REPERTÓRIUM

a SZOLGÁLAT 1–88. számához

1969–1990

 

 Összeállította:

Véber Gyula

Budapest, 2000

 

 

 

                         TARTALOM

 

Bevezetés                                              11

 

I. EGYHÁZTÖRTÉNET                                      13

1. Általános                                           13

2. Magyar                                              14

 

II. SZENTÍRÁS                                          17

1. Általános témák                                     17

2. Ószövetség                                          19

3. Újszövetség                                         21

 

III. RENDSZEREZŐ TEOLÓGIA                              24

1. Általános és fundamentális teológia                 24

2. A dogmákról                                         28

3. Krisztológia                                        28

4. Megváltástan/Szoteriológia                          31

5. Szentlélektan/Pneumatológia                         32

6. Eszkatalógia                                        34

7. Ekléziológia                                        34

8. A gondviselés teológiája                            37

9. A kegyelem teológiája                               37

10. A remény teológiája                                38

11. A szeretet és hála teológiája                      38

12. A barátság teológiája                              40

13. Az öröm és boldogság teológiája                    40

14. A szenvedés teológiája                             41

15. Szentségek                                         41

a. Szentségekről általában                             41

b. Keresztség, bérmálás, utolsókenet                   42

c. Oltáriszentség                                      42

d. Bűnbánat, kiengesztelődés, megtérés                 44

e. Egyházirend                                         45

f. Házasság                                            46

16. Teológusok                                         47

17. Feminista és radikális teológia                    49

18. Teológiai és filozófiai határkérdések              50

19. Egyéb teológiai témák                              51

 

IV. ERKÖLCSTEOLÓGIA                                    53

1. Általános témák                                     53

2. Igazság, hűség                                      54

3. Becsületesség,(szociális)igazságosság               55

4. A munka teológiája, munkaerkölcs                    56

5. Nemiség és erkölcs                                  56

6. Házasság, család, családtervezés                    57

7. Eutanázia, magzatelhajtás,
   öngyilkosság
, erőszak                               58

 

V. EGYHÁZJOG/KÁNONJOG                                  58

 

VI. PASZTORÁLTEOLÓGIA, PASZTORÁCIÓ                     59

 

1. A lelkipásztorkodás területei és módszerei          59

2. A lelkipásztor                                      60

3. Pasztorálaszisztensek,
világiak lelkipásztorkodása                            61

4. Az evangélium hirdetése, evangelizáció              62

5. Családpasztoráció, jegyesoktatás                    64

6. Fiatalok lelkigondozása                             65

7. Öregek és betegek lelkigondozása                    65

8. Bűnözők, válságban levők és
  
távolállók” lelkigondozása                         65

9. Egyéb pasztorációs témák                            66

 

VII. HITOKTATÁS, VALLÁSOS NEVELÉS                      67

1. Általános témák                                     67

2. Hittankönyvek                                       68

3. Gyermekek hitoktatása,
   vallásos
nevelés a családban                        69

4. Fiatalok és felnőttek vallásos nevelése             70

5. A vallásos nevelés mai problémái,
   a
hitoktatás új irányai                             71

 

VIII. HITTÉRÍTÉS MISSZIÓ                               72

1. Általános témák                                     72

2. Misszió Afrikában                                   73

a. Ghana                                               73

b. Zaire                                               73

c. Egyéb afrikai országok                              74

3. Misszió Ausztráliában                               74

4. Misszió Dél-Amerikában                              75

a. Argentína                                           75

b. Brazília                                            75

c. Chile, Uruguay és Paraguay                          77

5. Európai misszió                                     77

6. Misszió Közel-Keleten                               77

7. Misszió Távol-Keleten                               78

a. Fülöp-szigetek                                      78

b. India                                               79

c. Indonézia                                           80

d. Japán                                               81

e. Kína, Hong Kong                                     81

f. Pakisztán                                           81

g. Tajvan/Formóza                                      82

h. (Pápua) Új-Guinea                                   83

i. Egyéb ázsiai országok                               83

8. Egyéb missziós területek                            84

 

IX. LITURGIA                                           85

1. Liturgiáról általában                               85

2. Vasárnapi istentisztelet, szentmise                 86

3. Igehirdetés és liturgia                             87

4. Liturgia gyermekek és fiatalok részére              87

5. Breviárium, zsolozsma                               88

6. Zene a liturgiában                                  88

7. Egyéb liturgikus témák                              89

 

X. LELKIÉLET, LELKISÉG                                 90

1. Lelkiéletről, lelkiségről általában                 90

2. Elmélkedések                                        93

3. Imádság, imakönyvek, lelki irodalom                 97

4. Lelkigyakorlat, lelkiismeret-vizsgálat             100

5. Karizmatika, misztika                              101

6. Ünneplés, a vasárnap megünneplése                  102

7. Papi lelkiség                                      103

8. Szerzetesi élet, remeteség                         104

9. Böjt, önmegtagadás, aszkézis                       105

10. Jézus Szíve-tisztelet                             105

11. Mária-tisztelet, zarándoklat,
    kegyhelyek
, jelenések, csodák                     106

12. Szentek, hitvallók                                108

13. Vallási példaképek                                112

14. Megpróbáltatások, helytállás
    a
megpróbáltatás közepette                        115

15. Vallomások, megtérések                            116

16. Népi vallásosság                                  117

17. Egyéb témák                                       118

 

XI. AZ EGYHÁZ ÉLETE                                   119

1. Általános témák                                    119

2. Pápaságról, pápákról                               120

3. A pápák (kör)levelei, beszédei,
   útjai, látogatásai                                 121

a. VI. Pál                                            121

b. I. János Pál                                       123

c. II. János Pál (kör)levelei

   és beszédei                                        123

d. II. János Pál útjai, látogatásai                   127

4. Hierarchia, tekintély                              129

5. Zsinat, szinódusok                                 130

6. Válság,útkeresés, közösségi mozgalmak              131

7. Szélsőséges mozgalmak                              132

8. Papság, papképzés, cölibátus                       132

9. Szerzetesrendek                                    134

10. A világi hívek szerepe az Egyházban               137

11. A nők szerepe az Egyházban                        138

12. Egyház és ifjúság                                 138

13. Az Egyház élete a különböző országokban,
    világrészeken
                                     139

a. Magyarország                                       139

1) Általános témák                                    139

2) Püspökkinevezések                                  140

3) Magyar egyházak más országokban                    141

4) Magyar püspökök Magyarországon kívül               142

b. Ausztria                                           142

c. Németország                                        143

d. Benelux államok és Franciaország                   143

e. Svájc és Olaszország                               144

f. Más európai országok                               144

g. Észak- és Dél-Amerika                              145

h. Afrika                                             145

i.  Ázsia                                             146

14. Keresztény egységtörekvések, ökumene              146

15. Egyház/kereszténység és társadalom                149

a.  Általános témák                                   149

b:  Az Egyház szociális tevékenysége                  151

16. Egyház/vallás és tudomány, technika               153

17. Egyház/vallás és kultúra, művészet                154

a. Általános témák                                    154

b. Szépirodalom, vallásos irodalom                    155

 

XII. PSZICHOLÓGIA, VALLÁSPSZICHOLÓGIA                 157

 

XIII. PEDAGÓGIA, FILOZÓFIA, ANTROPOLÓGIA              158

 

XIV. SZOCIOLÓGIA, VALLÁSSZOCIOLÓGIA                   159

 

XV. JUBILEUMOK, ÉVFORDULÓK                            160

1. Jubileumok, évfordulók általában                   160

2. Püspöki és papi jubileumok                         162

a. Püspöki jubileumok                                 162

b. Papi jubileumok                                    162

1) Aranymisék                                         162

2) Gyémántmisék                                       165

3) Vasmisék                                           167

4) Acél- és rubinmisék                                167

 

XVI. IN MEMORIAM: MEGEMLÉKEZÉS HOLTAKRÓL              168

1. Püspökök, érsekek                                  168

2. Egyházmegyés/világi papok                          169

3. Szerzetesek                                        181

a. Szent Bazil-rend                                   181

b. Bencések                                           182

c. Ciszterciták                                       185

d. Domonkosok                                         186

e. Ferencesek                                         186

f. Iskolatestvérek                                    189

g. Jezsuiták                                          189

h. Kármeliták                                         193

i. Lazaristák                                         193

j. Piaristák                                          194

k. Premontreiek                                       196

1. Szaléziánusok                                      197

m. Szerviták                                          198

n. Verbiták                                           198

o. Más szerzetek tagjai                               199

4. Nem magyar püspökök, papok                         199

5. Katolikus írók                                     199

 

XVII. EGYÉB TÉMÁK                                     200

1. Más vallásokkal és nemhívőkkel
   kapcsolatos
témák                                  200

2. Útinaplók, - kalauzok                              200

3. Különféle témák                                    201

4. Levelek a szerkesztőséghez                         201

 

BEVEZETÉS

A repertórium – mint a címlap is mutatja – a Szolgálat teljes anyagát tartal­mazza, vagyis a 88 számban megjelent összes cikket, tanulmányt, könyv- és cikkismertetést és minden fontos közleményt. A 88. szám ugyanis a Szolgálat utolsó száma volt; a folytatás új profillal és új névvel – Távlatok – jelenik meg 1991 óta.

A rendszerezést az anyag szabta meg, amelynek beosztásánál és felosztásánál a használhatóság illetve az áttekinthetőség volt a főcél. A tárgykörök osztá­lyozásánál a nagyobb területektől a kisebb egységek felé római számot, arab számot, kisbetűt és arab számot fél zárójellel alkalmaztam. A rubrikák sor­rendjének a megállapításánál a Szolgálat profilja és az általános gyakorlat vezetett. Az egyes tárgykörökön belül először az anonim cikkek találhatók be­tűrendben, azt követik az ismert szerzők névsor szerint. A szerzők neve alatt a címek ugyancsak ábécé-rendben követik egymást. Kivételt képeznek a „Levelek a misszióból”, a „Püspöki és papi jubileumok” és a „Levelesládánkból” címek alatti felsorolások; Ezekben a rovatokban kronológiai rendben vannak a tételek, a Szolgálat számaiban való megjelenés szerint. A betűjellel ellátott cik­keket az ismert szerzők cikkei közé soroltam be. A szignós tételek a megfelelő betű elejére kerültek.

A könyvekről, cikkekről szóló ismertetések, recenziók egy rovatban találhatók az azonos tárgykörrel foglalkozó tanulmányokkal, cikkekkel. Némely tétel két, sőt három helyen is előfordulhat, ha a cikk több témakör szempontjából is fontos. Az egyes rovatoknál nincsenek rokon tárgykörre való utalások, de anyag­gyűjtés esetén hasznos a rokon témájú rubrikákat is átnézni.

A megjelenés helyére a tételek alatti számok utalnak. Az első szám a Szolgálat megfelelő számát jelzi, zárójelben van a megjelenés éve, azt követik) az oldalszámfok), ahol a cikk található.

A „Névmutató” a repertóriumban szereplő összes nevet tartalmazza. Ha egy név a megadott oldalon többször is előfordul, akkor az oldalszámot vastagon nyomtattuk a névmutatóban.

 

Véber Gyula

2000. február 21.                                         

 

 

 

I. EGYHÁZTÖRTÉNET, TÖRTÉNELEM

 

1. Általános

Anonim

A szlávok apostolai. II. János Pál pápa enciklikája. 67 (1985) 61–65

Anonim

Az egyház az idõk sodrában 51 (1981) 36–43

Bédouelle, Guy

Az újkor egyháza. 51 (1981) 36–43

Benkő Antal

Az Opus Mystici Corporis kiadó kiadványai:

Georg Geiger: Az egyház kezdetei. Munkafüzet az Apostolok Cselekedetei második részéhez. 62 (1984) 83

Bogyay Tamás

Adrányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve. 29 (1976) 90–91

Néhány gondolat a középkor megértéséhez. 51 (1981) 32–36

Eke B. Antal

Isten népe a történelemben. Ideálok. 75 (1987) 83–84

Fényes Márk

Malula bíboros, egyházalapító (1917–1989). 86 (1990) 31–43

Kereszty Rókus

A pápaság az első századok egyházában. 84 (1989) 13–20

Anonim

Az Egyház az idők sodrában. 51 (1981) 3–4

Kerkai Jenő

Az apostolok meghívása. 18 (1973) 31–35

Kráhl József

A katolikus Fülöp-szigetek. 51 (1981) 43–51

Lelóczky Gyula

Egyháztörténelem-e az Apostolok Cselekedetei? 51 (1981) 17–26

Nagy Ferenc

P. Salamon Zoltán László: Hol Szent Péter sírba téve. 29 (1976) 93

R.

A konstantinápolyi és az efezusi zsinat évfordulója Rómában.

51 (1981) 75–77

Rákos Raymund

Dr. Szántó Konrád O.F.M.: A Katolikus Egyház története.

62 (1984) 84–86

S.M. (= Sántha Máté?)

J. Loew & M. Meslin (szerk.): Histoire de 1'Eglise par elle-même. (Az Egyház története saját előadásában.) 51 (1981) 90

 

Salamon Z. László

Engelbert Kirschbaum SJ: Az apostolfejedelmek sírjai. Fordította: Dr. Tűzkő Lajos.78 (1988) 95–96

Szabó Ferenc

Gyürki László: Szent Pál apostol útjai. 51 (1981) 96–97

Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Az Újszövetség korának világa. 4 (1969) 101–102

Szabó László

Gerhard Kroll: Jézus nyomában. Ford. dr. Diós István. 60 (1983) 87

Szilas László

Egyháztörténelmi meggondolások. 51 (1981) 5–10

Euszebiosz egyháztörténete. Fordította Baán István. 61 (1984) 90–92

Az ókeresztény kor egyházfegyelme (az első négy században). Összeállította és fordította Erdő Péter. 61 (1984) 90–92

Szántó Konrád O.F.M.: A katolikus egyház története II. 73 (1987) 100–101

Szántó Konrád O.F.M.: A katolikus egyház története. III. kötet: Az egyháztörténet forrásai. Szöveggyűjtemény. 77 (1988) 89–90

Vanyó László: Az ókeresztény egyház és irodalma. 3 kötet. 48 (1980) 87

Winkler, Gerhard B.

Egyházfejedelem vagy lelkipásztor? A pápai önértelmezés változásai. 84 (1989) 21–28

 

2. Magyar

 

Anonim

Egy nagy magyar népmisszionárius: Csepellényi György. (Kollarics Joachim 1770-ből való életrajza nyomán, amely Szőllősi Gáspár latin munkájának korabeli fordítása.) 38 (1978) 64–66

Adriányi Gábor

Szent István, az első apostoli király. 84 (1989) 29–36

B.

A magyarországi lelki irodalom története. Szerk. Radó Polikárp és Félegyházy József. 5 (1970) 85–86

Békési István

Szilas László: Kis magyar egyháztörténet. 59 (1983) 85

Mezey László: Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. 48 (1980) 90–91

Benkő Antal & Őry Miklós

A kétszáz éves szombathelyi egyházmegye emlékkönyve. 38 (1978) 89–91

Cser-Palkovics István

Szent István király emlékei Ausztriában. 78 (1988) 84–91

A székesfehérvári egyházmegye jubileumi névtára 1977-ben. Alapításának 200. esztendejében. 38 (1978) 89–91

Szent István király emlékei Ausztriában. II. 79 (1988) 71–76

Bódi Edit

Szent István a homo perfectus, a tökéletes ember. 80 (1988) 66–72

H.N.

A nagyváradi székesegyház felszentelésének 200. évfordulója.
51 (1981) 77–78

Bogyay Tamás

A Szent László-jubileum margójára. 36 (1977) 74–76

Árpádházi legendák és intelmek. A válogatás, a bevezető tanulmány, a jegyzetek és a szöveggondozás Érszegi Csaba munkája. 61 (1984) 93–94

Athleta Patriae. Tanulmányok Szent László történetéhez. Szerkesztette Mezey László. 52 (1981) 86–87

Györffy György: István király és műve. 40 (1978) 97

Hegyi György

Szebeni András & Lukács László: Boldogok, akik házadban laknak. Szerzetesrendek Magyarországon. 79 (1988) 88

Hollós János

Dr. Pirigyi István: A magyarországi görögkatolikusok története I–II.
88 (1990) 142–144

II. János Pál pápa

II. János Pál levele a Szent Gellért-jubileumra. 48 (1980) 50–54

Jósika Mária

Őry Miklós: Pázmány Péter tanulmányi évei. 10 (1971) 111–112

Közi Horváth József

István király - a szent apostol. 10 (1971) 83–85

Mészáros István

Egyháztörténet és mai vallásos élet. 87 (1990) 43–53

Molnár Nándor

Dr. Pirigyi István: A görögkatolikus magyarság története.
59 (1983) 81–83

Őry Miklós

Documenta Artis Paulinorum. I. A magyar rendtartomány monostorai A-M.
30 (1976) 92–93

II. A magyar rendtartomány monostorai N-Sz. 36 (1977) 96–97

III. A magyar rendtartomány monostorai T–Zs. 43 (1979) 91–92

Pázmány az ige szolgálatában. 2 (1969) 47–70

Puskely Mária

Pázmány Péter emlékezete, halálának 350. évfordulóján. Szerkesztették: Lukács László SJ és Szabó Ferenc SJ 73 (1987) 96–98

S.M. (= Sántha Máté?)

Pázmány Péter. Válogatás műveiből. Válogatta: Őry Miklós, Szabó Ferenc és Vass Péter. I–III. 63 (1984) 83–84

Sienai Szent Katalin

Magyarország királyához. (Sántha Máté ford.) 8 (1970) 64–69

Szilas László

Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig.
24 (1974) 92–93

Teleki Béla

Gyetvai Péter: Egyházi szervezés. 77 (1988) 90–91

Véber Gyula

...édes Hazámnak akartam szolgálni...” Kájoni János: Cantionale Catholicum; Petrás Incze János: Tudósítások. Összeállította Domokos Pál Péter. 47 (1980) 91–92

Vecsey Lajos

Bogyay Tamás: Stephanus Rex. Szent István király emlékezete születésének ezredik évfordulója alkalmából. 32 (1976) 84–85

Zágon József

Mgr. Zágon József a Szent István-millenniumról. Elhangzott a Vatikáni Rádióban, 1970. április 27-én. 6 (1970) 70–71

 

II. SZENTÍRÁS

 

1. Általános témák

 

Anonim

A két szövetség. 64 (1984) 3–4

Anonim

Az Opus Mystici Corpus kiadványai 1978-ban:
Th. Maertens: Bepillantás a Bibliába. 41 (1979) 89

Anonim

Bibliaolvasás. 30 (1976) 80–81

Anonim

Fáj Attila: A Jónás-téma a világirodalomban. 34 (1977) 93

Anonim

Jegyzetek az új magyar bibliafordításokról. 39 (1938) 81–88

Anonim

Levelek a Vatikáni Rádióhoz a szentírásmagyarázatról. 1. 8 (1970) 84

Anonim

Útmutatás a Szentírás olvasásához. 23 (1974) 4

Ábri Gyula

Mi magunk vagyunk-e boldogságunk kovácsa? 42 (1979) 68–70

B.F.

Levelek a Vatikáni Rádióhoz a szentírásmagyarázatról. 2. 8 (1970) 84

Békési István

Farkasfalvy Dénes: Bevezetés a szentírástudományba. 34 (1977) 88–89

J. Kremer: Hogyan olvassuk a Szentírást? 22 (1974) 90

Belon Gellért

A rejtett beszédű Szentírás. 23 (1974) 15–22

Ószövetség, Újszövetség. 64 (1984) 9–16

Claudel, Paul Szeretem a Bibliát. 39 (1978) 62–64

Dander, Franz Isten hűsége. 64 (1984) 5–8

Eke B. Antal

A teremtés. A Biblia és története. 63 (1984) 88

Farkasfalvy Dénes

Az ember mint az Isten képmása a Szentírásban. 72 (1986) 5–11

I.A.

Levelek a Vatikáni Rádióhoz a szentírásmagyarázatról. 4. 8 (1970) 85

Jánosi Beáta

Miért olvasom a Szentírást? Mit ad nekem a könyvek könyve?
29 (1976) 77–79

K.G.

Ábrahámtól Jézusig. A Biblia legszebb szövegei. Összeállította és jegyzetekkel ellátta: Sza­bó Ferenc és Puskely Mária. 34 (1977) 87–88

Kereszty Rókus

Isten szegényei. Szegénység a Szentírásban. 30 (1976) 23–28

Király István

A Szentírás és az elmélkedés. 2 (1969) 36–44

Kranenburg, Giny

Egy mezei hívő göröngyös útja a Bibliához. 39 (1978) 27–33

Léon-Dufour, Xavier (szerk.)

Biblikus teológiai szótár. A magyar kiadás szerkesztői Szabó Ferenc és Nagy Ferenc. 25 (1975) 84–85

Loew, Jacques

A hontalan vendégül látja Istent. 23 (1974) 28–30

Lohfink, Norbert

A Szentírás megértése. 2 (1969) 16–36

Miskolczy Kálmán (szerk.)

Egyházatyák a Szentírásról. 39 (1978) 57–58

Nagy Ferenc

Biblikus kiállítás a Vatikánban. 16 (1972) 81–83

Dr. Herbert Haag (szerk.): Bibliai lexikon. 84 (1989) 93–94

Nemeshegyi Péter

A Szentírás nyelve és a mai ember. 23 (1974) 102–109

Őry Miklós

Geistliche Schriftlesung. 20 (1973) 96

Puskely Mária

A Biblia és története. I–VII. 71 (1986) 95–96

S.M. (=Sántha Máté)

Bibliai nevek és fogalmak. 63 (1984) 84–85

Bibliai szókönyv. Szókonkordancia a Károli Gáspár fordítású (1908) Bibliához. 63 (1984) 84–85

Sántha Máté

Isten eszközei. 23 (1974) 32–35

Schierse, Franz Joseph

A keresztény szentírásmagyarázat célja és útjai. 39 (1978) 5–15

Schürmann, Heinz

A Szentírás mint lelkiolvasmány és ennek módjai. 23 (1974) 5–14

Szabó Ferenc

Wilhelm Egger: Közösen olvassuk a Bibliát. 37 (1978) 91

Anne de Vries: Fiatalok Bibliája. 25 (1975) 86

Tomka Ferenc

Szentírás és lelkivezetés. 39 (1978) 33–40

Zs. I.

Levelek a Vatikáni Rádióhoz a szentírásmagyarázatról. 3. 8 (1970) 84–85

 

2. Ószövetség

 

Anonim

Az Ószövetség mint lelkiolvasmány. 23 (1974) 23–27

Benkő Antal

Isten üzenete népéhez. Ószövetségi kinyilatkoztatás. 54 (1982) 93

Bleickert, Günter

Ábrahám hallgat Istenére. Beszélgetés Izrael ősatyjával. 75 (1987) 44–49

Briend, Jacques

Tiszteld apádat és anyádat. 64 (1984) 17–25

Claudel, Paul

Adjátok vissza a népnek az Ószövetséget! 23 (1974) 53–55

Dander, Franz

Gallus Tibor: Die „Frau” in Gen 3.15. 44 (1979) 92

Farkasfalvy Dénes

A kivonulás élménye (Kiv 14,5–31). 57 (1983) 70–71

Az Ószövetség istenképe és a keresztény lelkiség. 54 (1982) 5–12

Az Ószövetség mint lelkiolvasmány. 64 (1984) 25–34

Az új magyar zsoltárfordítás érdekében. 17 (1973) 32–39

Három gyöngyszem. (Példabeszédek könyve: 18, 15–17.) 65 (1985) 77–78

Izajás meghívása. 39 (1978) 15–18

Guardini, Romano

Az emberszív sötétje. 136. (137) zsoltár. 23 (1974) 35–39

Haag, Ernst

Keserves a prófétai hivatás. 23 (1974) 47–51

Huba Mária

Keresztelő Szent János fellépése. 2 (1969) 71–75

Liptay György

Rózsa Huba: Az Ószövetség könyveinek keletkezése. Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom és hagyománytörténetébe. 75 (1987) 81–82

Lohfink, Norbert

Az Ószövetség keresztény értelmezésben. 87 (1990) 5–14

Lubsczyk, Hans

A fájdalmak férfia. 23 (1974) 43–47

Nagy Ferenc

Illés útja (1Kir. 19, 3–8). 37 (1978) 76–78

Isten megjelenik Illés prófétának. 32 (1976) 75–77

„Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád.” 23 (1974) 30–32

Németh József

Immánuel. 23 (1974) 40–43

Ő. M. (= Őry Miklós)

Geistliche Schriftlesung. Erlöuterungen zum Alten Testament.
22 (1974) 89–90

Öry Miklós

Solt Jenő: Így értsd az Ószövetséget! 29 (1976) 92

Peter, Adalbert

A pogányok megtérése. 23 (1974) 51–52

Péteri András

Josef Scharbert: Sachbuch zum Alten Testament. (Ószövetségi szakkönyv.)
64 (1984) 91

R.

Hajdók János: Zsoltárkönyv. 40 (1978) 99

S. M. (= Sántha Máté?)

Farkasfalvy Dénes: Zsoltároskönyv. 25 (1975) 88–89

Gémes István

„Mert az emberfia nem azért jött, hogy kiszolgálják, hanem hogy ő szolgáljon és váltságul adja életét mindenkiért.” 23 (1974) 61–63

Gilhaus, Hermann

Isten a szívünket akarja. 23 (1974) 59–61

Gutzwiller, Richard

A konkoly a búzaföldön. 23 (1974) 56–59

Heyler, Franz

Az Úr értékeli. 23 (1974) 63–65

K. G. Jelenits István: Betű és lélek. 42 (1979) 83

Kamenicky, Eduard

Példabeszéd a fügefáról (Lk 13,6–9). 29 (1976) 79–81

Kamphaus, F. & R. Zerfass Isten iskolája. 23 (1974) 80–82

King, Martin Luther Cselekvő szeretet. 23 (1974) 71–75

Kraxner, Alois

Az ingadozó, mégis teherbíró szikla. 23 (1974) 75–76

Kürzinger, Josef

Ananiás megbízatása. 23 (1974) 77–80

Lelóczky Gyula

A keresztény ember hivatása az Apostolok Cselekedetei szerint.
48 (1980) 11–18

Egyháztörténelem-e az Apostolok Cselekedetei? 51 (1981) 17–26

Martini, Carlo Maria

A „presbiter”. 56 (1982) 31–37

Nagy Ferenc

Az irgalmas szamaritánus Lk 10,29–37. 50 (1981) 62–66

Nemeshegyi Péter

„Ő a mi békénk!” 23 (1974) 89–91

Nemesszeghy Ervin

Róm 3,28 vizsgálata ökumenikus módszerrel. 25 (1975) 60–62

Őry Miklós

Josef Holzner: Szent Pál. Az apostol élete és levelei. Ford. dr. Fekete Antal. 60 (1983) 87–88

Pietsch, Walter

A leghihetetlenebb történet. 23 (1974) 99–101

 

3. Újszövetség

 

Anonim

Az emmauszi tanítványok (Lk 24). 13 (1972) 80–83

Anonim

Stanley L. Jaki: And on This Rock. The Witness of One Land and Two Covenanks: És erre a Sziklára. (Egy ország és két szövetség tanúsága).
45 (1980) 93–94

Anonim

„Vizsgáljátok az írásokat!” (Jn 5,39). 39 (1978) 3–4

Ábri Gyula

„Gyümölcseikről ismeritek meg őket... (Mt 7,16). 36 (1977) 83–86

B.I. (= Békesi István?)

Dr. Eugen Kovács: Gedanken zum Markus-Evangelium. Homilien-Betrachtungen. 18 (1973) 97

Békés Gellért

Krisztusi program: az ember szolgálata (Mt 20,20–28 – Mk 10,35–45).
39 (1978) 18–23

Békési István

Slack K. (és mások): Kiskommentár az Újszövetséghez. 22 (1974) 90–91

Benkő Antal

Az Opus Mystici Corporis kiadó karácsonyi ajándékai:

Solt Jenő: Így értsd az Újszövetséget. 33 (1977) 91–92

Gál Ferenc: Beszélgetések az evangéliumról. 49 (1981) 90–91

W. Egger: Krisztus követése hitben. Munkafüzet a Márk-evangéliumhoz. Ford. dr. Cselényi István. 53 (1982) 94

Farkasfalvy Dénes

A feltámadás a Máté-evangéliumban. 69 (1986) 14–20

A kenyérszaporítás a pusztában. Elmélkedés Szt. Márk szövegéről:
Mk 6,34–44. 52 (1981) 74–76

Az újszövetségi kánon mint az ökomenizmus példaképe. 47 (1980) 26–34

Hogyan olvassuk a jelenések könyvét? 60 (1983) 25–34

Péter tagadása. (Mt 26,69–75; Mk 14,66–72; Lk 22,56–62; Jn 18,15–17 &
25–27.) 58 (1983) 74–77

Eke B. Antal

Jézus Krisztus. Újszövetségi kinyilatkoztatás. 63 (1984) 87

R.

Josef Heer: Der Durchbohrte. Johanneische Begründung der Herz Jesu-Verehrung. (Az Átvert. A Jézus Szíve-tisztelet Jánosi megalapozása.)
25 (1975) 82–84

Schuh, A.

Kezdetben volt a Szó (Ige). Elmélkedés János evangéliumának bevezető sorairól. 69 (1986) 81–84

Schwank, Benedikt

A keresztény hivatás nagysága. 23 (1974) 96–99

Sheets, John R.

