében    83/25

Verbényi István: Liturgikus megújulás Magyarországon   58/531

Veres András: Ó, Nagyasszony, nemzetünk reménye . . .   77/427

Vértesaljai László: „Péter és Pál – az Egyház főoszlopai”   64/283

Vértesaljai László: Az élő Péter – Pál nyomdokain   52/193

Vértesaljai László: Maradj velünk!   67/111

Vertse Márta: Kétszáz éve született Newman bíboros   52/206

Vertse Márta–Szabó Ferenc: Mindszenty bíboros emlékezete
letartóztatásának 60. évfordulóján   83/55

Vörös Imre: Faludi Ferenc jelentősége a magyar irodalomban   63/87

Wenski, Thomas: Nyilatkozat az iraki helyzetről   72/207

Worowska, Tereza: Márai Sándor lengyelországi útja   70/465

Zágon József: A magyar egyház helyzete az 1964-es megállapodás után 73/314

Zsók Ottó: Interjú Puni Emillel „Megtettem, amit megtehettem...” 78/538

Zsolnai Gábor: Lőrincze Miklós festészetéről   62/619

 III. Függelék (Könyvszemlék, könyvismertetések)


Az alábbiakban adjuk meg a könyvszemlék és könyvismertetések jegyzékét a szemlék, ismertetések szerzőjének abc-sorrendjében. A könyvszemlék esetén a szerző és cikkének címe, majd a Távlatok lapsorszáma és oldalszáma következnek egymás után.

Könyvismertetések esetén balról jobbra haladva az ismertető neve, a könyv szerzője, címe és a megjelenés helye szerepelnek. (Pl. Arapovics: Rosdy: A katolikus egyház 1956-ban   75/140)

A MPE esetén a megjelenés évét, az éven belül a vonatkozó Távlatok sorszámát adjuk meg, ezt követi a hozzá csatolt MPE oldalszáma, ahol a cikk található.

András Imre: A bécsi Pazmaneum    61/483

András Imre: Borovi József két könyve    53/490

Arapovics Miklós: Rosdy Pál (szerk.): A katolikus Egyház 1956-ban    75/140

Bárdosy Éva: Remény és társai Bogotá utcáin   83/125

Bartók Tibor: A szerzetesség jövője. Sapientia-füzetek    83/127

Bartók Tibor: Kurt Ruh, A nyugati misztika története, I–II. köt.   78/577

Békés Márton: Prohászka Ottokár: Modern pünkösd   71/120

Béky Gellért: Bálint József: Korszakváltások viharaiban és jubileumaiban   72/276

Beran Ferenc: Holló László: Európai unió – értékközösség   72/274

Bikfalvi Géza Molnár Antal: Püspökök, barátok, parasztok    61/478

Bikfalvi Géza: Molnár Antal: A katolikus egyház a hódolt Dunántúlon   66/532

Bikfalvi Géza: Molnár Antal: Mezőváros és katolicizmus    69/389

Bikfalvi Géza: Velenczei Katalin: A székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa   84/153

Czibula Katalin: „Nap, Hold és csillagok, velem zokogjatok!” 66/538

Csalog Judit: Csendje hangosabb   70/525

Cséfalvy Pál–Antonietta De Angelis (szerk.): A magyar kereszténység
ezer éve   58/603

Deák Viktória Hedvig: Olasz misztikus írónők   55/185

Dékány E.: „Újat és régit”. Szennay-emlékkötet    54/667

Dékány E.: Haiman–Muszka–Borsa: A nagyszombati jezsuita kollégium
és nyomda   54/664

Dékány Endre: A XIX. század vonzásában   55/183

Dékány Endre: Czigány György: Vándorévek   56/338

Dékány Endre: Erő az erőtlenségben   62/658

Dékány Endre: Kókay György: Felvilágosodás, kereszténység,
nemzeti kultúra   56/237

Dékány Endre: Szabó Ferenc: Keresztények az ezredfordulón   56/332

Dékány Endre: Törvényekben feltáruló magyar múlt   59/140

Dénes Gabriella: Bodó Márta: Iskola és színház   85/142

Dolhai Lajos: Lelkipásztori liturgikus lexikon   84/139

Fejérdy András: Egyházpolitikai modellkísérlet Csehszlovákiában (1949)   66/527

Frenyó Zoltán: Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka Ottokár – püspök
az emberért   75/137

