HonlapVatikáni Rádió
Vatikáni Rádió  

Kategóriák


  Szeretetszolgálat
   és szolidaritás  Egyház


  Kultúra és
   társadalom  Vatikáni    dokumentumok

  Szinódus


  Ökumenizmus


  Család


  Fiatalok


  Igazságosság
   és béke  Politika


  Vallás és párbeszéd


  Tudomány és etika


  Pápai kihallgatások    és Úrangyala
   imádság  Apostoli utazások


cx_t06


 Honlap > Egyház > hírek


21/04/2012 16.06.40P. Szabó Ferenc: Krisztus és Egyháza Pázmány Péter életművében - Róna Judit irodalomtörténész könyvismertetése


Megjelent a L’Harmattan kiadó gondozásában a „Jezsuita Könyvek” újabb kötete, az „Isten és Tudomány” sorozat első kiadványa: Szabó Ferenc Krisztus és Egyháza Pázmány Péter életművében című monográfiája.

Április 18-án délután mutatták be a jezsuiták budapesti Párbeszéd Házában P. Szabó Ferenc jezsuita „Krisztus és Egyháza Pázmány Péter életművében” című új monográfiáját. Hargittay Emil egyetemi tanár, a Pázmány-kutatás egyik jeles képviselője irodalomtörténeti szempontból méltatta Szabó Ferenc Pázmány-kutatását és a most megjelent hézagpótló művet; Török Csaba teológusprofesszor pedig elsősorban Pázmány teológiájának jelentőségére és időszerűségére világított rá, amelyet a kutatás mindeddig méltatlanul elhanyagolt, hangsúlyozva Szabó Ferenc monográfiájának úttörő jellegét a magyar teológiatörténetben.

A könyvbemutatót Róna Judit irodalomtörténész vezette, aki most hallgatóinknak ismerteti P. Szabó új Pázmány-monográfiáját.

A jezsuita teológus Szabó Ferenc legújabb Pázmány-monográfiája – Krisztus és Egyháza Pázmány Péter életművében – nem pusztán egy következő munkával növeli a szép számú Pázmányról szóló művek sorát. Már előző, 1990-ben megjelent, A teológus Pázmány című monográfiáját, a grazi latin egyetemi előadások, a Theologia scholastica elemzéseit, így méltatta Vigilia-beli recenziójában Bitskey István Pázmány-kutató (1990/10.): „Szabó Ferenc a Pázmány-irodalomban a szó legszorosabb értelmében hézagpótló művet írt, a teológus Pázmányról ilyen mélységben s ennyire átfogó igénnyel még senki sem értekezett…”

Ugyanez mondható el erről a műről is, amely Pázmány Péter krisztológiáját és egyháztanát mutatja be, és helyezi el kora skolasztikus és protestáns teológiai gondolkodásában, egyszersmind az újkori teológia fejlődésében.

A munka legfőbb újdonsága, hogy most már nemcsak a grazi latin kurzusokat, Szent Tamás Summája egyes kérdéseinek magyarázatait dolgozza fel, a hitelemzést és a kegyelemvitát állítva középpontba, hanem Pázmány összes latin és magyar nyelvű művét számba veszi. A jó száz évvel ezelőtt hét kötetben kiadott magyar Összes Munkák eszmetörténeti és irodalomtörténeti feldolgozása jelentős előrehaladást mutat, de Pázmány teológiájára, a katolikus megújulásban oly nagy szerepet játszó Kalauznak és a Prédikációknak teológiájára kevés figyelmet fordítottak. A szintén jezsuita Őry Miklós és egy ideig munkatársa, Szabó Ferenc tanulmányait leszámítva, a hazai kutatás Pázmány krisztológiáját meglehetős homályban hagyta.

Szabó Ferenc most összegzi és jelentősen kiegészíti az 1984-ben elhunyt Őry Miklós egyháztani dolgozatait is. A hatalmas magyar és külföldi szakirodalmat felvonultató monográfia újabb szempontok szerint mutatja be Pázmány kapcsolatát korának jeles teológusaival; első mestere, Bellarmino bíboros egyháztanával és a spanyol jezsuita Francisco Suárez krisztológiájával, a hasonlóságok mellett kiemelve Pázmány viszonylagos eredetiségét. Pázmány a Szentírást, az egyházatyákat és Szent Tamást, illetve a Trentói zsinat tanítását követi, de nézete Krisztus abszolút primátusáról, a megtestesülés cél-okáról előre is mutat, például a 20. századi jezsuita gondolkodó, Teilhard de Chardin víziójáig.