Az Ige hallgatói. 23 (1974) 68–69

Steinmetz, Franz-Josef

Mária, a meditáció ősképe. 23 (1974) 65–68

Stöger, Alois

A Filemon-levél. 23 (1974) 92–96

Szabó Ferenc

„Érettünk szegénnyé lett...23 (1974) 86–89

Gyürki László: Szent Pál apostol útjai. 51 (1981) 96–97

Xavier Léon-Dufour: Dictionnaire du Nouveau Testament. 34 (1977) 89–90

Szabó László

Az OMC új kiadványai:

Wilhelm Egger: Bevezetés az Újszövetségbe. Ford. Dr. Liptay György.
51 (1981) 94

W. Egger: Egy a ti tanítótok. Munkafüzet a Máté-evangéliumhoz.
Ford. Dr. Cselényi István. 51 (1981) 94

Wilhelm Egger: Jézus programja. Munkafüzet a Lukács-evangéliumhoz.

fordította Cselényi István. 46 (1980) 90

Szíriai Szent Efrém

Kommentár a Diatessaronhoz. (részlet) 23 (1974) 3

Voigt, Robert

Alázat és gőg. 23 (1974) 69–70

Weissmahr Béla

A csodálatos kenyérszaporítás (Jn 6,1–14; Mk 6,30–44). 30 (1976) 79–80

Zalotay József

Az Újszövetség mint a keresztény hála forrása. 25 (1975) 5–12

Hálaadás, kegyelem és a szentek közössége. 23 (1974) 82–86

Szent Pál megtérése (2Kor. 4,1–7). 39 (1978) 23–27

 

III. RENDSZEREZŐ TEOLÓGIA

 

1. Általános és fundamentális teológia

 

Anonim

Hiszek egy Istenben. 21 (1974) 3–4

Anonim

Hit és keresztény élet. 6 (1970) 3–4

Anonim

Hit és teológia a mai életben. 87 (1990) 3–4

Anonim

Karl Rahner & Karl-Heinz Weger: Was sollen wir noch glauben?
(Mit higgyünk még?) 42 (1979) 84

Anonim

Ki a te Istened? 54 (1982) 3–4

Anonim

Mutasd meg arcodat! 41 (1979) 3–4

Alszeghy Zoltán

A hit semmire sem „való”... 41 (1979) 69–72

A személyiség kiteljesedése. 56 (1982) 5–14

András Imre & Anonim

Teológiai aggiornamento Magyarországon:

Két hozzászólás külföldről. 8 (1970) 80–84

Babos István

Isten megtapasztalása a mai világban? 50 (1981) 17–22

Békés Gellért

Az ige szolgálatában. 2 (1969) 3–16

Békési István

Alszeghy Zoltán: A kezdetek teológiája. 46 (1980) 90–91

Alszeghy Zoltán: Bevezetés a teológiába. 28 (1975) 87–88

Gál Ferenc: A teológus az Egyházban. 24 (1974) 96–97

Horváth Tibor: A kinyilatkoztatás teológiája. 28 (1975) 88

Mehrle Tamás: Egy az Isten. 28 (1975) 88

Szabó Ferenc: Párbeszéd a hitről. Tanulmányok és megemlékezések.
26 (1975) 83–84

Weissmahr Béla: Isten léte és mivolta. 49 (1981) 92

Béky Gellért

A pap Istene. 9 (1971) 47–51

Istenkeresés Japánban. 50 (1981) 23–31

Belon Gellért

Isten keresése és megtalálása. 42 (1979) 5–15

Benkő Antal

A keresztények Istene. Hit és Élet képes füzetsorozat 5. Ford. Jáky Jolán.

57 (1983) 86

Az Opus Mystici Corporis Kiadó karácsonyi ajándékai:

W. Kasper (és mások): Régi kérdések – új válaszok? Új kérdések – régi válaszok? Az Egyház, a lelkipásztor és a teológia mai kérdései.
33 (1977) 91–92

Jálics Ferenc: Változik a hitünk? 34 (1977) 89

Wilhelm Sandfuchs (kiadó): Ich glaube (Hiszek). 29 (1976) 89–90

Blond, Jean-Marie le

Isten tekintélyének megtapasztalása. 8 (1970) 19–27

Istenélmény és hit. (Eredeti cím: L'expérience de Dieu dans la foi.)
1 (1969) 22–34

Boros László

Reményből élünk. A keresztény ember jövője. 3 (1969) 1–82

Csanád Béla

Teológiai aggiornamento Magyarországon. (Levél a szerkesztőséghez.)
6 (1970) 82–85

Dander, Franz

Karl Rahner: Grundkurs des Glaubens. (Alapvető hitbeli ismeretek.)
36 (1977) 92

Farkasfalvy Dénes

Hit és tapasztalat. 66 (1985) 14–21

Fényesi Márk

Chabanis, Christian: Dieu existe? Oui. (Van Isten? Igen.) 54 (1982) 89–90

Gálos László

A mi hitünk. 6 (1970) 45–51

Görres, Albert

Emberkép – Isten-kép. 54 (1982) 20–26

Guardini, Romano

Hogyan tudhatunk Istenről? 54 (1982) 61–65

H. B.

Levelesládánkból. Isten léte... 76 (1987) 89–90

Lelóczky Gyula

A keresztény ember hivatása az Apostolok Cselekedetei szerint.
48 (1980) 11–18

Lubac, Henri de

Az egyház hite. (Nagy Ferenc ford.) 6 (1970) 12–29

Merton, Thomas

A szemlélődés magvaiból. 13 (1972) 29–35

Mihályi Gilbert

A hit mint a keresztény lét alapvetése. 21 (1974) 5–12

A szenvedő szolga nyomában. 5 (1970) 5–11

Miskolczy Kálmán

Daniel 0. Dugan: A holnap hite. (Eredeti cím: Faith for Tomorrow.)
10 (1971) 112

J. Auriccho: A teológia jövője. (Eredeti cím: The Future of Theology.)
9 (1971) 88–89

Németh József

K. Rahner & H. Vorgrimbler: Teológiai kisszótár. Fordította Endreffy Zoltán. 49 (1981) 87–88

Mutasd meg arcodat! 41 (1979) 39–45

Szabó Ferenc: Az emmauszi úton. Hitünk megalapozása. 78 (1988) 94–95

Szabó Ferenc: Lélekben és igazságban. Tanulmányok és vallomások.
74 (1987) 87–88

Nemeshegyi Péter

Az Isten jóságának hittudósa: Origenész. 39 (1978) 40–49

Élet a Szentháromságból. 50 (1981) 67–74

Legyenek sokan, hogy eggyé legyenek. 16 (1972) 5–9

Mi a hit? 6 (1970) 5–12

Nemesszeghy Ervin

Változó és maradandó értékek a kereszténységben. 26 (1975) 11–19

Newman, John Henry

Hit, vallás, teológia. 21 (1974) 55–57

Newman gondolataiból. Ch. S. Dessain válogatása. 29 (1976) 63–67

Őrsy László

Az egységes és sokféle keresztény közösség. 50 (1981) 75–83

Úttalan utak Ura. 11 (1971) 5–80

Őry Miklós

Koncz Lajos: A mi Istenünk. A kinyilatkoztatás és a hit teológiája.
42 (1979) 78

Péteri András

Henri Boulad S. J.: A szív okossága. Amerre a lélek tart. Fordította Vácz Jenő S. J. 83 (1989) 91–92

Küldetésben. Tanulmánykötet a „Teológia” folyóirat húszéves jubileumára. Összeállította: Korzenszky Richard O.S.B. 79 (1988) 87–88

-r –n

„Rejtőző Istenség, hittel áldalak!” (Rekollekciós szentségimádás.)
6 (1970) 51–57

R.

Szabó Ferenc: A rejtett Isten útjain. Párbeszéd a hitről. 49 (1981) 91

Találkozás Istennel. I. Isten a mennyei Atyánk. Szerkesztette: Dr. Cserháti József pécsi megyéspüspök. 49 (1981) 91

Rahner, Karl

„Hiszek Jézus Krisztusban.” 42 (1979) 64–65

Rodenberg, Otto

Küzdelmünk célja. 10 (1971) 86–88

S.

Mutter Marie-Yvonne: Gott in mir. Briefe über den Glauben. (Eredetileg franciául.) 21 (1974) 82–84

S.M. (= Sántha Máté?)

Joseph Ratzinger: Glaube und Zukunft. 8 (1970) 93–94

Szabó Ferenc

A Hittani Kongregáció új szabályzata. 10 (1971) 79–80

Gál Ferenc: A kinyilatkoztatás fényében. 14 (1972) 102

Gál Ferenc: Istenről beszélünk. 5 (1970) 84–85

Hit és keresztény élet. 6 (1970) 30–38

Internationale Theologenkommission: Die Einheit des Glaubens und der theologische Pluralizmus. 21 (1974) 80–81

Jézus Krisztus Istene. 54 (1982) 13–14

Joseph Ratzinger: A keresztény hit. Gondolatok az Apostoli Hitvallás nyomán. Fordította Tamás Pál. 32 (1976) 87–88

Karl Rahner: A hit alapjai. Bevezetés a kereszténység fogalmába. (Az eredeti mű: Grundkurs des Glaubens. Fordította Endreffy Zoltán.)
61 (1984) 88–89

Nemeshegyi Péter: A Szentháromság. 21 (1974) 84–85

Szentmártoni Mihály

Az Isten-kép kialakulása. 54 (1982) 28–35

Török Jenő

Margarete Schmid (szerk.): Heute gemeinsam glauben. (Közösen hinni – ma.) Ein Glaubenseminar. 48 (1980) 88–89

Vass György

A modern istenkeresés útjai. 10 (1971) 57–72

Weissmahr Béla

Hiszek egy Istenben... hiszek Jézus Krisztusban. 21 (1974) 29–32

Szabó Ferenc: Isten barátai. 4 (1969) 102

 

2. A dogmákról

 

Alszeghy Zoltán

Előd István: Katolikus dogmatika. 43 (1979) 89–90

Balthasar, Hans Urs von

Szeplőtelen Fogantatás ünnepére. 52 (1981) 66–69

Őrsy László

Eszmélődés egy szerény feleletről: nem tudjuk. 29 (1976) 73–75

Új fényben a csalatkozhatatlanság. 8 (1970) 28–29

Newman, John Henry

A lelkiismeret. 36 (1977) 65–71

Ratzinger, Joseph

A háromságban egy Isten. 41 (1979) 33–39

 

3. Krisztológia

 

Anonim

Az örök Atya Fiának Szíve. 55 (1982) 3–6

Anonim

Egyházatyák Jézus Krisztusról: – Jézus átvert oldala: Az „élő vizek”, a kereszténység, az Egyház forrása. (Szemelvények Ratzinger bíboros cikkéhez Hugo Rahner tanulmányaiból.) 55 (1982) 63–64

Anonim

Egyházatyák Krisztusról. 20 (1973) 70–71

Anonim

Jézus Krisztus. 20 (1973) 3–4

Anonim

Krisztus és az öröm. (Dr. Paul Wilhelm Keppler püspök nyomán.)
32 (1976) 72–74

Adalbertus Jézus Krisztus gazdagsága. 79 (1988) 69–71

Békési István

Kereszty Rókus: Krisztus. 37 (1978) 92

Boros László

Közöttünk lakozott. 12 (1971) 54–60

Csányi Dániel

„Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon.” 20 (1973) 18–29

Eke B. Antal

Jacques Loew: Elmélkedések Jézus Krisztusról. 30 (1976) 90

Jézus Krisztus. Újszövetségi kinyilatkoztatás. 63 (1984) 87

Elek Gizella

Belon Gellért: Jézus lelkülete. 66 (1985) 96

Farkasfalvy Dénes

Liptay György & Rózsa Huba: Krisztus Jézus született. 41 (1979) 86–87

Fényes Márk

François Varillon: Isten alázata és szenvedése. Ford. Szabó Ferenc.
57 (1983) 87

Jálics Ferenc

Szabó Ferenc: Jézus Krisztus megközelítése. 42 (1979) 82

Kelemen Vendel

Az egyetemes kereszténység. 29 (1976) 23–27

Kerny Géza

Az OMC új kiadványai:

Jézus. Hit és élet füzetsorozat 3. Ford. Jáky Jolán. 51 (1981) 95–96

Liptay György

Egyedül Te vagy az Úr. Messiási előkép és valóság. 64 (1984) 34–41

Szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. (Jézus Szíve-tisztelet és Ószövetség.) 55 (1982) 26–31

Loew, Jacques

Ember az emberek között. 20 (1973) 14–18

Löwenstein, Franz

Krisztus megismerése az evangéliumokból. 28 (1975) 20–31

Molnár Nándor

A keleti egyház Krisztus-képe. 55 (1982) 31–39

N. K.

C. H. Dodd: The Founder of Christianity. 16 (1972) 85–86

Nagy Ferenc

Urunk Mennybemenetele. 46 (1980) 83–85

Őry Miklós

Dr. Koncz Lajos: A mi Krisztusunk. Történeti és teológiai alapvetés.
32 (1976) 88–89

Péteri András

David Watson & Simon Jenkins: Jézus Krisztus egykor és ma. 78 (1988) 97

Potter, Philipp

Ki Önnek Jézus Krisztus? 55 (1982) 95

-r -s

Frans Schreibmayr: Wovon der Glaube lebt. (Ami a hitünket élteti.)
21 (1974) 81–82

Josef Heer: Der Durchbohrte. Johanneische Begründung der Herz Jesu-Verehrung. (Az Átvert. A Jézus Szíve-tisztelet Jánosi megalapozása.)
25 (1975) 82–84

Ratzinger, Joseph

A húsvéti titok, a Jézus Szívetisztelet legmélyebb tartalma és alapja.
55 (1982) 7–16

 

S. M. (= Sántha Máté?)

Jacques Loew: Christusmeditationen. 18 (1973) 91–92

Jean-Claude Barreau: Az örömhír. Jézus Krisztus üzenete. Fordította Tokaji Teréz. 16 (1972) 86

Stierli, Josef

A Jézus Szíve-tisztelet dogmatikai és vallásos értékei. 25 (1975) 31–41

Szabó Ferenc

Ijjas Antal: Jézus története. 13 (1972) 88–89

Jézus Krisztus, az Istenember. 20 (1973) 5–14

Teilhard lelki üzenete. 20 (1973) 92–95

Ther Péter

Teilhard Krisztusa. 50 (1981) 93–100

Vass György

Az ember Jézus szemében. 72 (1986) 11–21

 

4. Megváltástan/Szoteriológia

 

Anonim

Egyházatyák Jézus Krisztusról: – Jézus országa. 55 (1982) 64–66

Anonim

Megváltott emberiség. 78 (1988) 3–4

Anonim

Valóban Feltámadott! 69 (1986) 3–4

Alszeghy Zoltán

A munka mint a megváltás folytatása. 35 (1977) 19–25

„Krisztus megváltott minket.” 78 (1988) 19–27

Béky Gellért

Vágy a megváltás után. 78 (1988) 27–35

Benkő Antal

Cserháti Franz: Eingliederung in die Kirche um des Heils willen. (Az egyházhoz tartozás az üdvösség végett.) 63 (1984) 85–86

Dander, Franz

Descindit ad inferos – alászállott a poklokra. 69 (1986) 28–32

Farkasfalvy Dénes

A feltámadás a Máté-evangéliumban. 69 (1986) 14–20

Fila Lajos

Eukarisztia és megváltás. 78 (1988) 52–58

Héjja Gyula

Bűnös emberiség – megváltott emberiség. 78 (1988) 5–19

K. G.

Az Opus Mystici Corporis kiadványai 1978-ban:

Michel Quoist: Krisztus él. Ford. Tokaji Teréz és Gyulai Jolán.
41 (1979) 87

Kereszty Rókus

Megváltásunk Krisztusban. 78 (1988) 45–51

Lelóczky Gyula

„Mindörökké fiatal.” 57 (1983) 34–42

Sebastian Moore O.S.B.: The Crucified Jesus is no stranger. (A megfeszített Jézus nem idegen.) 37 (1978) 92–94

„Tudom, kinek hittem... 78 (1988) 35–45

Liptay György

Egyedül Te vagy az Úr. Messiási előkép és valóság. 64 (1984) 34–41

Mihályi Gilbert

A szenvedő szolga nyomában. 5 (1970) 5–11

Nemeshegyi Péter

Krisztus keresztje. 10 (1971) 49–53

Németh József

Húsvéti gondolatok - „A régi megszűnt, valami új valósult meg” (2Kor 5,17). 73 (1987) 76–80

Newman, John Henry

A megkötözött Mindenhatóság. 13 (1972) 56–59

Oláh Miklós

Húsvét örömhíre és megélése. 69 (1986) 32–40

Péteri András

Találkozás a feltámadottal. 69 (1986) 20–27

R.

Kereszt és feltámadás. 5 (1970) 3–4

Rosche, Johannes

A világ terhe. 35 (1977) 75–77

S.M. (= Sántha Máté?)

A megváltás jubileumi szentéve után. 62 (1984) 64–65

Schellenberger, Bernardin

Krisztus játékszabálya. 33 (1977) 64–66

Szabó Ferenc

Gál Ferenc: Jézus Krisztus, a Megváltó. 18 (1973) 93–94

Xavier Léon-Dufour: Face á la mort. Jésus et Paul. (Szemben a halállal. Jézus és Pál.) 49 (1981) 88–90

Szabó László

Rózsa Huba & Gál Ferenc: Jézus kereszthalála és feltámadása.
55 (1982) 89–90

Vass György

A keresztény ember szabadsága. 36 (1977) 23–33

Weissmahr Béla

Jézus Krisztus feltámadásának valósága. 69 (1986) 5–14

Kereszt és megváltás. 5 (1970) 13–22

Zeilinger, Franz

„Ha pedig Krisztus nem támadt fel... 5 (1970) 22–37

 

 

5. Szentlélektan/Pneumatológia

 

 

Anonim

A Lélek maga jár közben értünk”. 26 (1975) 3–4

Anonim

Lélek szerint éljetek! 43 (1979) 3–4

Baranyi Imre

A Szentlélekről:

Gál Ferenc: A Szentlélek kiáradása. 72 (1986) 89–90

Michael Scanlan: Megnyílt a szemünk. 72 (1986) 90–91

Farkasfalvy Dénes

A Szentlélek szerepe az Egyházban az Apostolok Cselekedetei szerint.
43 (1979) 13–18

Két régi szöveg a Szentlélekről. 26 (1975) 52–55

Huba Judit

A szeretet és egység Lelke. 26 (1975) 37–40

Kner, Anton

Istennek Szentlelke... 26 (1975) 46

Kovács László

J. Kremer & W. Kasper: Alkotó – Életadó - Megszentelő. 62 (1984) 84

Mihályi Gilbert

A Lélek az Egyház imádságaiban. 43 (1979) 19–24

Nemeshegyi Péter

A Szentlélek az Atya és a Fiú közösségében és az Egyházban. 26 (1975) 5–11

A Szentlélek gyümölcsei. 43 (1979) 5–12

Heribert Mühlen: Der Heilige Geist als Person. 26 (1975) 80

Őrsy László

Jog és Lélek. 26 (1975) 32–37

S. M. (= Sántha Máté?)

Ladislas M. Őry: Open to the Spirit. (Kitárulás a Léleknek.)
26 (1975) 82–83

Sz.B.

Nemzetközi pneumatológiai Kongresszus Rómában. 54 (1982) 68–70

Szabó Ferenc

Cardinal L.J. Suenens: Une nouvelle Pentecôte? (Új Pünkösd?)
26 (1975) 80–82

Széneszi Miklós

A Lélek és a közösség. 43 (1979) 24–31

Zizioulas, J. D.

Az Egyház pneumatológikus dimenziója. 26 (1975) 19–31

 

6. Eszkatalógia

 

 

Anonim

Halál és örök élet. 49 (1981) 3–4

Anonim

Jöjj, Uram Jézus! 60 (1983) 3–4

Békési István

Alszeghy Zoltán: Az ember jövője. 53 (1982) 94–95

Dander, Franz

Az eszkatalógia néhány kérdése. A Hittani Kongregáció nyilatkozata
1979. máj. 17. 44 (1979) 58

Henrici, Peter

Végső ígéret és emberi jövő. 60 (1983) 17–24

J. D.

Levelesládánkból: Kérdésekre válaszolunk. 1. Van Végzet? 75 (1987) 74–75

Kereszty Rókus

Eszkatalógia és keresztény élet. 60 (1983) 10–17

Nemeshegyi Péter

Evilági élet - örök élet. 49 (1981) 5–11

Jézus-várásom. 60 (1983) 5–10

VI. Pál pápa

Gondolatok a halál küszöbén. 49 (1981) 21–25

Rosche, Johannes

Színről színre. 49 (1981) 66–69

Szabó Ferenc

Xavier Léon-Dufour: Face á la mort. Jésus et Paul. (Szemben a halállal. Jézus és Pál.) 49 (1981) 88–90

Szőllősy Julianna

Halál - vagy túláradó élet? Gyermekek találkozása a halállal.
49 (1981) 34–42

Weissmahr Béla

A lélek halhatatlanságának kérdése az emberi értelem fényében.
49 (1981) 11–20

 

7. Ekléziológia

 

Anonim

Anya-szent-egy-ház. 63 (1984) 3–4

Anonim

Az apostoli hagyomány folytonossága az egyházban az egyházatyák tanúsága szerint. 34 (1977) 63–67

Anonim

Legyenek mindnyájan egy. 80 (1988) 3–4

Anonim

...Mégis egy test.” 68 (1985) 3–4

Anonim

Őt hallgassátok! 34 (1977) 3–4

Anonim

Péter utóda - krisztus helytartója. 84 (1989) 3–4

Anonim

Stanley L. Jaki: And on This Rock. The Witness of One Land and Two Covenants. (És erre a Sziklára. Egy ország és két szövetség tanúsága.)
45 (1980) 93–94

Alszeghy Zoltán

Bűnös szent egyház. 63 (1984) 34–40

Hívő egyház, tanító egyház római szemmel. 34 (1977) 20–25

„Krisztus helytartója.” 84 (1989) 5–13

András Imre

A modern egyházközség élő közösségek társulása. 50 (1981) 10–16

Babos István

Az Egyház: Krisztus szentsége. 20 (1973) 29–41

Balthasar, Hans Urs von

A szentek közössége. 16 (1972) 18–22

Az Egyház mint Krisztus jelenléte. 51 (1981) 10–16

Békési István

Gánóczy Sándor: Az Egyház. 51 (1981) 96

Benkő Antal

Cserháti, Franz: Eingliederung in die Kirche um des Heiles willen. (Az egyházhoz tartozás az üdvösség végett.) 63 (1984) 85–86

Boór János

Hívő egyház - tanító egyház (a laikus szemével). 34 (1977) 25–34

Congar, Yves

Értsük helyesen az Egyházat. 63 (1984) 27–30

Cserháti Ferenc

Alakulatok sokasága a közös vállalkozás egységében. 80 (1988) 25–34

Dander, Franz

Egyházi tanítóhivatal és a teológia. 34 (1977) 34–38

Farkasfalvy Dénes

Az Egyház mint az írások szolgája és őre. 34 (1977) 13–19

Forró Ferenc

Pastorale-sorozat: - W. Kaspar & K. Lehmann: Hogyan közvetíti napjainkban az Egyház Isten üdvösségét? 13 (1972) 91

Galli, Mario von

Egyházról. 58 (1983) 91

Kerny Géza

Szennay András: Isten vándorló népe. 57 (1983) 87–88

Kranenburg, Giny

Miért vagyok az Egyházban? 63 (1984) 30–34

Lukács László

Egységes lelkipásztorkodás, lelkipásztori egység. 83 (1989) 28–35

Lelkipásztori kommunió. 80 (1988) 15–24

Una sancta. 63 (1984) 12–19

N. K.

Leslie Roose Francis: Christ Incognito and the Church Myth.
16 (1972) 84–85

Nagy Ferenc

Szabó Ferenc: Henri de Lubac az Egyházról. 17 (1973) 93–94

Nemeshegyi Péter

Egyházszeretet. 63 (1984) 5–12

Jézus evangéliumának útja mihozzánk. 34 (1977) 5–13

Németh József

A tanítványaitól búcsúzó Jézus imádsága minden hívőért: „...hogy egy legyetek, amint mi egyek vagyunk” (Jn 17,20–24). 80 (1988) 5–14

Őrsy László

Az Egyetemes Egyház: a helyi egyházak közössége. 68 (1985) 94–96

Az egyház életében való részvétel új korszaka. 83 (1989) 18–28

Péteri András

Walbert Bühlmann: Weltkirche. Neue Dimensionen - Modell für das Jahr 2001. (A világegyház. Új távlatok - Modell 2001-re.) 68 (1985) 104–105

Rahner, Karl

Az Egyház együttes megvalósítása. 29 (1976) 15–23

Rahner, Hugo

Az egyház mindig fiatal. 15 (1972) 9–84

Ratzinger, Joseph

Miért vagyok még az Egyházban? 21 (1974) 33–43

Szabó Ferenc

A Hittani Kongregáció közleménye Leonardo Boff egyháztanáról.
66 (1985) 85–88

Előd István: Vallás és Egyház. 53 (1982) 92

Széneszi Miklós

Családegyház. 29 (1976) 38–45

Teleki Béla

A plébániai élet teológiája. 63 (1984) 19–26

Zizioulas, J.D.

Az Egyház pneumatológikus dimenziója. 26 (1975) 19–31

 

 

8. A gondviselés teológiája

 

Anonim

Hiszek a gondviselő Istenben. 75 (1987) 3–4

Benkő Antal

A keresztény hite a gondviselésben. 75 (1987) 14–21

Lelóczky Gyula

Fátum vagy Gondviselés? 75 (1987) 5–14

Péteri András

Béla Weissmahr & Otto Knoch: Natürliche Phänomäne und Wunder (Természeti jelenségek és csoda). Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft.

75 (1987) 80–81

Karl Rawer & Otto Hermann Pesch: Kausalität - Zufall - Vorsehung (Okság - véletlen - gondviselés). 75 (1987) 80–81

Weissmahr Béla

Van-e értelme a kérő imának? 75 (1987) 28–37

 

 

9. A kegyelem teológiája

 

Anonim

„Az isteni természet részesei” (2Pét 1,4)40 (1978) 3–4

Alszeghy Zoltán

A kegyelem teológiái. 40 (1978) 5–12

Békési István

Nemeshegyi Péter: Jó az Isten. 53 (1982) 94–95

Benkő Antal

A kegyelmi élet útján. 40 (1978) 40–47

Kereszty Rókus (szerk.)

Egyházatyák a kegyelemről. 40 (1978) 70–72

 

 

10. A remény teológiája

 

 

Anonim

Reménységünk Istene. 22 (1974) 3–4

Anonim

Reményünk. A nyugatnémet szinódus 1975 szeptemberében jóváhagyott határozatából. 33 (1977) 57–61

Aquinói Szent Tamás

Aquinói Szent Tamás a reményről. 22 (1974) 64–66

Benkő Antal

Gál Ferenc: Az örök élet reménye. 28 (1975) 85–86

Bordfeld, Elmar

Istenem, hát miért? 40 (1978) 78–80

Boros László

Reményből élünk. A keresztény ember jövője. 3 (1969) 1–82

Dander, Franz

A pap mint a keresztény remény tanúja. 22 (1974) 47–48

Gál Ferenc

A reményben örvendezők...” 22 (1975) 15–20

Jaeger, Lorenz

Példabeszéd a magvetőről. 28 (1975) 71–75

Jálics Ferenc

Isten népe: az Egyház reménye. 22 (1974) 31–39

Kerny Géza

Békés Gellért: Krisztusi örömhír, evangéliumi boldogság. 62 (1984) 87–88

Sántha Máté

A remény diadala. Denise Legrix élete. 22 (1974) 49–56

Suenens, Leo Jozef

A remény az Egyházban - ma. 22 (1974) 5–14

Wiesnet, Eugen

A remény tüze a Szentírásban. 22 (1974) 73–74

 

11. A szeretet és hála teológiája

 

Anonim

Egyházatyák a szeretetről. 24 (1974) 58–62

Anonim

Istennek legyen hála. 25 (1975) 3–4

Anonim

Kiteljesedés a szeretetben. 56 (1982) 3–4

Anonim

Szeretet az Isten. 24 (1974) 3–4

Béky Gellért

A szolgálat három foka. 25 (1975) 28–30

Buthelezi, Manasz

„Szeressétek ellenségeiteket.” 24 (1974) 75–76

Dobos Etelka

A szeretet civilizációja felé. Nemzetközi Jézus Szíve kongresszus (Toulouse, 1981. július 24–28.) 55 (1982) 40–45

Farkasfalvy Dénes

A szeretetről szóló tanítás Szent János írásaiban. 24 (1974) 32–38

Kereszty Rókus

Az önszeretet és a felebaráti szeretet kapcsolata. 56 (1982) 14–20

Kollár Ferenc

Gondolatok a tökéletes szeretetről. 24 (1974) 21–31

Lelóczky Gyula

Hasonlít a mennyek országa... Példabeszéd-kísérlet Isten szeretetéről.

55 (1982) 16–26

Lercaro, Giacomo

A szeretet a zsinati tanítás világánál. 24 (1974) 10–21

Löffler Mária

Hetvenhétszer. 24 (1974) 41–45

Lubich, Chiara

A Szeretetről. 16 (1972) 64–65

Lukács László

A szeretet határélményei. 44 (1979) 5–13

Hála a szenvedésben. 25 (1975) 19–28

Moór Imre

Mindennél értékesebb adomány. 74 (1987) 76–79

Nemeshegyi Péter

Mi a szeretet? 24 (1874) 5–9

Teréz anya

Teréz anya levele a munkatársaknak körútja után (1974. okt. 4.).
24 (1974) 81–82

Walter, Eugen

A legnagyobb adomány és legfontosabb erény. 24 (1974) 38–41

Weissmahr Béla

Akit Isten legjobban szeretett. 24 (1974) 71–73

 

 

12. A barátság teológiája

 

Anonim

Baráti szeretettel. 70 (1986) 3–4

Fehér Gyula

Ha lenne egy szent barátom... A barátság Lisieux-i Szent Teréz életében.
70 (1986) 59–64

Hampel, Gerda & Claudia Teíchert

A feleségem a barátom. 70 (1986) 55–59

Kereszty Rókus

A barátság Boldog Elréd életében és tanításában. 70 (1986) 37–47

Nemesszeghy Ervin

Barátság Istennel - barátság emberrel. 70 (1986) 5–18

S. M. (= Sántha Máté?)

Paul Hinnebusch O.P.: Friendship in the Lord. (Barátság az Úrba.)
24 (1974) 93–94

Szabó Ferenc

„Harmadik út”? 70 (1986) 47–55

Szentmártoni Mihály

A barátság lélektanáról. 70 (1986) 29–37

Szigeti Miklós

Isteni barátság. 70 (1986) 19–29

 

13. Az öröm és boldogság teológiája

 

Anonim

„Az Úrban való öröm az erősségtek.” 32 (1976) 3–4

Anonim

„Egy szomorú szent bizony szomorú szent.” Szentek az örömről.
32 (1976) 56–58

Anonim

Egyházatyák az örömről. 32 (1976) 54–56

Anonim

Krisztus és az öröm. (Dr. Paul Wilhelm Keppler püspök nyomában.)
32 (1976) 72–74

Béky Gellért

Isten fiatal. 32 (1976) 32–34

Csőgl János

Az öröm dicsérete. 32 (1976) 5–8

Farkasfalvy Dénes

Az öröm témája a zsoltárokban. 32 (1976) 15–24

Oláh Miklós

„Szentháromság boldog papjai.” Az örömmel eljegyzett papi szolgálatról.
32 (1976) 34–41

 

14. A szenvedés teológiája

 

Anonim

A kereszt titka. 33 (1977) 3–4

Anonim

Egyházatyák a szevedésről. 33 (1977) 61–63

Alszeghy Zoltán

A kereszt és a mai ember. 33 (1977) 22–29

A szomorúság dicsérete. 32 (1976) 9–15

Békési István

Eleven Vállfa. 33 (1977) 71–73

Hourdin, Georges

Ezek a fogyatékosnak mondott fiatal leányok. Fordította Puskely Mária.
33 (1977) 29–38

Németh József

A tanítványok Jézus iskolájában. 76 (1987) 5–14

Per crucem - ad lucem. 33 (1977) 5–13

Pánczél Gábor

Szenvedő Isten - szenvedő ember. 75 (1987) 62–67

R.