Gróf Lajos: Kit kerestek? (K. L. szerk.)   55/180

Gyorgyovich Miklós: John Powell: A tartós szeretet titka   61/439

Gyorgyovich Miklós: A Szent István Társulat 2003. évi kiadványaiból    63/143

Gyorgyovich Miklós: Apor Vilmos Gyulán; Egyházak, korok,
világképek    54/666

Gyorgyovich Miklós: Az Embertárs című folyóirat    64/199

Gyorgyovich Miklós: Balás Béla: Az első plébániám   56/ 224

Gyorgyovich Miklós: Béres Klára: Szirtfoknak lenni    76/286

Gyorgyovich Miklós: Bioetika – Ökumené    62/663

Gyorgyovich Miklós: Bodnár Dániel: Evangélium és filmművészet   77/415

Gyorgyovich Miklós: Bodnár Dániel: Genesius, a színész    53/493

Gyorgyovich Miklós: Dékány Endre: Tükörírás    54/651

Gyorgyovich Miklós: Elisabeth Kübler-Ross–David Kessler:
Élet leckék   61/442

Gyorgyovich Miklós: Felelősség, nem karrier   62/652

Gyorgyovich Miklós: Gyökereinkről két könyv    64/189

Gyorgyovich Miklós: II. János Pál pápa életének képes krónikája   66/542

Gyorgyovich Miklós: John W. O’Malley: Az első jezsuiták    75/130

Gyorgyovich Miklós: Joseph Ratzinger: Benedek Európája a kultúrák
válságában   70/523

Gyorgyovich Miklós: Karácsony Sándor: Ocsúdó magyarság    61/484

Gyorgyovich Miklós: Kodolányi János: Julianus barát    54/667

Gyorgyovich Miklós: Könyvjelző    60/154, 168, 184, 266

Gyorgyovich Miklós: Könyvjelző   86/142

Gyorgyovich Miklós: Magyar jezsuiták vallomásai IV.    83/123

Gyorgyovich Miklós: Magyarország apostola és tanítója  56/335

Gyorgyovich Miklós: Mócsy Imre: Hagytam magam szerettetni; M. I.:
Isten közelében     79/93

Gyorgyovich Miklós: Molnár Imre: Esterházy János    54/665

Gyorgyovich Miklós: Morus Tamás: Erősítő párbeszéd
balsors idején    65/406

Gyorgyovich Miklós: Négy Vigilia-könyv    64/215, 278, 298

Gyorgyovich Miklós: Nemes Ödön: Ima és élet   58/674

Gyorgyovich Miklós: Pálos Antal emlékezete    85/138

Gyorgyovich Miklós: Papok főpapok, életkérdések   71/124

Gyorgyovich Miklós: Prohászka-tanulmányok 2007–2009.   86/71

Gyorgyovich Miklós: Pszichológusok és teológusok a szenvedésről   61/482

Gyorgyovich Miklós: Schéda Mária: Boldog vagy, Sára?    68/191

Gyorgyovich Miklós: Szabó Ferenc: Két kiáltás között    56/312

Gyorgyovich Miklós: Szabó Ferenc: Prohászka Ottokár
időszerűsége   73/413

Gyorgyovich Miklós: Szabó József László: Bemutatkoznak
a katolikus gimnáziumok    53/354

Gyorgyovich Miklós: Szőnyi Zsuzsa: Római terasz    76/285

Gyorgyovich Miklós: Tanulmányi napok anyagai   56/336

Gyorgyovich Miklós: Terri Apter: A magabiztos gyermek   61/429

Gyorgyovich Miklós: Tordon Ákos: Korkóstoló   58/676

Gyorgyovich Miklós: XIV. Szent István-könyvhét   72/277

Gyorgyovich Miklós:   könyvjelző   87/90, 133

Hámori Antal: Gaizler Gyula–Nyéky Kálmán: Bioetika    62/662

Hevenesi János: Herrmann Jánosné: Véső alatt    60/243

Jankovics József: Pázmány Péter és kora    55/175

Kápolnai Iván: Harsányi László–Mátrai Miklós: Budai Atlantisz   66/535

Keresztesné Várhelyi Ilona: Megkésett köszöntés   62/656

Kerny Terézia: Gáspár Dorottya: Pannónia kereszténysége a mai
Magyarország területén   86/137