Szabó Ferenc tehát Pázmány Pétert jó értelemben vett „eklektikus teológus”-ként, de eredeti gondolkodóként is méltatja. Kitekintésében rávilágít arra is, mennyire időszerűek – még a II. Vatikáni zsinat után is – „az ökumenikus teológiában és az Egyházban” egyes általa vitatott, máig meg nem oldott kérdések, például a Sola Scriptura elve (a Szentírás és a Szent Hagyomány viszonya) és a megigazulás tana.

A tudós teológus, a vitairatok és prédikációk mestere, az egyházszervező és egyházpolitikus Pázmány Péter azonban mindenekelőtt a jezsuita lelkiségtől áthatott, mélyen hívő pap, akinek műveiben élete végéig – Szabó Ferenc szavaival szólva – „ugyanaz a csodálkozó szeretet jut kifejezésre Jézus Krisztus misztériuma, egyedülálló személye iránt”.

Pázmány mély lelkiségének bizonyságai Imádságos könyve, prédikációi, valamint a grazi De incarnatione Verbi traktátusa elején szereplő páratlan szépségű Krisztus-himnusz. Ennek ihletett fordításakor a teológus Szabó Ferenc helyét néhány oldal erejéig a költő Szabó Ferencnek engedi át. Az Amor Sanctus himnuszainak ujjongó Jézus-szerelme szólal meg számtalan szentírási képpel: „[Krisztusban…] az isteni természet valamennyi tökéletessége mint valami tükörben tündököl, így nem hiába nevezi az Úr Krisztust a Szentírás Isten Arcának. Amint ugyanis az embert arcáról, úgy Istent az Úr Krisztusról ismerjük fel. […] fölragyog nekünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán, hogy födetlen arccal mintegy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét. […] Ahogy a jegyes az Énekek Énekében mondja: feje nem tűzzel tisztított vagy mesterséggel fényesített, hanem természetes tisztaságában tündöklő színarany. Krisztus Feje ugyanis Isten (1Kor 11, 3). Szemei tisztán tündöklők, mint Hesbon tavainak vizei, átlátják a mindenséget, a dolgokról pontos tudást szereznek. Fejének haja, mint pálma-koszorú a koronája, fekete, mint a holló. […] Orcái mint balzsamágyak; ajkai liliomok, finom mirhától csepegnek. Mert arca maga is tükörképe a becsületességnek és az erénynek, szavai gyógyítanak, édes illatot árasztanak. Hasa zafírokkal ékesített elefántcsont, tiszta minden tilos vágytól, minden indulatát az értelem ellenőrzi, a legszebb erényekkel, mint zafírokkal ékesítve tündökölnek. […] – [Krisztus] mint cél-ok első volt Isten szándékában, és minden érte teremtetett a mennyben és a földön. […] Amint mindaz, ami a fában van, nem önmagáért, hanem a gyümölcsért és a sarjért mint célért van, úgy minden Názáreti Jézusunkért, Jessze sarja virágáért van; miként a folyók a tengerbe ömlenek, minden Beléje torkollik…”


  « vissza a tartalomjegyzékhez

 


21/04/2012 16.02.24
„Számon tartva” – kiállítás a kommunista egyházüldözés pap áldozatairól – Kovács Gergely okl. posztulátor megnyitó beszéde


21/04/2012 15.14.12
„Nyolcadik év” – P. Federico Lombardi eheti „Octava Dies” jegyzete


21/04/2012 15.07.58
Bertello bíboros lesz a pápa rendkívüli követe a kamalduli szent kolostor alapítása millenáris ünnepségeinKapcsolódó kategóriák


Előző oldal  Előző oldal
Honlap  Honlap
Írjon a szerkesztőségnek  Írjon a szerkesztőségnek
top
top
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal Conditions
top
top