II. János Pál pápa apostoli levele az emberi szenvedés keresztény értelméről. „Salvifici Doloris”, 1984. febr. 11. 62 (1984) 51–53

Szabó László

A szenvedés bibliai értelme. 33 (1977) 14–22

Szűcs Ferenc

Szűcs Ferenc püspöki könyvtáros leveleiből. 33 (1977) 77–79

 

15. Szentségek

 

a. Szentségekről általában

 

Anonim

A Váci Egyházmegye Papi Szenátusa a szentségek kiszolgáltatásáról.
8 (1970) 85–87

Anonim

Egyházatyák a szetségekről és a szent zsolozsmáról. 46 (1980) 67–69

Baranyi Imre

A Szentlélekről:

Michael Scanlan: Megnyílt a szemünk. 72 (1986) 90–91

Horváth Tibor

Szentségek és hit. 6 (1970) 38–45

K. G.

Babos István: A szentségek. 36 (1977) 97–98

François Monfort: Találkozások Jézus Krisztussal. A szentségek. Franciából fordította Vásárhelyi Vera. 44 (1979) 90

R.

Egyház és szentségek. 4 (1969) 3–5

Szabó Ferenc

Cserháti József: Az Egyház és szentségei. 16 (1972) 83–84

Dörnyei István, Gergye Győző és Csögl János: A szentségek életértéke. (A kegyelmi élet kérügmája.) 21 (1974) 86–87

 

 

b. Keresztség, bérmálás, utolsókenet

 

 

Békési István

Babos István: A betegek kenete. 40 (1978) 98–99

Teológiai Kiskönyvtár:

Babos István: Szentségek. Keresztség, bérmálás. 30 (1976) 91–92

Benkő Antal

A lélek erejével. Keresztény nagykorúság. A bérmálkozók hittankönyve.
47 (1980) 95

Nagy Ferenc

A betegek kenete és lelkipásztori gondozása. 17 (1973) 63–66

S.M. (= Sántha Máté?

Zivko Kustié: „Ez a mi hitünk... Horvátból fordította Bodrogi Jolán.
47 (1980) 95–96

 

c. Oltáriszentség

 

 

Anonim

A Lourdes-i eukarisztikus kongresszus. 52 (1981) 64–66

Anonim

Egyházatyák az Oltáriszentségről. 52 (1981) 61–63

Anonim

„Ez nagy Szentség valóban.” 52 (1981) 3–4

Babos István

Eucharisztia = hálaadás. 25 (1975) 12–19

Békési István

Nemeshegyi Péter: Az Eukarisztia 28 (1975) 88

Csőgl János

Az eukarisztia a keresztény élet forrása és csúcsa. 52 (1981) 5–9

Eke B. Antal

I. Biffi & F. Vignazia: Az Eukarisztia és története. 75 (1987) 83

Fila Lajos

Eukarisztia és megváltás. 78 (1988) 52–58

II. János Pál pápa

A Szentatya üzenete a Lourdes-i eukarisztikus kongresszusra.
52 (1981) 54–58

Kerny Géza

Eukarisztia. Hit és élet képes füzetsorozat 4. Fordította: Tatár Margit.
52 (1981) 92

Nagy Ferenc

Dörnyei István, Gergye Győző és Csőgl János: Szentmiseáldozat és Oltáriszentség. 18 (1973) 92–93

R.

L'Eucharistie. Pain nouveau pour un monde rompu. (Az Eukarisztia. Új kenyér egy megtört világ számára.) 52 (1981) 86

r.a.

Az elsőáldozás új rendje Németországban. 5 (1970) 56–66

-r -n

„Rejtőző Istenség, hittel áldalak!” (Rekollekciós szentségimádás.)
6 (1970) 51–57

Rezek Román

Az eucharisztia Teilhard szintézisében. 4 (1969) 59–70

Sales, Michel

Az egység szentsége. 52 (1981) 30–35

Szabó Ferenc

Újabb eucharisztikus intézkedések. 20 (1973) 69–70

Szigeti Miklós

Örök szemtől szembe. (A szentségimádás, Kis Szt. Teréz és mi.)
52 (1981) 19–24

T.R.

Blanár Mihály: Jöjjetek hozzám mindnyájan! 70 (1986) 98

Varga Pál

Gondolatok a szentáldozásról - ma. 52 (1981) 24–30

Weissmahr Béla

Jézus Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben. Adalékok a transzszubsztanciáció teológiai értelmezéséhez. 52 (1981) 10–19

 

d. Bűnbánat, kiengesztelődés, megtérés

 

Anonim

Bűnbánat és kiengesztelődés. A szinódusi atyák felszólásaiból
(1983) 61 (1984) 63–70

Anonim

Egyházatyák a bűnbánatról, 42 (1979) 57–58

Anonim

Kiengesztelődés és bűnbánat. 61 (1984) 3–4

Anonim

„Mentanoeite!” 42 (1979) 3–4

Alszeghy Zoltán

A negyedik szentség. 4 (1969) 53–59

Gyóntak-e az őskeresztények? 61 (1984) 13–22

Békési István

Alszeghy Zoltán: A gyónás. 40 (1978) 98

Benkő Antal

Állandó megtérés. 42 (1979) 24–31

Jézus barátai. Második hittankönyv. 47 (1980) 95

Farkasfalvy Dénes

Megtérés és önismeret. 42 (1979) 19–24

Forró Ferenc

Pastorale-sorozat:

L. Bertsch: Bűnbánat és bűnbánat szentsége a mai Egyházban. 13 (1972) 91–92

Hegyi György

Kövek az oltáron. 78 (1988) 91–93

K.G.

Johannes Gründel: Az önvizsgálat útján. Németből fordította Boros Ildikó.
44 (1979) 90–91

Kereszty Rókus

Isten békét teremtett Krisztusban. 61 (1984) 5–13

Leclerq, Jacques

A gyóntatószék... 61 (1984) 94

Lelóczky Gyula

Gyónás vagy megtérés? Gyónás és megtérés! 42 (1979) 31–37

Löwenstein, Franz

A kiengesztelődés szentsége. 22 (1974) 68–73

R.

II. János Pál püspöki szinódust követő buzdítása a kiengesztelődésről és a bűnbánatról. 65 (1985) 60–67

Ratzinger, Joseph

A bűnbánat. 42 (1979) 16–19

Szabó Ferenc & Nagy Ferenc

A bűnbánat szentségének új rendje. 21 (1974) 48–50

Szigeti Miklós

Az engesztelés teológiája. 61 (1984) 22–29

Szinérváry K. András

Gyermekek és felnőttek a bűnbánat szentsége előtt. 12 (1971) 48–53

T.R.

Blanár Mihály: Jöjjetek hozzám mindnyájan! 70 (1986) 98

Tóth József

A bűnbánat és gyónás a pap életében. 61 (1984) 45–50

Veszelovszky Albin

Bűn és bűnhődés. 14 (1972) 32–40

 

e. Egyházirend

 

Anonim

Egyházatyák a papságról. 9 (1971) 64–67

Anonim

Jézus tanúi, népének szolgái. 67 (1985) 3–4

B.T.

Hivatásokért. Az egyházi szolgálat szentsége. 67 (1985) 89

Jöjj, kövess engem! - Szerkesztették: Dr. Liptay György és Dr. Kozma György. 67 (1985) 90

Békési István

A teológiai kiskönyvtár 3 új kötete:

Nemeshegyi Péter: Isten népének szolgái. 47 (1980) 93–94

Hunya Dániel

Papi jellem. 56 (1982) 69–71

K.E.

Utam az oltár felé. 41 (1979) 79–81

Kasper, Walter

Papi élet és küldetés. 67 (1985) 5–16

Kereszty Rókus

„Apostoli papság.” Gondolatok az újszövetségi papságról. 67 (1985) 26–35

Kerny Géza

Akik Krisztus követségében járnak. 51 (1981) 97–98

Klostermann, Ferdinand

A papi hivatás. 43 (1979) 76–79

Lelóczky Gyula

Pap vagy mindörökké. 82 (1989) 18–27

Lukács László

A szolgálat lelkisége. 67 (1985) 48–53

Pesznyák Béla

P.B. pappászentelése. 28 (1975) 57–58

Ratzinger, Joseph

A papi szolgálat értelme. 9 (1971) 17–22

Schrek Mihály

Papi lelkiség. 30 (1976) 75–78

Teleki Béla

A laikusok lelkipásztori szolgálatáról:

Patrick McCaslin & Michael G. Lawler: Sacrament of Service. (A szolgálat szentsége.) 73 (1987) 96

Gisbert Greshake: Pap vagy mindörökké. 72 (1986) 88–89

Tóth József

A papi hivatások paradoxona. 48 (1980) 37–41

 

f. Házasság

 

Bakacsy Imre

Kiteljesedés a családban. 44 (1979) 21–28

Békési István

Alszeghy Zoltán: A házasság. 54 (1982) 92–93

Benkő Antal

A keresztény házasság. Rövid összefoglalás a házasság szentségéről.
51 (1981) 92–93

Az Opus Mystici Corporis kiadó új kiadványai:

Theodor Bovet: Felette nagy titok. Könyv a házasságról. Negyedik, bővített kiadás. 62 (1984) 83

Chilla Raymond „Testemmel tisztellek.” 53 (1982) 25–34

Danneels, Godfried

Nehezen válhatnak szentté a házasok? (A családév beköszöntője.)
82 (1989) 76–82

Hampel, Gerda & Claudia Teichert

A feleségem a barátom. 70 (1986) 55–59

II. János Pál pápa

A családi életről. II. János Pál szentbeszéde a családok szentmiséjén Czczecinben (Stettinben). 75 (1987) 53–57

A szerelem erős, mint a halál. A pápa beszéde az 1984. június 27-i nyilvános kihallgatáson. 64 (1984) 61–63

Kranenburg, Giny

„És lesz a kettő: egy.” 16 (1972) 33–37

Lelóczky Gyula

Újjáéled a keresztény házasság. 71 (1986) 30–43

M.G.

Szeretetben - boldogan. Felkészülés a keresztény házasságra. Szerk. Koroncz László. 51 (1981) 93–94

Őry Miklós

Két esküvőre. 62 (1984) 72–74

Ratzinger, Joseph

A püspöki szinódus a családról. 53 (1982) 34–48

S.M. (= Sántha Máté?)

Dr. Theodor Bovet: Felette nagy titok. Könyv a házasságról. 16 (1972) 86–87

T.M.

Jegyesekkel beszélgetünk. 1–4. 21 (1974) 85–86

Teleki Béla

Holtomiglan - holtodiglan? 82 (1989) 27–35

Török Jenő

Adenauer, Paul (kiadó): Ehe und Familie. (Házasság és család.) Ein pastorales Werkbuch. 18 (1973) 97

Az Opus Mystici Corporis kiadványai 1978-ban:

Kasper Walter: Zur Theologie der christlichen Ehe. 41 (1979) 89–91

Bibliográfia a házasságról és családról. 12 (1971) 92–96

Paul Evdokimov: Sacrement de l'amour. Le mystère conjugal à la lumière de la tradition orthodoxe. (Szentség és szeretet. A házasság misztériuma az ortodox hagyomány világánál.) 47 (1980) 93

Vass György

Házasság: az evilági szerelem szentsége. 4 (1969) 34–53

 

16. Teológusok

 

Anonim

In memoriam Karl Rahner (†1984. márc. 30.) Részletek az osztrák rádióban 1980-ban adott interjúból. 62 (1984) 70–72

Békési István

Szabó Ferenc: Karl Rahner. 52 (1981) 93

Teológiai Kiskönyvtár:

Szabó Ferenc: Mai teológusok. H. de Lubac, Y. Congar. 30 (1976) 91–92

Horváth Tibor

Szabó Ferenc S.J.: A teológus Pázmány. A grazi „theologia scholastica” Pázmány műveiben. 88 (1990) 140–141

Lelóczky Gyula

Magyar teológus Japánban. (Nemeshegyi Péter.) 33 (1977) 86–90

Miskolczy Kálmán

Fulton J. Sheen püspök. 14 (1972) 100–101

Nemeshegyi Páter

Az Isten jóságának hittudósa: Origenész. 39 (1978) 40–49

Németh József

Szabó Ferenc: Mai írók és gondolkodók. 3. Hans Urs von Balthasar. Válogatás a teológus műveiből. 84 (1989) 96

Őry Miklós

Pázmány az ige szolgálatában. 2 (1969) 47–70

Pázmány-évforduló. 6 (1970) 75–77

Pázmány Péter

Pázmány Péter pünkösdi prédikációjából. 44 (1979) 62–65

 

R.

Vallomások Teilhard-ról. Összeállította: Golen Károly, a francia szöveget fordították: Golen Károly, Rezek Román O.S.B. és Szabó Ferenc S.J.
64 (1984) 90–91

Rezek Román

Az eucharisztia Teilhard szintézisében. 4 (1969) 59–70

Ritter Márton

Egy magyar lelkiíró sikere külföldön. (Boros László könyveiről.)
1 (1969) 75–83

S.M. (= Sántha Máté?)

Karl-Heinz Weger: Karl Rahner. Eine Einführung in sein theologisches Denken. (Bevezetés teológiai gondolkodásába.) 42 (1979) 84

Pázmány Péter. Válogatás műveiből. Válogatta: Őry Miklós, Szabó Ferenc

és Vass Péter. I-III. 63 (1984) 83–84

Szabó Ferenc

A keresztény lelkiség alapjai Pázmány Péternél. 73 (1987) 30–

Feltételek nélkül. Yves de Montcheuil élete és műve. 82 (1989) 35–43

Három új magyar könyv:

Lelovics Lipót: Szent Tamás Breviárium. 1 (1969) 84

Megszentelni az emberi erőfeszítést. Gondolatok Teilhard de Chardin müveiből. 35 (1977) 77–79

Teilhard lelki üzenete. 20 (1973) 92–95

Út az Ómega felé. Válogatás Teilhard de Chardin műveiből, fordította Rezek Román O.S.B. Válogatta, szerkesztette, a kiegészítő szöveget írta: Golen Károly 51 (1981) 90–92

Szent Ágoston

Isten városáról. 10 (1971) 81–82

Ther Péter

A regula szelleme Teilhard kozmikus látásmódjában. 45 (1980) 34–42

Teilhard Krisztusa. 50 (1981) 93–100

Viola Kálmán

Karl Rahner. (Helyesbítés a 2. szám 46. oldalán.) 1 (1969) 39–51

 

17. Feminista és radikális teológia

 

Balthasar, Hans Urs von

A Küng-eset lényege. 45 (1980) 80–83

Baternay Ágota

Mirjam és Mária. 77 (1988) 34–39

Péteri András

Feminista Teológia:

Catharina J.M. Halkes: Gott hat nicht nur Starke Söhne. Grundzüge einer feministischen Theologie. (Nem csak erős fiai vannak az Istennek. A feminista teológia alapvonásai.) 77 (1988) 98

Feminista teológia:

Ernst Gutting: Offensive gegen den Patriarchalismus. (Támadás a patriarchátus ellen.) 77 (1988) 89

Wolfgang Beinert (kiadó): Frauenbefreiung und Kirche. (A nők felszabadítása és az Egyház.) 77 (1988) 88–89

Szabó Ferenc

A Hittani Kongregáció közleménye Leonardo Boff egyháztanáról.
66 (1985) 85–88

Hans Küng: Christ sein (Kereszténynek lenni v. Keresztény lét).
32 (1976) 85–87

 

18. Teológiai és filozófiai határkérdések

 

Anonim

Egyházatyák Isten kereséséről. 41 (1979) 62–65

Anonim

Hivatás. 48 (1980) 3–4

Alszeghy Zoltán

A „hivatás” fogalma a második vatikáni zsinaton. 48 (1980) 5–11

A személyiség kiteljesedése. 56 (1982) 5–14

Békés Gellért

„Nyugtalan a mi szívünk... Az istenkeresés lélektani elemei.
41 (1979) 22–27

Békési István

Hardy Gilbert: Vallásbölcseleti bevezetés. 36 (1977) 94–95

Weissmahr Béla: Bevezetés az ismeretelméletbe. 42 (1979) 80

Weissmahr Béla: Isten léte és mivolta. 49 (1981) 92

Béky Gellért

Istenkeresés Japánban. 50 (1981) 23–31

...keressék az Istent, szinte kitapogassák...” (Csel 18,27).
41 (1979) 12–22

Kereszty Rókus

Szent Bernát és a modern autonóm ember. 88 (1990) 16–23

Kerny Géza

Petényi Károly: „...Ich liebte die Liebe...” Alcím: Aurelius Augustinus und die Moderne. 59 (1983) 83

Kozma György

Bolberitz Pál: Isten, ember, vallás. 55 (1982) 93

Nemeshegyi Péter

Isten, a kifejezhetetlen. 41 (1979) 5–12

Németh József

Mutasd meg arcodat! 41 (1979) 39–45

Szabó Ferenc: Lélekben és igazságban. Tanulmányok és vallomások.
74 (1987) 87–88

Mehrle Tamás

Horváth Sándor O.P. Emlékkönyv: Örök eszmék Aquinói Szent Tamásnál. Összeállította: Dabóci Mária, Fila Béla, Fila Lajos. 72 (1986) 87

Nemeshegyi Péter

Isten, a kifejezhetetlen. 41 (1979) 5–12

Németh József

Mutasd meg arcodat! 41 (1979) 39–45

Szabó Ferenc: Lélekben és igazságban. Tanulmányok és vallomások.
74 (1987) 87–88

Péteri András

Klaus M. Meyer-Abich: Determination und Freiheid (Determinizmus és szabadság). 75 (1987) 80

Puskely Mária

Simone Weil. 41 (1979) 45–52

R.

Szabó Ferenc: A szeretet hullámhosszán. Miért élünk, miért hiszünk?
36 (1977) 95

Szabó Ferenc

A mai ember istenkeresése. 41 (1979) 27–33

Romano Guardini (1883–1968). 1 (1969) 51–56

Teilhard lelki üzenete. 20 (1973) 92–95

Testben való létünk. 79 (1988) 5–13

Szent Ágoston

Szent Ágoston a teremtésről 14 (1972) 68–71

Weissmahr Béla

Beszélgetés a családról. 13 (1972) 23–28

Filozófiai megjegyzések az igazság isteni voltáról. 81 (1989) 5–12

 

19. Egyéb teológiai témák

 

Anonim

Keresztény életformák. 29 (1976) 3–4

Alszeghy Zoltán

„Micsoda az ember?” 14 (1972) 5–10

B.A.

Levelesládánkból: Kérdésekre válaszolunk. 1. Mi az engesztelés?
74 (1987) 79–80

B.H.

Levelesládánkból: Kérdésekre válaszolunk. 2. A sátán is osztogathat kegyelmeket? 75 (1987) 75–76

Babos István

Az ember és a szimbólumok. 58 (1983) 28–32

Balás Dávid

A hála gondolata az egyházatyáknál. 25 (1975) 56–59

Bleickert, Günter

Ábrahám hallgat Istenére. Beszélgetés Izrael ősatyjával. 75 (1987) 44–49

Gianone Egon

Teológiai évkönyv 1982. Szerkesztette Szennay András. 63 (1984) 82–83

Höffner, Joseph

Az Egyház és az ördög. 39 (1978) 67–69

Kereszty Rókus

Közösség az egyházban. 83 (1989) 12–18

Lelóczky Gyula

Az emberszív angyalai és démonai. (Hibaigazítás: 26, 1975, 96. o.)
25 (1975) 65–68

Nagy Ferenc

A misestipendiumok teológiája. 24 (1974) 62–63

Keresztény hit és demonológia. 30 (1976) 73–75

Németh József

A hétköznapi dolgok és szavak teológiája. 65 (1985) 25–34

Őrsy László

A közösségi megkülönböztetés teológiai kiértékelése.
85 (1990) 36–45

Schutz, Roger

A közösség parabolája. 83 (1989) 55

Szabó Ferenc

Gál Ferenc: A teremtett és megváltott ember. 10 (1971) 108–109

Keresztény szabadság és felszabadítás. Újabb vatikáni dokumentum.
70 (1986) 77–80

Szigeti Miklós

Az engesztelés teológiája. 61 (1984) 22–29

W.J.

Így koncipiálunk mi... 25 (1975) 89

 

 

IV. ERKÖLCSTEOLÓGIA

 

1. Általános témák

 

Anonim

A kanadai püspöki kar körlevele a lelkiismeretről, 1974. 35 (1977) 64–71

Anonim

A kanadai püspöki kar körlevele a lelkiismeretről. (2. rész.)
36 (1977) 60–65

Anonim

„Én vagyok az út” (Jn. 14,6). 36 (1977) 3–4

Anonim

Értékrend és értékre nevelődés. 88 (1990) 3–4

Anonim

Ne uralkodjék testeteken a bűn! 79 (1988) 3–4

Aubert, Jean-Marie

A föld sója. 36 (1977) 5–15

Beckmann, Heinz

Milyen béke a földön? 36 (1977) 76–77

Békési István

Varga Andor: Az erkölcsi élet alapjai. 41 (1979) 91–92
Varga Andor: Élet és erkölcs. 49 (1981) 92

Szentmártoni Mihály: A személyi érettség felé. 42 (1979) 80

Benkő Antal

Boda László: A keresztény nagykorúság erkölcs-teológiája. 82 (1989) 93–94
Értékeink összeütközése és rendje. 88 (1990) 51–59

Eke B. Antal

F. Böckle: A morálteológia alapfogalmai. 29 (1976) 91–92

Vajda József: Megszentelt élet. 43 (1979) 92

Hegyi György & Antal Pál

Érett emberséggel. 65 (1985) 34–40

Lelóczky Gyula

Gondolatok Jézus evangélumának erkölcsi értékrendjéről. 88 (1990) 5–16

Morel Gyula

Keresztény értékek a szekularizált világban. 88 (1990) 42–50

Nagy Ferenc

A keresztények erkölcsi hivatása. 13 (1972) 35–43

Az „új ember” élménye és küzdelme. Elmélkedés Szent Pál nyomán.
36 (1977) 42–49

Newman, John Henry

A lelkiismeret. 36 (1977) 65–71

Pápai Lajos

„Fejlődő erkölcs – erkölcsös fejlődés.” 36 (1977) 15–23

S.M. (= Sántha Máté?)

P.- A. Liégé: Krisztusi élet. (Vivre en chrétien.) Fordította: Bernáth Ferenc. 18 (1973) 95–96

Szabó Ferenc

Király Ernő: A keresztény élethivatás. A keresztény élet az erkölcsteológia fényében. 59 (1983) 84–85

Materializmus és keresztény értékek. 88 (1990) 24–42

 

2. Igazság, hűség

 

Anonim

Hűség az elkötelezettségben. 82 (1989) 3–4

Anonim

Szenteld meg őket az igazságban. 81 (1989) 3–4

Alszeghy Zoltán

Egyetlen igaz vallás? 81 (1989) 23–30

Dander, Franz

Isten hűsége. 64 (1984) 5–8

Fejős Ottó

A „nyitott kapu napja”. 59 (1983) 62–64

Lelóczky Gyula

John C. Haughey S.J.: Should Anyone Say Forever? (Mondhatja-e bárki is: Örökké? 32 (1976) 89–91

Nemeshegyi Péter

A hűség, elkötelezettség útjain. 82 (1989) 5–11

Németh József

Az igazság Szent János evangéliumában és leveleiben. 81 (1989) 12–23

Péteri Pál

Gondolatok az igazlelkűségről. 81 (1989) 37–43

Szabó Árpád

Igazság és mások tiszteletben tartása. 81 (1989) 31–36

Szentmártoni Mihály

Hűség és a személyiség kiteljesedése. 82 (1989) 11–18

Weissmahr Béla

Filozófiai megjegyzések az igazság isteni voltáról. 81 (1989) 5–12

 

 

3. Becsületesség, (szociális) igazságosság

 

Anonim

A medellini konferencia záróokmányából (1968). 31 (1976) 64–70

Anonim

Egy emberségesebb világért. (Levelek a taizéi „Communion” c. kiadványból és a „Taizéi levelek”-ből. 31 (1976) 87–92

Anonim

Egy emberségesebb világért. (Taizéi levelek.) 31 (1976) 87–92

Anonim

Igazságot - szeretetben. 31 (1976) 3–4

Baranyi Imre

H. Schwan & W. Filmer (Hsg.): Verzichten lernen. (Tanuljunk lemondani.)
79 (1988) 85–86

Bellet, Maurice

Becsületesség az autókormánynál. 65 (1985) 40–48

Belon Gellért

Igazságosság, jog és evangélium. 31 (1976) 18–27

Eke B. Antal (szerk.)

A világ püspökei az igazságosságról. 31 (1976) 34–46

Halász Lajos

Magyar misszionáriusok az igazságosságért. 2. 31 (1976) 77

Kaufmann József & Papilla Lajos

Magyar misszionáriusok az igazságosságért. 1. 31 (1976) 75–77

Mészáros Ferenc

Magyar misszionáriusok az igazságosságért. 3. 31 (1976) 77–78

Őrsy László

Néhány gondolat a hitről és az igazságosságról. 31 (1976) 5–18

Pálinkás István

Magyar misszionáriusok az igazságosságért. 4. 31 (1976) 78–79

Pushpa Teréz

Magyar misszionáriusok az igazságosságért. 5. 31 (1976) 79–80

R.

Egyházatyák az igazságosságról. 31 (1976) 27–33

Ritter Márton

Gondolatok a becsületességről. 65 (1985) 19–24

Russo, François

A szegénység a mai gazdasági és társadalmi átalakulás szemszögéből.
30 (1976) 28–34

Személyi József

... Olyannal mérnek majd nektek is!” (Mt 7,2.) 31 (1976) 81–87

Zichy Aladár

Az igazság és a harmadik világ. 31 (1976) 70–75

Döntő kérdések. A szegénység és a harmadik világ. 30 (1976) 36–42

Remény a harmadik világban. 22 (1974) 20–27

 

4. A munka teológiája, munkaerkölcs

 

Alszeghy Zoltán

A munka mint a megváltás folytatása. 35 (1977) 19–25

Chenu, Marie-Dominique

A Teremtő munkatársai. 35 (1977) 13–19

Chilla Raymond

A gyermek Jézus és József, az ács. 35 (1977) 33–37

Lelóczky Gyula

Megszentelődésünk a munkában. 35 (1977) 25–33

Miskolczy Kálmán

Egyházatyák a munkáról. 35 (1977) 71–74

S.M. (= Sántha Máté?)

M.D. Chenu: Pour une théologie du travail. (A munka teológiája érdekében. Németül: Die Arbeit und der göttliche Kosmos.) 35 (1977) 90–91

Szabó Ferenc

Megszentelni az emberi erőfeszítést. Gondolatok Teilhard de Chardin műveiből. 35 (1977) 77–79

 

5. Nemiség és erkölcs

 

Boór Márta

Nők a nőgyógyász rendelőjében. 77 (1988) 11–15

Gründel, Johannes

Szekszualitás és kereszténység. 14 (1972) 14–26

K.L.

Joachim Illies: Úton. Levelek Tamáshoz. Fiatalok problémái. 65 (1985) 91–92

Kovács László

Christa Meves: Élni akarok! 62 (1984) 84

R.

A Hittani Kongregáció nylatkozata a nemi erkölcs néhány kérdéséről.
30 (1976) 66–67

Rácz Imre

A nemi erkölcs kérdéseiről - mai keresztény szemmel. 36 (1977) 33–42

Teleki Béla

Michel Quoist: Szeress! Dani naplója. 66 (1985) 95–96

 

6. Házasság, család, családtervezés

 

Anonim

Igen a gyermeknek. A svájci püspökök körlevele 1977 39 (1978) 53–56

Benkő Antal

Michael Laimer: Igen vagy nem, de hogyan? 71 (1986) 97

Iezzi, Anthony

A házasság átfogó képét elénk táró enciklika. 43 (1979) 73–75

Rotter, Hans

Gondolatok a születésszabályozásról. 45 (1980) 76–80

Smolnig, Stanislaus & Fényes Márk

A családtervezés problematikájához. 62 (1984) 37–45

Szabó-Alapi Emese

John és Sheila Kippley: A természetes családtervezés művészete.
76 (1987) 95–96

tb

Szabó Ferenc (és mások): Személy, házasság és család. 83 (1989) 92–93

Teleki Béla

A család asztalára:

Chuck Gallagher S.J.: Beszéljük meg! 76 (1987) 96

Török Jenő

Trobisch, Walter: Heiraten oder nicht? (Házasodjunk?) 17 (1973) 95–96

W.L. Herbert & F.U. Jarvis: Kleiner Leitfaden der Eheberatung. Angolból fordította és átdolgozta Walter Wydler. 30 (1976) 90–91

 

7. Eutanázia, magzatelhajtás, öngyilkosság, erőszak

 

Anonim

Az ember joga az élethez és az eutanázia. A német püspökök 1975-ös körlevele. 28 (1975) 58–61

Cottier, Georges

Van-e keresztény tanítás az erőszakról? 31 (1976) 47–57

Ringel, Erwin

Az öngyilkosság: Végzet? Kihívás? 49 (1981) 26–34

Somfai Béla

A születendő ember méltósága. 72 (1986) 21–30

Sz.F. (Szabó Ferenc)

A Hittani Kongregació Instrukciója a születő élet tiszteletéről és az utódnemzés méltóságáról. 74 (1987) 57–60

 

V. EGYHÁZJOG/KÁNONJOG

 

Békési István

Őrsy László: Egyházjog és teológia. 36 (1977) 94–95

Hollós János

A keleti katolikus egyházak kánoni kódexe. 88 (1990) 100–105

Koncsik Endre

Az Egyházi Törvénykönyv. A Codex Iuris Canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és magyarázattal. Szerkesztette, fordította és a magyarázatot írta Erdő Péter. 70 (1986) 96–97

Kozma György

A vasárnap az új egyházi törvénykönyvben. 59 (1983) 60–62

Őrsy László

Az új egyházi törvénykönyvről. 58 (1983) 66–72

Jog és Lélek. 26 (1975) 32–37

tb

Szabó Ferenc (és mások): Személy, házasság és család. 83 (1989) 92–93

Teleki Béla

Az új kódex és Isten népe. 80 (1988) 76–85

 

VI. PASZTORÁLTEOLÓGIA, PASZTORÁCIÓ

 

1. A lelkipásztorkodás területei és módszerei

 

Anonim

A lelkipásztori szolgálatok rendezésének alapelvei. (A Német Püspöki Kar határozatából, 1977.) 67 (1985) 65–70

Anonim Alois Müller:

Kereszténység, Egyház – új szemmel. 12 (1971) 96

Anonim

Papok és szerzetesek – ma. 9 (1971) 3–4

Anonim

Pastorale. 12 (1971) 97

András Imre

A plébániai lelkipásztorkodás átalakulása. 12 (1971) 5–14

B.A.