Klestenitz Tibor: Lelkipásztori jelentések 1924–26.    83/128

Kókay György: Híven önmagunkhoz. Barankovics István írásai   57/498

Koncz Lajos: Sáry Pál: Keresztre feszítés az Ókorban    64/310

Koncz Lajos: Sáry Pál: Pogány birodalomból keresztény birodalom   86/140

Kuklay Antal: Kamarás István: Jézus – projektum    80/102

Lakatos Attila: Nemes Ödön: Ima és élet V.    69/387

Lőkös Péter: Madas Edit: Középkori prédikációirodalmunk    61/485

Magyar Kurír: Inter arma 1944–1945. Fegyverek közt    67/122

Marx Gyula: Marx és Marx   84/150

Mészáros István: Mindszenty-album    70/517

Molnár Antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon
Bárth Dániel    61/476

Molnár Antal: Lehetetlen küldetés?   84/148

Molnár Antal: Szilas László: Alfonso Carillo jezsuita Erdélyben    62/660

Mózessy Gergely: Lénárd Ö.–Tímár Á.–Szabó Gy.–Soós V. A.:
Utak és útvesztők    75/138

Nagy Ferenc: A magyar „Denzinger”    67/123

Nagy Ferenc: Dolhai Lajos: A szentelési szertartások   72/277

Nagy Ferenc: Puskely Mária: A keresztény szerzetesség történelmi
fogalomtára   79/92

Nagy Ferenc: Szentek és szentleckék    68/255

Nemeshegyi Péter: A paokingi apostoli prefektúra története   72/268

Nemeshegyi Péter: A tűzember, Prohászka   78/575

Nemeshegyi Péter: AMATECA, katolikus teológiai kézikönyvek
sorozat   56/326

Nemeshegyi Péter: Barangolások az egyházatyák csodakertjében   73/403

Nemeshegyi Péter: Giuseppe Alberigo: Geschichte des II. Vatikanischen Konzils   73/406

Nemeshegyi Péter: Helmut Feld: Ignatius von Loyola, Gründer
des Jesuitenordens    75/133

Nemeshegyi Péter: Puskás Attila: A kegyelem teológiája    77/441

Nemeshegyi Péter: Puskás Attila: A teremtés teológiája    76/281

Nemeshegyi Péter: Rotterdami Erasmus: Krisztus fegyverzetében   51/148

Nemeshegyi Péter: Somos Róbert: Az alexandriai teológia   54/662

Nemeshegyi Péter: Szabó Ferenc: Keresztény gondolkodók
a XX. században    65/404

Nemeshegyi Péter: Változóak-e Jézus arcai?    58/662

Nemeshegyi Péter: Vámos Péter: Magyar jezsuita misszió Kínában    64/304

Nemesszeghy Ervin: Hámori–Roska–Sajgó: Agy, hit, számítógép    67/125

Nemesszeghy Ervin: Historicus societatis Jesu – Szilas László emlékkönyv   78/573

