Dr. Szabó Ferenc 

KERESZTÉNY VILÁGNÉZET

 


 

A "világnézet" átfogó világmagyarázat, a mindenség eredetére és céljára, benne az ember helyére és rendeltetésére vonatkozó nézet. A XIX. századi német idealizmus által használt Weltanschauung tükörfordítása. Gyakran ideológiába hajlik át, filozófiai és vallási vonatkozásai is vannak. Az ideológia pejoratív ér­telmezése: hamis eszmék zárt rendszere, amelyek bizonyos értékítéletet hordoznak, társadalmi-politikai érdekeket szolgálnak. Mi megkülönböztetjük a világnézetet az ideológiától, főleg pedig a keresztény világnézetet (bár pl. K. Jaspers a keresztény világnézetet is az ideológiák közé sorolta). K. Rahner jezsuita filozófussal és teológussal (+1984) megmutatjuk, hogy a kereszténység nem ideo­lógia, hanem transzcendentális istentapasztalat, élet Jézus Krisztusban, aki a mindenség Alfája és Ómegája, Akiben és Akiért az Atyaisten mindent teremtett, és aki az emberiség egyetlen Üdvözítője. A kereszténység lényege tehát hit és élet Jézus Krisztusban. Tehát nem pusztán eszmerendszer, nem is csak hitigaz­ságok összessége (amelyet Hitvallás foglal össze), hanem élet, sajátos hitta­pasztalat a Feltámadt Krisztus által elküldött Szentlélek erejében, Aki által kiáradt szívünkbe Isten szeretete, és így képesek vagyunk szeretni az ember­testvéreket is.

 

Sorozatomban követem az általam írt (korábban a Vatikáni Rádióban elhangzott és a szegedi Agapé által kiadott) hitvédelmi füzeteket:

  1. Igaz-e, hogy minden vallás illúzió? (Hitv. f. 3.)

  2. Igaz-e, hogy a kereszténység egy vallás a többi között? (Hitv. f. 2.)

  3. Igaz-e, hogy Jézus nem létezett? (Hitv. f. 9.)

  4. Igaz-e, hogy Jézus csak ember volt? (Hitv. f. 10.)

  5. Igaz-e, hogy a II. vatikáni zsinat túlhaladott? (Hitv. f. 22.)

 

Hitvédelmi füzetek (Agapé 6725 Szeged, Mátyás tér 26.)

Beszerezhetők Apatóczky Eszternél a titkárságon,
ill. a 22. füzet letölthető:
a Távlatok honlapjáról http://www.tavlatok.hu/ - Szabó Ferenc -
I. KERESZTÉNY VILÁGNÉZET

Kötelező olvasmány:
Szabó Ferenc: Isten barátai. (Hitünk korszerű bemutatása)
Szintén letölthető a fenti honlapról: ill. fénymásolható Apatóczky Eszternél.

Minden alkalommal jelenléti ívet kell aláírni.  

Két alkalommal zárthelyi dolgozatot írunk.

Annak, aki nem jár előadásokra és nem ír dolgozatot, nem írom alá az indexét. 
A szemeszter végén szóbeli vizsga lesz.

SZ. F.