Nemzetközi találkozó a helyi egyházról. (St. Trudo/Brugge, Belgium, 1985. június 2–8.) 67 (1985) 71–75

Bommer, Josef

Dinamikus egyházközösség és népi vallásosság. 58 (1983) 32–40

Chilla Raymond

Egyházközségünk lelki megújulása. 41 (1979) 75–77

Eke B. Antal

Házszentelés. 63 (1984) 88

Forró Ferenc

Pastorale-sorozat:

H. Fischer, N. Greinacher & F. Klostermann: Az egyházközösség.
13 (1972) 91

Gianone Egon

Teológiai évkönyv 1975. Mai indítások a lelkipásztori munkához. Szerkesztette Cserháti József, Keszthelyi Ferenc, Nyíri Tamás.
35 (1977) 92–93

Gindl, Anton

Másokért élni. 38 (1978) 77–78

H. L.

A mise a lelkipásztorkodásban. 24 (1974) 76–79

L. K.

Hivatásom: katekéta. 67 (1985) 75–77

Mihályi Gilbert

A lelkipásztori munka. 35 (1977) 38–45

Puskely Mária

Szekták vagy új vallási mozgalmak – lelkipásztori kihívás. 70 (1986) 84–86

„Tegyétek, amit mond! Gondolatok a lelkivezetésről.” 77 (1988) 39–50

Szabó Ferenc

Szalai János: Igehirdetés és liturgia. 8 (1970) 91–92

Szentmártoni Mihály

Apostolkódás odafigyeléssel. 86 (1990) 22–31

Teleki Béla

Lelkipásztorkodás és élet. 87 (1990) 29–43

Török Jenő

A lényegi sorrend. 4 (1969) 70–78

 

2. A lelkipásztor

 

Anonim

Levelesládánkból: 1. Papi szolgálat, papi hivatás. 22 (1975) 86

Anonim

Papi gondok és remények. 76 (1987) 90–91

B.T.

Jöjj, kövess engem! – Szerkesztették: Dr. Liptay György és Dr. Kozma György. 67 (1985) 90

Baranyi Imre

A lelkipásztori arcél. 82 (1989) 59–64

Cserháti Ferenc

Felelősségünk az Egyházban. 86 (1990) 43–51

Dander, Franz

A pap mint a keresztény remény tanúja. 22 (1974) 47–48

E.H.

„Miért vagy én lelkem szomorú és miért háborgatsz engem?” Egyéni reflexiók Boros László könyvéhez, „A köztünk élő Isten”-hez. 8 (1970) 88–90

Kerny Géza

Bánk József: Jézus közelében. 52 (1981) 87–88

Kis György

Egy rendhagyó aranymise. 57 (1983) 77–78

Lelóczky Gyula

Henri J.M. Nouwen: The Living Reminder. Service and Prayer in Memory of Jesus Christ. (Az élő emlékeztető. Szolgálat és ima Jézus Kristus emlékére.) 42 (1979) 84–86

Lukács László

A szolgálat lelkisége. 67 (1985) 48–53

Lelkipásztori kommúnió. 80 (1988) 15–24

Lustiger, Jean-Marie Pongrácz Lóránt

„Szívem szerinti pásztorokat... (Jer. 3,15). 67 (1985) 36–48

Péteri András

Rolf Zerfass: Menschliche Seelsorge. Für eine Spiritualität von Pristern und Laien im Gemeindedienst. (Emberies lelkipásztorkodás. Az egyházközségben működő papok és laikusok lelkiségéhez.) 67 (1985) 88–89

Pongrácz Lóránt

Dr. Pongrácz Lóránt apátfalvi plébános lelki végrendelete. 9 (1971) 81–83

Teleki Béla

A plébániai élet teológiájához. 63 (1984) 19–26

Pap az élet kohójában. 67 (1985) 17–26

 

3. Pasztorálaszisztensek, világiak lelkipásztorkodása

 

Baranyi Imre

Világiak a lelkipásztorkodásban. 83 (1984) 60–62

Benkő Antal

Kézikönyv világiak lelkipásztori kisegítők számára. „B” év, 1. kötet: Adventtől nagyböjtig. 78 (1988) 98

Cserháti Ferenc

Lelkipásztorkodási lehetőségek a világiak részére. 88 (1990) 112–117

Társas apostolkodás a világiakkal. 76 (1987) 27–34

Gróh Béla

Adottságok és lehetőségek a diakonátussal kapcsolatban. 9 (1971) 79–81

Knapp, Andreas

Elmélkedés a felolvasókról. 77 (1988) 73–77

Megvigy Mihály

A licenciátus-intézmény mai szemmel. 38 (1978) 32–38

P.Gy.

Egy „pótkáplán” életéből. 71 (1986) 87–88

Papp György

A jövő útja? 72 (1986) 77–80

Teleki Béla

A laikusok lelkipásztori szolgálatáról:

Patrick McCaslin & Michael G. Lawler: Sacrament of Service. (A szolgálat szentsége.) 73 (1987) 96

Virginia S. Finn: Pilgrim in the Parish. (Zarándokok a plébánián.)
73 (1987) 96

 

4. Az evangélium hirdetése, evangelizáció

 

Anonim

A mai világ evangelizálása. 22 (1974) 61–64

Anonim

Az evangelizáció jelene és jövője Latin-Amerikában. 43 (1979) 61–65

Anonim

Egy nagy magyar népmisszionárius: Csepellényi György. (Kollarics Joachim 1770-ből való életrajza nyomán, amely Szőllősi Gáspár latin munkájának korabeli fordítása.) 38 (1978) 64–66

Anonim

Evangelizáció és népi vallásosság Latin-Anerikában. (A pueblai nyilatkozatból.) 58 (1983) 60–63

Anonim

Hirdessétek az evangéliumot (Mk. 16,15). 37 (1978) 3–4

Anonim

K. Rahner: Igehirdetés és mitosztalanítás. 2 (1969) 88–91

Anonim

Küldetés – tanúságtétel. 86 (1990) 3–4

Anonim

Néhány szempont a szentbeszédre készülő papnak. 25 (1975) 64–65

Alszeghy Zoltán

Életfeladatunk, az evangelizálás. 37 (1978) 5–12

Békés Gellért

Az ige szolgálatában. 2 (1969) 3–16

Békési István

A népmissziók. 18 (1973) 23–31

Cserháti József

Mai igehirdetésünk és a hit. 21 (1974) 12–19

Danneels, Godfried

A „szekularizált” Európa evangelizálása. 74 (1987) 19–32

Eke B. Antal

Csőgl János: Igehirdetésünk a szentmisében. 39 (1978) 88–89

Dr. Petényi Károly (Lelkes Lajos): Új igehirdetés. Korszerű szentbeszédek vasár- és ünnepnapokra. 33 (1977) 92–94

Emeis, Dieter

Az egyházközség mint a katekézis előfeltétele és célja. 37 (1978) 25–30

Forró Ferenc

Pastorale-sorozat:

E. Bartsch (és mások): Az igehirdetés. 13 (1972) 92

Hegyi György

Bánk József: Igére vár a nép. 65 (1985) 89

Knapp, Andreas

Elmélkedés a felolvasókról. 77 (1988) 73–77

L.K.

Hivatásom: katekéta. 67 (1985) 75–77

Lelóczky Gyula

Keresztény életünk mint küldetés. 86 (1990) 5–13

Lukács László

A tanúság igéjével. 37 (1978) 16–24

Medvigy Mihály

Liturgia és katekézis. 37 (1978) 69–73

Nagy Ferenc

Theodor Filthaut: Igehirdetés zsinat után. 12 (1971) 96–97

Őry Miklós

Pázmány az ige szolgálatában. 2 (1969) 47–70

Puskely Mária

Jacques Loew: Beszélgetések. Fordította Somogyi B. Gerő és Jáky Ilona.
28 (1975) 86–87

R.

A kateketikai direktórium és a kateketikai kongresszus. 12 (1971) 35–44

Találkozás Istennel: I. Isten a mennyei Atyánk. Szerkesztette Dr. Cserháti József pécsi püspök. 49 (1981) 91

Rácz Imre

A kérügma teológiája és jelentősége lelkipásztorkodásunkban.
37 (1978) 12–16

Szabó Ferenc

A francia munkásmisszió kezdetei. 31 (1976) 57–64

Szalai János: Igehirdetés és liturgia. 8 (1970) 91–92

Tomka Ferenc

Szentírás és lelkivezetés. 39 (1978) 33–40

Wulf, Friedrich

A hitélmény mint a keresztény tanúságtétel előfeltétele.
86 (1990) 13–21

 

5. Családpasztoráció, jegyesoktatás

 

Anonim

A család a mai világban. A francia püspöki családbizottság üzenete, 1984. március. 62 (1984) 60–63

Anonim

A szeretet Hálója. 62 (1984) 3–4

Anonim

Házastársak értéktáblája. 63 (1984) 71–72

Anonim

Örök útitársak. 62 (1984) 16–22

Balogh Vince

Családpasztoráció ma. 62 (1984) 32–37

II. János Pál pápa

A család az emberiség iskolája. A pápa beszéde 1983. nov. 6-án.
62 (1984) 58–60

K.G.

Az Opus Mystici Corporis kiadványai 1978-ban:

Maurice és Geneviéve Abiven: Élet kettesben. Ford. Bihari László és Pásztor Éva 41 (1979) 87–88

Kis Mónika

Erőviszonyok a mai keresztény családban. 62 (1984) 5–16

Kozma György

Vittorio Bachelet, a család és közélet „szentje”. 62 (1984) 45–50

Liptay György

Erősebb, ami összeköt, mint ami elválaszt. 47 (1980) 48–54

Őry Miklós

Két esküvőre. 62 (1984) 72–74

S.M. (= Sántha Máté?)

A családok jubileuma Rómában. 62 (1984) 74–75

Surányi Imre

Jegyesoktatás dióhéjban. 14 (1972) 27–32

Széneszi Miklós

Családegyház. 29 (1976) 38–45

Szabó Ferenc

A. Auer (és mások): A testben való ember. Test és nemiség mai keresztény szemmel. 54 (1982) 92

T.M.

Jegyesekkel beszélgetünk 1–4. 21 (1974) 85–86

Török Jenő

Adenauer Paul (kiadó): Ehe und Familie. (Házasság és család.) Ein pastorales Werkbuch. 18 (1973) 97

 

6. Fiatalok lelkigondozása

 

Anonim

Az ifjúság evangelizálása. 57 (1983) 56–58

Benkő Antal

Antal testvér. 55 (1982) 91–92

Eke B. Antal

Keller, Albert & Rupp, Walter: Gottesbilder junger Menschen. „Eine gewisse Wärme, ein gewisser Rückhalt.” (Fiatalok Isten-képe. „Valami melegség, valami támasz.” Hrsg. Eberhard von Lemmingen. 57 (1983) 90–91

K.L.

Joachim Illies: Úton. Levelek Tamáshoz. Fiatalok problémái. 65 (1985) 91–92

Kozma György

Isten: igen, Egyház: nem? 57 (1983) 30–34

Rácz Imre

Kereső fiatalok. 57 (1983) 5–12

Teleki Béla

Fiatalok és Jézus Krisztus. 57 (1983) 12–21

Umberta de Vanna könyvei fiataloknak: – Mi értelme van az életednek?
75 (1987) 82–83

 

7. Öregek és betegek lelkigondozása

 

Anonim

Egy beteg levele betegtársaihoz. 58 (1983) 78–79

Anonim

Haldoklók mellett. 39 (1978) 69–73

Hevenesi János

A betegek lelkipásztori szolgálata. 33 (1977) 38–45

Teleki Béla

Keresztény segítségnyújtás haldoklóknak. Szerk. Harmut Nikelski.
64 (1984) 91–92

 

8. Bűnözők, válságban levők és „távolállók” lelkigondozása

 

Baranyi Imre

Mácz István: Élni vagy meghalni? 80 (1988) 87–88

Benkő Antal

A távolállók lelkipásztori gondozása: – Bertsch L. & Bieger E.: Erfahrungen mit Randchristen. (Tapasztalatok a perem-keresztényekkel.) 74 (1987) 86

Friedberger W.: Pastoral mit Distanzierten. (Lelkipásztorkodás a távolállókkal.) 74 (1987) 86–87

Mette N.: Kirchlich distanzierte Christlichkeit. (Az Egyháztól távolálló kereszténység.) 74 (1987) 86–87

Wieh H.: Kirchenfremde Christen. (Egyház-idegen keresztények.)
74 (1987) 86–87

II. János Pál pápa

A toxikománia lelki betegség. 79 (1988) 48–59

Harald, N. & G. Sporschill

Mondd el, mi történt veled? 79 (1988) 44–47

Nourissat, Jacques

Néhány eszköz az elvált és újraházasodott keresztények szolgálatára.
62 (1984) 23–32

Rothaus, Heinrich

A szenvedélyek megtapasztalása. 79 (1988) 13–20

S.M. (= Sántha Máté?)

A Szentatya látogatása a római Rebibbia börtönben. 61 (1984) 71–72

 

9. Egyéb pasztorációs témák

 

András Imre

Schriften zur Pastoralsoziologie. Herausg. von Erich Bodzenta, Norbert Greinacher, Walter Menges. I-V. 12 (1971) 98–99

Bommer, Josef

Dinamikus egyházközség és népi vallásosság. 58 (1983) 32–40

Fülöp Gergely

A munkáspüspök. 67 (1985) 53–60

Gróh Béla

Gondok, örömök, igények a külföldi magyar lelkipásztorkodásban.
18 (1973) 81–84

Pfeiffer Miklós

A honfitársait gondozó magyar pap néhány gondolata. 43 (1979) 79–81

Tóth József

Lelkipásztorkodás az értelmiség körében. 14 (1972) 86–89

 

VII. HITOKTATÁS, VALLÁSOS NEVELÉS

 

1. Általános témák

 

Anonim

Az Opus Mystici Corporis kiadványai 1978-ban:

Th. Maertens: Bepillantás a Bibliába. 41 (1979) 89

Anonim

Neveljünk az Úr szellemében. 76 (1987) 3–4

Aerens, Luc

Katekézis és megtérés. 76 (1987) 43–50

Benkő Antal

Tallózás a katekétika mezején. 37 (1978) 30–36

Cser Palkovics István

Ignace Lepp: Hygiene der Seele. 1 (1969) 56

Dicenti Gyula

Nevelő – diploma nélkül. 76 (1987) 50–59

Fényesi Márk

Keresztény önnevelés. 76 (1987) 35–43

II. János Pál pápa

A pápa a katolikus nevelés nemzetközi hivatalához (OIEC) 1986. november 5-én. 76 (1987) 65–68

L.K.

Hivatásom: katekéta. 67 (1985) 75–77

M.E.

Bánk József: Fegyelem és kegyelem. 20 (1973) 97

Mészáros István

Néhány tanulság hazai nevelésügyünk közelmúltjából - 1950–1990.
88 (1990) 117–124

Németh József

A tanítványok Jézus iskolájában. 76 (1987) 5–14

R.

A Fribourg-i „École de la foi”. 30 (1976) 82–84

A kateketikai direktórium és a kateketikai kongresszus. 12 (1971) 35–44

Találkozás Istennel. Szerkesztette Dr. Cserháti József pécsi püspök. II. Jézus Krisztus a testvérünk; III. Az Egyházban élünk a Szentlélek által.
52 (1981) 88–89

Rácz Imre

Vallásos nevelés és emberi teljesség. 76 (1987) 14–19

Szabó Ferenc

Szent Ambrus katekézise. 50 (1981) 85–93

Szent Ágoston

Szent Ágoston tanácsai a hitoktatóknak. Fordította és kommentálta Balás Dávid 37 (1978) 65–67

Teleki Béla

A hitoktatás alapkérdései. 81 (1989) 63–71

A hitoktatás gyakorlata. 83 (1989) 56–60

Hitoktatási módszerek. 85 (1990) 55–63

Nevelési módszerek keresztény szemmel. 76 (1987) 19–27

 

2. Hittankönyvek

 

Anonim

A Bíborosi Bizottság nyilatkozata a holland katekizmusról. 1 (1969) 61–64

Baranyi Imre

Hittankönyvek: – Hitelemzések, Jézushoz megyünk c. hittankönyvhöz.
71 (1986) 96–97

Hitelemzések, Jézussal élünk c. hittankönyvhöz. 71 (1986) 97

Jézushoz megyünk. 71 (1986) 96

Jézussal élünk. 71 (1986) 96

Nagykorúság Krisztusban. 71 (1986) 97

Benkő Antal

A Biblia képregényben. Újszövetség: 1. Jézus, Mária fia; Az Ószövetség nagyjai: 1–2. Ábrahám; 3. Jákob.– Izrael; 4. József. 55 (1982) 91–92

Három hittankönyv: Bibliai történetek és a katolikus vallás alapigazságai. Összeállította Hársfalvi Lajos; Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket; Az üdvösség története. 42 (1979) 78–79

Kérdezzük meg a Szentírást. Bibliás katekizmus. 51 (1981) 92–93

Őry Miklós

Hitünk és életünk. (Hittankönyv.) 30 (1976) 93–94

Cs.B. Az új magyar hittankönyvek. 17 (1973) 86–87

Dander, Franz

Neues Glaubensbuch. Der gemeinsame christliche Glaube. (Új hittankönyv. A közös keresztény hit.) Kiadók: J. Feiner és L. Vischer.
21 (1974) 82

Hegyi György

Képes Biblia. Ford. Dr. Edelényi István. 61 (1984) 89–90

Kerny Géza

Nagy a hitünk misztériuma. Hit és élet képes füzetsorozat 2. Ford. Dr. Török Jenő és Jáky Jolán. 48 (1980) 89

Kozma György

A Mennyei Atya szeret minket. 57 (1983) 88–89

György Attila: Keresztény tanítás rajzokban. 57 (1983) 89

r.a.

Gabriele Miller & Josef Quadflieg: Der neuen Katechismusunterricht. Schulpraktischer Kommentar zum Arbeitsbuch „glauben – leben – handeln”.
6 (1970) 94

Glauben – leben – handeln. Arbeitsbuch zur Glaubensunterweisung. Herausgegeben von den deutschen Bischöfe. 6 (1970) 93–94

S.M. (= Sántha Máté?)

P. Harmath Károly: Megváltásunk szent éve. 58 (1983) 88–89

Živko Kustić: „Ez a mi hitünk ...” Horvátból fordította Bodrogi Jolán.
47 (1980) 95–96

Sz.

Képes Biblia. I–II. 85 (1990) 100–101

Szabó Ferenc

Anne de Vries: Fiatalok Bibliája. 25 (1975) 86

Váry

H.M. Schulz: Mit csinál a Jóisten egész nap? 48 (1980) 89–90

 

3. Gyermekek hitoktatása, vallásos nevelés a családban

 

Anonim

Az olasz püspökök levele minden gyermekhez. 44 (1979) 59–62

Baranyi Imre

Teleki Béla: Óvodásunk a családban. 88 (1990) 144

Eszes Éva

Az óvodások pszichológiája és hitoktatása. 88 (1990) 60–74

Fényes Márk

Rajz Mihály: Családunk katekizmusa. 63 (1984) 86–87

Gagey, Anne

Papi édesanyának lenni. 88 (1990) 82–85

Kranenburg, Giny

Az Opus Mystici Corporis kiadványai 1978-ban:

Monika Nemetschek: Isten a gyermek életében. Ford. Petur M. 41 (1979) 88

Löffler Mária

Krisztus minden gyermeket vár. 52 (1981) 36–42

Madinger, H.

Isten nélkül félresikerül a nevelés. Beszéljetek Istenről! (Fordította Sz. A.) 82 (1989) 87–88

Orbán Miklós

Hogyan ismertessük meg kisgyermekünket a Szentírással? 2 (1969) 44–46

Puskely Mária

Eva Petrik: Gyermekeimmel. Indíttatások iskolás gyermekek vallási neveléséhez lelkipásztorok és szülők számára. 28 (1975) 87

S.M. (= Sántha Máté?)

Dr. Gyökössy Endre: Együtt a szeretetben. 52 (1981) 89–90

Szőllősy Julianna

Halál – vagy túláradó élet? Gyermekek találkozása a halállal.
49 (1981) 34–42

Teleki Béla

Hajnal Róbert és Hajnal György: Engedjétek hozzám jönni. Misekatekézisek gyermekek számára. 65 (1985) 90–91

Heidi és Jörg Zink: És lesz a kutyáknak szárnyuk a mennyországban?
79 (1988) 87

Török Jenő

J. Buchmann & H.-D. Braun (szeré.): Gott im Alltag der Familie. (Isten a család hétköznapjaiban.) 29 (1976) 93–94

Ujváry J.

Isten gyermeke vagyok. Ima- és énekeskönyv katolikus gyermekek számára.
44 (1979) 89–90

 

4. Fiatalok és felnőttek vallásos nevelése

 

Békési István

A népmissziók. 18 (1973) 23–31

Benkő Antal

A lélek erejével. Keresztény nagykorúság. A bérmálkozók hittankönyve.
47 (1980) 95

Az Opus Mystici Corporis kiadványai 1978-ban:

F. Monfort: A szeretet hite. Ford. Keszei István. 41 (1979) 89

Életadó lélek. Bevezetés a keresztény hitéletbe. Összeállította Szabó Ferenc, Puskely Mária közreműködésével. 46 (1980) 89

Jézus barátai. Második hittankönyv. 47 (1980) 95

Exeler, Adolf

A hithirdetés lehetőségei fiatalok között. 57 (1983) 21–29

Kerny Géza

A magyar cserkészet vallásos jellege. 81 (1989) 77–79

R.

Találkozás Istennel: I. Isten a mennyei Atyánk. Szerkesztette Dr. Cserháti József pécsi püspök. 49 (1981) 91

Teleki Béla

Csanád Béla: Védőszented példaképed. 66 (1985) 95–96

Fiatalok és Jézus Krisztus. 57 (1983) 12–21

Umberto de Vanna könyvei fiataloknak: – Hinni? Tizenhat éves fejjel?
75 (1987) 83

Mi értelme van az életemnek? 75 (1987) 82–83

 

5. A vallásos nevelés mai problémái, a hitoktatás új irányai

 

B.A.

Pénzes János: Hittel élni jó. Kézikönyv az ifjúsági csoportok számára.
75 (1987) 84–85

Baranyi Imre

Engelbert Gross: Mit Schülern neu zur Sache kommen. 76 (1987) 94

Farkasfalvy Dénes

A hitoktatás mai irányai az Egyesült Államokban. 12 (1971) 25–35

Lelóczky Gyula

A hitoktatás helyzete az Egyesült Államokban. 37 (1978) 38–45

Németh József

Nevelési problémák a mai kor fiataljaival. 53 (1982) 48–54

Szabó Ferenc: Az emmauszi úton. Hitünk megalapozása. 78 (1988) 94–95

-r -a

A vallásos nevelés problémái Nyugatnémetországban. 18 (1973) 45–54

 

VIII. HITTÉRITÉS, MISSZIÓ

 

1. Általános témák

 

Anonim

Az osztrák püspöki kar pásztorlevele a missziók 1972-es világnapjára.
21 (1974) 53–55

Anonim

Evangelizálás a fejlődő népeknél. 38 (1978) 23–32

Anonim

„Hidacska”. 28 (1975) 78–79

Anonim

Isten országának terjedése az egyházatyáknál. 38 (1978) 59–61

Anonim

Minden népnek. 38 (1978) 3–4

Anonim

Örömmel vagyok-e keresztény? Az osztrák püspöki kar körlevele 1980 missziós vasárnapjára. 63 (1984) 56–57

Anonim

Új missziós korszak. Részlet a holland püspöki kar 1974-es körleveléből.
38 (1978) 56–59

Appenzeller, Salvius

Hithirdetés a vadon élő törzsek között. 37 (1978) 79–81

Béky Gellért

A keresztény részvétele a világmisszióban. 38 (1978) 38–45

Eke B. Antal

Jakob Mitterhöfer: Thema Mission. 38 (1978) 87–88

Höffner, Joseph

Höffner bíboros nyilatkozata ázsiai útjáról. (1978. márc. 7.).
38 (1978) 67–69

Ladányi László

Kis nemzetek missziókban. 10 (1971) 46–48

Nemeshegyi Péter

A missziós munka teológiája a zsinat után. 38 (1978) 5–11

Neuner, Josef

Mit jelent az örömhír a fejlődő országoknak? 38 (1978) 12–23

 

2. Misszió Afrikában

 

a. Ghana

 

Káró Magdolna(Sr. Magdalen)
Levelek a misszióból: Ghana.

29 (1976) 83–84

33 (1977) 80–81

35 (1977) 86

45 (1980) 83–84

48 (1980) 83

56 (1982) 81–82

60 (1983) 84–85

63 (1984) 76–77

66 (1985) 92

68 (1985) 102

71 (1986) 91–92

79 (1988) 81–82

81 (1989) 91

Magyar nővérek a nagyvilágban: Ghana.
41 (1979) 84–85

 

b. Zaire

 

Cseh Ilona

Levelek a misszióból: Zaire.

63 (1984) 74

65 (1985) 80–81

69 (1986) 85–86

71 (1986) 92

77 (1988) 84–85

Pálinkás István

Egy misszionárius naplójából. 38 (1978) 72–73

Levelek a misszióból: Zaire.

14 (1972) 93–95

24 (1974) 88–89

29 (1976) 81–82

33 (1977) 81

61 (1984) 81

66 (1985) 92–93

 

Karácsonyi Anna Petronille Levelek a misszióból: Zaire.

69 (1986) 85

74 (1987) 85

80 (1988) 75

83 (1989) 88

Mihályffy Aranka

Levelek a misszióból: Zaire.

59 (1983) 72

63 (1984) 74–75

Magyar misszionáriusok az igazságosságért: Zaire.

31 (1976) 78–79

Missziókból - missziókról: Zaire. 28 (1975) 76

Pereszlényi Etel (Etel nővér) Levelek a misszióból: Zaire

56 (1982) 81

63 (1984) 74–75

 

c. Egyéb afrikai országok

 

Baradlai Vilma

Missziós levelek a négy földrészről: Kongo, Afrika.
25 (1975) 77

Barassevich Anna

Levelek a misszióból: Egyiptom.
70 (1986) 93

Béky Gellért

Fritz Lobinger: Auf eigenen Füssen. Kirche in Afrika. (A saját lábán megálló afrikai egyház.) 38 (1978) 88–90

Koller Mária

Magyar nővérek a nagyvilágban: Belgium/Uganda.
41 (1979) 84

Pieper, Gerhard

Levelek a misszióból: Zimbabwe/Rodézia.
45 (1980) 87

Prohászka Ilona

Levelek a misszióból: Egyiptom.
51 (1981) 82–83

Magyar nővérek a nagyvilágban: Egyiptom.
46 (1980) 85–86

Ratkos páter

Levelek a misszióból: Ruanda.
74 (1987) 84–85

Umlauf Flóra

Levelek a misszióból: Dél-Afrika.
66 (1985) 91–92

68 (1985) 102

 

3. Misszió Ausztráliában

 

Anonim

Magyar nővérek a nagyvilágban: Ferencrendi misszionárius nővér, Ausztrália.
18 (1973) 88–89

Appenzeller Salvius

Magyar testvérek a nagyvilágban: Ausztrália.
38 (1978) 80–82

Pálinkás István

Levelek a misszióból: Ausztrália

42 (1979) 74

49 (1981) 82

59 (1983) 70

71 (1986) 90

 

4. Misszió Dél-Amerikában

 

a. Argentína

 

Anonim

„Ezüstlakodalom” Plátanosban.
32 (1976) 81–82

Domonkos László

Levelek a misszióból: Argentína.
35 (1977) 85–86

Komássy Jolán (M. Rafaela)

A Szent András kápolna története.
42 (1979) 70–72

Ternay János

Levelek a misszióból: Argentína.
33 (1977) 80

Tunkel Jenő

Levelek a misszióból: Argentína.

34 (1977) 82

40 (1978) 88–90

43 (1979) 84

49 (1981) 83

52 (1981) 83–84

55 (1982) 80–81

57 (1983) 79–80

61 (1984) 82–83

66 (1985) 91

70 (1986) 93–94

76 (1987) 93

 

b. Brazília

 

Anonim

Levél a brazil misszióból.
6 (1970) 86

Anonim

Levelek a misszióból: Brazília.

26 (1975) 78

48 (1980) 84

56 (1982) 82

Anonim

Magyar nővérek a nagyvilágban: Brazília.
46 (1980) 87

Annunciata nővérek

Levelek a misszióból: Brazília.
44 (1979) 83

 

Brodnyánszky Györgyike (Györgyike nővér)

Levelek a misszióból: Brazília.

56 (1982) 82

60 (1983) 84

64 (1984) 84

68 (1985) 102

Magyar nővérek a nagyvilágban: Brazília.
46 (1980) 88

Missziókból – missziókról: Brazília.
28 (1975) 76–77

Demétrius, Fráter

Levelek a misszióból: Brazília.

63 (1984) 77

66 (1985) 93

Domonkos László

Levelek a misszióból: Brazília.
63 (1984) 75

Dömötör testvér

Levelek a misszióból: Brazília.
73 (1987) 92–93

Gaál Jenő

Levelek a misszióból: Brazília.
29 (1876) 82

33 (1977) 79–80

Hets Aurelián

Fáy Dávid indián misszionárius.
38 (1978) 45–53

Hrotkó (Mária) Gizella

Levelek a misszióból: Brazília.