Nemesszeghy Ervin: Manréza szimpózium 2004   71/122

Nicole Hirschhausen: Jezsuita olvasókönyv   84/146

R..: Gereben Ferenc: Vallásosság és egyházkép – interjúk tükrében   66/529

R..: Könyvjelző (SZIT-könyvek)   83/131

R.: A KEK kompendiuma   73/384

R.: A Szolgálat repertóriuma   65/350

R.: Benkő Antal és Szentmártoni Mihály két könyve    60/197

R.: Egri Jubileumi emlékkönyv   66/481

R.: Frenyó Zoltán: Tudom, kinek hittem    61/388

R.: Három könyv Batthyány-Strattmann Lászlóról   59/143

R.: Henri Bergson: Az erkölcs és a vallás két forrása   56/333

R.: Két protestáns püspök könyve   56/275

R.: Kilián István: A piarista dráma és színjáték   84/150

R.: Knapp Éva: Libellus    80/103

R.: Kollár F., Király I. és Hevenesi J. könyvei Jézus Szívéről    70/464, 467

R.: Könyvjelző    77/446

R.: Könyvjelző   78/582

R.: Könyvjelző   52/184, 251, 260, 312

R.: Könyvjelző   79/94

R.: Könyvújdonságok   84/136

R.: Loyolai Szent Ignác: Levelek   64/237

R.: Tóth Sándor Attila: A szép-jó hatalma és a jezsuita szellem   84/150

R.: Vanyó László: Az ókeresztény művészet szimbólumai   61/388

Róna Judit: Gyöngyösi István: Rózsakoszorú   58/674

Róna Judit: Pilinszky-bibliográfia    54/661

Sajgó Szabolcs: A sötétség szentje   79/88

SJ: Studia Patrum   62/659

Somorjai Ádám: Egyház és állam Magyarországon 1919–1945   70/521

Somorjai Ádám: Sághy Marianne: Isten barátai   76/284

Szabó Csaba: Az MKPK tanácskozásai 1949-1965. között   84/137

Szabó Ferenc Jakab Gábor: Isten vasár- és ünnepnapi igéi   64/249

Szabó Ferenc: Avery Dulles: Az egyház modelljei    63/79

Szabó Ferenc: Skultéty Csaba: A Szabad Európa Rádiótól
az Ung partjáig   51/150

Szabó Ferenc: A magyarok ezer esztendeje Rómában   53/480

Szabó Ferenc: A Szent István Társulat újabb kiadványai   57/497

Szabó Ferenc: A. Vircondelet: Jésus.   79/91

Szabó Ferenc: Adjon az Úr belátást nékünk    70/527

Szabó Ferenc: Adriányi Gábor: A Vatikán keleti politikája
és Magyarország   73/412

Szabó Ferenc: Adriányi Gábor: Prohászka és a római index    60/318

Szabó Ferenc: Adriányi Gábor–Csíky Balázs: Nyisztor Zoltán   73/414

Szabó Ferenc: Alister McGrath: Az ateizmus alkonya   84/155

Szabó Ferenc: André Németh: La vie du Vénérable Père François Libermann   87/130

Szabó Ferenc: Az „Állj fel” torony árnyékában    67/126

Szabó Ferenc: Az isteni és emberi szó szolgája (Jelenits k.-iről)   54/659

Szabó Ferenc: Baán István (szerk.): A szent atyák nyomdokait
követve    70/520

Szabó Ferenc: Bárczi Zsófia: Mécs László költészetének teljesebb
értékelése felé   83/124

Szabó Ferenc: Berd Jochen Hilberath: Karl Rahner   73/408

Szabó Ferenc: Biblia és történelem   84/141

Szabó Ferenc: Bolberitz Pál: A keresztény bölcselet alapjai    64/308

Szabó Ferenc: Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma    61/461

Szabó Ferenc: Dobos Marianne: Akkor is karácsony volt – 1944    61/468

Szabó Ferenc: Dobos Marianne: Akkor is karácsony volt   66/541

Szabó Ferenc: Étienne Gilson: A középkori filozófia szelleme   53/489

Szabó Ferenc: Ferenc Antal: A bioetika alapjai   54/576

Szabó Ferenc: Frenyó Zoltán: Kereszténység és filozófia    76/283

Szabó Ferenc: Frenyó Zoltán: Mihelics Vid    59/137

Szabó Ferenc: Frenyó Zoltán–Turgonyi Zoltán: Jacques Maritain   72/272

Szabó Ferenc: Gabriel Marcel: A misztérium bölcselete    77/444

Szabó Ferenc: Gergely-Szabó-Csorba: Mo. és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai   53/425

Szabó Ferenc: H. de Lubac, Carnets du Concile I–II.   80/97

Szabó Ferenc: H. Weber korszerű erkölcsteológiája    60/316

Szabó Ferenc: Hans Urs von Balthasar – magyarul   69/384

Szabó Ferenc: Hargittay Emil: Filológia, eszmetörténet és retorika
Pázmány Péter életművében   85/137

Szabó Ferenc: Herbert Vorgrimler: Új teológiai szótár    75/135

Szabó Ferenc: Hetényi Varga Károly: Szerzetesek a horogkereszt
és a vörös csillag árnyékában.)   61/480

Szabó Ferenc: Hitel 2008/2: „Szellemi honvédelem”    80/94

Szabó Ferenc: J. Ratzinger–XVI. Benedek: A Názáreti Jézus   78/571

Szabó Ferenc: J. Rigal: L’Église a l’épreuve de ce temps   84/145

Szabó Ferenc: Janusz Rosikon: Európa Madonnái    60/301

Szabó Ferenc: J-C Barreau: Les Mémoires de Jésus   84/144

Szabó Ferenc: Jean Daniélou: A történelem misztériuma   73/410

Szabó Ferenc: Jean-Yves Lacoste: Dictionnaire critique de Théologie   56/321

Szabó Ferenc: Joseph Ratzinger: Isten és a világ    67/124

Szabó Ferenc: Két emlékkönyv Bolberitz Pál 60. születésnapjára   59/142

Szabó Ferenc: Kránitz Mihály (szerk.): A II. vatikáni zsinat dokumentumai negyven év távlatából   58/671