26 (1975) 79

56 (1982) 83

66 (1985) 92

73 (1987) 92

82 (1989) 92

Hrotkó Gizella

Magyar nővérek a nagyvilágban: Brazília.

41 (1979) 82

46 (1980) 87–88

Kléner László

Levelek a misszióból: Brazília.

44 (1979) 80–81

49 (1981) 80–81

56 (1982) 84–85

60 (1983) 83–84

68 (1985) 103

73 (1987) 90–92

79 (1988) 82–83

Kovács (Ilona) Liziő

Levelek a misszióból: Brazília.
66 (1985) 90–91

Magyar nővérek a nagyvilágban: Brazília.
41 (1979) 82

Kögl Szeverin

Levél a brazil őserdőből.
22 (1974) 83–86

Levelek a misszióból: Brazília.
40 (1978) 86–87
83 (1989) 88–89

Ócsai Borbála

Levelek a misszióból: Brazília.
54 (1982) 84–85

Palkó János

Levelek a misszióból: Brazília.

42 (1979) 73

45 (1980) 86

49 (1981) 82

52 (1981) 82

63 (1984) 75–76

80 (1988) 75

Szentimrei Dömötör

Levelek a misszióból: Brazília.
48 (1980) 85

Magyar testvérek a nagyvilágban: Brazília.
38 (1978) 78–80

 

c. Chile, Uruguay és Paraguay

 

König Elfriede(-Marie de Jésus)

Levelek a misszióból: Chile.
51 (1981) 83

Schrek Mihály

Levelek a misszióból: Chile.
34 (1977) 83

Proszt János

Levelek a misszióból: Uruguay.
43 (1979) 84

Missziós levelek a négy földrészről: Uruguay.
25 (1975) 75–76

Gaál Jenő

Levelek a misszióból: Paraguay.
26 (1975) 76–77

37 (1978) 82–83

42 (1979) 74

45 (1980) 86

52 (1981) 82

60 (1983) 82–83

64 (1984) 83

71 (1986) 91

Orosz László

Orosz László levele Paraguayból.
18 (1973) 84–85

 

5. Európai misszió

 

Anonim

Magyar nővérek a nagyvilágban: Ferences misszionárius nővér, Franciaország.
18 (1973) 87

Házkötő Rózsa

Levelek a misszióból: Belgium
30(1976) 85–86

Ngilekiro

Ngilekiro, egy Európában működő afrikai misszionárius hatodik jelentése püspökének.
38 (1978) 73–76

Schrek Mihály

Levelek a misszióból: Ausztria.
29 (1976) 84

 

6. Misszió Közel-Keleten

 

Elfriede-Mária de Jésus (König)

Missziós levelek a négy földrészről: Libanon.
25 (1975) 77–78

Kollárovits Margit

Levelek a misszióból: Szíria.
49 (1981) 82

56 (1982) 83

Libanoni levél.
20 (1973) 86–87

Missziós levelek Ázsiából: Szíria.
62 (1984) 78–79

Molnár István Bernardin

Levelek a misszióból: Izrael.
48 (1980) 85

Szabó László

Levelek a misszióból: Libanon.
71 (1986) 91

82 (1989) 90–91

Vendel János

P. Vendel János törökországi misszionárius elmélkedése.
32 (1976) 77

 

7. Misszió Távol-Keleten

 

a. Fülöp-szigetek

 

Bellér Lajos

Levelek a misszióból: Fülöp-szigetek.

30 (1976) 87

37 (1978) 84

49 (1981) 82–83

51 (1981) 80–81

55 (1982) 79

57 (1983) 82

69 (1986) 86

77 (1988) 83

Missziós levelek Ázsiából: Fülöp-szigetek.
62 (1984) 80–81

Halász Lajos

Levelek a misszióból: Fülöp-szigetek.

29 (1976) 82–83

33 (1977) 82

37 (1978) 83–84

40 (1978) 89–90

45 (1980) 86–87

54 (1982) 82–83

57 (1983) 79

61 (1984) 81–82

64 (1984) 86

65 (1985) 80

70 (1986) 92–93

Magyar misszionáriusok az igazságosságért: Fülöp-szigetek.
31 (1976) 77

Kaufmann Ferenc (József?)

Levelek a misszióból: Fülöp-szigetek.
24 (1974) 86

Kaufmann József

Levelek a misszióból: Fülöp-szigetek.
48 (1980) 84–85

63 (1984) 75

& Papilla Lajos

Magyar misszionáriusok az igazságosságért: Fülöp-szigetek.
31 (1976) 75–77

Kráhl József

Beszámoló a Fülöp-szigetekről.
49 (1981) 76–78

Levelek a misszióból: Fülöp-szigetek.

44 (1979) 81–82

55 (1982) 79–80

57 (1983) 81–82

64 (1984) 84–85

69 (1986) 84–85

70 (1986) 92

75 (1987) 78–79

Missziós levelek Ázsiából: Fülöp-szigetek.
62 (1984) 81–82

Németh László

Keresztény közösségek formálása a Fülöp-szigeteken.
83 (1989) 35–43

Levelek a missziókból: Fülöp-szigetek.
77 (1988) 86–87

79 (1988) 80–81

Papilla Lajos

Levelek a misszióból: Fülöp-szigetek.
61 (1984) 80–81

Rácz János

Levelek a misszióból: Fülöp-szigetek.
35 (1977) 86–87

Missziókból - missziókról: Fülöp-szigetek.
28 (1975) 77

Tunkel Viktor

Levelek a misszióból: Fülöp-szigetek.

34 (1977) 81

48 (1980) 86

57 (1983) 80

61 (1984) 83

66 (1985) 91

71 (1986) 89

79 (1988) 82

 

b. India

 

Anonim
Magyar nővérek a nagyvilágban: Orsolyita nővérek, India.

18 (1973) 88

Polgár István

Levelek a misszióból: India.
43 (1979) 83–84

45 (1980) 84

Pushpa (Mária) Teréz(ia nővér)

Indiai beszámoló.
17 (1973) 83–85

Levelek a misszióból: India.

24 (1974) 87–88

30 (1976) 86 37 (1978) 81

37 (1978) 81

44 (1979) 83–84

51 (1981) 83–84

55 (1982) 78

59 (1983) 72–73

65 (1985) 81–82

70 (1986) 91

77 (1988) 85

81 (1989) 91

Magyar misszionáriusok az igazságosságért: India.
31 (1976) 79–80

Magyar nővérek a nagyvilágban: India.
41 (1979) 85 46 (1980) 86–87

Missziókból - missziókról: India.
28 (1975) 76

Missziós levelek Ázsiából: India.
62 (1984) 79

Varga Bertalan

Levelek a misszióból: India.

34 (1977) 81

42 (1979) 74–75

52 (1981) 82–83

55 (1982) 78–79

63 (1984) 73

 

c. Indonézia

 

Mészáros Ferenc

Levelek a misszióból: Indonézia.

30 (1976) 85

34 (1977) 82

37 (1978) 83

40 (1978) 89

43 (1979) 81–82

48 (1980) 85–86

52 (1981) 80–81

55 (1982) 81

59 (1983) 69–70

64 (1984) 85

68 (1985) 103

74 (1987) 81–82

77 (1988) 83–84

82 (1989) 91–92

Magyar misszionáriusok az igazságosságért: Indonézia.
31 (1976) 77–78

Missziókból - missziókról: Indonézia.
28 (1975) 76

 

d. Japán

 

Abri Gyula

Levelek a misszióból: Japán.
37 (1978) 82

Béky Gellért

Levelek a misszióból: Japán.

8 (1970) 75

33 (1977) 81–82

56 (1982) 84

68 (1985) 103

76 (1987) 92

80 (1988) 74–75

Nagy József

Levelek a misszióból: Japán.

63 (1984) 73

Nemeshegyi Péter

Levelek a misszióból: Japán.

43 (1979) 82–83

70 (1986) 91

71 (1986) 90

Missziós levelek Ázsiából: Japán.

62 (1984) 79–80

 

e. Kína, Hong Kong

 

Kapczár József

Magyar testvérek a nagyvilágban: Hong Kong.

36 (1977) 88

Kirschner Antal

Levelek a misszióból: Hong Kong.
30 (1976) 84–85

52 (1981) 83

Levelek a misszióból: Kína.
14 (1972) 95

26 (1975) 77–78

43 (1979) 83

 

f. Pakisztán

 

Dömmel (Mária) Bernadette (nővér)

Levelek a misszióból: Pakisztán.

24 (1974) 86–87

34 (1977) 80

37 (1978) 82

Magyar nővérek a nagyvilágban:
41 (1979) 82–83

Mária Györgyike (nővér)

Levelek a misszióból: Pakisztán.
24 (1974) 87

45 (1980) 85

49 (1981) 81

52 (1981) 84–85

57 (1983) 80–81

65 (1985) 81

74 (1987) 84

82 (1989) 91

Magyar nővérek a nagyvilágban: Pakisztán.

41 (1979) 83–84

Missziókból – missziókról: Pakisztán.

28 (1975) 77–78

Missziós levelek Ázsiából: Pakisztán.

62 (1984) 77–78

 

g. Tajvan/Formóza

 

Ácsbolt János

Levelek a misszióból: Tajvan.

34 (1977) 82–83

56 (1982) 83

Bencze István

Levelek a misszióból: Tajvan.

42 (1979) 73–74

54 (1982) 85–86

69 (1986) 86–87

74 (1987) 82–83

Császár György

Levelek a misszióból: Tajvan.

57 (1983) 80

61 (1984) 80

66 (1985) 89–90

Gömöri Pál

Levelek a misszióból: Tajvan.

40 (1978) 88

45 (1980) 84–85

51 (1981) 81

59 (1983) 71

66 (1985) 90

Jaschkó István

Levelek a misszióból: Tajvan.

44 (1979) 82–83

52 (1981) 84

54 (1982) 86–87

60 (1983) 82

64 (1984) 86

65 (1985) 82

71 (1986) 90

74 (1987) 83–84

83 (1989) 87–88

Koch István

Levelek a misszióból: Tajvan.

51 (1981) 81–82

65 (1985) 82

Missziós levelek Ázsiából: Tajvan.
62 (1984) 80

Maron József

Levelek a misszióból: Tajvan.
59 (1983) 71

64 (1984) 84

Rab Pál

Levelek a misszióból: Tajvan.
56 (1982) 83–84

77 (1988) 85–86

Vajda Tibor

Levél Formóza szigetéről.
10 (1971) 91–92

Levelek a misszióból: Tajvan.
40 (1978) 87–88

51 (1981) 82

54 (1982) 85

75 (1987) 76–78

 

h. (Pápua) Új-Guinea

 

Appanzeller, Salvius (testvér)

Levelek a misszióból: (Pápua) Új-Guinea.

49 (1981) 80

54 (1982) 83–84

73 (1987) 94

82 (1989) 92

Pálinkás István

Levelek a misszióból: Új-Guinea.

73 (1987) 93–94

81 (1989) 91

Ralch, Hermann

Levelek a misszióból: Pápua Új-Guinea.

68 (1985) 101–102

Szabó Imre

Levelek a misszióból: Új-Guinea.

76 (1987) 91–92

Tóth S.

Levelek a misszióból: Pápua Új-Guinea.

79 (1988) 79–80

Végvári János

Levelek a misszióból: Pápua Új-Guinea.

82 (1989) 92

 

i. Egyéb ázsiai országok

 

Anonim

Missziós levelek a négy földrészről: Óceánia.

25 (1975) 76–77

Gere Brigitta

Levelek a misszióból: Sri Lanka.
42 (1979) 72–73

52 (1981) 81

Magyar nővérek a nagyvilágban: Sri Lanka.
46 (1980) 88

Kőszegi Zoya (nővér)

Levelek a misszióból: Óceánia.
43 (1979) 84–85

76 (1987) 92–93

Levelek a misszióból: Tonga-szigete.
68 (1985) 101

 

8. Egyéb missziós területek

 

Anonim

Magyar nővérek leveleiből.

34 (1977) 83–86

Anonim

Magyar nővérek a nagyvilágban.
29 (1976) 85–87

39 (1978) 76–79

Anonim

Magyar nővérek a nagyvilágban: USA, Dél-Afrika (Flóra nővér), Brazília, Afrika, Assisi, Japán.
53 (1982) 85–88

Dobos Ilona

Levelek a misszióból.
14 (1972) 95–96

Eördögh András

Levelek a Sarkvidékről.
8 (1970) 75–78

Feigl Rudolf

Magyar testvérek a nagyvilágban: Kanada.

36 (1977) 88–91

 

IX. LITURGIA

 

1. Liturgiáról általában

 

Anonim

A liturgia a jövő kapuja. Részletek a holland püspöki kar 1975 adventi pásztorleveléből.
46 (1980) 64–67

Anonim

A Váci Egyházmegye Papi Szenátusa a szentségek kiszolgáltatásáról.
8 (1970) 85–87

Anonim

Isten ünneplő népe.
46 (1980) 5–6

Anonim

Körlevél húsvét előkészítéséről és megünnepléséről.
79 (1988) 51–56

Anonim

Mindennap együtt az Úrral. Liturgikus szövegek és elmélkedések C év. Összeállította Dr. Cserháti József pécsi püspök.
34 (1977) 92

Bakos István

Liturgia és élet.
46 (1980) 15–24

Baranyi Imre

Krisztus közöttünk. A keresztény kelet liturgikus közössége átéli az üdvtörténetet.

64 (1984) 92–93

Békési István

A teológiai kiskönyvtár 3 új kötete: – Mihályi Gilbert: Az Egyház liturgikus élete.

47 (1980) 93

Benkő Antal

Jean Vanier: A közösség. A kiengesztelődés és ünneplés helye.

73 (1987) 101

Galambos Irén

A liturgia reformja a zsinat után.
4 (1969) 21–34

Verbényi István és Arató Miklós Orbán szerk.: Liturgikus Lexikon. A katolikus egyház liturgiája.
85 (1990) 99–100

Magyar Erzsébet

Mindennapi kenyér. Idézetek a napi evangéliumból; gondolatok és imádságok az év minden napjára.
17 (1973) 94–95

R.

Cserháti József (szerk.): Mindennap együtt az Úrral. Liturgikus szövegek és elmélkedések.
37 (1978) 90

Szentelések és áldások a Rituale Romanum alapján.
46 (1980) 91

Sólymos Szilveszter

A liturgia: istentisztelet – vagy. isten- és emberszolgálat?
46 (1980) 7–15

Ujváry Julianna

Liturgia és népszokások
58 (1983) 41–47

 

2 Vasárnapi istentisztelet, szentmise

 

Anonim

A szentmise állandó részeinek új rendje. 2 (1969) 76–78

Anonim

A vasárnap és megtartása. (Istentiszteleti Kongregáció direktóriuma.)
84 (1989) 70–72

Anonim

A vasárnap koronatanúja a II. századból. Részletek Szent Justinus „Beszélgetés a zsidó Tryphonnal” c. művéből. 59 (1983) 55–56

Anonim

Magyar nővérek leveleiből: Lourdes, Franciaország. 12 (1971) 89

Bakos István

Eucharisztia = hálaadás. 25 (1975) 12–19

H.L.

A mise a lelkipásztorkodásban. 24 (1974) 76–79

L.

Szemben Isten népével. 16 (1972) 73–75

Liptay György

A magyar misekönyv „kezdetei”. 55 (1982) 86–87

Miklósházy Attila

Régi és új a liturgia világából. Prof. Radó Polikárp O.S.B. (1899–1974) emlékének. Szerkesztette: Szennay András. 36 (1977) 92–94

Nagy Ferenc

Dörnyei István, Gergye Győző és Csőgl János: Szentmiseáldozat és Oltáriszentség. 18 (1973) 92–93

Radó Polikárp: A megújuló istentisztelet. 22 (1974) 92–93

Nemeshegyi Péter

Az Úr vacsorája. 17 (1973) 47–56

Orbán Miklós

Az új misekönyv. 6 (1970) 66–67

Sántha Máté

A szép szolgálat öröme. 46 (1980) 40–46

Schäufele, Hermann

... értsetek egyet” (vö. Fil. 4,2). Gondolatok az új misekönyv alapján megült eukarisztia helye értelmezéséhez. 46 (1980) 31–40

Szabó Ferenc

Újabb eucharisztikus intézkedés. 20 (1973) 69–70

Teleki Béla

A vasárpai istentisztelet főbb kérdései. 84 (1989) 72–78

 

3. Igehirdetés és liturgia

 

Eke B. Antal

Csőgl János: Igehirdetésünk a szetmisében. 39 (1978) 88–89

Dr. Petényi Károly (Lelkes Lajos): Új igehirdetés. Korszerű szentbeszédek vasár- és ünnepnapokra. 33 (1977) 92–94

Hegyi György

Az ószövetségi olvasmányok szerepe a szentmisében. 64 (1989) 41–49

Kerny Géza

Vasárnapi könyvünk. Homiliák, elmélkedések és olvasmányok a vasár- és ünnepnapi evangéliumszakaszok alapján. Szerkesztette: Koroncz László és Zsédely Gyula. 70 (1986) 97–98

Medvigy Mihály

Liturgia és katekézis. 37 (1978) 69–73

Mihályi Gilbert

A hivő szerepe a homília hatékonyságának előmozdításában. 50 (1981) 57–62

N.F. (= Nagy Ferenc?)

Bibliával vasárnapról vasárnapra. 14 (1972) 103

S.A.

Naptár az Ige liturgiájához. 77 (1988) 93

Szabó Ferenc

Szalai János: Igehirdetés és liturgia. 8 (1970) 91–92

 

4. Liturgia gyermekek és fiatalok részére

 

Anonim

A fiatalok a liturgiában. 87 (1990) 89

Hegedűs Erzsébet

Engelbert Gross: Misekönyvem. 35 (1977) 91–92

Nagy Ferenc

A gyermekek részvételével tartott szentmisék direktóriuma. 21 (1974) 50–53

Teleki Béla

Gyermekek istentisztelete. 86 (1990) 60–66

Hajnal Róbert és Hajnal György: Engedjétek hozzám jönni. Misekatekézisek gyermekek számára. 65 (1985) 90–91

 

5. Breviárium, zsolozsma

 

Anonim

Egyházatyák a szentségekről és a szent zsolozsmáról. 46 (1980) 67–69

Anonim

Gyöngyszemek az új papi zsolozsmából. 17 (1973) 59–61

Anonim

Nagyböjt és húsvét antifónái az új papi zsolozsmában. 26 (1975) 55–57

Farkasfalvy Dénes

A breviárium himnuszai magyar fordításban. 50 (1981) 35–46

Németh József

Himnuszok. Válogatás a Római Breviárium himnuszaiból. Összeállította, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel allátta: Farkasfalvy Dénes O.Cist.

67 (1985) 91–92

Orbán Miklós

Az új breviárium felépítése. 5 (1970) 70–72

R.

Kis zsolozsma. 35 (1977) 95

S.M. (= Sántha Máté?)

A megújult óraliturgia. 12 (1971) 70–72

Kis közös zsolozsma. 38 (1978) 87

V.-F. & Sz.J.

Ideiglenes zsolozsmáskönyv. (A Liturgia Horarum alapján.) 35 (1977) 94–95

 

6. Zene a liturgiában

 

Galambos Irenaeus

Éneklő Egyház. Római katolikus népénektár – liturgikus énekekkel és imádságokkal. 70 (1986) 95–96

Őry Miklós

Régi magyar költők tára. XVII. század. Katolikus egyházi énekek (1608–1651). Sajtó alá rendezte Holl Béla. 25 (1975) 86–88

Puskely Mária

Dr. Maklári Lajos: Daloljunk az Úrnak! Vallásos tárgyú dalok gyűjteménye.

33 (1977) 90–91

L'Important, c'est la musique. (Milyen fontos a zene!) 46 (1980) 92–94

Véber Gyula

...édes Hazámnak akartam szolgálni...” Kájoni János: Cantionale Catholicum; Petrás Incze János: Tudósítások. Összeállította Domokos Pál Péter. 47 (1980) 91–92

Volly István: Karácsonyi és Mária-énekek. 58 (1983) 84–85

Zene és istendicséret. 46 (1980) 24–31

 

7. A liturgiával kapcsolatos egyéb témák

 

Anonim

Plébánosi beiktató szertartás Montrealban. 33 (1977) 73–75

Harnoncourt, Philipp

Húsvéti vigília. 69 (1986) 41–47

Ikvay László

A megújított keresztelési és bérmálási szertartás. 12 (1971) 45–47

Mihályi Gilbert

A keresztúti ájtatosság és a liturgikus megújulás. 53 (1982) 79–82

Őry Miklós

Dr. Török József: A magyar pálos-rend liturgiájának forrásai, kialakulása és főbb sajátosságai (1225–1600). 38 (1978) 91–92

 

X. LELKIÉLET, LELKISÉG

 

1. Lelkiéletről, lelkiségről általában

 

Anonim

A hívő emberképe. 72 (1986) 3–4

Anonim

A szellemek megkülönböztetése. 85 (1990) 3–4

Anonim

Családi örömök. 76 (1987) 90

Anonim

Egyházatyák a keresztény életről. 43 (1979) 65–67

Anonim

Korproblémák. 10 (1971) 3–4

Anonim

Mai lelkiségi irányok. 71 (1986) 3–4

Anonim
Örömmel vagyok-e keresztény? Az osztrák püspöki kar körlevele 1980 missziós vasárnapjára. 63 (1984) 56–57

Alszeghy Zoltán

Az új lelkiség kísértései. 71 (1986) 62–68

András Imre

A vallásgyakorlat mai krízise és megújulásának iránya. 4 (1969) 7–21

B.

A magyarországi lelki irodalom története. Szerk. Radó Polikárp és Félegyházy József. 5 (1970) 85–86

Békési István

A teológiai kiskönyvtár 3 új kötete: - Farkasfalvy Dénes: A lelki élet teológiája. 47 (1980) 94

Béky Gellért

A lelkiség történetéből. 13 (1972) 43–53

Tallózás a lelkiség irodalmában. 10 (1971) 104–107

Benkő Antal
Állandó megtérés. 42 (1979) 24–31

Fiatalok Istenről – egy körkérdés feleleteiből. 54 (1982) 35–44

Boros László

A boldog ember és Istene. 19 (1973) 83–93

Csőgl János

Emberélet isteni minőségben. 65 (1985) 5–10

Dagens, Claude

Mai lelkiségi mozgalmak. 71 (1986) 13–22

Debrél, Madeleine

Mi, az utca emberei... 35 (1977) 74

Eke B. Antal

Frère Roger: Források. Válogatás Frère Roger írásaiból. 66 (1985) 94–95

Farkasfalvy Dénes

Az ószövetség istenképe és a keresztény lelkiség. 54 (1982) 5–12

Fila Béla

A lélek útja Isten felé. 71 (1986) 5–13

Forró Ferenc

Pastorale-sorozat:

J. Sudbrack: A lelkiélet szolgálata. 13 (1972) 92

Hengsbach, Franz

A szellemek megkülönböztetése. Nagyböjti beszéd. 43 (1979) 39–43

Heuel, Ulrich

Mai credo. 21 (1974) 59–61

Hunya Dániel

Keresztény élet. 7 (1970) 5–83

K.F.

Az üresedő templomok „teológiája”. 17 (1973) 39–47

K.M.

Tanúvallomás. 61 (1984) 74–75

Kereszty Rókus

Emberség és életszentség. 44 (1979) 28–37

Knuth, Gustav

Hiszek a Tízparancsolat erejében. 67 (1985) 87

Lelóczky Gyula

A keresztény élet mint vándorlás és otthonra találás. 50 (1981) 53–57

Állapotbeli kötelességeink a teljes keresztény valóság fényében.
65 (1985) 10–19

Charles Cummings O.C.S.O.: Spirituality and the Desert Experience. (Lelkiség és a puszta-élmény.) 43 (1979) 92–94

Lubich, Chiara
A szeretetről. 16 (1972) 64–65

Martini, Carlo Maria

A „presbiter”. 56 (1982) 31–37

Márton Áron

A keresztény ember... 48 (1980) 49

Naszályi Emil

A szellemek megkülönböztetése a lelkiség történetében. 85 (1990) 5–18

Németh József

Az emberi teljesség felé. 20 (1973) 41–50

Egy teljesebb emberi élet struktúrái. 29 (1976) 27–37

Pázmány Péter

Isten a mi lelkünk jegyese. 17 (1873) 62–63

Péteri András

Rádöbbentünk: egyedül az a fontos, hogy szeressük az Istent.
71 (1986) 23–30

Ringel, Erwin

Ki a felebarátom? 74 (1987) 73–76

S.M. (=Sántha Máté?)

Bibliographia Internationalis Spiritualis. 9 (1971) 85–86

Paul Hinnebusch O.P.: Friendship in the Lord. (Barátság az Úrban.)
24 (1974) 93–94

Schlemmer, Karl

Az Úr kegyelmének esztendeje – Izajás 61,1–2. 75 (1987) 72–73

Schutz, Roger

Levél a katakombákból az egyházakhoz. 61 (1984) 38–45

Szabó Ferenc

A keresztény lelkiség alapjai Pázmány Péternél. 73 (1987) 30–40

Charles André Bernard S.J.: Traité de théologie spirituelle. (A lelkiség teológiai kézikönyve.) 71 (1986) 93–94

Josef Sudbrack: Probleme - Prognosen einer kommenden Spiritualität.

8 (1970) 90

Új irányzatok a lelki élet teológiájában. 1 (1969) 5–16

Szalézi Szent Ferenc

Az önmagunk iránti szelídségről. 56 (1982) 66–67

Tauler János

Krisztus misztikus teste. 53 (1982) 73–75

Teleki Béla

A család asztalára:

Joseph Moore CSC: Így lesz barátom Jézus. 76 (1987) 96–97

Hubertus Brautzen: Familienspiritualität. (Családlelkiség.)
71 (1986) 94–95

Tóth József

Próbáljunk mindennap keresztények lenni! 50 (1981) 100–104

Weissmahr Béla
Mindenben találjuk meg az Istent. 28 (1975) 31–33

Wulf, Friedrich

A hitélmény mint a keresztény tanúságtétel előfeltétele.
86 (1990) 13–21

Zink, Jörg

Nem a teljesítmény a gyümölcs. 25 (1975) 69–70

 

2. Elmélkedések

 

Anonim

Michelangelo: Pietà. 16 (1972) 52

Anonim

Mindennap együtt az Úrral. Liturgikus szövegek és elmélkedések C év. Összeállította Dr. Cserháti József pécsi püspök. 34 (1977) 92

Anonim

Néhány szempont a keresztény elmélkedésről. 87 (1990) 69–80

Alexia

A tabernákulum előtt.
49 (1981) 75

51 (1981) 79–80

52 (1981) 79–80

54 (1982) 82

56 (1982)

57 (1983) 74–75

59 (1983) 68–69

61 (1984) 77–78

63 (1984) 72–73

65 (1985) 79

67 (1985) 81–82

71 (1986) 88–89

73 (1987) 90

75 (1987) 73–74

77 (1988) 79–80

80 (1988) 72–73

82 (1989) 82–83

83 (1989) 80–81

84 (1989) 91–92

85 (1990) 96–97

86 (1990) 92

87 (1990) 81

Balás Dávid

Tevékenység és szemlélődés a korakeresztény hagyományban. 17 (1973) 10–18

Baranyi Imre

Carlo Carretto: Atyám, reád bízom magam. 68 (1985) 106

Békési István

F.-J. Steinmetz, J. Sudbrack és F. Wulf: Verantworteter Glaube. (Felelős hit.) Meditationen zum christlichen Bekenntnis. 18 (1973) 95

Joseph Sudbrack: Meditation. Theorie und Praxis. 17 (1973) 92–93

Benkő Antal

Carlo M. Martini: Minden utamon Te vezettél. 77 (1988) 92

Karol Wojtyla: Jel, melynek ellentmondanak. Elbeszélések. Ford. Battik Izabella. 53 (1982) 93–94

Botka József

Istenkeresés. 21 (1974) 58–59

Claudina, M.

Elmélkedés az igazságról. 81 (1989) 87–89

Kemény parancsolat. 82 (1989) 83–87

Közösségről. 83 (1989) 83–85

Küldetésben. 86 (1990) 88–91

Péter utóda. 84 (1989) 89–91

Cser Palkovics István

H.M, Enomya-Lassalle: Zen - Weg zur Erleuchtung. 2 (1969) 100

Danneels, Godfried

Legyen meg a Te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is.
68 (1985) 92–94

E.H.

Ember vagyok. 10 (1971) 97–99

Eke B. Antal

Basil Hume O.S.B.: A vándor útja. 77 (1988) 93

Elek Gizella

Tüskés Gábor & Knapp Eva: Eljövök hozzátok. 57 (1983) 86–87

Eötvös József

Gondolatok. 57 (1983) 71–74

Etchegaray, Roger

Lépkedek, mint egy szamár... 41 (1979) 77–78

Fényesi Márk

A Megnemismert felhője.

Hans Urs von Balthasar: A keresztény elmélkedés. 75 (1987) 84

Rajz Mihály: Párbeszédben az Úrral. 47 (1980) 96

Hauser, Theresia

Isten arcának fényében. 41 (1979) 78–79

Hegyi György

Csanád Béla: Vasárnapi elmélkedések. 57 (1983) 89–90

Hengsbach, Franz

Az igazság tükre. 81 (1989) 82–85

Ida

A rejtőző Isten. 62 (1984) 75–77

K.L.

Gisbert Greshake: Helytállás a pusztában. 65 (1985) 91

Kardos Klára

A világosság. 71 (1986) 84–86

Kasper, Walter

„Az igazságot megtenni szeretetben.” 84 (1989) 87–89

King, Martin Luther

Az ember, aki bolond volt. 10 (1971) 100–103

Klener László

A tabernákulum előtt. 53 (1982) 83–85

Kranenburg, Giny

Húsvét felé. 37 (1978) 78–79

Lelóczky Gyula

Donald P. McNeill, Douglas A. Morrison & Henri J.M. Nouwen: Együttérzés. Elmélkedés a keresztény életről. 63 (1984) 88–89

Lippert, Peter

Itt vagy velünk, Uram! 44 (1979) 70–74

M.

Karácsonyi elmélkedés. 8 (1970) 38–41

M.E.

Keresztút a Szentatyával. 17 (1973) 67–68

Madinger, H.

Járjad keresztutadat Jézussal! (Fordította: Sz. Á.) 81 (1989) 85–87

Olyan sokan keresik az igazságot. (Fordította Sz. Á.) 83 (1989) 81–83

Marton Mária

Szent várakozás. 64 (1984) 78–79

Nemeshegyi Péter

Imádkozzál! Elmélkedések gyakori imáinkról. 42 (1979) 80–82

Őry Miklós

A Tábor hegyén. 54 (1982) 75–77

-r -a

Klemens Tilmann: Die Führung zur Meditation. (Bevezetés az elmélkedésbe.)
17 (1973) 91–92

-r -n

„Rejtőző Istenség, hittel áldalak!” (Rekollekciós szentségimádás.)
6 (1970) 51–57

Ratzinger, Joseph

Nagyheti elmélkedés. 5 (1970) 11–13

Roth, Paul

Igen vagy nem. 69 (1986) 71

S.M. (= Sántha Máté?)

A tabernákulum előtt. 64 (1984) 80

Jacques Loew: Christusmeditationen. 18 (1973) 91–92

Malcolm Muggeridge: Istenért - Kalkuttai Teréz anya. Elmélkedések. Fordította Görgey-Jolsvay Edit. 60 (1983) 88–89

Thomas Merton: A csend szava. Válogatás műveiből. Fordította ill. összeállította Lukács László. 61 (1984) 92–93

Scheffczyk, Leo

Az ember üdvösségének gondja a fatimai imában. 88 (1990) 75–81

Schuh, A.

Kezdetben volt a Szó (Ige). Elmélkedés János evangéliumának bevezető sorairól. 69 (1986) 81–84

Solymár János

Josef A. Pilz: Ahol vagyok, hadd mondom ott: Te. Meditációk. 21 (1974) 86

Spahn, Walter

A szemlélődés a mindennapi életben. 17 (1973) 18–24

Stein, Edith

A belső csendhez vezető utak. 61 (1984) 75–77

Steinmetz, Franz-Josef

Mária, a meditáció ősképe. 23 (1974) 65–68

Szabó Ferenc

Dr. Dienes Valéria: Hajnalvárás. 61 (1984) 92

Dr. Dienes Valéria: Mienk az idő. 61 (1984) 92

Gál Ferenc: Úton a teljesség felé. 38 (1978) 86

Sz. F. (Szabó Ferenc)

Kele Pál & Bán Endre: Találkozás Istennel Krisztusban. Elmélkedések az imáról és a lelkiéletről. 22 (1974) 91–92

Lelki mesterek írásai. 82 (1989) 94–95

Szőllősy Julianna

Nevelődés és ránevelés a csend ajándékaira. 44 (1979) 37–44

Szunyogh Xavér Ferenc

Pályaudvari gondolatok. 51 (1981) 78–79

Teréz anya (Kalkuttai)

A szőlőtő és a szőlővesszők. Elmélkedés Jn 15,1–17-ről (1974).
48 (1980) 19–23

Teréz anya keresztútja. Philadelphiai Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 1976. 37 (1978) 68–69

Vendel János

P. Vendel János törökországi miszszionárius elmélkedése. 32 (1976) 77

Vongrey Félix

Lángolj és világíts. Válogatás Szent Bernát műveiből. Fordította Golenszky Kandid. 43 (1979) 90–91

Weber, Johann

Három rövid szentírási elmélkedés. 34 (1977) 76–78

 

3. Imádság, imakönyvek, lelki irodalom

 

Anonim

A pap imája a rábízottakért. 17 (1973) 77

Anonim

Az énekes imája. 64 (1984) 66

Anonim

Az imádság. Részletek a holland püspöki kar 1974-es ádventi körleveléből.
29 (1976) 58–63

Anonim

Beteg imája. 28 (1975) 84

Anonim

Evangélikus imakönyvekben tallózva. 17 (1973) 78–79

Anonim

Fazekak és serpenyők Istene. 29 (1976) 67

Anonim

Gyöngyszemek az új papi zsolozsmából. 17 (1973) 59–61

Anonim

Ima a szentévre. 22 (1974) 67–68

Anonim

Imádkozzunk az Egyházzal az Egyházért és a világért. 80 (1988) 57

49 (1981) 78–79

Anonim

Olvasóimádkozás a Szentírás alapján. 46 (1980) 81–83

Anonim

Taníts minket imádkozni. 17 (1973) 3–4

Anonim

Úti miatyánk. 65 (1985) 55

Békési István

Kézenfogva. Imakönyv papjainkért. Összeállította Lukács Klára.
20 (1973) 97

Béky Gellért

A „Zen” és a keresztény imádság. 18 (1973) 40–45

Belon Gellért

A felnőtt ember imája. 53 (1982) 5–12

Benkő Antal

Az Opus Mystici Corporis kiadó karácsonyi ajándékai:

K. Bühler: Reggel és este Istennel. Keresztény imakönyv.
33 (1977) 91–92

Chilla Raymond

„Együtt a reményben” (Róm. 5,1–4). Ökumenikus áhítaton református templomban katolikus pap imája. 34 (1977) 72–73

Fényesi Márk

Az OMC új kiadványai:

Carlo Carretto: Városban pusztai magányod. Indítások a szemlélődő imára. Ford. Boros Ildikó. 51 (1981) 95

Két új magyar imakönyv:

Csépány László, Keszthelyi Ferenc & Szabó Géza: Párbeszéd Istennel. Imakönyv katolikus híveknek. 58 (1983) 87–88

Hetényi Varga Károly: Beszélgetés a Mesterrel. Imák és elmélkedések.
58 (1983) 87–88

Galambos Iréneusz Zsolozsmáskönyv hívek számára. Fordította: P. Farkasfalvy Dénes O.Cist. 74 (1987) 90–91

Grandmaison, P. de

Imádság igaz szívért. 17 (1973) 66

Hegedűs Erzsébet

P. Dr. Rákos Raymund O.F.M.Conv.: Népimakönyv. 34 (1977) 92

Horváth Csaba

Imádkozzunk együtt. Taizéi imák és énekek. 83 (1989) 90

J.M. Levelesládánkból: Kérdésekre válaszolunk: Szeretem ezt az imádságot és a rózsafüzért)... 74 (1987) 80–81

II. János Pál pápa

A pápa imája a békéért a Gandhi-emlékműnél, 1986. február 1-én.
69 (1986) 75–76

A Szentatya imája a béke világnapján. 41 (1979) 65

A Szentatya imája a családokért. 53 (1982) 62

A Szentatya imája a hivatásokért. 70 (1986) 76

K.G.

André Louf: Bennünk a Lélek imádkozik. Franciából fordította Benkő Márton. (Eredeti szöveg flamand.) 44 (1979) 91–92

Az Opus Mystici Corporis kiadványai 1978-ban:

Paul Roth: Istennel mindig beszélhetünk. Ford. Balássy László.
41 (1979) 88

Hitélet. Imakönyv. 39 (1978) 89

Kiss K. János

A búcsúk imakönyve. Az I. részt összeállította és a II. részt fordította Diós István, a III. részt összeállította Szigeti Kerény O.S.B. 64 (1984) 94

Le Fort, Gertrud von

Békelitánia az Isten Anyjához. 13 (1972) 67–79

Lelóczky Gyula

A dolgos ember imája. 29 (1976) 5–15

Márton testvér

Imádság az életért. 44 (1979) 65

Merton, Thomas

Thomas Merton záróimádsága az első kalkuttai vallásközi lelki konferencián.

21 (1974) 32

Mihályi Gilbert

Miért olyan nehéz ma imádkozni? 17 (1973) 5–10

Müller, Josef

Mindennapi rózsafüzérünk – ma. 72 (1986) 74–77

N.K.

Bernard Basset: Let's Start Praying Again. (Kezdjük elölről, hogyan kell imádkozni.) 17 (1973) 89–91

Nigro, Armand J.

Az imádság: személyes válasz Istennek. 43 (1979) 31–39

Ő.M. (= Őry Miklós)

F. Lelotte S.J.: Beszélgetés a Mesterrel. Imák és elmélkedések.
17 (1973) 95

VI. Pál pápa

VI. Pál pápa imája a hitért. 6 (1970) 61

Pogány István

Hogyan imádkozzunk? 46 (1980) 79–81

Puskely Mária

Kempis Tamás: Krisztus követése. 40 (1978) 99–100

Szalézi Szent Ferenc: Filótea. 40 (1978) 99–100

R.

Szentségimádás. Szerk. Dr. Bánk József egri érsek. 38 (1978) 86

-r -s

A gyermek és az imádság. 17 (1973) 28–32

Rahner, Karl

Isten előtt. 54 (1982) 77–78

Mindennap imája. 66 (1985) 88–89

II. Rákóczi Ferenc

II. Rákóczi Ferenc imáiból. 30 (1976) 69–72

II. Rákóczi Ferenc karácsonyi imája. 32 (1976) 64–65

S.M. (= Sántha Máté.)
Katolikus Imakönyv. Életünk Krisztusban. 34 (1977) 90–91

P. Harmath Károly: A keresztfához megyek. 58 (1983) 88–89

Suenens, L.J.

Küldd el lelkedet... 43 (1979) 72–73

Sinkó Ferenc

A belső várkastély magyar kapusa. 54 (1982) 44–51

Szabó Flóris

Az egyházatyák és az imádság modern kritikája. 51 (1981) 26–32

Ujváry Julianna

Isten gyermeke vagyok. Ima- és énekeskönyv katolikus gyermekek számára.
44 (1979) 89–90

M. Quoist: Itt vagyok Uram! Mai ember imái. 6 (1970) 92

 

4. Lelkigyakorlat, lelkiismeret-vizsgálat

 

Anonim

A lelkigyakorlatok. 18 (1973) 3–4

Anonim

Főpásztoraink lelkigyakorlata (nov. 19–23). 88 (1990) 139

Anonim

Lelki tükör. 33 (1977) 66–70

Anonim

Lelkigyakorlatos-ház Bácskában. 83 (1989) 77–80

Alszeghy Zoltán

Időszerűek-e a lelkigyakorlatok? 18 (1973) 5–11

Aschenbrenner, Georg & Baranyi Imre Az egzáman, a szellemek megkülönböztetésének útja. 85 (1990) 27–35

Béky Gellért

Metanoeite. (Papi lelkigyakorlat.) 5 (1970) 37–43

Benkő Antal

Az Opus Mystici Corporis kiadó új kiadványai:

Marcelino Iragul: A mi örömhírünk. Lelkigyakorlatos vázlatok.
62 (1984) 83–84

Beregi Emma

Reggeltől estig. Lelkiismeretvizsgálat az Imaapostolság napi felajánló imája alapján. 55 (1982) 73–76

E.H.

Egy szentévi lelkigyakorlat jegyzeteiből. 24 (1974) 84–86

Héjja Gyula

Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatos könyve. 74 (1987) 91–92

Jálics Ferenc

Új ösvények régi utakon. 18 (1973) 35–40

Nemesszeghy Ervin

A jó és a rossz indítások megkülönböztetése. 85 (1990) 18–27

Ő.M. & Sz.F. (Őry Miklós & Szabó Ferenc

Újabb lelkigyakorlatos irodalom. 18 (1973) 90–91

Pogány István
Az öregség kísértései. 33 (1977) 70–71

Rahner, Karl.

Krisztus követése. (Lelkigyakorlatos ima.) 18 (1973) 73–74

S.

René Voillaume: Retraite au Vatican. (Vatikáni lelkigyakorlatok.)
20 (1973) 96

Tárnoki János

Lelkigyakorlatos segédkönyv. Szerkesztette: Békési István S.J. és mások.
68 (1985) 107

Török Jenő

Házastársi lelkigyakorlat. 18 (1973) 54–63

 

5. Karizmatiki, misztika

 

Anonim

A misztika útjain. 66 (1985) 3–4

Anonim

Sziénai Szent Katalin: Dialógus. Ford. dr. Csertő György O.P.

62 (1984) 86–87

Béky Gellért

A lótuszvirág titka. (Kelet misztikája.) 66 (1985) 44–54

Héjja Gyula

Keresztény életteljesség és misztika. 66 (1985) 5–14

Hetényi János

Ünnepeink misztériuma. 66 (1985) 31–36

Jálics Ferenc

A nyelvek adománya. 39 (1978) 59–62

Kereszty Rókus

A karizmatikus megújulás Amerikában. 66 (1985) 36–44

Kis Monika

A szegény és a gyermek. 56 (1982) 47–53

Lelóczky Gyula

Francis MacNutt O.P.: Healing (Gyógyítás). 26 (1975) 86–88

Paul Hinnebusch O.P.: Praise: A Way of Life. (A dicséret: életforma.)
40 (1978) 100–101

Luciani, Albino

Istenkeresés a mindennapi munkában. 41 (1979) 66–69

Luxbacher, Hubert

Legyetek szentek! (A Karizmatikus Megújulás papi lelkigyakorlata, Róma, 1984. okt. 5–9.) 64 (1984) 73–74

Nyári Ernő

Federico Ruiz: Bevezetés Keresztes Szent János tanításába. Ford. Puskely Mária, szerkesztette Puskely Mária és Sági Ilona. 74 (1987) 92

Puskely Mária

Egy érett személyiség: Avilai Teréz. 56 (1982) 37–47

R.

Focolarini. 12 (1971) 84–87

R.V. Puskely Mária: Árpádházi Boldog Erzsébet és a 14. századi misztika.
47 (1980) 94–95

Reimer, Hans-Diether

„Pünkösd Európa fölött.” A strassburgi karizmatikus kongresszus.
56 (1982) 68–69

Soós Márta

Guyart Mária tanúságtétele. 14 (1972) 55–62

Szabó Ferenc

La Mystique et les mystiques, szerk. A. Ravier S.J. 17 (1973) 87–89

Szabó Tamás

„Il est vivant!” - Jézus él! 79 (1988) 67–69

Takács János

Karizmatikus megújulás az Egyházban. 22 (1974) 39–46

Vajda Tibor

Hogy ismerkedtem meg a karizmatikus mozgalommal? 26 (1975) 59–62

Weissmahr Béla

Mi a misztika? 66 (1985) 22–30

 

6. Ünneplés, a vasárnap megünneplése

 

Anonim

Az értékesen töltött vasárnap tízparancsolata. 59 (1983) 47

Anonim

Az Úr napja. 59 (1983) 3–4

Anonim

Muszáj minden vasárnap templomba menni? 46 (1980) 77–78

Béky Gellért

Vasárnap Japánban. 59 (1983) 65–66

Feneberg, Wolfgang

Hogyan ünnepelte Jézus a szombatot? 64 (1984) 75–78

Lukács László

Az ünnep szerepe életünkben. 59 (1983) 5–13

Mihályi Gilbert

A vasárnap megszentelése pap nélkül. 59 (1983) 19–25

Németh József

„Köztük lesz hajlékom...” Karácsonyi gondolatok. 72 (1986) 67–71

Ratzinger, Joseph

A keresztény vasárnap. 59 (1983) 25–33

Teleki Béla

A vasárnap megszentelésének öröme. 59 (1983) 33–40

 

7. Papi lelkiség

 

Anonim

A papi lelkiség. 14 (1972) 71–76

Békési István

Isteni kincs a törékeny cserépedényben. 64 (1984) 49–57

Béky Gellért

A pap Istene. 9 (1971) 47–51

Korunk botrányköve: A pap. 1 (1969) 34–38

Benkő Antal

Életünket adni... 58 (1983) 47–56

Gyárfás Piroska

Beszámoló a pünkösdi nagybúcsúról. 27 (1975) 57–59

Kerny Géza

„Szelíd szívóssággal.” 46 (1980) 46–54

Morel Gyula

Változások a mentalitások világában. Papi lelkiség és világi lelkiség.
1 (1969) 17–22

Nagy János

Nagy János plébános levele paptársához két nappal halála előtt.
22 (1974) 83

Orosz András

Orosz András jegyzeteiből és leveleiből. 13 (1972) 71–74

Orosz András jegyzeteiből és leveleiből. 17 (1973) 74–77

R.

XXIII. János pápa: Egy lélek naplója. 14 (1972) 104

Sántha Máté

Karl Leisner, a diakónus. 40 (1978) 47–56

Schrek Mihály

A pap és az imádság. 34 (1977) 68–72

Szabó Ferenc

Krisztus papja tegnap, ma, holnap. Rekollekciós elmélkedések és olvasmányok. (Gaston Courtois & Georges Michonneau és François Varillon könyvei egy kötetben.) 9 (1971) 86–87

Teleki Béla

A páter. 80 (1988) 39–48

Varga Pál

Plébániai lelkiség. 71 (1986) 55–62

 

8. Szerzetesi élet, remeteség

 

Anonim
VI. Pál pápa apostoli buzdítása a szerzeteséletről. 13 (1972) 54–56

Cola, Silvano

Egy papi, közösségi életforma születése. 70 (1986) 80–84

Eke B. Antal

Walter Nigg: A szerzetesek titkai. 67 (1985) 92

Magyar Erzsébet

Látogatás egy francia trappista kolostorban. 17 (1973) 25–28

VI. Pál pápa

VI. Pál pápa beszéde a szalézi misszionáriusokhoz. 33 (1977) 53–56

Pushpa Teréz (nővér)

Indiai beszámoló. 17 (1973) 83–85

Puskely Mária

Kisboldogasszony csillaga. Marcell atya naplójegyzetei. A szemelvényeket válogatta és a bevezetőt Sinkó Ferenc írta. 76 (1987) 97

R.

A pápa apostoli levele a szerzetesekhez az Istennek szentelt életről a megváltás titkának fényében. „Redemptionis donum”, 1984. márc. 25.
62 (1984) 53–55

Magyar a cisztercita rend generális apátja. 68 (1985) 97

Sinkó Ferenc

A belső várkastély magyar kapusa. 54 (1982) 44–51

Sz.

„Éltetek Krisztussal el van rejtve az Istenben” (Kol 3,3). 80 (1988) 51–53

Tóth Veremund

Beszéd Morumiban (Sao Paulo), a bencés rendház Szent Gellért-szobrának avatásán (1978. aug. 20.). 48 (1980) 70–73

 

 

9. Böjt, önmegtagadás, aszkézis

 

Anonim

Aszkézis? 28 (1975) 3-4

Anonim

Aszkézis? Visszhangok 28. számunkra. 30 (1976) 87-89

Anonim

Egyházatyák az aszkézisről. 28 (1975) 62-64

Alszeghy Zoltán

Miért nem tetszik az aszkézis? 28 (1975) 5-11

Hegyi György & Dicenti Gyula

Üdvösséges böjt. 79 (1988) 37-44

Hunya Dániel

Keresztény élet. 7 (1970) 5-83

Mihályi Gilbert

Az aszkézis és a mai ember. 28 (1975) 11-16

Paskai László

Aszkézis a papnevelésben. 28 (1975) 16-20

Sántha Máté

Az aszkézis buktatói. 28 (1975) 34-43

Szentmártoni Mihály

Önmegtagadás a lélektan tükrében. 79 (1988) 29-37

 

10. Jézus Szíve-tisztelet

 

Anonim

„Az örök Atya Fiának Szíve.” 55 (1982) 3-6

Bergi Emma

Jean Ladaue: Ce Coeur si Passionné . . . L'esprit véritable d'un culte. (Ez a Szív, amely oly szenvedélyesen szeret . . . Egy kultusz igazi szelleme.) 55 (1982) 93-95

Maurice Gaidon: Un Dieu au coeur transpercé. (Átvert szívű Isten.) 55 (1982) 95

Dobos Etelka

A szeretet civilizációja felé. Nemzetközi Jézus Szíve kongresszus (Toulouse, 1981. július 24-28). 55 (1982) 40-45

Liptay György

Szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. (Jézus Szíve-tisztelet és Ószövetség.)
55 (1982) 26-31

Péteri András

Hevenesi János: Akit keresztülszúrtak. 88 (1990) 141-142

Rahner, Karl

Jézus Szíve - a szeretet szava. 70 (1986) 86-88

Ratzinger, Joseph

A húsvéti titok, a jézus Szíve-tisztelet legmélyebb tartalma és alapja.
55 (1982) 7-16

Stierli, Josef

A jézus Szíve-tisztelet dogmatikai és vallásos értékei. 25 (1975) 31-41

 

11. Mária-tisztelet, zarándoklat, kegyhelyek, jelenések, csodák

 

Anonim

A holland püspöki kar pásztorlevele Szűz Máriáról. 18 (1973) 66-70

Anonim

A jugoszláviai nemzetközi Mária-kongresszusok. 12 (1971) 76-78

Anonim

A Mária-év. (Svájci püspökök körlevele.) 77 (1988) 67-70

Anonim

Bevezető. 27 (1975) 5-8

Anonim

Isten anyja Isten üdvözítő tervében. (Svájci püspökök.) 51 (1981) 65-68

Anonim

Lourdes-i zarándokok beszámolóiból. 27 (1975) 47-50

Anonim

Mária - egy közülünk. 34 (1977) 60

†Alberto

A fatimai közlöny jubileumi éve. 79 (1988) 79

Alszeghy Zoltán

Mária utánzása. 55 (1982) 70-73

Balthasar, Hans Urs von

Szeplőtelen Fogantatás ünnepére. 52 (1981) 66-69

Dander, Franz

Magánkinyilatkoztatások, jelenések, üzenetek. 17 (1973) 70-74

Farkasfalvy Dénes

A zsinat tanítása Szűz Máriáról. 27 (1975) 9-18

Gaál Károly

Auxilium christianorum. A Lorettói Szűz tisztelete Kelet-Közép-Európában.

58 (1983) 22-28

Hengsbach, Franz

Az igazság tükre. 81 (1989) 82-85

Hitter József

Bibliás szentolvasó az élő egyházért. 27 (1975) 81-92

II. János Pál pápa

A pápa felajánlása Jasna Górában. (1979. jún. 4.) 43 (1979) 54-56

A pápa homiliája a czestochowai jubileumi ünnepségek zárómiséjén.

59 (1983) 48-52

A Szentatya beszéde a mentorellai Mária-kegyhelyen 1978. okt. 29.

41 (1979) 56-57

A Szentatya homiliája Mariazellben (1983. szept. 19.). 60 (1983) 52-56

A világ újabb felajánlása Mária szeplőtelen szívének. II. János Pál Fatimában, 1982. máj. 13. 55 (1982) 53-55

Üzenet a Jasna Górából (1979. jún. 5, este 9 óra). 43 (1979) 56-58

K.K.

Máriát dicsérje lelkünk. 74 (1987) 70-73

Mányó Gregorisz

P. Gregorisz Manian (Mányó) mechitarista generális apát (Bécs) beszéde a máriacelli zarándoklaton (1977. szeptember). 38 (1978) 62-64

Máriaföldi Ödön

Lourdes lelke. 27 (1975) 43-46

Marosi László

„Mint patrónánkhoz, édesanyánkhoz. . .27 (1975) 93-101

Mihályi Gilbert

A „kegyelemmel teljes”. 40 (1978) 22-27

Mózes Piroska

Mindennapok Máriája. 40 (1978) 81-83

Nagy Ferenc

Két Lourdes-i csoda. 27 (1975) 51-54

Nemeshegyi Péter

A szép Szűz Mária” Japánban. 27 (1975) 73-80

„Szép Szűz Mária, könyörögj értünk!” 54 (1982) 70-74

Oláh Miklós

„Üdvözlégy Istenszülő. . . A bizánci rítus lelkületének néhány vonása. 27 (1975) 34-42

VI. Pál pápa

VI. Pál pápa apostoli buzdítása a Bold. Szűz Mária tiszteletének helyes műveléséről és fejlesztéséről. 22 (1974) 57-61

Pálfi Géza

A napba öltözött asszony. 27 (1975) 55-57

Prokop Péter

Mária-ábrázolások. 27 (1975) 28-33

Puskely Mária

P. Marton Marcell Boldizsár: Szép-szeretet. Életem emlékei a Szűzanyában.

62 (1984) 90

S.M. (= Sántha Máté)

Szent Péter vendégváros. 21 (1974) 64-66

Soós Márta

Einsiedeln - Máriaremete. 27 (1975) 60-67

Sz.F. (= Szabó Ferenc)

„Redemptoris Mater.” II. János Pál pápa Mária-enciklikája. 74 (1987) 60-62

Thurian, Max

Mária és az egyház. 27 (1975) 19-27

Voillaume, René

Szűz Mária. 20 (1973) 50-63

Weissmahr Béla

Akit Isten legjobban szeretett. 24 (1974) 71-73

Zbudniewek, Janusz

Czestochowa. 27 (1975) 68-72

Zsok Ottó

Zarándoklat Chartres-ba. 61 (1984) 72-74

 

12. Szentek, hitvallók

 

Anonim

Árpádházi Szent Margit (1271-1971). 9 (1971) 75-77

Anonim

Capuai Boldog Raymund O.P.: Szičnai Szent Katalin élete. Ford. dr. Diós István.
62 (1984) 86

Anonim

Egy nagy magyar népmisszionárius: Csepellényi György. (Kollarics Joachim 1770-ből való életrajza nyomán, amely Szőllősi Gáspár latin munkájának korabeli fordítása.)
38 (1978) 64–66

A.

Luigi Ugolini: A Naptestvér regénye. Assisi Szent Ferenc élete. Németből ford. Pletikoszich Péter O.F.M. 40 (1978) 99

Amata, Temel M.

A faji megbékélés szentje. 16 (1972) 67-70

Békési István

Matt Talbot hősi harca. 28 (1975) 43-50

Nagy Kázmér: Skócia pannóniai királynéja. 14 (1972) 103

Béky Gellért

Szent Gellért püspök. 46 (1980) 73-75

Benkő Antal

A szentek élete. 64 (1984) 93-94

Balássy László: Apor Vilmos, a vértanú püspök. 86 (1990) 93-94

Szolnoky Erzsébet: Fellebbezés helyett. Apor Vilmos püspök élete és vértanúsága.

86 (1990) 93-94

Bódi Edit

Szent István a homo perfectus, a tökéletes ember. 80 (1988) 66-72

Bogyay Tamás

László király emlékezete. Kurcz Ágnes szöveg- és László Gyula képválogatásában, Györffy György bevezető tanulmányával. 40 (1978) 97-98

Dammertz, Victor

Benedek - egész Európa védőszentje. 45 (1980) 5-11

É.Sz.

Gerd Hamburger: Ember, akinek múltja van. 69 (1986) 91

Eke B. Antal

Walter Nigg: A szentek visszatérnek. 67 (1985) 92

Elek Gizella

Jean Ladame: Jézus Szíve apostola. Alacoque Margit-Mária élete. Fordította Sinkó Ferenc.

69 (1986) 93

René Laurentin: Bernadette élete. 55 (1982) 92-93

Fehér Gyula

A francia Don Bosco. (Boldog Daniel Brottier - 1876-1936.) 83 (1989) 43-47

Ha lenne egy szent barátom. . . A barátság Lisieux-i Szent Teréz életében.
70 (1986) 59-64

Hets Aurelián

P. José de Anchieta boldoggá avatása. 50 (1981) 46-53

Huzsvár László

Törpe testben óriás. Leopold Bogdan Mandić atya boldoggá avatásának margójára.

33 (1977) 45-52

Ipacs Katalin

Világiak szentté- és boldoggáavatása a püspöki szinóduson. 77 (1988) 71-73

II. János Pál pápa

A Szentatya levele a magyarokhoz Szent Erzsébetről. (Elhangzott nov. 15-én a sárospataki ünnepségen.) 53 (1982) 66-69

Apostoli levél Szent Bernát születésének 900. évfordulójára. 88 (1990) 86-92

Kereszty Rókus

A barátság Boldog Elréd életében és tanításában. 70 (198b) 37-47

Az Istent szeretőknek minden javukra válik. 75 (1987) 37-44

Kerny Géza

F. Trochu: Az arsi plébános. Viamey Szent János élete. 83 (1989) 90-91

Közi Horváth József

István király - a szent apostol. 10 (1971) 83-85

Lauter, Hermann-Josef

Szent Ferenc és mi. 32 (1976) 60-64

Lelóczky Gyula

Naszályi Emil: Csúcsok és szakadékok. 59 (1983) 79-80

Loyolai Szent Ignác

Szent Ignác leveleiből. 18 (1973) 70-72

Löffler Mária

Isten adja a növekedést. Damian Deveuster, a leprások apostola. 25 (1975) 41-48

Luciani, Albino

Istenkeresés a mindennapi munkában. 41 (1979) 66–69

M.E.

Jézus elfátyolozott arca. 17 (1973) 79-81

Magyar Erzsébet

Edith Stein. 19 (1973) 17-24

Margit nővér

Szienai Szent Katalin: Levelek. Ford. Csertő György O.P. 65 (1985) 89-90

Nagy Ferenc

Szentté és boldoggá avatások. 29 (1976) 71-73

Németh József

Tanúskodnak egy másik világról. 74 (1987) 47-56

Nigg, Walter

Kopog az ajtónkon a szent. 19 (1973) 5-16

VI. Pál pápa

VI. Pál pápa beszéde Giuseppe Moscati boldoggá avatásán. 29 (1976) 54-58

VI. Pál pápa levele Kis Szent Teréz centenáriumára. 17 (1973) 57-59

Puskely Mária

Népek nagy nevelője . . . Szent Benedek. Európa védőszentjének emlékezete.

Rendtársai közreműködésével közzéteszi Szennay András panonhalmi főapát.

54 (1982) 91-92

Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet 66 (1985) 54–66

R.

Fioretti. Assisi Szent Ferenc virágoskertje. Fordította, az előszót írta és a jegyzeteket készítette É. Megyeri András. 35 színes képmelléklettel. 46 (1980) 91-92

Puskely Mária: Avilai Teréz. 36 (1977) 95-96

Rákos Raymund

Jan Dobraczynski & Balássy Péter: Szent Maximilián Kolbe. 59 (1983) 80-81

Mario von Galli: A megélt jövő: Assisi Szent Ferenc. - Szent Ferenc mennyegzője a Szegénység Úrnővel. (A német eredeti „Gelebte Zukunft: Franz von Assisi”.)

55 (1982) 88-89

P. Edilbert Lindner: Assziszi Szent Ferenc kapucinus rendjének szentjei.
64 (1984) 89-90

S.

J. Sudbrack S.J. & J. Walsh S.J. (kiadók): A keresztény lelkiség nagy alakjai.
13 (1972) 89-91

S.M. (= Sántha Máté)

A Szent Erzsébet-jubileum külföldön. 52 (1981) 69-71

Lisieux-i Szent Teréz - magyarul. 29 (1976) 94

Puskely Mária két új könyve:

Árpádházi Szent Erzsébet. A képanyagot Szokoly György tervezte. 52 (1981) 91-92

Sienai Szent Katalin egyházdoktor. 8 (1970) 56-63

Soós Márta

Guyart Mária tanúságtétele. 14 (1972) 55-62

Stefin, Edith

Életalakítás Szent Erzsébet szellemében. 32 (1976) 41-49

Sz.M.