Szabó Ferenc: Kránitz Mihály (szerk.): Istenkereső tudósok    80/101

Szabó Ferenc: Leo Scheffczyk–Anton Ziegenaus:
Mária az üdvtörténetben    68/251

Szabó Ferenc: Magyar Katolikus Lexikon IX    64/303

Szabó Ferenc: Magyar művelődéstörténeti lexikon I    63/142

Szabó Ferenc: Márai-nap, Márai-művek   72/271

Szabó Ferenc: Marguerat, Daniel: Les Actes des Apotres 1-12.   84/143

Szabó Ferenc: Máté Jakab: A nyelvtudomány története    61/487

Szabó Ferenc: Maurice Gilbert S.J.: 100 éves a Pápai Biblikus Intézet   87/126

Szabó Ferenc: Mészáros István: Mindszenty és az „Ostpolitik”   55/181

Szabó Ferenc: Mindszenty és a keleti politika   59/135

Szabó Ferenc: Mit ad Isten?   86/135

Szabó Ferenc: Nemeskürty István: Mi végre vagyok a világon    69/382

Szabó Ferenc: Nyíri Tamás: Lelkünk démonai és angyalai    68/252

Szabó Ferenc: Paul Beauchamp: A zsoltárok világa    68/254

Szabó Ferenc: Philippe Chenaux: A katolikus egyház
és a kommunizmus   87/127

Szabó Ferenc: Prokopp Mária: Prokop Péter festőművész    64/308

Szabó Ferenc: Rózsa Huba: Az Ige szolgálatában    62/661

Szabó Ferenc: Sajgó Szabolcs: Talált sorok   65/405

Szabó Ferenc: Seszták István: Bűn és kiengesztelődés
Alszeghy Zoltánnál    69/386

Szabó Ferenc: Szennay András: Visszatekintés   55/182

Szabó Ferenc: Szentjeink és nagyjaink Európa kereszténységéért    53/418

Szabó Ferenc: Szuromi Sz. Anzelm (szerk.): Parare viam Domino   74/558

Szabó Ferenc: Takács J. Ince–Pfeiffer János: Szent Ferenc fiai a veszprémi e.megyében   54/540

Szabó Ferenc: Új könyv a jezsuiták történetéről   61/472

Szabó Ferenc: Új könyvek Simone Weilről   87/131

Szabó Ferenc: Újabb magyarra fordított Jézus-könyvek   55/177

Szabó Ferenc: Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits Istvánnak    59/141

Szabó Ferenc: Varga Imre–Pintér Zsuzsanna: Történelem
a színpadon   54/616

Szabó Ferenc: Walter Brugger (szerk.): Filozófiai lexikon   71/119

Szabó Ferenc: Wildmann János: Egy reformzsinat üzenete   74/559

Szabó Ferenc: Wolfgang Beinert (szerk.): A katolikus dogmatika
lexikona    68/248

Szakolczay Lajos: A teremtés misztériuma   57/493

Szakolczay Lajos: Szerelmes föld- és néplélekrajz   57/495

Szilágyi Csaba: Szilágyi Csaba (szerk.): A magyar jezsuiták
küldetése   74/554

Szilas László: Diccionario histórico de la Compañía de Jesús     63/140

Szörényi László: Levelek otthonról   86/133

Szuromi Sz. A.: Erdő Péter: Hivatalok és közfunkciók
az egyházban    61/475

Szuromi Sz. A.: Török József: A XI. század magyar
egyháztörténete   58/672

Szuromi Sz. Anzelm: Erdő Péter: Egyházjog   66/526

Török Csaba: Kees Teszelszky: Az ismeretlen Korona   85/140

Turgonyi Zoltán: Lehet-e egy üzletember jó keresztény?   68/246

Várnai Jakab: Országos Katolikus Névtár II.   53/494

 

 

—> Főszerkesztő:

Szabó Ferenc

—> Társszerkesztő:

Gyorgyovich Miklós

—> Főmunkatárs:

Nemeshegyi Péter

—> Szerkesztőbizottság

—> Nagy Ferenc

—> Repertórium

—> Archívum

—> Nyitólap


 

 

 

[ Nyitólap  |  Jezsuiták  |  Katolikus  |  Katolikus Rádió  |  Magyar Kurír  |  Plébánia | Breviárium ]