Guy Gaucher: Histoire d'une vie. (Egy élet története.) Thérése Martin (1873-1897).

63 (1984) 87

René Laurentin: Lisieux-i Teréz. Mítoszai és valósága. Ford. Sinkó Ferenc.

82 (1984) 89

Szabó Ferenc

Ijjas Antal: Szentek élete. 2 (1969) 93-94

Rónay György: Szentek - írók - irányok. 10 (1971) 110

T.J.

Jo Lemoine: Szent Rita. Fordította Sinkó Ferenc. 69 (1986) 94-95

P. Eloi Leclerc O.F.M.: Egy szegény ember bölcsessége. Fordította Barsi Balázs O.F.M. Illusztrálta: Kákonyi Asztrik O.F.M. 69 (1986) 94

Vecsey Lajos

Bogyay Tamás: Stephanus Rex. Szent István király emlékezete születésének ezredik évfordulója alkalmából. 32 (1976) 84-85

Szent Szeverin. (Halálának 1500. évfordulójára.) 56 (1982) 53-58

Walsh, Michael

A szentté avatás esélyei. 39 (1978) 73-76

Wojtyla, Karol

Maximilian Kolbe. 12 (1971) 78-81

y. g.

Király Ilona: Árpádházi Szent Margit és a sziget. 45 (1980) 91-92

 

13. Vallási példaképek

 

Anonim

Levelesláda S.M.-ről. (S.M. = Sántha Máté = Dr. Kardos Klára írói neve.)

64 (1984) 81-83

Anonim

Sík Sándor, a lelkivezető. 20 (1973) 72-80

A.P.

Ne feledkezzünk meg róla! Ötven évvel ezelőtt költözött az Úrhoz Torma testvér.

73 (1987) 80-85

Adalbertus

Virt László: Márton Áron, a lelkiismeret apostola. 80 (1988) 88 45 (1980) 92

András Imre

Egy Márton Áron-életrajz kapcsán. 85 (1990) 75-79

Békési István

A fiúk városa. 57 (1983) 42-49

Kiss Mária: Tűzpróbára tétetett. Életrajz. 69 (1986) 95

Kiss Mária Hortenzia: Kaleidoszkóp. Önéletrajz. 78 (1988) 96-97

Benkő Antal

Életünket adni. . . 58 (1983) 47-56

Koch-Senger: Útitárs. Magyarra átdolgozta Dr. Waigand József. 45 (1980) 92

Béky Gellért

Szatoko Kitahara. 19 (1973) 33-39

Cserháti Ferenc

P. Szőke János: Márton Áron. 81 (1989) 92-93

Chilla Raymund

Georges Vanier. 19 (1973) 40-47

Dicenti Gyula

Nevelő - diploma nélkül. 76 (1987) 50-59

Eke B. Antal

Puskely Mária: Nyisd fel szemeidet és láss! Dr. Batthyány-Strattmann László.

70 (1986) 98

Elek Gizella

Florence Nightingale. 48 (1980) 41-49

Gémes István

Dietrich Bonhoeffer. 19 61973) 25-32

Hadrava Nándor

„Tanúságot tesztek majd rólam.” Egy magyar orvos élete. 26 (1975) 62-66

Hegyi György

Dr. Batthyány-Strattmann László tiszteletéről. 78 (1988) 82-83

Hegyi Lúcia

Puskely Mária: Akik a jobbik részt választották. 42 (1979) 82-83

Ipacs Katalin

Marcello Candia, a szegények apostola. 73 (1987) 52–60

Lelóczky Gyula

Megbocsátani? Miért? 61 (1984) 29-37

Leonhard, Helmut

Hogyan lettem atomfizikusból pap? 14 (1972) 53-55

Muzslay István

Joseph Cardijn. 19 (1973) 70-74

Nagy Kázmér

Az időszerű Newman. 29 (1976) 45-52

Newman, John Henry

Newman bíboros „kívánságai”. 36 (1977) 58

Őry Miklós

Angelo Giuseppe Roncalli. 19 (1973) 58-69

Faludi Ferenc lelkisége. 44 (1979) 74-77

P.L.

Batthyány-Strattmann László. 12 (1971) 73-75

Puskely Mária

A szeretet világvándorai: Raoul és Madeleine Follereau. 43 (1979) 43-53

Ann Elisabeth Seton. 30 (1976) 48-58

Hithirdető a „magyar Afrikában”: Berecz Skolesztika. 78 (1988) 59-67

Két új könyv Batthyány-Strattmann Lászlóról:

Klemm Nándor: Csak eszköz vagyok. Dr. Batthyány-Strattmann László élete.

77 (1988) 91

Legendát suttognak egymásnak a bástyák. Misztériumjáték Dr. Batthyány-Strattmann László életéről. Összeállították: Tibola Imre és Unger Ilona. 77 (1988) 91-92

R.

Teréz anya Ausztriában. 24 (1974) 79-81

Rákos Raymund

Kelemen Diák. 28 (1975) 69-71

Sántha Máté

Alfred Delp, Krisztus tanúja. Halálának 25. évfordulójára. 5 (1970) 44-56

Desmond Dolg: Teréz anya, népe és munkája. 60 (1983) 88-89

Franz Jägerstätter. 19 (1973) 48-57

Hajdók János: Kalkuttai Teréz anya. 53 (1982) 96

Hernández doktor, a felelősség embere. 52 (1981) 42-49

Hildegard Burjan, a szociális tett embere. 31 (1976) 93-104

Jean-François Six: Vie de Charles de Foucould. (Ch. de Foucould élete.)
26 (1975) 88

Karl Leisner, a diakónus. 40 (1978) 47-56

Lawrence Elliot: Johannes XXIII. Das Leben eines Grossen Papstes. (Angol eredeti: I will be called John.) 24 (1974) 95-96

Marcel Callo. 35 (1977) 51-59

Schrek Mihály

Arnold Janssen. 28 (1975) 66-68

Sinkó Ferenc

A belső várkastély magyar kapusa. 54 (1982) 44-51

Mindig útban volt. . . 72 (1986) 43-53

Sólyomváry Ilona

„Ki tudja szeretetét mindig megfelelő szavakba önteni?” 77 (1988) 50-57

Sombor J. Gertrud

Ward Mária életútja. 37 (1928) 45-53

Sz.

Két könyv Batthyány hercegről:

Gyürki László: Dr. Batthyány-Strattmann László, a hit nagy tanúja.

83 (1989) 93

Vermes Péter: Szegények hercege, Dr. Batthyány-Strattmann László.

83 (1989) 93

Szabó Ferenc

Daniel-Rops, Jézus és egyháza szeretetének tanúja. 51 (1981) 51-58

Egy mai lelki mester: François Varillon S.J. (1905-1978). 55 (1982) 45-52

Emmanuel Mounier hite és hősi humanizmusa. Néhány vonás a filozófus lelkiségéből.

63 (1984) 40-47

Giorgio La Pira. A testvériség és a béke apostola. 44 (1979) 45-49

Prohászka lelke és lelkisége. 36 (1977) 50-58

Puskely Mária: Akik hittek a Szeretetben. 26 (1975) 84

Szabó József

A Lélek mindent kikutat, még Isten mélységeit is.” Frédéric Ozanam (1813-1853).

26 (1975) 41-46

Tárnok János

Burkina Faso (Felső-Volta) első kereszténye és apostola: Alfred Diban (1875-1980).

69 (1986) 48-57

Teleki Béla

Az igazság Tanúja. 81 (1989) 43-50

Fénycsóva a „déli föld” egén. Mannix érsek (1864-1963). 68 (1985) 72-79

Albert testvér, Krisztus torzóinak restaurátora. 24 (1974) 45-55

Ternyák Csaba

Dr. Batthyány-Strattmann László boldoggá avatása. 83 (1989) 64-65

Ujváry Julianna

Helen Keller. 19 (1973) 75-82

V.M.

II. János Pál pápa Pio atya sírjánál 1987. május 23. 75 (1987) 67-70

Zsidó János

Példakép. 87 (1990) 105-107

 

14. Megpróbáltatások, helytállás a megpróbáltatás közepette

 

Anonim

Levelesládánkból: Megpróbáltatások. 22 (1974) 87-88

Levelesládánkból: Munka és család. 22 (1974) 86-87

Sántha Máté

A remény diadala. Denise Legrix élete. 22 (1974) 49-56

Sárosi Judit

Halfmanné. 53 (1982) 54–62

 

15. Vallomások, megtérések

 

Baranyi Imre

C.S. Lewis: Viták és vallomások 67 (1985) 90-91

Pierre Imberdis & Xavier Perrin: Vallomások, vélemények, válaszok.
68 (1985) 106-107

Etchegaray, Roger

Meg akarsz gyógyulni? 76 (1987) 84-86

Fehér Gyula

Az Oltáriszentség sodrában. Egy megtérés története. 61 (1984) 50-57

Legrix, Denise

Denise Legrix vallomása. 32 (1976) 74-75

Mehrle Tamás

Raissa Maritain: Nagy barátságok (Les grandes amitiés). Fordította: Rozorné Jávor Tünde; a verseket fordította: Dr. Kerekes Károly. 74 (1987) 89-90

Muggeridge, Malcolm

Miért leszek katolikus? 58 (1983) 72-74

Nagy Bernadette

Tanúságtétel életemről. 47 (1980) 84-85

Németh József

Szabó Ferenc: Mai írók és gondolkodók. 3. Hans Urs von Balthasar. Válogatás a teológus műveiből.

2. Marcel önmagáról. Válogatás a filozófus vallomásaiból. 84 (1989) 95-96

1. Mauriac önmagáról. Válogatás az író vallomásaiból. 84 (1989) 94–95

Puskely Mária

Ő meg én. Bossis Gabriella naplója I-II. A magyar fordítást átdolgozta és sajtó alá rendezte Máté János. 74 (1987) 88-89

Sajgó Szabolcs

Aki keresett - és talált. Dorothy Day útja a katolikus egyházba. 65 (1985) 48-55

S.M. (= Sántha Máté)

Thomas Merton: Hétlépcsős hegy. Fordította Lukács László. 61 (1984) 92-93

Szabó Ferenc

A kétségbeesett remény prófétája. 87 (1990) 53-68

Dienes Valéria, a század nagy tanúja. 42 (1979) 40-45

Gilbert Cesbron tanúságtétele (1913–1979). 60 (1983) 42-51

Uhl Antal

A kegyelem diadala. 21 (1974) 62-64

 

16. Népi vallásosság

 

Anonim

A népi vallásosság. 58 (1983) 3-4

Anonim

Evangelizáció és népi vallásosság Latin-Amerikában. (A pueblai nyitalkozatból.)
58 (1983) 60-63

Anonim

Lábnyomok. 73 (1987) 70

Alszeghy Zoltán

A magyar népi vallásosság. 58 (1983) 5-13

Békési István

Kiss Mária: Tűzpróba tétetett. Életrajz. 69 (1986) 95

Béky Gellért

Bálint Sándor: Karácsony, Húsvét, Pünkösd. (A nagyünnepek hazai és középeurópai hagyomány világából.) 26 (1975) 85-86

Benkő Antal

Baumgartner Jakob (Hrsg.): Wiederentdekkung der Volksreligiosität. (Újra felfedezik a népi vallásosságot.) 58 (1983) 89-91

Bommer, Josef

Dinamikus egyházközség és népi vallásosság. 58 (1983) 32-40

Erdélyi Zsuzsanna

Hagyománymentő szolgálat. 58 (1983) 14-21

Gaál Károly

Bálint Sándor: Szeged-Alsóváros. Templom és társadalom. 64 (1984) 88-89

Botka József: Karácsony, ünnepi kalendárium, vallási hagyományok, székelykevei népélet.

72 (1986) 91-92

Gyárfás Piroska

Beszámoló a pünkösdi nagybúcsúról. 27 (1975) 57-59

M.G.

Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. 58 (1983) 85-86

S.M. (= Sántha Máté)

Fekete István: Búcsú. 46 (1980) 92

Mindörökké. Fényképezte és összeállította Olasz Ferenc. A szövegeket Szabó Judit válogatta. 45 (1980) 92-93

 

17. Egyéb témák

 

Anonim

„Életük legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10). 44 (1979) 3-4

Anonim

Érettségi bizonyítvány. 44 (1979) 74

Anonim

Szép élet - szép halál. 34 (1977) 74-76

András Imre

Korszerű szabadidő: emberibb emberré, keresztényibb kereszténnyé lenni.

59 (1983) 13-18

Boros László

Isten humora. 14 (1972) 97-99

Cser Palkovics István

K. Rauch und C.M. Schröder: Geistlicher Humor. 1 (1969) 74

K.J.

A torinói halotti lepelről: Viz László: A torinói halotti lepel.

75 (1987) 85

Werner Bulst S.J.: A torinói lepel és a mai tudomány. 75 (1987) 85

Mózes Piroska

Levél a mindennapokból. 35 (1977) 83-85

Mühlen, Heribert

Faszcináció és vallásos élmény. 44 (1979) 13-21

Pánczél Gábor

Kamill testvér kalandozásai a XX. században. Fr. Kovács Kamill ferences testvér önéletrajza. 85 (1990) 101-102

R.

Hans Bemmann (kiadó): Der klerikale Witz. 9 (1971) 90-91

 

XI. AZ EGYHÁZ ÉLETE

 

1. Általános témák

 

Anonim

A hit és az inkulturáció. (Nemzetközi Teológiai Bizottság.) 82 (1989) 48-58

Anonim

A Lourdes-i eukarisztikus kongresszus. 52 (1981) 64-66

Anonim

A melbournei eucharisztikus kongresszus. 18 (1973) 74-77

Anonim

Korszerű egyházi módszerek. 12 (1971) 3-4

Anonim

Szentek, boldogok - és püspökök. 84 (1989) 81-82

Alszeghy Zoltán

Az európai egyház. 68 (1985) 5-17

B.A.

Nemzetközi találkozó a helyi egyházról. (St. Trudo/Brugge, Belgium, 1985. június 2-8.)
67 (1985) 71-75

Gyenge Imre

Jézus jeruzsálemi bevonulása és a szegény egyház „utópiája” Jn 12,12-19.
47 (1980) 85-87

O.M.

Új egyházi naptár. 2 (1969) 78-79

R.

Szentévi kezdeményezések Rómában. 21 (1974) 66-69

S.

A philadelphiai eucharisztikus világkrongresszus. 32 (1976) 66-68

Suenens, L.J.

Suenens bíboros aranymisés körleveléből (1977. június). 36 (1977) 78-80

Szabó Ferenc

A szentév mérlege. 29 (1976) 68-71

Vatikáni beszámoló. 65 (1985) 73-76

 

2. Pápaságról, pápákról

 

Anonim

„Hol Szent Péter sírba téve. . . (Magyarországi levelek a három pápáról.)

44 (1979) 84-87

Anonim

I. János Pál pápa rövid életadatai. 40 (1978) 76-77

Anonim

II. János Pál rövid pályafutása. 40 (1978) 77-78

Anonim

VI. Pál pápaságának néhány főbb adatai. 40 (1978) 73-76

Christian, Walter

A nyolcvan éves pápa. 36 (1977) 73-74

Erdő Péter

A pápaság és a püspöki konferenciák. 84 (1989) 37-44

König, Franz

A szentatya és a szentév. 30 (1976) 68-69

Németh József

Giovanni Battista Montini: VI. Pál pápa. 84 (1989) 44-60

R.

II. János Pál életrajza. 42 (1979) 62-64

Nikodim, Metropolit von Leningrad und Nowgorod: Johannes XXIII. Ein unbequemer Optimist. (XXIII. János. Egy kényelmetlen optimista.) 47 (1980) 92-93

Szabó Ferenc

Három könyv a pápáról:

Gergely Jenő: II. János Pál. 73 (1987) 99-100

„Ne féljetek!” André Frossard és II. János Pál pápa párbeszéde. Franciából magyarra fordították: Dr. Pápai Lajos, Reményi Judit és Dr. Kiss lászló.

73 (1987) 99

Paul Poupard: Miért van pápánk? A pápa szolgálata Szent Pétertől II. János Pálig.

73 (1987) 98-99

 

3. A pápák (kör)levelei, beszédei, útjai, látogatásai

 

a. VI. Pál

 

Anonim

A zarándok pápa. 9 (1971) 69-74

Anonim

VI. Pál pápa apostoli buzdítása a szerzeteséletről. 13 (1972) 54-56

Anonim

VI. Pál pápa buzdítása a rózsafüzér imádkozására. 4 (1969) 79-81

Benelli, G.

VI. Pál pápa üzenete. 27 (1975) 3-4

Koller Mária

A Szentatya Ugandában. 4 (1969) 92-94

Nagy Ferenc

A „Ministeria quaedam” és az „Ad pascendum” kezdetű motu proprio. 16 (1972) 55-57

Az „Evangelii nuntiandi” kezdetű apostoli buzdítás. 29 (1976) 53-54

VI. Pál pápa apostoli buzdítása a keresztény örömről. 28 (1975) 51-54

& Szabó Ferenc

A Szentatya szentévi apostoli buzdítása. 25 (1975) 49-52

O.M.

VI. Pál pápa apostoli levele a világ püspökeihez. 9 (1971) 60-61

VI. Pál pápa

A pápa karácsonya a munkások között. 35 (1977) 60-62

A papi életben Isten az erő. 10 (1971) 78-79

A Szentatya a magyar zarándokokhoz. 14 (1972) 63-66

A Szentatya bejelenti a szentévet. 18 (1973) 64-66

A Szentatya beszéde a jún. 29-i papszentelésen. 28 (1975) 54-57

A Szentatya homiliája a béke világnapján. 39 (1978) 50-53

A Szentatya karácsonyi szózata. 9 (1971) 62-64

A Szentatya körlevele a magyar nemzethez. 8 (1970) 50-56

A Szentatya szinodusi megnyitó beszéde. 12 (1971) 61-63

Kilenc év a pápaságban. VI. Pál beszéde a jún. 21-i általános kihallgatáson.

16 (1972) 53–55

Könnyű kereszténység nehéz kereszténység? VI. Pál pápa beszéde az 1973. júl. 25-i általános kihallgatáson. 24 (1974) 56-57

VI. Pál az Egyház helyzetéről a máj. 24-i konzisztóriumon. 32 (1976) 50-54

VI. Pál békeszózata. (Orbán M. ford.) 5 (1970) 67-70

VI. Pál levele Villot bíborosállamtitkárnak a papi cölibátusról.
5 (1970) 73-75

VI. Pál pápa apostoli buzdítása a Bold. Szűz Mária tiszteletének helyes műveléséről és fejlesztéséről.

22 (1974) 57-61

VI. Pál pápa beszéde a szalézi misszionáriusokhoz. 33 (1977) 53-56

VI. Pál pápa beszéde az élelmezési világkonferencia résztvevőihez. 1974. november 9.

30 (1976) 59-65

VI. Pál pápa beszéde az 1974. okt. 16-i általános kihallgatáson. 26 (1975) 47-48

VI. Pál pápa beszéde Giuseppe Moscati boldoggá avatásán. 29 (1976) 54-58

VI. Pál pápa beszéde Péter-Pál ünnepén. 40 (1978) 57-61

VI. Pál pápa felhívása: Imádkozzatok papi és szerzetesi hivatásokért!

6 (1970) 58-61

VI. Pál pápa imája a hitért. 6 (1970) 61

VI. Pál pápa levele Alfrink bíboroshoz és a holland püspökökhöz. 5 (1970) 78-80

VI. Pál pápa levele Kis Szent Teréz centenáriumára. 17 (1973) 57-59

VI. Pál pápa újévi beszéde. 21 (1974) 44-48

VI. Pál pápa üzenete a hivatások napján. 25 (1975) 52-56

VI. Pál pápa vízkereszti beszéde. 38 (1978) 54-55

VI. Pál pápa virágvasárnapi beszéde. 10 (1971) 76-78

Részletek VI. Pál pápa „Evangelii nuntiandi” k. apostoli buzdításából (1967).

34 (1977) 61-63

Szentatyánk „Angelus”-a 1977. szept. 25-én. 36 (1977) 59

Üzenet a papsághoz. 1 (1969) 57-60

 

b. I. János Pál

 

I. János Pál pápa I. János Pál beiktatási miséjén mondott beszédéből. 1978. szept. 3.

40 (1978) 63-64

I. János Pál pápa programja.

40 (1978) 61-63

 

c. II. János Pál (kör)levelei és beszédei

 

Anonim

A „Catechesi tradendae” apostoli buzdítás. 45 (1980) 61-64

Anonim

A szlávok apostolai. II. János Pál pápa enciklikája. 67 (1985) 61-65

Anonim

II. János Pál pápa „Urat és Életadót” (Dominum et vivificantem) kezdetű körlevele - Róma, 1986. május 18. 71 (1986) 69-74

Dander, Franz

A „Dives in misericordia” enciklika. 49 (1981) 51-52

Gy.E.

Pápai fogadáson. 59 (1983) 66-68

II. János Pál pápa

A család, az emberség iskolája. A pápa beszéde 1983. nov. 6-án. 62 (1984) 58-60

A családi életről. II. János Pál szentbeszéde a családok szentmiséjén Szczecinben (Stettinben) 75 (1987) 53–57

A családtól függ az emberiség jövője II. János Pál beszéde Stockholmban, 1989. VI. 8-án.

83 (1989) 48-51

A nők pappá szenteléséről az anglikán közösségben. Levélváltás Róma és Canterbury között.

77 (1988) 58-59

A pápa a japán fiatalok között. 51 (1981) 62-65

A pápa a katolikus nevelés nemzetközi hivatalához (OIEC) 1986. november 5-én.

76 (1987) 65-68

A pápa a varsói egyetemi hallgatókhoz. (1979. jún. 3.) 43 (1979) 59-61

A pápa apostoli levele a világ püspökeihez Libanonból, 1984. máj. 1.
62 (1984) 55-58

A pápa beszéde a katolikus nap zárómiséjén. Bécs, Donaupark, 1983. szept. 1.

61 (1984) 58-63

A pápa beszéde a magyarok fogadásán. 42 (1979) 51-54

A pápa beszéde a világi apostolok és a „nemzeti misszió” képviselőihez. Caracas (Venezuela) 1985. jan. 28. 65 (1985) 56-59

A pápa beszéde Bécsben a tudomány, művészet és tömegtájékoztató eszközök képviselőinek (1983. szept. 12.) 60 (1983) 57-60

A pápa beszéde Isztanbulban Szent András ünnepén. 45 (1980) 58-61

A pápa felajánlása Jasna Górában. (1979. jan. 4.) 43 (1979) 54-56

A pápa homiliája a czestochowai jubileumi ünnepségek zárómiséjén.
59 (1983) 48-52

A pápa homiliája a Gesú templomban 1978. dec. 31-én. 41 (1979) 57-59

A pápa homiliája limerickben okt. 1-én. 44 (1979) 50-53

A pápa imája a békéért a Gadhi-emlékműnél, 1986. február 1-én.
69 (1986) 75-76

A pápa magyar nyelvű levele a magyaroknak. 46 (1980) 59-64

A szentévet meghirdető bulla. 57 (1983) 50-53

A Szentatya arsi beszéde. 72 (1986) 54-59

A Szentatya beszéde a magyar püspökökhöz. 56 (1982) 59-62

A Szentatya beszéde a mentorellai Mária-kegyhelyen 1978. okt. 29.
41 (1979) 56-57

A Szentatya beszéde júl. 8-án a maritubai lepratelepen. 48 (1980) 54-57

A Szentatya homíliája Accrában máj: 8-án. 47 (1980) 60–63

A Szentatya homíliája Costa Ricában 1983. márc. 3. 58 (1983) 57-60

A Szentatya homiliája Mariazellben (1983. szept. 13.). 60 (1983) 51-56

A Szentatya imája a béke világnapján. 41 (1979) 65

A Szentatya imája a családokért. 53 (1982) 62

A Szentatya imája a hivatásokért. 70 (1986) 76

A Szentatya levele a magyarokhoz Szent Erzsébetről. (Elhangzott nov. 15-én a sárospataki ünnepségen.) 53 (1982) 66-69

A Szentatya üzenete a lourdes-i eukarisztikus kongresszusra. 52 (1981) 54-58

 

 

A szerelem erős mint a halál. A pápa beszéde az 1984. június 27-i nyilvános kihallgatáson. 64 (1984) 61-63

A toxikománia lelki betegség. 79 (1988) 48-51

A világ fiataljaihoz. II. János Pál pápa levele az Ifjúság Nemzetközi Éve alkalmából. 66 (1985) 67-71

A világ újabb felajánlása Mária szeplőtelen szívének. II. János Pál Fatimában, 1982. máj. 13. 55 (1982) 53-55

Apostoli buzdítás a családról. 53 (1982) 63-66

Apostoli levél Szent Bernát születésének 900. évfordulójára.
88 (1990) 86-92

Az Egyház szenvedő szolgája. Összeállította S.M. (Sántha Máté?)
51 (1981) 73-75

Elérkezett a második evangelizálás órája. II. János Pál beszédéből a belga püspökökhöz. 66 (1985) 72-74

Ellentmondások és zavarok az egyensúlyban. A pápa beszéde az általános kihallgatáson, 1986. jún. 18-án. 75 (1987) 50-53

Európa társvédőszentjei: Szent Cirill és Metód. 49 (1981) 61-63

Homília a New York-i Yankee stadionban okt. 2. 44 (1979) 53-57

Homília a Notre Dame előtt mondott misén máj. 30-án 47 (1980) 63-66

II. János Pál a fiatalokhoz. Brescia, 1982. szept. 27. 57 (1983) 53-56

II. János Pál beszéde a koreai vértanúk szentté avatásán. Szöul, 1984. máj. 6. 63 (1984) 48-50

II. János Pál beszéde a Szentségi Kongregáció tagjaihoz. 72 (1986) 59-62

II. János Pál beszéde beiktatási miséjén. 1978. okt. 22. 40 (1978) 67-70

II. János Pál beszéde Manila szegénynegyedében. 51 (1981) 59-62

II. János Pál homíliája Edmondban (Kanada) 1984. szept. 17-én.
64 (1984) 58-61

II. János Pál két üzenete a II. Világháború 50. évfordulója alkalmából.
84 (1989) 61-69

Európa példája a kereszténység kulturális termékenységének.
81 (1989) 51-56

II. János Pál levele a Szent Gellért-jubileumra. 48 (1980) 50-54

II. János Pál pápa beszéde a marokkói fiatalokhoz. 68 (1985) 80-86

II. János Pál pápa első üzenete. 40 (1978) 65-67

II. János Pál pápa levele a Luther-jubileumra. 63 (1984) 55-56

II. János Pál pápa nagycsütörtöki levele az Anyaszentegyház valamennyi papjához - 1986. 70 (1986) 65-76

„Jöjj és kövess” (Mk 10,17-22). 48 (1980) 78-80

Neveljünk a békére! Részlet a Szentatya békevilágnapi üzenetéből.

41 (1979) 53-55

„Nyíljatok meg Krisztus lelkének!” A pápa szentbeszéde Luzernben, a szentmisén, június 16-án. 63 (1984) 50-54

Nyissuk meg szívünket a párbeszédre Jézus Szívével. A Szentatya az „Angelus” előtt 1982. jún. 27-én. 55 (1982) 62-63

Részlet a Szentatya újévi beszédéből. 45 (1980) 61

Találkozás az öregekkel a müncheni Liebfrauen dómban 1980. nov. 19.
49 (1981) 53-59

Tartsuk elevenen Assisi szellemét! 73 (1987) 61-67

Üzenet Afrikának. II. János Pál pápa Gabonból, 1982. febr. 19-én.
54 (1982) 52-55

Üzenet Jasna Górából (1979. jún. 5., este 9 óra). 43 (1979) 56-58

& Franz Dander

A Szentatya „Dominicae cenae” k. kör levele a világ püspökeihez.

46 (1980) 55-58

Kozma György

Pápai levél a ferencesekhez. 56 (1982) 63-64

Martínez, E.

A Szentatya üzenete. 46 (1980) 3-4

Mihályi Gilbert

II. János Pál az emberi méltóságról. 72 (1986) 36-42

Őry Miklós

Pápai megnyilatkozások: I. II. János Pál pápa első enciklikája és levelei; II. Korunk hitoktatásáról. Fordította Dr. Diós István. 49 (1981) 87

R.

A pápa apostoli levele a szerzetesekhez az Istennek szentelt életről a megváltás titkának fényében. „Redemptionis donum”, 1984. márc. 25.

62 (1984) 53-55

II. János Pál pápa apostoli levele az emberi szenvedés keresztény értelméről. „Salvifici Doloris”, 1984. febr. 11. 62 (1984) 51-53

II. János Pál pápa harmadik enciklikája. 52 (1981) 50-54

II. János Pál püspöki szinódust követő buzdítása a kiengesztelődésről és a bűnbocsánatról. 65 (1985) 60-67

S.M. (= Sántha Máté)

A Szentatya látogatása a római Rebibbia börtönben. 61 (1984) 71-72

II. János Pál pápa első enciklikája. 42 (1979) 46-50

Sz. „Életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben” (Kol 3,3).
80 (1988) 51-53

Szabó Ferenc

A nő méltósága. 80 (1988) 49-51

Keresztény szabadság és felszabadítás. Újabb vatikáni dokumentum.

70 (1986) 77-80

„Redemptoris Mater”. II. János Pál pápa Mária-enciklikája. 74 (1987) 60-62

 

II. János Pál útjai, látogatásai

 

Anonim

A pápa Lengyelországban. 43 (1979) 68-71

Anonim

A pápa távol-keleti útja. 62 (1984) 65-70

Anonim

A Szentatya legfőbb papi szolgálatának tíz esztendeje alatt a következő országokat kereste fel. 80 (1988) 56-57

Anonim

„Az öröm hegyén”. II. János Pál 43. külföldi útja. 83 (1989) 63-64

Anonim

Élménybeszámoló Krakkóból a pápa látogatásáról (1983). 61 (1984) 78–80

Anonim

Látogatás a Gemelli-klinikán. 41 (1979) 72-73

Anonim

Tíz év és negyvenegy szolgálati út. 82 (1989) 68-69

B.A.

II. János Pál és Latin-Amerika találkozása.

42 (1979) 59-62

Babos István

Zarándok és főpásztor. II. János Pál második útja Észak-Amerikában (1987. szept. 10-20). 76 (1987) 81-84

Békési István

A Szentatya látogatása Kanadában. 64 (1984) 67–72

Benkő Antal

„Istenes János” - a pápa Brazíliában. (1980. június 30.- július 11.)

48 (1980) 65-69

Crouÿ-Chanel Imre

II. János Pál a Benelux államokban (1985. május 11-21). 1. Hollandiában.

66 (1985) 78-79

Dobai Sándor

II. János Pál a Benelux államokban (1985. május 11-21). 2. Belgiumban.

66 (1985) 80-82

Fülöp Gergely

A pápával Lyonban és környékén. 72 (1986) 63-67

Gaál Jenő

A pápa látogatása Paraguayban. Missziós levél helyett. 78 (1988) 78-82

Gaál Károly

Dél keresztje alatt: Az újzélandi látogatás. 73 (1987) 71-73

Huba Judit & Krajcsi Mária

A pápa látogatása Svájcban. 63 (1984) 58-62

Kada Lajos

II. János Pál pápa apostoli útja Közép-Amerikában. 58 (1983) 64-66

Mustó Péter

A pápa kolumbiai útja. 71 (1986) 80-81

Orosz M. Márta

Ausztráliában járt a pápa. 73 (1987) 73-75

R.

A pápa kolumbiai útja. 71 (1986) 80-84

A pápa útja a Fülöp-szigetekre és Japánba. 51 (1981) 69-73

A Szentatya Afrikában. 53 (1982) 76-79

A Szentatya portugáliai útja. 54 (1982) 66-68

A Szentatya újabb külföldi útjai. 47 (1980) 71-74

A világ plébánosa.” 44 (1979) 66-70

Igent mondani a hitre - igent az életre. II. János Pál pápa ausztriai útjáról. 79 (1988) 57-60

Reménység és ellentmondás jele. A pápa dél-amerikai útjáról.

74 (1987) 67-70

Róna Gábor

II. János Pál Közép- és Dél-Amerikában. 65 (1985) 68-73

S.M. (Sántha Máté)

A pápa nyugatnémetországi útja. 49 (1981) 64-66

A pápa spanyolországi útja. 57 (1983) 59-61

A pápa újabb külföldi útjai. 55 (1982) 67-70

A Szentatya Lengyelországban. 59 (1983) 57-59

Adam Bujak & Mieczyslaw Malinski: II. János Pál. Ford. Kárász Anna.
55 (1982) 90-91

II. János Pál pápa Lourdes-ban és Ausztriában. 60 (1983) 66-70

Sz.

A Szentatya skandináviai útja (VI. 1-10). 82 (1989) 69-70

II. János Pál ötödik afrikai útja

(1989. IV. 26 - V. 6.). 82 (1989) 65-68

Sz.F. (= Szabó Ferenc)

A pápa harmadszor Lengyelországban. 1987. június 8-14. 75 (1987) 59-62

A Szentatya harmadik afrikai útja (1985. aug. 8-19). 68 (1985) 87-90

T.B.

Remény a megoldhatatlannak látszó helyzetekben. 80 (1988) 54-56

T.J.

„Az Úr egységre hív bennünket!” A pápa indiai útja, 1986. febr. 1-11.

69 (1986) 72-75

 

4. Hierarchia, tekintély

 

Anonim

Tekintély és gondolkodás az Egyházban. 16 (1972) 70-73

Anonim

Tekintély és szabadság az Egyházban. 8 (1970) 3-4

Cserháti József

Közös felelősség a püspök és a pap szolgálatában. 8 (1970) 5-10

Morel Gyula

Tekintély és szabadság a mai társadalomban. 8 (1970) 11-18

T.I.

Jean Villot lett az új bíboros-államtitkár. 2 (1969) 82-83

 

5. Zsinat szinódusok

 

Anonim

A második rendkívüli szinódus zárónyilatkozata. 69 (1986) 58-71

Anonim

A szinódusi atyák felszólalásaiból. 37 (1978) 60-65

Anonim

A zsinat ösvényén. A püspöki szinódus üzenete Isten népéhez.
76 (1987) 60-64

Anonim

Az április 28-i konzisztórium körül. 2 (1969) 83-86

Anonim

Az osztrák püspökkari konferencia pásztorlevele a szociális kérdésről. Hivatalos összefoglalás. 86 (1990) 67-76

Anonim

Az V. püspöki szinódus dokumentumaiból. 48 (1980) 58-61

Anonim

Óceánia és a béke. Óceánia Püspökkari Konferenciájának (CEPAC) pásztorlevele.
71 (1986) 74-79

Anonim

Összefoglaló jelentés az európai püspökök második szinpozionjáról.
4 (1969) 85-89

Anonim

Szinódusi üzenet Isten népéhez. 88 (1990) 92-97

Anonim

Zsinati megújhodás. Szerkesztette Dr. Török Jenő. 38 (1978) 87

Baranyi Imre

Két évvel a rottenburgi egyházmegyei szinódus után. 81 (1989) 73-75

Nemeshegyi Péter

A hatodik püspöki szinódus. 60 (1983) 70-73

R.

A rendkívüli holland szinódus. 46 (1980) 70-73

Johann Christoph Hampe (kiadó): Die Autorität der Freiheit.

8 (1970) 94

Suenens, L.J.

Suenens bíboros szinódusi felszólalásából. 26 (1975) 58-59

Szabó Ferenc

A harmadik püspöki szinódus. 12 (1971) 63-69

A VIII. rendes püspöki szinódus. 88 (1990) 98-100

A VII. rendes püspöki szinódus: a világiak (1987. október 1-30). I. Összegezés 76 (1987) 75–78

A rendkívüli püspöki szinódus. 4 (1969) 81-85

A II. Vatikáni Zsinat tanítása. A zsinati döntések magyarázata és okmányai.

37 (1978) 88-89

Az európai püspökök hatodik szimpozionja. 68 (1985) 90-92

Az V. püspöki szinódus (1977). 37 (1978) 54-59

Három új magyar könyv:

Gál Ferenc: Zsinat és korforduló. 1 (1969) 83

Püspöki szinódus 1974. 24 (1974) 63-70

Szempontok az V. püspöki szinódus mérlegéhez. 48 (1980) 62-65

Tardy László

A VII. rendes püspöki szinódus: a világiak (1987. október 1-30). II. Így éltem meg. 76 (1987) 78-80

Weber, Johann

Visszapillantás a római püspöki szinódusra. 13 (1972) 60-64

 

6. Válság, útkeresés, közösségi mozgalmak

 

Békési István

Alszeghy Zoltán (szerk.): Kereszténység és közösség. Tanulmányok a kisközösségekről. TKK/kiegészítő füzetek 1. 53 (1982) 95-96

Bódi László és Edith

Levelesládánkból: kérdésekre válaszolunk.

Kik alkotják a „Miasszonyunk csoportjait”? Mi a céljuk és hogyan működnek?

77 (1988) 80-82

I.K.

Egy nap Loppianóban 25 (1975) 70-73

Lubac, Henri de

Az Egyház jelenlegi válsága. 10 (1971) 5-17

Németh József

Congar, Yves: La crise dans l'Eglise et Mgr. Lefèbvre. (Németül: Der Fall Lefèbvre. Schisma in der Kirche?) 40 (1978) 95-97

Papp György

A jövő útja? 72 (1986) 77-80

R.

Focolarini. 12 (1971) 84-87

Teleki Béla

Friderike Valentin & Albert Schmitt (Hg.): Lebendige Kirche. Neue geistliche Bewegung. (Élő Egyház. Újabb lelki mozgalmak.) 80 (1988) 87

Weber, Johann

Pluralizmus vagy megoszlás az Egyházban? 52 (1981) 71-74

 

7. Szélsőséges mozgalmak

 

Anonim

A Hittani Kongregáció nyilatkozata Hans Küng professzor teológiájának néhány pontjáról. 45 (1980) 64-66

Anonim

Msgr. Lefèbvre skizmája. 79 (1988) 60-67

Höffner, Joseph

Höffner kölni bíborosérsek, a német püspöki kar elnöke Lefèbvre érsekhez. 36 (1977) 71-72

Pósa László

Tudod, mi a rák? 52 (1981) 85

Szabó Ferenc

A „kölni nyilatkozat” és a mi mögötte van. 85 (1990) 82-91

 

8. Papság, papképzés, cölibátus

 

Anonim

A gyulafehérvári szeminárium. Papok a szegény Krisztus nyomában.
81 (1989) 79-82 13 (1972) 69-71

Anonim

A papok továbbképzése. 5 (1970) 75-77

Anonim

Kishír egy nagyszemináriumról. 87 (1990) 105

Anonim

Néhány szempont a szentbeszédre készülő papnak. 25 (1975) 64-65

Anonim

Papi gondok és remények. 76 (1987) 90–91

Anonim

Papok a szegény Krisztus nyomában. 13 (1972) 69–71

Anonim

Szentírási ima a papokért. 9 (1971) 68

B.T.

Jöjj, kövess engem! - Szerkesztették: Dr. Liptai György és Dr. Kozma György. 67 (1985) 90

Savio Domonkos. A ministránsok védőszentje. 67 (1985) 90

Békési István

Ferdinand Klostermann: A holnap papja. 9 (1971) 87–88

H. Schwendenwein: Priesterbildung im Umbruch der Kirchenrechtes.

18 (1973) 96

Benkő Antal

Jordán Emil O.S.B.: Vocação sacerdotal e religiosa: profissão sacerdotal e religiosa. (Papi és szerzetesi hivatás; papi és szerzetesi foglalkozás.)

60 (1983) 92

Tóth Veremund O.S.B.: Caminhos da pastoral vocaciocal (A hivatás-gondozás útjai.)
60 (1983) 82-83

Csányi Dániel

A papi továbbképzés fejlődése az Egyesült Államokban. 22 (1974) 74-77

Cserháti Ferenc

Felelősségünk az Egyházban. 86 (1990) 43-51

Dander, Franz

A pap mint a keresztény remény tanúja. 22 (1974) 47-48

Farkasfalvy Dénes

Prófétai bátorság. 67 (1985) 77-78

Galambos Irén

Kispapegység. 85 (1990) 98

Gróh Béla

Adottságok és lehetőségek a diakonátussal kapcsolatban. 9 (1971) 79-81

Holicke Gertrud

Pszichológiai gondolatok a papi nőtlenségről. 9 (1971) 14-16

K.E.

Utam az oltár felé. 41 (1979) 79-81

K.G.

Priesterliche Spiritualität heute. Herausgegeben von Stefan László.
37 (1978) 89-90

Kereszty Rókus

A papságra készülők lelki nevelése. 40 (1978) 27-40

Kövecses Géza

A papnevelés lelki reformja. 9 (1971) 51-59

Kráhl József

Papnevelés Ázsiában. 21 (1974) 73-75

Kranenburg, Giny

Papnevelés Hollandiában. 21 (1974) 75-76

Lancz Kálmán

Lancz Kálmán egri spirituális búcsúlevele. 10 (1971) 96-97

Leonhard, Helmut

Hogyan lettem atomfizikusból pap? 14 (1972) 53-55

Luxbacher, Hubert

Legyetek szentek! A Karizmatikus Megújulás papi lelkigyakorlata, Róma, 1984. okt. 5-9. 64 (1984) 73–74

Musyl, Peter

Van-e igazából paphiány? 21 (1974) 72-73

Nagy Ferenc

A papnevelés „ratio fundamentalis”-a. 6 (1970) 62-65

Őry Miklós

A paptestvér. 16 (1972) 40-52

VI. Pál pápa

A papi életben Isten az első. 10 (1971) 78-79

VI. Pál levele Villot bíboros-államtitkárnak a papi cölibátusról.

5 (1970) 73-75

Paskai László

Aszkézis a papnevelésben. 28 (1975) 16-20

r. n.

Jegyzetek a papság kríziséről. 9 (1971) 5-14

Ratzinger, Joseph

A katolikus papok cölibátusának kérdéséhez. 37 (1978) 73-75

Szabó Ferenc

A papi szolgálat. Dokumentumok, tanulmányok, elmélkedések.

25 (1975) 85-86

J. Laplace S.J.: Le Prètre à la recherche de lui-même.

4 (1969) 102-104

Néhány újabb könyv, cikk a papságról. 9 (1971) 84-85

Teleki Béla

A laikusok lelkipásztori szolgálatáról: - Patrick McCaslin & Michael G. Lawler: Sacrament of Service. (A szolgálat szentsége.) 73 (1987) 96

Pap az élet kohójában. 67 (1985) 17-26

Papi lelkiség a szekularizált világban. 74 (1987) 32-40

 

9. Szerzetesrendek

 

Anonim

A Szeretet Misszionáriusainak ezüstjubileuma. 28 (1975) 65-66

Anonim

Akit Krisztus szeretete sürget (Teréz anya). 9 (1971) 77-79

Anonim

Magyar nővérek a nagyvilágban. 43 (1979) 85-87

Anonim

Magyar nővérek a nagyvilágban: Ausztria, Olaszország, Magyarország, Belgium, Hollandia, Svájc, Franciaország, Brazília, Zaire. 58 (1983) 79-83

Anonim

Magyar nővérek a nagyvilágban: F.D.C. nővér, Bécs. 18 (1973) 89

Anonim

Magyar nővérek a nagyvilágban: Szociális testvér, Kanada. 18 (1973) 88

Anonim

Magyar nővérek a nagyvilágban: Trappista nővér, Igny (Franciaország).

18 (1973) 86-87

Anonim

Szent Benedek szelleme. 45 (1980) 3-4

Ancilla nővér

A magyar bencések 50 éve Brazíliában. 53 (1982) 94

B.I.

Levelesládánkból. 80 (1988) 73-74

Békés Gellért

Isten keresése a regulában. Mit tanít Szent Benedek a szerzetes élethivatásáról? 45 (1980) 11-20

Blazovich Ágoston

Szent Benedek regulájának néhány szociológiai mozzanata. 45 (1980) 20-27

Bognár Anna

Friuli beszámoló. 34 (1977) 78-80

Csizmazia Placid

A monasztikus élet mai irányai. 9 (1971) 36-43

Dammertz, Victor

Benedek - egész Európa védőszentje. 45 (1980) 5-11

Depolo, Luka

Teréz anya nővérei Jugoszláviában. 55 (1982) 76-78

Farkasfalvy Dénes

„Barátom, miért jöttél?” A Júdáshoz intézett kérdés a Regulában.

45 (1980) 74-76

Szent Benedek a hivatásról: Szemelvények a regula előszavából.

45 (1980) 69-71

H. nővér

Magyar nővérek leveleiből: Ausztria. 12 (1971) 89-90

Hets Aurelián

Magyar bencések a misszióban. 45 (1980) 42-50

Kellner Károly (Girolamo)

Magyar testvérek a nagyvilágban: Róma. 36 (1977) 86-88

Kozma György

Pápai levél a ferencesekhez. 56 (1982) 63-64

Margit-Teréz nővér & Marietta nővér

Két beszámoló a magyar nővérlelkigyakorlatról. 25 (1975) 74-75

Orbán Miklós

A szerzetesújoncok nevelése ügyében. 2 (1969) 79–81

Ozsvár Sándor

Levelesládánkból: a kármelita rend. 83 (1989) 85-87

Őrsy László

A szerzetesek és az egyház. 9 (1971) 22-36

Őry Miklós

Documenta Artis Paulinorum. I. A magyar rendtartomány monostorai A-M.

30 (1976) 92-93

II. A magyar rendtartomány monostorai N-Sz. 36 (1977) 96-97

III. A magyar rendtartomány monostorai T-Zs. 43 (1979) 91-92

R.

A római piarista pátriárka. 56 (1982) 71-72

Teréz anya Ausztriában. 24 (1974) 79-81

Rendesi M.

Baraklakásban, emberek között... René Voillaume könyve. 5 (1970) 87-89

Ruzsik Vilmos

Marillac Szent Lujza és az irgalmas nővérek. 59 (1983) 40-47

S.M. (= Sántha Máté)

A kereszt világosságában. 22 (1974) 78-80

s.n.

Levelesládánkból: a bencésekről. 82 (1989) 88-90

Teilhard de Chardin, Pierre

Levél legfőbb előljárójához, P. Janssens-hez. 14 (1972) 47-49

Teréz anya

Levél a Szolgálat szerkesztőjének. 28 (1975) 65-66

Ther Péter

A regula szelleme Teilhard kozmikus látásmódjában. 45 (1980) 34-42

Tóth Veremund

A bencés stabilitás időszerűsége. 45 (1980) 27-34

V. nővér

Magyar nővérek leveleiből: Olaszország. 12 (1971) 88.89

Weissmahr Béla

Néhány gondolat a szerzetesi engedelmességgel kapcsolatban. 8 (1970) 30-38

Zóra nővér

Magyar nővérek leveleiből: Malawi. 12 (1971) 87-88

Zsámár Jenő

Folytonos lelki misénk. 46 (1980) 75-77

 

10. A világi hívek szerepe az Egyházban

 

Anonim

Testvéri üzenet. 76 (1987) 68-74

Anonim

Világiak - keresztény hivatás. 73 (1987) 3-6

Aranyszájú Szent János

Aranyszájú Szent János a világiak felelősségéről. 73 (1987) 67-70

Benkő Antal

Egy felmérés tanulságai. 73 (1987) 85-89

Cserháti Ferenc

Felelősségünk az Egyházban. 86 (1990) 43-51

Társas apostolkodás a világiakkal. 76 (1987) 27-34

Dehoth László

Mi az, ami a hívek szerint fontos, és ami kevésbé fontos a kanadai magyar katolikus közösségnek? 85 (1990) 63-68

Faivre, Alexandre

Laikusok a kereszténység első századaiban. 73 (1987) 7-14

Muhrer, Siegfried

Laikus, légy az, ami vagy. A világi hívek elhivatottságáról. 71 (1986) 43-55

Sántha Máté

Világiak az erjedő egyházban. 12 (1971) 14-24

Szabó Ferenc

A VII. rendes püspöki szinódus: a világiak (1987) október 1-30. I. Összegezés.
76 (1987) 75-78

A világiak hivatása és küldetése az egyházban és a világban.

81 (1989) 56-62

Dr. Cserháti Ferenc: Másokért élünk. 69 (1986) 92-93

Szántó Konrád

Laikus mozgalmak az egyházban a XIII. század folyamán. 73 (1987) 14-23

Szilas László

A barokk kori világi keresztények életéből. 73 (1987) 23-30

Szinérváry K. András

A világiak megváltozott kapcsolata a papsággal és a papokkal.
9 (1971) 44-47

Tailleur, Françoise

A világiak a II. Vatikáni Zsinat után. 73 (1987) 40-52

Tardy László

A VII. rendes püspöki szinódus: a világiak (1987. október 1-30). II. Így éltem meg. 76 (1987) 78-80

Teleki Béla

A laikusok lelkipásztori szolgálatáról:

Gerhard Foley: Empowering the Laity. (Laikusok hitelesítése.)
73 (1987) 95

James D. Whitehead and Evelyn Whitehead: The Emerging Laity. (Laikusok felemelkedése.)
73 (1987) 95-96

Virginia S.Finn: Pilgrim in the Parish. (Zarándok a plébánián.)

73 (1987) 96

 

11. A nők szerepe az Egyházban

 

Anonim

A nők az egyházban. 77 (1988) 3-4

Anonim

Néhány visszhang a Szolgálat 77. számára: A nők az Egyházban.
79 (1988) 77-78

Béky Gellért

Japán nők. 54 (1982) 78-81

Gutting, Ernst

Változó felfogások a nő helyzetéről a társadalomban és az egyházban.

77 (1988) 5-11

Jánosi Beáta

A nő az egyházban. II. 26 (1975) 68-70

Kranenburg, Giny

A nő az egyházban. I. 26 (1975) 66-68

A keresztény nő hivatása. 48 (1980) 32-37

R.

A Hittani Kongregáció nyilatkozata a nők pappá szenteléséről.

33 (1977) 56-57

Solti Gyöngyi

A nők szerepe az egyház életében. 77 (1988) 18-34

Szabó Ferenc

A nő méltósága. 80 (1988) 49-51

 

12. Egyház és ifjúság

 

Anonim

Nagymarosi lelkierőmű. 82 (1989) 73-75

B.T.

Pósa László: Az aratni való sok... 67 (1985) 89

Benkő Antal

Fiatalok Istenről - egy körkérdés feleleteiből. 54 (1982) 35-44

II. János Pál pápa

II. János Pál a fiatalokhoz. Brescia, 1982. szept. 27. 57 (1983) 53–56

Lubich, Chiara

Az Ifjú Nemzedék életszabályai. 66 (1985) 66

Szabó Ferenc

Nemzetközi ifjúsági találkozó Rómában. 66 (1985) 83-85

 

13. Az Egyház élete a különböző országokban, világrészeken

 

a. Magyarország

 

1) Általános témák

 

Anonim

A magyar püspöki kar új statutuma és új elnöke. 87 (1990) 82

Anonim

A magyarországi egyház életéből. 85 (1990) 69-72

Anonim

Kezdeményezések egyházközségeinkben. 79 (1988) 78

Anonim

Levelesládánkból.

20 (1973) 87-90

21 (1974) 76-79

51 (1981) 85-88

59 (1983) 73-77

65 (1985) 83-85

67 (1985) 82-86

85 (1990) 103-107

86 (1990) 95-102

Anonim

Nagymarosi találkozó 1988. okt. 8. 81 (1989) 90–91

Anonim

Teológiai Aggiornamento Magyarországon. 13 (1972) 74-77

András Imre

Lépéskényszerben. 86 (1990) 77-85

Magyar Katolikus Almanach 1984. Status Generalis Ecclesiae Catholicae in Hungaria anno Domini MCMLXXXIV. 65 (1985) 87-88

R.

A magyar püspökök „ad limina” látogatása. 34 (1977) 68

Szentévi magyar zarándoklat. 28 (1975) 68-69

Szabó Ferenc (szerk.)

Teológiai aggiornamento Magyarországon. 10 (1971) 92-96

Tardy László

A VII. rendes püspöki szinódus: a világiak (1987. október 1-30.). II. Így éltem meg. 76 (1987) 78-80

 

2) Püspökkinevezések

 

Anonim

Kinevezés: Gábris Gyula a nagyszombati egyházmegye kormányzója. 4 (1969) 92

Anonim

Kinevezések és jubileumok: Dr. Paskai László bíboros, Dr. Farkasfalvy Dénes 0. Cist. dallasi apát. 78 (1988) 93

Anonim

Magyar püspöki jubileumok és kinevezések: Mayer Mihály az új pécsi püspök, dr. Katona István váci segédpüspök. 84 (1989) 86

Anonim

Püspöki kinevezés - papi jubileumok: Dr. Keresztes Szilárd címzetes püspök. 79 (1988) 83

Anonim

Püspöki kinevezések és jubileumok: Dr. Lékai László bíboros, dr. Pataky Kornél győri püspök, Tóth László veszprémi segédpüspök. 30 (1976) 89

Anonim

Püspökkinevezések Magyarországon: Dr. Bagi István esztergomi segédpüspök, Dr. Szakos Gyula székesfehérvári segédpüspök, Marosi Izidor István váci segédpüspök. 42 (1979) 77

Anonim

Püspökkinevezések Magyarországon: Dr. Bánk József (Vác), Kádár László (Eger), Dr. Paskai László (Veszprém) és Dr. Rosta Ferenc (Székesfehérvár).

38 (1978) 85

Anonim

Püspökkinevezések Magyarországon: Dr. Bánk József (Eger), Kisberk Imre (Székesfehérvár), Dr. Lékai László (Esztergom), Kádár László (Veszprém).

21 (1974) 79

Anonim

Püspökkinevezések Magyarországon: Dr. Fábián Árpád (Szombathely), Klempa Sándor O.Praem. (Basti), Dr. Lékai László (Veszprém), Kádár László (Veszprém) és Dr. Endrey Mihály (Pécs). 13 (1972) 83

Anonim

Püspökkinevezések Magyarországon: Szakos Gyula (Székesfehérvár), Paskai László (Kalocsa), Szendi József (Veszprém), Belon Gellért (Pécs), Póka György (Szombathely). 54 (1982) 87-88

Anonim

Püspökkinevezések Magyarországon: Udvardy József (Csanád), Endrey Mihály (Vác), Kádár László (Veszprém), Fábián Árpád (Szombathely), Timkó Imre (Hajdúdorog) Pataky Kornél (Győr), Pálos István (Esztergom), Keresztes Szilárd (Hajdúdorog) és Kovács Endre (Eger). 25 61975) 63-64

Anonim

Római katolikus érsekek és püspökök kinevezése: Dr. Ijjas József, Dr. Brezanóczy Pál, Dr. Cserháti József, Dr. Bánk József, Dr. Szabó Imre, Dr. Udvardi József, Dr. Kacziba József, Kisberk Imre, Dr. Zemplén György Zoltán és Dr. Vajda József. 1 (1969) 65-67

 

3) Magyar egyházak más országokban

 

Anonim

Az árvai esperesi kerület. 10 (1971) 80

Anonim

Az erdélyi egyház életéből. 85 (1990) 72-74

Anonim

Levelesládánkból. 55 (1982) 81-86

Anonim

Papszentelés Erdélyben. 2 (1969) 87

András Imre

A pápa segédpüspöke” a nyugati szórványban élő magyar hívek számára.
84 (1989) 82-86

Anonim

Új magyar segédpüspökök: Dr. Dékány Vilmos, Dr. Várszegi Asztrik, Dr. Takács Nándor, Mayer Mihály és Ács István. 81 (1989) 72

B.I.

Magyar szív öröme Kanadában. 68 (1985) 99-100

Marosi László

A Rómában ünneplő magyarok. 48 (1980) 75-77

Márton Áron

Márton Áron püspök búcsúzó körlevele. 48 (1980) 73-75

Proszt János (és mások)

Levelek a világ négy tájáról. 16 (1972) 76-79

Zsófia nővér

A világegyház közel került hozzánk. 77 (1988) 77-79

 

4) Magyar püspökök Magyarországon kívül

 

Anonim

Miklósházy Attila püspök. 83 (1989) 63

Anonim

Msgr. Csertő Sándor magas egyházi kinevezése. 2 (1969) 75

Anonim

Papi jubileumok és kinevezések: Dászkál István nagyváradi, Kreuter Sebestyén temesvári püspök; P. Szőke János püspöki helynök; Msgr. Dr. Kada Lajos a Szentségi Kongregáció titkára. 62 (1984) 82

Anonim

Püspöki kinevezés és papi jubileumok: Huzsvár László nagybecskereki püspök. 77 (1988) 87

R.

Új magyar bánáti és gyulafehérvári püspök. 14 (1972) 96-97

Új magyar püspök: dr. Irányi László. 59 (1983) 60

 

b. Ausztria

 

Anonim

Az osztrák püspöki kar körlevele a családról. 41 (1979) 59-62

Anonim

Az osztrák püspöki kar körlevele a „fogyatékosok évére”. 49 (1981) 59-61

Anonim

Az osztrák püspöki kar körlevele az 50. missziós vasárnapra.
32 (1976) 58-59

Anonim

Boldogasszony. 87 (1990) 84-86

Anonim

Örömmel vagyok keresztény? Az osztrák püspöki kar körlevele 1980 missziós vasárnapjára. 63 (1984) 56-57

Anonim

Pártoskodás az osztrák egyházban. Az osztrák püspöki kar körlevele 1972. márc. 23-án Bécsből. 16 (1972) 61-63

Eke B. Antal

Az osztrák katolikus napok (Bécs, 1983. szept. 9-11.). 60 (1983) 63-66

R.

Lélekerősítő könyvek. Az Opus Mystici Corporis (OMC) bécsi kiadó 30 éves jubileuma.
76 (1987) 88-89

 

c. Németország

 

Anonim

A lelkipásztori szolgálatok rendezésének alapelvei. (A Német Püspöki Kar határozatából, 1977.) 67 (1985) 65-70

Anonim

Katolikus egyesületek. (Kivonatos fordítás a Német Püspöki Kar 1988. szept. 21-i tanulmányi napjának anyagából.) 83 (1984) 51-55

Anonim

Mária, az Úr édesanyja. A német püspöki kar 1979-es körlevele. 45 (1980) 66-69

Benkő Antal

A 87. Német Katolikus Nagygyűlés. 57 (1983) 67-70

Cserháti Ferenc

Szeretem a fiatalságot és az egyházat. Gondolatok a müncheni Katolikus Napokon.

63 (1984) 63-68

Valentiny Géza

Katolikusok találkozója Drezdában. 75 (1987) 70-71

 

d. Benelux államok és Franciaország

 

Anonim

A belga püspöki kar körlevele a gyermekévre. 42 (1979) 54-57

Anonim

A belga püspöki kar pásztorlevele a szentév kezdetére. 20 (1973) 67-69

Anonim

A pápa látogatása elé. A holland püspöki kar körlevele. 66 (1985) 75-77

Anonim

„Kelj fel és járj.” Üzenet Franciaország katolikusaihoz. 53 (1982) 70-73

B.G.

A vallásos könyvkiadás Franciaországban. 10 (1971) 107-108

Kranenburg, Giny

Hollandiai beszámoló. 10 (1971) 88-89

Molnár Ottó

A sivatag kivirágzik. 76 (1987) 86-87

Suenens, L.J.

Suenens bíboros aranymisés körleveléből (1977. június). 36 (1977) 78-80

 

 

e. Svájc és Olaszország

 

Anonim

Az Egyház küldetésének kegyelemhordozó kovászai. Az olasz püspöki kar a kisközösségekrõl. (1981. május.) 54 (1982) 55-61

Anonim

Az ember és természetes környezete. A svájci püspöki kar körlevele a „szövetségi böjt”-rõl, 1982-ben. 64 (1984) 63-66

Anonim

Építsük az egyházat. (Olasz püspöki kar dokumentuma.) 60 (1983) 80-82

Anonim

Házasság, család és eukarisztia. A svájci püspökök körlevele 1982 szentcsalád ünnepén. 59 (1983) 52-55

Anonim

Igen a gyermeknek. A svájci püspökök körlevele 1977. 39 (1978) 53-56

Anonim

Krisztus mindenkinek otthont kínál. A svájci püspökök nyilatkozata a „külföldiek napjára” (1982). 56 (1982) 64-66

Anonim

Mi is veletek akarunk játszani. A svájci püspökök körlevele a gyermekekhez (1979). 52 (1981) 58-60

 

f. Más európai országok

 

Anonim

Az ír püspöki kar nyilatkozata az AIDS-rõl. 75 (1987) 57-58

Anonim

Levelesládánkból: Rokonlátogatás Moldvában. 42 (1979) 75-76

András Imre

A romániai katolikus egyház. 42 (1979) 75–76

Hollós János

A görögkatolikus egyház mai helyzete Kelet-Európában a készülõ törvénykönyv fényében. 85 (1990) 91-95

Remenyik László